Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Brieven

Resultaat 1-10 van 20

1 | 2 | Volgende >


 • 1.

  30800 B 19 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  31-08-2007 Brief staatssecretaris inzake aanbieding van de Junicirculaires 2007 van het gemeentefonds en het provinciefonds Staatssecretaris Bijleveld-Schouten (BZK) stuurt de Tweede Kamer de Junicirculaires 2007 van het gemeentefonds en het provinciefonds, die zij heeft verzonden aan de gemeente- en provinciebesturen.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 07-09-2007 

 • 2.

  30800 B 18 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  10-07-2007 Brief staatssecretaris over precariobelasting op (ondergrondse) infrastructuur De motie-Van Beek en Knoops vraagt het kabinet de heffing van precariobelasting op (ondergrondse) infrastructuur van nutsbedrijven te betrekken bij de verkenning decentraal belastinggebied c.q. deze heffing af te schaffen. De staatssecretaris geeft in deze brief aan dat gedeeltelijke afschaffing van de bevoegdheid tot heffing van precariobelasting als hier bedoeld te veel problemen op zou roepen.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 18-07-2007 

 • 3.

  30800 B 17 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  05-06-2007 Brief minister ter aanbieding bestuursakkoord 'Samen aan de slag' Bij deze brief biedt minister Ter Horst (BZK) de Kamer het bestuursakkoord aan dat met de VNG is gesloten onder de titel 'Samen aan de slag'. In dit akkoord is afgesproken dat Rijk en gemeenten gezamenlijk een aantal problemen gaan aanpakken. Doelstellingen zijn onder andere vermindering van criminaliteit, vergroten van participatie, vorming van Centra voor Jeugd en Gezin en verbetering van dienstverlening. Het kabinet stelt financiële en beleidsmatige ruimte ter beschikking om deze doelen te verwezenlijken.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 11-06-2007 

 • 4.

  30800 B 16 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  25-05-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding van het Overzicht Specifieke Uitkeringen 2007 Het overzicht is als bijlage bij deze brief gevoegd, evenals de Stand van zaken per specifieke uitkering.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 08-06-2007 

 • 5.

  30800 B 15 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  15-05-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding van het Toezichtverslag 2007 Het verslag is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-05-2007 

 • 6.

  30800 B 14 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  16-05-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding afschriften Maartcirculaire 2007 De maartcirculaires bevatten informatie over de nacalculatie van het accres van het uitkeringsjaar 2007 en van de verrekening van de behoedzaamheidsreserves. Beide circulaires, van het provincie- en van het gemeentefonds, zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 25-05-2007 

 • 7.

  30800 B 13 Brief van de staatssecretaris van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  26-04-2007 Brief staatssecretaris ter aanbieding rapporten uitgavenontwikkeling en herijking cluster Openbare Orde en Veiligheid in het gemeentefonds Deze aangeboden rapporten, die als bijlage bij deze brief zijn gevoegd, bevatten onder meer de weerslag van een door het bureau Cebeon uitgevoerd onderzoek naar de uitgavenontwikkeling in de jaren 2001-2005, en een uitwerking van een aanpassing van de verdeling binnen het cluster. De staatssecretaris is voornemens die uitwerking te volgen en tot aanpassing van de zogenaamde 'verdeel-AMvB' te komen, conform de gegroeide praktijk en in overeenstemming met de toezegging van zijn ambtsvoorganger.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 10-05-2007 

 • 8.

  30800 B 12 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  24-04-2007 Brief minister met kabinetsstandpunt inzake rapport 'Last hebben van elkaar. Een onderzoek naar voorbeelden waar provincie en gemeenten elkaar tegenkomen' Betreft het rapport van RadarAdvies (bijlage bij brief van 16 februari 2007, kamerstuk 30800 B, nr. 11). Minister Ter Horst (BZK) gaat tevens in op het spontane advies van de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële verhoudingen over de open huishouding van de provincie.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 03-05-2007 

 • 9.

  29817 29 Brief van de staatssecretaris van sociale zaken en werkgelegenheid

  17-04-2007 Brief staatssecretaris over het aanpakken van de wachtlijsten Wet sociale werkvoorziening Betreft de uitvoering van het amendement Verburg/Bussemaker (Kamerstuk 30800 XV, nr. 34) en van het amendement Irrgang (Kamerstuk 30885 B, nr. 34).
  Sociale werkvoorziening
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 23-04-2007 

 • 10.

  30800 B 11 Brief van de minister van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

  16-02-2007 Brief minister ter aanbieding van een onderzoek naar de schurende bevoegdheden tussen provincie en gemeente Het onderzoek - 'Last hebben van elkaar' - is als bijlage bij deze brief gevoegd.
  Vaststelling begroting van het gemeentefonds voor het jaar 2007
  KST 2 2006-2007
  Rijksbegroting 2007, 27-02-2007 


1 | 2 | Volgende >