Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 12

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 C 8 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  13-09-2007 Brief minister bij aanbieding tekst van het akkoord rijk en provincies 2008 In genoemd akkoord hebben rijk en provincies financiële afspraken inzake onder meer: - normering, koppeling tussen de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven en de ontwikkeling van het provinciefonds; - nettering specifieke uitkeringen; - provinciale uitkeringen in Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport MIT) en Investeringsbudet Landelijk gebied (ILG); - provinciale belastingen.
  Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 28-09-2007 

 • 2.

  30800 C 8 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  13-09-2007 Brief minister bij aanbieding tekst van het akkoord rijk en provincies 2008 In genoemd akkoord hebben rijk en provincies financiële afspraken inzake onder meer: - normering, koppeling tussen de ontwikkeling van de netto gecorrigeerde rijksuitgaven en de ontwikkeling van het provinciefonds; - nettering specifieke uitkeringen; - provinciale uitkeringen in Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport MIT) en Investeringsbudet Landelijk gebied (ILG); - provinciale belastingen.
  Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 24-09-2007 

 • 3.

  30800 C 7 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  30-08-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding publicatie 'De provinciale financiën 2007, een interprovinciale vergelijking' Bij deze brief biedt staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) de Kamer de publicatie aan 'De provinciale financiën 2007, een interprovinciale vergelijking'. In deze rapportage wordt in onderlinge vergelijking tussen de provincies - gebaseerd op de provinciale begrotingen 2007 en de jaarrekeningen 2006 - inzicht gegeven in hun financiële positie.
  Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 10-09-2007 

 • 4.

  30800 B 19 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  31-08-2007 Brief staatssecretaris inzake aanbieding van de Junicirculaires 2007 van het gemeentefonds en het provinciefonds Staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) stuurt de Tweede Kamer de Junicirculaires 2007 van het gemeentefonds en het provinciefonds, die zij heeft verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 07-09-2007 

 • 5.

  30800 B 14 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  16-05-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding afschriften Maartcirculaire 2007 De maartcirculaires bevatten informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2007 en van de verrekening van de behoedzaamheidsreserves. Beide circulaires, van het provincie- en van het gemeentefonds, zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-05-2007 

 • 6.

  30800 B 11 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  16-02-2007 Brief minister ter aanbieding van een onderzoek naar de schurende bevoegdheden tussen provincie en gemeente Het onderzoek - 'Last hebben van elkaar' - is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-02-2007 

 • 7.

  30800 B 9 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  18-01-2007 Brief minister ter aanbieding decembercirculaire gemeentefonds en decemberbrief provinciefonds De decembercirculaire en -brief zijn verschenen omdat na het verschijnen van de septembercirculaires 2006 zich in het gemeente- en provinciefonds nog enkele ontwikkelingen hebben voorgedaan met betrekking tot het jaar 2006. De belangrijkste ontwikkelingen bij het gemeentefonds zijn: - toevoeging van middelen in verband met de voorbereidingskosten Wet inburgering nieuwkomers, praktijklokalen VSO en groepsverkleining ZMLK; - Tweede Kamerverkiezingen 2006; - cliëntenbestand Wmo. De brief over het provinciefonds betreft onder andere de compensatie voor de extra belastingheffing wegens het gebruik van de dienstauto door de Commissarissen der Koningin voor nevenfuncties.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-01-2007 

 • 8.

  30800 C 6 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  12-12-2006 Brief minister over financieel toezicht In deze brief reageert minister Remkes (BZK) op de beslissing van het Interprovinciaal Overleg (IPO) om niet te kiezen voor een pilot financieel toezicht op de provincies. Wel lopen er momenteel pilots in Noord-Brabant en Limburg. In afwachting van de uitkomst van deze laatste wordt de behandeling van het wetsvoorstel wijziging toezichtsbepalingen Gemeentewet (Provinciewet) opgeschort.
  Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 20-12-2006 

 • 9.

  30800 B 8 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  27-11-2006 Brief minister over onder meer het advies van de Rfv op het Periodiek Onderhoudsrapport Gemeentefonds (POG) Verder bevat deze brief informatie over leges, grafrechten en de uitvoering van het amendement De Pater (Kamerstuk 30096, nr. 19).
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 08-12-2006 

 • 10.

  30800 C 5 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  29-11-2006 Brief minister over provinciefinanciën In deze brief gaat minister Remkes (BZK) in op de provinciefinanciën, met name over de reserves die hij heeft ten aanzien van het voorstel van het Tweede Kamerlid Fierens om middelen van het provincie- naar het gemeentefonds over te hevelen. Tevens gaat hierbij de publicatie ' De provinciale financiën 2006; een interprovinciale vergelijking'.
  Vaststelling begroting provinciefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-12-2006 


1 | 2 | Volgende >