Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Verslagen

Resultaat 1-10 van 11

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 XI 86 Verslag van een algemeen overleg

  13-03-2007 Verslag algemeen overleg op 7 februari 2007 over met name de uitvoering van de huurtoeslag Bevat een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de vaste commissie voor Financiën op 7 februari 2007 hebben gevoerd met viceminister-president, minister Zalm (Fin) en minister Winsemius (VROM) over: - de brief van de minister van VROM van 21 december 2006 inzake het Verslag van de werking van de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit (kamerstuk 30800 XI, nr. 70); - de brief van de minister van Financiën van 26 januari 2007 over de uitvoering van de huurtoeslag door de Belastingdienst (kamerstuk 30800 XI, nr. 77); en - de brief van de minister van VROM van 26 januari 2007 over de reactie op het rapport 'Van huursubsidie naar huurtoeslag' van de Nationale Ombudsman (kamerstuk 30800 XI, nr. 78).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 2.

  30800 XI 116 Verslag van een algemeen overleg

  12-07-2007 Verslag algemeen overleg van 30 mei 2007 over structuurvisie Panorama's en Snelwegzone (29435, nr. 189) en kabinetsreactie op VROM-raadadvies 'Werklandschappen' (30800 XI, nr. 75) Beknopt verslag van overleg over: - brief van 6 februari 2007 over de structuurvisie Panorama's en Snelwegzone (29435, nr. 189); - brief van 19 januari 2007 over de kabinetsreactie op VROM-raadadvies 'Werklandschappen, een regionale strategie voor bedrijventerreinen' (30800 XI, nr. 75).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 17-07-2007 

 • 3.

  30800 XIV 113 Verslag van een rondetafelgesprek

  28-06-2007 Verslag rondetafelgesprek over de evaluatie reconstructie zandgebieden
  Vaststelling begroting ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-07-2007 

 • 4.

  25422 53 Verslag van een algemeen overleg

  14-06-2007 Verslag algemeen overleg op 23 mei 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 23 mei 2007 heeft gevoerd met minister Cramer (VROM) over: - de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 5 oktober 2006 over aanbieding rapport 'Signalen met betrekking tot radioactieve stoffen en straling in 2003, 2004 en 2005' (25422, nr. 49); - de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 10 oktober 2006 over handhaving Kernenergiewet/Rapport Meten Moet II (25422, nr. 50); - de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 26 oktober 2006 over inhoudelijke reactie op RIVM betreffende risico's voor consumenten door producten afkomstig uit containers (28089, nr. 16); - de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 27 december 2006 over aanbieding rapport 'Onderzoek naar de uitvoering van legionellapreventie bij collectieve leidingwaterinstallaties' (26442, nr. 25); - de brief van de staatssecretaris va
  Opwerking van radioactief materiaal
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-06-2007 

 • 5.

  30800 XI 99 Verslag van een algemeen overleg

  03-05-2007 Verslag algemeen overleg op 29 maart 2007 over brief minister Vogelaar (WWI) over informatie ten behoeve van het kennismakingsoverleg (30800 XI, nr. 89) Beknopt verslag van het kennismakingsoverleg (kennismakings-AO).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 07-05-2007 

 • 6.

  27801 50 Verslag van een algemeen overleg

  26-04-2007 Verslag algemeen overleg gehouden op 4 april 2007 inzake extern veiligheidsbeleid Betreft algemeen overleg van de vaste commissies voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Verkeer en Waterstaat, voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Economische Zaken met de ministers Cramer (VROM) en Eurlings (VW), van 4 april 2007, over: - de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 4 oktober 2006 over het beleidskader groepsrisico (27801, nr. 44); - de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 17 oktober 2006 over de zesde voortgangsrapportage inzake het externe veiligheidsbeleid (27801, nr. 45); - de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 27 oktober 2006 over de aanbieding van het VROM-Inspectierapport "Groepsrisico chemie sterk afgenomen" (22343, nr. 144); - de brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 15 november 2006 over de explosieven voor civiel gebruik (29383, nr. 67); - de brief van de st
  Vierde Nationaal Milieubeleidsplan
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 01-05-2007 

 • 7.

  30800 XI 94 Verslag van een algemeen overleg

  23-04-2007 Verslag algemeen overleg op 27 maart 2007 Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 27 maart 2007 heeft gevoerd met minister Cramer (VROM). In dat overleg zijn de afbakening en invulling van de portefeuilles, de interpretatie van het regeerakkoord, de beleidsprioriteiten, de langetermijnagenda en de behandeling van lopende dossiers aan de orde gesteld. Ook aan de orde was de prioriteitenbrief van de minister ter voorbereiding op het onderhavige overleg.
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-04-2007 

 • 8.

  30800 XI 86 Verslag van een algemeen overleg

  13-03-2007 Verslag algemeen overleg op 7 februari 2007 over met name de uitvoering van de huurtoeslag Bevat een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de vaste commissie voor Financiën op 7 februari 2007 hebben gevoerd met viceminister-president, minister Zalm (Fin) en minister Winsemius (VROM) over: - de brief van de minister van VROM van 21 december 2006 inzake het Verslag van de werking van de Huursubsidiewet en de Wet bevordering eigenwoningbezit (kamerstuk 30800 XI, nr. 70); - de brief van de minister van Financiën van 26 januari 2007 over de uitvoering van de huurtoeslag door de Belastingdienst (kamerstuk 30800 XI, nr. 77); en - de brief van de minister van VROM van 26 januari 2007 over de reactie op het rapport 'Van huursubsidie naar huurtoeslag' van de Nationale Ombudsman (kamerstuk 30800 XI, nr. 78).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 15-03-2007 

 • 9.

  30800 X 64 Verslag van een algemeen overleg

  09-02-2007 Verslag algemeen overleg van 24 januari 2007 over geluidhinder militaire luchthavens Dit verslag van een overleg met de staatssecretarissen Van Geel (VROM) en Van der Knaap (Def) betreft: - brief van de staatssecretaris van Defensie en de staatssecretaris van VROM d.d. 31 oktober 2006 met een voortgangsrapportage (kamerstuk 30800-X, nr. 43); - kamervragen van het lid De Wit over geluidshinder in Onderbanken en het antwoord hierop (Aanhangsel Handelingen II, 2006-2007, nr. 293); - kamervragen van de leden Duyvendak, De Wit en Samsom en het antwoord hierop, ontvangen op 9 januari 2007 (Aanhangsel Handelingen II, 2006-2007, nr. 578); - brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 21 december 2006 over informatie over piekisolatie (kamerstuk 30800-XI, nr. 69); - brief van de staatssecretaris van VROM d.d. 12 januari 2007 over geluidsmeting voor AWACS-vliegtuigen (VROM 06-858).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 13-02-2007 

 • 10.

  30800 XI 4 Verslag van een algemeen overleg

  02-10-2006 Verslag algemeen overleg op 6 september 2006 over funderingsproblematiek Betreft een beknopt verslag van het overleg dat de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 6 september 2006 heeft gevoerd met minister Dekker (VROM) over de brief van de minister d.d. 10 mei 2006 inzake beantwoording vragen van de commissie voor VROM over de brief aan de Stichting Platform Fundering Nederland (beantwoording van 23 schriftelijke vragen over funderingsproblematiek) (30300XI, nr. 117).
  Vaststelling begroting van het Ministerie van VROM (XI) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 05-10-2006 


1 | 2 | Volgende >