Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

30800 A A Gewijzigd voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. A 31 oktober 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

ARTIKEL 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

ARTIKEL 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van ... 2007, Stb. ...

Begroting 2007

Infrastructuurfonds

Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten (x € 1 000)

Art.OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
TOTAAL  7 094 4347 038 311
11Hoofdwatersystemen386 118530 7911 293
12Hoofdwegennet2 408 6462 785 04140 403
13Spoorwegen2 066 0872 387 98380 900
14Regionaal, lokale infrastructuur320 058328 365 
15Hoofdvaarwegennet495 974536 58612 523
16Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer136 484137 973 
17Megaprojecten Verkeer en Vervoer135 000338 620 
18Overige uitgaven en ontvangsten45 31849 07536 768
19Bijdragen andere begrotingen Rijk  6 866 424

Mij bekend,


De Minister van Verkeer en Waterstaat,