Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 73

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >


 • 1.

  30800 XI 127 Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

  13-09-2007 Brief minister over aanbieding werkprogramma 'Schoon en Zuinig' Met deze brief laat minister Cramer (VROM), naar aanleiding van een vraag uit de Tweede Kamer, weten dat het werkprogramma 'Schoon en Zuinig' op de ochtend van 18 september 2007 (Prinsjesdag) onder embargo aan de Kamer verzonden zal worden.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-10-2007 

 • 2.

  30800 XI 126 Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie

  05-09-2007 Brief minister over de wijze van uitvoering van de motie-Hermans inzake het strafbaar stellen van kraken (kamerstuk 30300 XI, nr. 86)
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-09-2007 

 • 3.

  30800 XI 125 Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie

  04-09-2007 Brief minister over salaris directeur Vestia In deze brief kondigt minister Vogelaar (WWI) de beantwoording aan van schriftelijke vragen van de Tweede Kamerleden Gerkens en Van Gent over de salarissen van directeuren van woningcorporaties, in het bijzonder Vestia (zie Aanhangsel Handelingen II, 2006-2007, de nrs. 2348 en 2349). De beantwoording van deze vragen werd opgehouden in afwachting van de kabinetsreactie op het advies van de commissie-Dijkstal. Nu dit nog op zich laat wachten, heeft de minister besloten de vragen toch alvast te beantwoorden.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 10-09-2007 

 • 4.

  30800 XI 124 Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie

  28-08-2007 Brief minister over kostenefficiëntie uitvoering startersfonds SVn en uitvoering koopsubsidie i.h.k.v. BEW-plus
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 07-09-2007 

 • 5.

  30800 XI 123 Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

  23-08-2007 Brief minister over Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) Met deze brief informeert minister Cramer (VROM) de Kamer over de uitkomsten van het overleg met het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) over de mogelijkheid om voortaan een extra kolom 'prognose MNP t.a.v. doelbereik inclusief het voorgenomen overheidsbeleid' op te nemen in de kleurentabel van de Milieubalans en het Indicatorrapport. Afgesproken is dat het MNP in de toekomst in het Indicatorrapport zal rapporteren over de mogelijke effecten van toekomstig beleid. In de jaarlijkse Milieubalans zal het MNP voortaan de door de Kamer gevraagde informatie over de effectiviteit en potentie van aanvullende beleidsopties zo volledig mogelijk opnemen, inclusief een indicatie of de beleidsdoelen daarmee gehaald kunnen worden.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-08-2007 

 • 6.

  30800 XI 122 Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

  21-08-2007 Brief minister ter aanbieding Samenvattende Jaarrapportage 2005 Doelgroepbeleid Milieu en Industrie Met deze brief informeert minister Cramer (VROM) de Kamer over de uitkomsten van de Samenvattende Jaarrapportage 2005 van het Doelgroepbeleid Milieu en Industrie. Deze rapportage geeft een totaaloverzicht van de gezamenlijke milieu-inspanningen en -prestaties van de doelgroep industrie en knelpunten die nog actueel zijn. In haar brief geeft de minister een korte samenvatting van de conclusie van de rapportage, onderverdeeld naar Integrale Milieutaakstellingen (IMT's): - klimaatverandering; - verzuring; - verspreiding naar lucht, resp. water; - vermesting; - verwijdering; - verstoring; - externe veiligheid.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 30-08-2007 

 • 7.

  30800 XI 114 Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie

  27-06-2007 Brief minister over de funderingsproblematiek in zes gemeenten De minister gaat in deze brief in op de resultaten van de uitkomsten van de evaluatie van de aanpak van de funderingsproblematiek in zes gemeenten en op de werking van de meldingsplicht van funderingsproblemen bij het kadaster.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 8.

  30800 XI 121 Brief van de ministers van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer en voor wonen, wijken en integratie

  17-07-2007 Brief ministers over de nieuwe structuur van de VROM- en de WWI-begroting
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-07-2007 

 • 9.

  30800 XI 120 Brief van de minister voor wonen, wijken en integratie

  13-07-2007 Brief minister over project Westermoskee Amsterdam In deze brief gaat minister Vogelaar (WWI) in op de debatten die in Amsterdam gevoerd zijn over de situatie rondom de financiering van het project Westermoskee en de uitspraken die hierover zijn gedaan door de heer Dag, voorzitter van Milli Görus Amsterdam-West, in Trouw van 19 mei 2007. De minister gaat achtereenvolgens in op de achtergrond van de zaak en de feiten. Daarbij benadrukt zij dat de bouw van de Westermoskee primair een gelegenheid is van de gemeente Amsterdam. Wel vindt zij de uitspraken van de heer Dag waar hij waarschuwt voor een demonstratie als de bouw van de moskee niet door zou gaan en zegt een opstand 'binnen wettelijke grenzen' onder moslims in Nederland te verwachten, onaanvaardbaar.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-07-2007 

 • 10.

  30800 XI 118 Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

  09-07-2007 Brief minister met een reactie op de studie Welvaart en Leefomgeving De studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) geeft voor Nederland een verdere uitwerking aan de eerder gepubliceerde toekomstscenario's voor de internationale, economische en politieke ontwikkeling op mondiaal en Europees niveau. De studie geeft een concreet beeld van de betekenis van de mogelijke toekomstontwikkelingen voor de fysieke omgeving en de beleidsterreinen die zich daarmee bezig houden. De conclusies van de onderzoekers spitsen zich toe op immigratie en grote steden, de gevolgen van de klimaatveranderingen, landschap, de druk op de fysieke ruimte, de rol van de EU en de veranderende bevolkingssamenstelling en de wijze waarop in beleidsvorming met deze conclusies omgegaan moet worden. De reactie van het kabinet gaat in op de hoofdconclusies van de studie.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Volgende >