Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007

30800 XIII A Gewijzigd voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. A 31 oktober 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) inzake de agentschappen SenterNovem, EVD, Octrooicentrum Nederland en Telecom voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Economische Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (XIII) behorende bij de Wet van ....., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Bedragen in € 1000

  (1)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 2 349 7297 432 694
     
 Beleidsartikelen 2 300 2057 426 341
1. Goed functionerende economie en markten in Nederland en Europa79 16075 91159 719
2.Een sterk innovatievermogen570 568647 618215 657
3.Een concurrerend ondernemingsklimaat1 798 103272 91249 395
4.Doelmatige en duurzame energiehuishouding1 129 604920 7427 097 249
5.Internationale economische betrekkingen135 293131 0371 815
8.Economische analyses en prognoses11 17011 17043
9.Voorzien in maatschappelijke behoefte aan statistieken170 816170 816 
10.Elektronische communicatie en post59 17969 9992 463
     
 Niet-beleidsartikelen 49 5246 353
21.Algemeen101 118102 1414 770
22.Nominaal en onvoorzien– 16 490– 56 490 
23.Afwikkeling oude verplichtingen3 8483 8731 583

Mij bekend,


De Minister van Economische Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van ....., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Economische Zaken (XIII)

Bedragen in € 1000

Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
SenterNovem105 560105 410150
EVD38 82538 74976
Agentschap Telecom27 10428 646– 1 542
OCNL15 20814 948260
Totaal186 697187 753– 1 056

Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
SenterNovem5 600 
EVD400 
Agentschap Telecom3 5441 480
OCNL1 4671 200
Totaal11 0112 680

Mij bekend,


De Minister van Economische Zaken,