Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 125

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  30800 VIII 181 Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

  12-09-2007 Brief minister ter aanbieding advies 'LeerKracht!' Bij deze brief biedt minister Plasterk (OCW) de Kamer het advies aan van de tijdelijke Commissie Leraren, getiteld LeerKracht!. De commissie, die onder voorzitterschap stond van de heer Rinnooy Kan, waarschuwt in dit advies voor het kwantitatieve en kwalitatieve lerarentekort dat op ons afkomt. Tevens gaat hierbij het advies van de Ondewijsraad over de politie van de professional in goed bestuur 'Leraarschap is eigenaarschap'.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-09-2007 

 • 2.

  30183 18 Brief van de ministers van onderwijs, cultuur en wetenschap en van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en de staatssecretarissen van onderwijs, cultuur en wetenschap

  10-09-2007 Brief ministers en staatssecretaris over de nieuwe wijze van onderwijstoezicht In deze brief wordt ingegaan op de nieuwe wijze van toezicht aan de hand van de de evaluatie Wet op het onderwijstoezicht (WOT) en de ontwikkelingen in het toezicht zoals die nu worden ingezet ter implementatie van de OCW-nota 'Toezicht in vertrouwen, vertrouwen in toezicht' en de voortgangsnotitie 'Governance'. Eerst wordt een beleidsreactie gegeven de evaluatie WOT. Daarna worden de ontwikkelingen in het toezicht beschreven: goed bestuur, risicogericht en proportioneel toezicht, programmatisch handhaven, handhavend optreden inspectie, vermindering van de toezichtlast, het Team Nieuw Toezicht (TNT) en de verdergaande integratie van toezichthouders. Tot slot wordt aangegeven welke activiteiten het komend anderhalf jaar worden uitgevoerd om het nieuwe onderwijstoezicht vorm te geven.
  Governance in het onderwijs
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 14-09-2007 

 • 3.

  30800 VIII 180 Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

  10-09-2007 Brief minister ter aanbieding van het advies van de Onderwijsraad 'Versteviging van kennis in het onderwijs II'
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-09-2007 

 • 4.

  30800 VIII 178 Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

  31-08-2007 Brief minister over uitwerking concept voor het Nationaal Historisch Museum (NHM)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-09-2007 

 • 5.

  30800 VIII 177 Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

  31-08-2007 Brief minister ter aanbieding ontwerpwijziging Bekostigingsbesluit WHW Bij deze brief biedt minister Plasterk (OCW) de Kamer het ontwerpbesluit aan tot wijziging van het Bekostigingsbesluit WHW in verband met enkele wijzigingen in de berekeningswijze van de rijksbijdrage voor universiteiten en hogescholen.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-09-2007 

 • 6.

  30800 VIII 176 Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

  31-08-2007 Brief minister over 'gratis' schoolboeken Met deze brief informeert minister Plasterk (OCW) de Kamer over de meerkosten van een volledige invoering van de maatregel 'gratis' schoolboeken voor het schooljaar 2008-2009. De invoering zal leiden tot een begrotingstekort van 174,1 mln euro.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-09-2007 

 • 7.

  30800 VIII 175 Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

  22-08-2007 Brief minister ter aanbieding Jaarverslag 2006 Rathenau Instituut
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-08-2007 

 • 8.

  30800 VIII 174 Brief van de staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap

  21-08-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding eindrapportage implementatie dyslexiebeleid Bij deze brief stuurt staatssecretaris Dijksma (OCW) de Kamer de eindrapportage implementatie van dyslexiebeleid in het funderend onderwijs. Dit rapport bevat informatie over de activiteiten en de bereikte resultaten tot en met 2006. Om verankering van de resultaten van het masterplan Dyslexie mogelijk te maken heeft de staatssecretaris voor 2007 700.000 euro beschikbaar gesteld. In onderhavige brief somt zij de speerpunten op waarvoor zij voor 2007 heeft gekozen.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-08-2007 

 • 9.

  30800 VIII 81 Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

  11-12-2006 Brief minister bij aanbieding jaarverslag 2005 van de Erfgoedinspectie Op 25 oktober 2006 heeft minister Van der Hoeven (OCW) de Kamer het jaarverslag 2005 van de Erfgoedinspectie toegezonden. (Kamerstuk 30800 VIII, nr. 52). Met onderhavige brief biedt Van der Hoeven de Kamer haar toen toegezegde beleidsreactie aan. De Erfgoedinspectie is officieel op 1 november 2005 ontstaan uit een samenvoeging van: - de Rijksinspectie voor de Archeologie, de Rijksarchiefinspectie, - de Inspectie Cultuurbezit en - de Rijksinspectie Monumentenzorg. Met de fusie van de bestaande cultuurinspecties is het toezicht sterker gepositioneerd als onderdeel van kwaliteitsborging in de verschillende erfgoedsectoren. De verslaglegging van de werkzaamheden en bevindingen van de Erfgoedinspectie over 2005 is opgedeeld in een algemeen deel en vier afzonderlijke verantwoordingen, verschillend van omvang, per sector. Het volgende jaarverslag van de Erfgoedinspectie zal verder geïntegreerd worden en voorzie
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 10.

  30800 VIII 171 Brief van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap

  24-07-2007 Brief minister ter aanbieding van de Onderwijsraad: Kwaliteit belonen in het hoger onderwijs? Het advies is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-07-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >