Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

30800 XII A Gewijzigd voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. A 31 oktober 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) inzake de baten-lastendiensten Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en Rijkswaterstaat voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .... 2007, Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)

ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  Verplichtingen (x € 1000) Uitgaven (x € 1000)Ontvangsten (x € 1000)
 TOTAAL 7 396 120116 128
     
 Beleidsartikelen   
31Integraal waterbeleid68 55274 820538
32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit56 64662 7559 880
33 Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s67 01967 96416 695
34 Betrouwbare netwerken voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid222 960143 1432 372
35Mainports en logistiek68 74277 9795 348
36Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit75 759105 40958 728
37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart43 09947 684454
     
 Niet-beleidsartikelen    
39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU6 570 9356 580 929 
40Nominaal en onvoorzien1 0261 026 
41Ondersteuning functioneren VenW227 071234 41122 113

Mij bekend,


De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van ..... 2007, Stb. ....

Begroting 2007

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)


Bedragen in € 1 000

Naam baten/lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
KNMI43 35744 305– 948
RWS1 924 1471 924 1470

Naam baten/lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
KNMI3 7192 000
RWS237 346135 000

Mij bekend,


De Minister van Verkeer en Waterstaat,