Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting AZ, Kabinet der Koningin en Commissie toezicht inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) 2007

30800 III 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 worden vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

1. In afwijking van artikel 1, eerste lid, onder e, en van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt de begroting van het Kabinet der Koningin voor het jaar 2007 opgenomen in een afzonderlijke begrotingsstaat, die wordt vastgesteld bij de wet waarmee de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

2. De begroting van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor het jaar 2007 maakt geen onderdeel uit van de departementale begroting van het Ministerie van Algemene Zaken voor dat jaar, maar omvat een afzonderlijke begrotingsstaat, die wordt vastgesteld bij de wet waarmee de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

3. Artikel 8, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is voor het jaar 2007 van overeenkomstige toepassing op de begrotingen van het Kabinet der Koningin en van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

4. In afwijking van artikel 19, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, voor het jaar 2007 verantwoordelijk voor het beheer van de begroting van het Kabinet der Koningin en van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

5. In afwijking van artikel 21, vijfde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 is Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, voor het jaar 2007 verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij het Kabinet der Koningin en bij de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

6. Artikel 22, vijfde lid, en artikel 32, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 zijn voor het jaar 2007 niet van toepassing op het Kabinet der Koningin.

Artikel 5

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het Ministerie van Algemene Zaken voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijkst vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 6

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen x € 1 000

  (1)  
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 51 9601 344
     
 Beleidsartikelen 51 9601 344
01Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid51 96051 9601 344
     
 Niet-beleidsartikelen   
03Nominaal en onvoorzien

Mij bekend,


DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Kabinet der Koningin (III) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Kabinet der Koningin (III)

Bedragen x € 1 000

  (1)  
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 2 210Nihil
     
01Kabinet der Koningin2 2102 210Nihil

Mij bekend,


DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III)

Bedragen x € 1 000

  (1)  
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
 TOTAAL 1 026Nihil
     
01Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten1 0261 026Nihil

Mij bekend,


DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Publiek en Communicatie behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Algemene Zaken (III)

Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienstTotaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Publiek en Communicatie36 50036 350150

Naam baten-lastendienstTotaal kapitaal-uitgavenTotaal kapitaal-ontvangsten
Publiek en Communicatie400

Mij bekend,


DE MINISTER-PRESIDENT, Minister van Algemene Zaken,