Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007

30800 VI A Gewijzigd voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. A 6 februari 2007

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), Dienst Justis en Gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO) van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

1. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister van Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

2. Onze Minister van Justitie heeft op grond van de artikelen 93 en 105 tot en met 107 van de Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Justitie voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Justitie,


De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007

Departementale begrotingsstaat (VI) behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Justitie (VI)

bedragen x € 1 000

  (1) 
ArtikelOmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL5 901 8155 902 4961 033 996
     
 Totaal beleidsartikelen5 713 1145 713 1141 022 742
     
11Nederlandse rechtsorde10 44310 4430
12Rechtspleging en rechtsbijstand1 295 5541 295 554185 229
13Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding2 458 8932 458 893725 844
14Jeugd788 624788 62415 263
15Vreemdelingen757 689757 68986 061
16Integratie400 194400 19410 345
17Internationale rechtsorde1 7171 7170
     
 Totaal niet-beleidsartikelen188 701189 38211 254
     
91Algemeen185 742186 42311 254
92Nominaal en onvoorzien000
93Geheim2 9592 9590

Mij bekend,


De Minister van Justitie,


De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Justitie (VI)


bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Immigratie- en Naturalisatiedienst327 030327 0300
Dienst Justitiële Inrichtingen2 067 8362 067 8360
Centraal Justitieel Incassobureau79 89579 8950
Nederlands Forensisch Instituut58 43958 4390
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening17 07616 928148
Gemeenschappelijke beheerorganisatie19 36819 243125
Totaal2 569 6442 569 371273

Naam baten-lastendienstTotaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Immigratie- en Naturalisatiedienst13 0476 200
Dienst Justitiële Inrichtingen120 49065 000
Centraal Justitieel Incassobureau9 3706 030
Nederlands Forensisch Instituut9 2223 700
Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening3 321700
Gemeenschappelijke beheerorganisatie3 4141 436
Totaal158 86483 066

Mij bekend,


De Minister van Justitie,


De Minister voor Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering,