Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 86

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  30800 XVI 183 Brief van de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport

  07-09-2007 Brief staatssecretaris inzake de belangrijkste beleidsvoornemens op het terrein van de medische ethiek Alvorens per onderwerp op de specifieke plannen in te gaan, wordt eerst de rode draad bij deze voornemens uiteengezet (de menselijke waardigheid). Deze brief is als volgt ingedeeld: Deel A Ethisch kader: hierin wordt de leidraad van menselijke waardigheid geconcretiseerd die de grondslag vormt van de beleidsvoornemens. Daartoe wordt ingegaan op de rol van een aantal waarden in het ethische beleid, en op het belang van de rechten van de mens als normstelling, juist ook voor de medische ethiek. Deel B: de concrete beleidsvoornemens. Deel B.I.: de thema's uit het coalitieakkoord, zoals abortus, euthanasie en embryo's. Achtereenvolgens wordt ingegaan op: - begin en einde van het leven; - embryowet (o.a. verbod op speciaal kweken); - abortus (overtijdbehandeling; protocolontwikkeling; onderzoek naar de psychosociale gevolgen van abortus, aangevuld met onderzoek naar de gevolgen
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 14-09-2007 

 • 2.

  29214 25 Brief van de minister voor jeugd en gezin

  10-09-2007 Brief minister over resultaat overleg met Centrale Stichting van Internaten voor Schippers- en Kermisjeugd (CENSIS) Censis heeft aangegeven meer geld nodig te hebben om de kwaliteit te kunnen handhaven. In overleg met Censis heeft de minister het volgende besloten: - de subsidie zal structureel worden verhoogd met 500.000 euro; - de telling van het kindaantal zal met een jaar vertraagd worden, waardoor de schippersinternaten jaarlijks een groter extra bedrag te besteden hebben; - de (financiële) verantwoordelijkheid voor de wachtgelden zal bij de internaten zelf gelegd worden; - er is geen reden om de systematiek van de overheidsbijdrage in de arbeidskosten te wijzigen.
  Subsidiebeleid VWS
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-09-2007 

 • 3.

  30800 XVI 181 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  04-09-2007 Brief minister over inkomens Raad van Bestuur Stichting Sanquin In deze brief reageert minister Klink (VWS) op vragen over krantenberichten inzake de inkomens van de leden van de Raad van Bestuur van de Stichting Sanquin Bloedvoorziening. In de brief gaat de minister achtereenvolgens in op: - de hoogte van de honorering van de Raad van Bestuur; - het ijkpunt van de honorering; - de relatie tussen de honorering en de reiskostenvergoeding voor vrijwillige donoren; - de reacties van donoren op bovengenoemde krantenberichten. Tot slot kondigt de minister aan dat hij de honorering van de bestuursleden zal bespreken met de Raad van Toezicht van Sanquin en zo mogelijk het rapport van de commissie-Dijkstal daarbij zal betrekken. Deze brief dient tevens ter beantwoording van kamervragen van de leden Kant, Van Miltenburg en Blok, Omtzigt en Schermers, Agema en Van Dijck.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 10-09-2007 

 • 4.

  30800 XVI 180 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  03-09-2007 Brief minister over de problematiek rondom vergoeding van dure geneesmiddelen in gehandicapteninstellingen In de motie Van Gerven (kamerstuk 30800 XVI, nr. 152) wordt de regering verzocht de problematiek rondom de vergoeding van dure geneesmiddelen in gehandicapteninstellingen nader te onderzoeken en met passende maatregelen en oplossingen te komen. Minister Klink (VWS) heeft de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) gevraagd naar hun zienswijze hierover. De VGN heeft het initiatief genomen om een onderzoek hiernaar te verrichten. Zodra de resultaten beschikbaar komen, wordt de Tweede Kamer nader geïnformeerd.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 07-09-2007 

 • 5.

  30800 XVI 179 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  28-08-2007 Brief minister over het aanbestedingsplichtig zijn van andere ziekenhuizen dan de academische
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 07-09-2007 

 • 6.

  30800 XVI 178 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  23-08-2007 Brief minister ter aanbieding 'Monitor Fysiotherapie 2007' Met deze brief biedt minister Klink (VWS) de Kamer de rapportage aan 'Monitor Fysiotherapie 2007'. In deze rapportage adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om per 1 januari 2008 vrije prijsvorming voor fysiotherapie in ter voeren. Daarbij baseert de NZa zich op de ervaringen die sinds 2005 experimenteel zijn opgedaan met vrije prijsvorming in de fysiotherapie. In de brief informeert de minister de Kamer over deze bevindingen en geeft hij zijn visie weer. Daarbij gaat hij allereerst in op de opzet van het experiment en de verlenging van de looptijd. Vervolgens geeft hij kort de bevindingen en het advies van de NZa weer. Daarna geeft hij zijn reactie aan de hand van de volgende onderwerpen: - kwaliteit en innovatie; - toegankelijkheid; - betaalbaarheid; - marktwerking. De minister geeft als zijn eindoordeel dat de vrije prijsvorming binnen de fysiotherapie resultaat begint af te werpen. Daarom neemt hij het ad
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-08-2007 

 • 7.

  30800 XVI 177 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  19-07-2007 Brief minister inzake afstemming van het te voeren beleid m.b.t. de Wet op bijzondere medische verrichtingen (WBMV) aan de hand van casus over hartinterventies Minister Klink (VWS) schetst zijn voorgenomen beleid op het terrein 'Bijzondere inventies aan het hart' en geeft een reactie op het advies van de gezondheidsraad. Tevens voegt hij een concept-Planningsbesluit toe en gaat ook in op de individuele vergunningaanvragen rond de hartinterventies.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-08-2007 

 • 8.

  30800 XVI 176 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  21-08-2007 Brief minister over advies 'Nacontrole in de oncologie' In deze brief doet minister Klink (VWS) op verzoek van de vaste commissie voor VWS verslag van het overleg met de beroepsgroepen over het Gezondheidsraadadvies 'Nacontrole in de oncologie'. De minister laat weten dat het advies in juni is geagendeerd ter bespreking in de stuurgroep van het Nationaal Platform Kankerbestrijding (NPK). Daarbij is afgesproken dat het advies in twee NPK-werkgroepen zal worden meegenomen, nl. de werkgroepen Kankerzorg en Psychosociale (na)zorg. Ten slotte is het advies breed verspreid onder de stuurgroepen en achterbannen
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-08-2007 

 • 9.

  30800 XVI 175 Brief van de staatssecretaris van volksgezondheid, welzijn en sport

  31-07-2007 Brief staatssecretaris over het rapport Seksuologische gezondheidszorg voor mensen met chronische ziekten en lichamelijke beperkingen Het rapport is een product van de Rutgers Nisso Groep (RNG).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 10.

  30800 XVI 174 Brief van de minister van volksgezondheid, welzijn en sport

  30-07-2007 Brief minister over onder meer de wettelijke verplichtstelling van de registratie van ziekenhuizen In deze brief geeft minister Klink (VWS) de een overzicht van de toezeggingen die hij heeft gedaan tijdens het Algemeen Overleg op 14 juni 2007. Verder informeert hij de Kamer over de termijn waarbinnen de Kamer de uitvoering van de toezeggingen tegemoet kan zien. Aan de orde komen onder meer: - registratie privéklinieken; - patiëntveiligheid; - nazorg; - kwaliteit en transparantie, en - complexe zorg, zorgzwaarte en innovatie.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >