Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007

30800 VII A Gewijzigd voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. A 6 februari 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR), Centraal Archief Selectiedienst (CAS), P-Direkt en Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Departementale begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (in € 1 000)

  (1) 
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL5 518 3136 411 654314 119
     
 Beleidsartikelen   
1Grondwet en democratie11 86411 8640
2Politie4 589 3214 272 9413 215
4Partners in veiligheid111 514111 5144 400
5Nationale veiligheid176 541176 5412 991
6Functioneren Openbaar Bestuur38 89738 897155
7Innovatie- en informatiebeleid Openbare Sector102 637106 8050
9Grotestedenbeleid20 385424 547299 139
10Arbeidszaken overheid112 186112 186619
11Kwaliteit Rijksdienst57 18757 187367
14Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid14 06114 0610
15Crisisbeheersing34 53335 8972 000
16Brandweer en GHOR148 352148 379250
     
 Niet-beleidsartikelen   
12Algemeen90 42790 427983
13Nominaal en onvoorzien10 40810 4080
17Vutfonds0800 0000

Mij bekend,


De Minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van ..............., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) (in € 1 000)

Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Korps Landelijke Politiediensten510 466509 891575
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten104 682104 6820
Centraal Archief Selectiedienst7 7147 7140
P-Direkt11 56511 5650
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding10 96310 92538
Totaal645 390644 777613

Naam baten-lastendienstTotaal kapitaal-uitgavenTotaal kapitaal-ontvangsten
Korps Landelijke Politiediensten48 6528 143
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten16 1636000
Centraal Archief Selectiedienst7620
P-Direkt17 11520 306
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding330
Totaal82 72534 449

Mij bekend,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,


De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,