Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 56

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende >


 • 1.

  30800 XIV 148 Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

  13-09-2007 Brief minister over megastallen Met deze brief reageert minister Verburg (LNV) op een artikel in de Volkskrant van 12 september 2007 met als titel 'VROM wil geen megastal in landschap'. De minister laat weten dat zij werkt aan een standpunt over dit onderwerp. Zij verwacht dit voor het einde van het jaar gereed te hebben, na ontvangst van het advies van de Rijksadviseurs over de passendheid van megastallen in het landschap. De berichtgeving erover is dus voorbarig.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 26-09-2007 

 • 2.

  30800 XIV 146 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  12-09-2007 Brief minister inzake inzet tegen commerciële zeehondenjacht in Namibië In onderhavige brief reageert minister Verburg (LNV), mede namens de minister van BuZa en op verzoek van de Kamer op de uitspraken van Namibische robbenjagers. Verburg stelt dat ze de zorg van de Kamer over de commerciële robbenjacht in Namibië deelt. In onderhavige brief zet ze uiteen welke bestanddelen haar brief aan haar Namibische collega zal bevatten: - de vangstmethoden; - verzoeken aan haar collega om de sector aan te spreken op het gebrek aan duurzaamheid en diervriendelijkheid van hun activiteiten; - voornemen van Nederland voor een Algemene Maatregel van Bestuur betreffende een verbod op de import, handel en bezit van producten van Kaapse pelsrobben naar Nederland.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-09-2007 

 • 3.

  30800 XIV 145 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  07-09-2007 Brief minister over het onderzoeksrapport 'Verbod op verrijkte kooien voor leghennen in Nederland; een verkenning van de gevolgen' Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de motie-Thieme c.s. (kamerstuk 30800 XIV, nr. 65). De minister zal haar besluit hierover kenbaar maken bij het uitbrengen van de Nota Dierenwelzijn in het najaar van 2007.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 14-09-2007 

 • 4.

  30800 XIV 144 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  05-09-2007 Brief minister met haar reactie op vragen over het AO en het VAO Reconstructie Zandgebieden d.d. 25 juni 2007 en 5 juli 2007 Het compartimenteringsregime geldt al zolang de productierechten kunnen worden verhandeld, te weten sinds de invoering van de Wet verplaatsing mestproductie in 1994. Het verbod is later overgenomen in de Wet herstructurering varkenshouderij en vervolgens in de Meststoffenwet. Op grond van artikel 26 van de Meststoffenwet is het verboden om dierrechten te verplaatsen tussen de verschillende concentratiegebieden in het oosten van het land (Gelderland en Overijssel) en het zuiden van het land (Noord-Brabant en Limburg), en naar een concentratiegebied toe. Het verbod geldt tot 1 januari 2008. Daarna kunnen dierrechten vrij door heel Nederland worden verplaatst. In deze brief informeert minister Verburg (LNV) de Kamer over de consequenties en mogelijkheden van uitspel van de opheffing van het compartimenteringsregime.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-09-2007 

 • 5.

  30800 XIV 143 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  30-08-2007 Brief minister over de TOP-lijsten verdrogingsbestrijding Naar aanleiding van het voornemen van de minister om goedkeuring te verlenen aan de door de provincies ingediende TOP-lijsten (Kamerstuk 30800 XIV, nr. 134) heeft LTO haar vragen gesteld over de samenstelling van en het draagvlak voor die lijsten. In de onderhavige brief informeert de minister de Kamer over de actie die zij naar aanleiding van de vragen van LTO heeft genomen: ze heeft (zie bijlage) de provincies aanvullende informatie gevraagd over de selectie van gebieden, de bestuurlijke status en de betrokkenheid van partijen bij de besluitvorming. De definitieve vaststelling van de gebieden zal niet plaatsvinden voordat de provincies de minister aanvullende informatie hebben verstekt.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-09-2007 

 • 6.

  20487 19 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  20-08-2007 Brief minister met reactie op opheffing Groninger Natuurmuseum, haar algemene visie op NME en toezegging van een analyse en plan van aanpak betr. natuurbeleving bij de jeugd NME is de afkorting voor natuur- en milieu-educatie.
  Natuur- en Milieu-educatie
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-08-2007 

 • 7.

  30800 XIV 142 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  16-08-2007 Brief minister over Namibische robbenjagers Met deze brief reageert minister Verburg (LNV) op het verzoek van de Kamer om haar Namibische collega per brief om opheldering te vragen over uitspraken inzake Namibische robbenjagers. Zolang er geen sprake is van illegale handelingen of van een instantie die oproept tot illegale handel met Nederland, acht de minister zo'n brief niet opportuun.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-08-2007 

 • 8.

  30800 XIV 141 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  13-08-2007 Brief minister met verslag van 14e Conferentie van Partijen bij het CITES-Verdrag (Verdrag inzake de Internationale Handel in Bedreigde Dieren- en Plantensoorten) Deze door Nederland georganiseerde conferentie vond plaats van 3 tot en met 15 juni 2007 in het World Forum Congress Center (WFCC) in Den Haag. Minister Verburg (LNV) gaat achtereenvolgens in op: - de genomen beslissingen over de soortenvoorstellen, o.a. olifanten, houtvoorstellen en mariene voorstellen); - algemene besluiten (handhaving, handel via internet, verbetering leefomstandigheden lokale bevolkingsgroepen, strategische visie, walvissen); - verslag van de Ministeriële Rondetafel Conferentie die parallel aan de Conferentie van Partijen is gehouden op 13 juni 2007, en waaraan meer dan 50 natuurministers hebben deelgenomen.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-08-2007 

 • 9.

  30800 XIV 139 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  17-07-2007 Brief minister over uitvoering motie-Mastwijk c.s. (kamerstuk 30800 XIV, nr. 87) In deze brief gaat minister Verburg (LNV) in op de uitvoering van de motie-Mastwijk c.s. (kamerstuk 30800 XIV, 87) over nader onderzoek naar gewasschade in de regio Aalsmeer, veroorzaakt door vliegverkeer. Uit onderzoeken van het RIVM is geen eenduidige oorzaak voor dit probleem gebleken. Naar een oplossing wordt gezocht in de werkgroep schoon gietwater regio Aalsmeer, waarin onder andere het ministerie is vertegenwoordigd.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 24-07-2007 

 • 10.

  30800 XIV 137 Brief van de minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

  13-07-2007 Brief minister over marktwerking in quarantaineonderzoek De minister geeft in deze brief aan hoe uitvoering wordt gegeven aan de motie-Mastwijk/Snijder-Hazelhoff (30800 XIV, nr. 126). Binnenkort zal een beschikknig an de laboratoria gezonden worden waarmee de officiële aanwijzing van de private laboratoria als bevoegde instantie voor afgifte van officiële verklaringen per 1 juli 2008 wordt ingetrokken. De intrekking zal ongedaan gemaakt worden als opmerkingen van de Europese Commissie hier aanleiding toe geven.
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende >