Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2007

30800 IIB 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder e, juncto tweede en derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt de begroting, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder e, voor het jaar 2007 gesplitst in een begroting van de Staten-Generaal en een begroting van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba en worden de begrotingsstaten met betrekking tot deze twee begrotingen elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

  (1)
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 95 3962 779
     
1Raad van State52 09452 0941 454
2Algemene Rekenkamer26 17726 1771 217
3De Nationale ombudsman9 6759 67539
4Kanselarij der Nederlandse Orden3 2273 22729
5Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen2 5982 59840
6Kabinet van de Gouverneur van Aruba1 6251 6250
10Nominaal en onvoorzien000

Mij bekend,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Ontvangsten (bedragen in € 1000)kst99322_1_01.gif

Uitgaven (bedragen in € 1000)kst99322_1_02.gif