Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 22

1 | 2 | 3 | Volgende >


 • 1.

  30800 XV 76 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  18-07-2007 Brief minister ter aanbieding van de jaarpublicatie 2006 met de door CWI verstrekte gegevens over ontslagaanvraagafhandeling
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-07-2007 

 • 2.

  30800 XV 75 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  03-07-2007 Brief minister ter aanbieding van het rapport 'Kerngegevens Maatschappelijke situatie 2006' De rapportage van het NIVEL rapportage bevat een groot aantal kerngegevens over de maatschappelijke situatie van chronisch zieken en gehandicapten, gebaseerd op gegevensverzameling van het panel in 2005 en 2006. Er wordt een veertiental thema's aan de orde gesteld: algemeen functioneren, gezond bewegen, wonen, vervoer, betaald werk, verzuim, werkgerelateerde problemen, sollicitatie en re-integratie, vrijwilligerswerk, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, inkomen, ziektegerelateerde uitgaven en bekendheid met vergoedings- en compensatieregelingen. In deze brief geeft de minister een korte reactie op het rapport.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-07-2007 

 • 3.

  30800 XV 74 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  03-07-2007 Brief minister ter aanbieding van de Voorjaarsrapportage cao-afspraken 2007 De Voorjaarsrapportage is als bijlage bij deze brief gevoegd, evenals: - Ervaringen van de werkgevers met de cao en avv; - Kwaliteit representativiteitsgegevens bij AVV-verzoeken Stand van zaken 2006; - Algemeen verbindend verklaarde cao-fondsen in 2005: Baten, Lasten, en Reserves, en - Evaluatie vereisten Algemeen verbindend verklaarde Cao-fondsen. (vorm)vereisten avv's, de cao-fondsen en jaarverslagen boekjaar 2005.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-07-2007 

 • 4.

  30800 XV 73 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  25-06-2007 Brief minister over een afrondende subsidie aan het koeriersbedrijf Valid Express
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-06-2007 

 • 5.

  30311 2 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  27-04-2007 Brief minister over ambtenarenontslagrecht De minister gaat in op de vorderingen met betrekking tot normalisatie van de rechtspositie van overheidspersoneel. Esentieel onderdeel daarbij is het ontslagrecht en de daarbij behorende rechtsgang. Hij betrekt hierbij de motie Koser Kaya (kamerstuk 30300 XV, nr. 68) waarbij gesteld wordt het vernieuwde ontslagrecht ook van toepassing te laten zijn op ambtenaren. Daarnaast wordt kort gerefereerd aan de motie over flexibele openingstijden in de dienstensector (kamerstuk 30800 XV, nr. 51).
  Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 09-05-2007 

 • 6.

  30800 XV 71 Brief van de minister en staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid

  10-04-2007 Brief minister en staatssecretaris over ambities voor de komende kabinetsperiode In deze brief zetten minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb (beiden SZW) hun ambities uiteen voor de komende kabinetsperiode. De nadere uitwerking daarvan zal plaatsvinden in het Beleidsprogramma van het kabinet, dat voor de zomer aan de Kamer zal worden gezonden. In de brief gaan de bewindslieden met name in op het vergroten van de participatie en geven zij aan wat de inzet van het kabinet zal zijn tijdens de komende participatietop.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 12-04-2007 

 • 7.

  30800 XV 69 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  02-03-2007 Brief minister over toezicht op bedrijfslichamen In deze brief gaat minister Donner (SZW) naar aanleiding van een vraag van het Tweede Kamerlid Aptroot, in op de relatie tussen de notitie Vervolgonderzoek financiële relatie bedrijfslichamen en de Scan jaarverslagen bedrijfslichamen 2005, beide opgesteld door de SER. De minister komt in zijn reactie tot de conclusie dat de beide notities niet met elkaar in tegenspraak zijn. De scan van de jaarverslagen vergelijkt de manier waarop de bedrijfslichamen in hun jaarverslagen over 2005 niet-financiële kwalitatieve informatie hebben opgenomen met de verslagen over 2000. De notitie over de financiële relaties gaat in op de wijze waarop de bedrijfslichamen voldoen aan de sinds 2005 geldende aangescherpte eisen gesteld door de SER, waaronder de verantwoording over de financiële relaties met derden. Uit beide stukken blijkt de grote aandacht die de SER in het kader van zijn toezichtstaak besteedt aan de wijze waarop de bedrijfslichamen
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 08-03-2007 

 • 8.

  30800 XV 68 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  01-02-2007 Brief minister ter aanbieding van het onderzoeksrapport 'Vooronderzoek pilot participatiebudget'
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 09-02-2007 

 • 9.

  30800 XV 67 Brief van de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid

  31-01-2007 Brief staatssecretaris over stand van zaken amendement Verburg en Bussemaker (30800 XV, nr. 14) en amendement Irrgang (30885 B, nr. 3) Beide amendementen strekken ertoe de Wsw-wachtlijsten aan te pakken door verhoging van het decentrale Wsw-budget.
  Vaststelling begroting Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-02-2007 

 • 10.

  29497 20 Brief van de minister van sociale zaken en werkgelegenheid

  30-01-2007 Brief minister over uitstel besluit inzake uitvoering motie-Van Gent en Verburg (30800 XV, nr. 48) om uitkering zwangerschapsverlof te realiseren
  Wet einde toegang verzekering WAZ
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-02-2007 


1 | 2 | 3 | Volgende >