Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 52

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende >


 • 1.

  30800 VII 65 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  30-08-2009 Brief minister ter aanbieding van het rapport 'Data voor daadkracht. Gegevensbestanden voor veiligheid: observaties en analyse' De 'Adviescommissie Informatiestromen Veiligheid' heeft onderzoek gedaan naar de systematiek van informatiestromen vanuit grote geautomatiseerde gegevensbestanden in de publieke en private sector ten behoeve van het veiligheidsdomein. De hoofdconclusie van de Commissie is dat het totaal aan verschillende systemen om gegevens uit externe gegevensbestanden in te winnen niet voldoet aan de criteria inzake grondslag, maatschappelijke zorgvuldigheid, effectiviteit en doelmatigheid. De Commissie beveelt een systematiek aan waarin de inwinning en uitwisseling van informatie worden gecentraliseerd. De minister geeft in deze brief kort welke aanbevelingen wel en niet overgenomen worden.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 06-09-2007 

 • 2.

  30800 VII C Brief van de minister en de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties

  27-08-2007 Brief minister en staatssecretaris ter aanbieding overzicht voortgang toezeggingen van de vorige minister en van de vorige staatssecretaris van BZK Het overzicht is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 1 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 29-08-2007 

 • 3.

  30800 VII 63H Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  12-07-2007 Brief minister ter aanbieding van het rapport 'Jonge burgers en democratie' Het rapport is als bijlage bij deze brief gevoegd. Het onderzoek dat aan het rapport ten grondslag ligt, was gericht op kennis, houding en vaardigheden van burgers van 18 tot en met 25 jaar over de democratie.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 02-08-2007 

 • 4.

  30800 VII 63H Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  12-07-2007 Brief minister ter aanbieding van het rapport 'Jonge burgers en democratie' Het rapport is als bijlage bij deze brief gevoegd. Het onderzoek dat aan het rapport ten grondslag ligt, was gericht op kennis, houding en vaardigheden van burgers van 18 tot en met 25 jaar over de democratie.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-07-2007 

 • 5.

  30800 VII 61 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  12-06-2007 Brief staatssecretaris over de uitkomsten van de evaluatie prijsbevriezing Nederlandse identiteitskaart
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-07-2007 

 • 6.

  30800 VII 62 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  19-07-2007 Brief staatssecretaris over de evaluaties van de experimenten met stemmen in een willekeurig stemlokaal (SWS) Bij dit Kamerstuk zijn drie bijlagen gevoegd: - Brief begeleidingscommissie evaluaties experimenten SWS; - Rapport Interview-NSS, en - Evaluatie stemmen in een willekeurig stemlokaal bij de provinciale verkiezingen. Een onderzoek onder kiesgerechtigden, medewerkers stembureaus en gemeenten.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-07-2007 

 • 7.

  29668 16 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  06-07-2007 Brief minister over de storm in Nederland op 18 januari 2007, die 7 gedode slachtoffers eist In deze brief beantwoordt minister Ter Horst (BZK) vragen die zijn gesteld in het debat rondom de BZK-begroting (Handelingen II, 2006-2007, 33) over het functioneren van de crisisresponsorganisatie, de website crisis.nl en het uitbrengen van het advies om thuis te blijven door het Nationaal CrisisCentrum (NCC).
  Beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 19-07-2007 

 • 8.

  30800 B 18 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  10-07-2007 Brief staatssecretaris over precariobelasting op (ondergrondse) infrastructuur De motie-Van Beek en Knoops vraagt het kabinet de heffing van precariobelasting op (ondergrondse) infrastructuur van nutsbedrijven te betrekken bij de verkenning decentraal belastinggebied c.q. deze heffing af te schaffen. De staatssecretaris geeft in deze brief aan dat gedeeltelijke afschaffing van de bevoegdheid tot heffing van precariobelasting als hier bedoeld te veel problemen op zou roepen.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 9.

  30311 3 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  28-06-2007 Brief minister met nadere informatie over uitvoering motie Koser Kaya c.s. (30300 XV, nr. 68) ter voorbereiding algemeen overleg over ambtenarenontslagrecht op 4 juli 2007
  Interdepartementaal Beleidsonderzoek: Normalisatie rechtspositie overheidspersoneel
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 04-07-2007 

 • 10.

  30800 VII 60 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  25-06-2007 Brief staatssecretaris over OVSE-rapport Tweede Kamerverkiezingen Met deze brief reageert staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BVK) op het OVSE-rapport naar aanleiding van de waarnemersmissie bij de Tweede Kamerverkiezingen, 22 november 2006. De staatssecretaris gaat met name in op de aanbevelingen uit het rapport over de inrichtingen van het verkiezingsproces en het elektronisch stemmen. Deze komen er op neer dat de transparantie en controleerbaarheid van het verkiezingsproces moeten worden verbeterd.
  Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 29-06-2007 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Volgende >