Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET BEGROTINGSWETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2007 vast te stellen.


Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2007. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2007.


Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2007 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting (de zgn. begrotingstoelichting).


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J. W. Remkes

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUD blz.

1.Leeswijzer3
2.Het beleid5
 2.1.Tabel budgettaire gevolgen van beleid5
 2.2.De artikelen6
  1:Wetgeving en controle Eerste Kamer6
  3:Wetgeving en controle Tweede Kamer11
  2:Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer, alsmede leden van het Europees Parlement21
  4:Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer24
  10:Nominaal en onvoorzien26
3.Het verdiepingshoofdstuk27