Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

A. Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007 vast te stellen.


Alle voor dit jaar vastgestelde begrotingswetten tezamen vormen de Rijksbegroting voor het jaar 2007. Een toelichting bij de Rijksbegroting als geheel is opgenomen in de Miljoenennota 2007.


Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2006 vastgesteld. De in de begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht. (de zgn. begrotingstoelichting).


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2007

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoud blz.

B. Begrotingstoelichting 3

 1.Leeswijzer 3
 2.Het beleid5
  2.1. Tabel budgettaire gevolgen van beleid5
  2.2. De artikelen6
   1 Raad van State6
   2 Algemene Rekenkamer16
   3 De Nationale ombudsman23
   4 Kanselarij der Nederlandse Orden29
   5 Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen33
   6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba38
   10 Nominaal en onvoorzien42
 3. Het verdiepingshoofdstuk43