Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 47

1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >


 • 1.

  30800 XII 83 Brief van de staatssecretaris van verkeer en waterstaat

  20-08-2007 Brief staatssecretaris over scheepsramp 'Wilhelmina', 10 juni 2006 In deze brief gaat staatssecretaris Huizinga-Heringa, naar aanleiding van de beantwoording van kamervragen over sloop van scheepswrakken in de Noordzee (Aanhangsel Handelingen II, 2006-2007, nr. 504) in op de ramp met het Nederlandse vissersvaartuig 'Wilhelmina' HD 147 op 10 juni 2006. De uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart ten aanzien van deze ramp is als bijlage bij de brief gevoegd. In de brief gaat de staatssecretaris achtereenvolgens in op: - de oorzaak van de ramp; - het al dan niet nemen van tuchtrechtelijke maatregelen; - de lering die uit het ongeval kan worden getrokken; - de actie die door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zal worden ondernomen.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-08-2007 

 • 2.

  30800 XII 82 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  12-07-2007 Brief minister ter aanbieding van het Jaarbericht Inspectie Verkeer en Waterstaat 2006 Het jaarbericht is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 3.

  29644 81 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  12-07-2007 Brief minister over het proces van totstandkoming van de beleidsbrief Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyses (LMCA's), mede in relatie tot de begrotingsbehandeling In het Algemeen Overleg over de Netwerkaanpak van 5 juli 2007 is gesproken over het proces van totstandkoming van de beleidsbrief, mede in relatie tot de begrotingsbehandeling. Minister Eurlings (VW) zet in onderhavige brief, zoals in dat AO aan de Kamer toegezegd, het proces nader uiteen. Hij meldt hierin onder meer het tijdschema voor het uitwerken van vier Landelijke Markt- en Capaciteitsanalyses (LMCA's): voor wegen, spoor, regionaal OV en vaarwegen, alsmede een uiteindelijke Netwerkaanpak. Hij beargumenteert dat de beleidsbrief terzake niet eerder dan begin december aan de Kamer kan worden aangeboden. De beleidsbrief geeft richting aan het beleid van de minister beleid voor de komende jaren. Daarover wil Eurlings met de Kamer in debat. De Kamer heeft eerder aangegeven de beleidsbrief te willen ontvangen vó
  Planologische Kernbeslissing Nota Mobiliteit
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 4.

  30800 XII 81 Brief van de minister en de staatssecretaris van verkeer en waterstaat

  11-07-2007 Brief minister en staatssecretaris over de resultaten van de doorlichting regelgeving ministerie Verkeer en Waterstaat In deze brief informeren minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga-Heringa (beiden VW) de Kamer over de resultaten tot nu toe van de doorlichting van de regelgeving van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, en over de uitkomsten van de drie laatst doorgelichte domeinen: het vervoer van gevaarlijke stoffen, de lagere regelgeving spoor en het wegenverkeersrecht. De doorlichting heeft plaatsgevonden onder de vlag van het programma Beter Geregeld.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 5.

  30800 XII 80 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  05-07-2007 Brief minister over drugstesten in het verkeer
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-07-2007 

 • 6.

  30800 XII 79 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  29-06-2007 Brief minister ter aanbieding Overzicht onderzoeken Raad voor Transportveiligheid/Ongevallenraad 1996-2006 Het overzicht is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-07-2007 

 • 7.

  30800 XII 77 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  26-06-2007 Brief minister over de voortgang van de afschaffing van de 80 km-zone op de A12 bij Voorburg De voorbereidingen voor de verhoging van de snelheidslimiet op de A12 bij Voorburg stad uit zijn ter hand genomen. Er is een berekeningsmodel opgesteld voor verkeerskundig- en luchtonderzoek. Gebleken is dat er aanvullende geluidsmaatregelen genomen moeten worden. Hier wordt op dit moment nader onderzoek naar gedaan. Begin 2008 kan op basis van alle informatie een verkeersbesluit genomen worden.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-07-2007 

 • 8.

  30800 XII 78 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  26-06-2007 Brief minister over kentekenplicht voor land- en bosbouwtrekkers Gezien de hoge administratieve lasten en omdat het niet met zekerheid valt te zeggen in hoeverre de invoering van de kentekenplicht een bijdrage levert aan de reductie van het aantal verkeersdoden, ziet de minister vooralsnog geen aanleiding om het voornemen tot invoering van een kentekenplicht voor land- en bosbouwtrekkers door te zetten. Dit betekent dat de daarmee gepaard gaande invoering van een rijbewijsplicht en verhoging van de maximumsnelheid niet zullen worden geëffectueerd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-07-2007 

 • 9.

  30800 XII 76 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  26-06-2007 Brief minister inzake aanwijzing drie luchtvaartmaatschappijen op de route Amsterdam-Paramaribo Minister Eurlings (VW) geeft aan dat in de aanvraag van TUI Nederland is ingetrokken, van Nederlandse zijde de KLM en Martinair zijn aangewezen, en er nog ruimte is voor een derde maatschappij.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-07-2007 

 • 10.

  30800 XII 75 Brief van de minister van verkeer en waterstaat

  19-06-2007 Brief minister ter aanbieding ontwerp-amvb wijziging Voertuigreglement Het ontwerpbesluit is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-06-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | Volgende >