Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

3. KABINET DER KONINGIN

3.1 Algemene doelstelling

Het Kabinet der Koningin (KdK) draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning van de Koningin bij de uitoefening van haar staatsrechtelijke taken en fungeert als schakel tussen Koningin en ministers. Het KdK is tevens belast met de bewaring van oorspronkelijke staatsstukken.

Het werkaanbod wordt bepaald door externe factoren (agenda van de Koningin, staatsstukken vanuit de ministeries, verzoekschriften van burgers).

3.2 Taken/activiteiten

a. Namens de Koningin onderhouden van contacten met bewindslieden, commissarissen der Koningin en andere hoogwaardigheidsbekleders;

b. Informatie verzamelen en op grond hiervan de Koningin schriftelijk en mondeling informeren, in het bijzonder ten behoeve van haar gesprekken met de Minister-President en met andere binnenlandse en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders, staatsbezoeken en werkbezoeken;

c. Begeleiden van de Koningin tijdens staatsbezoeken en ander verblijf buitenlands;

d. Voeren van correspondentie namens de Koningin;

e. Het tijdig en in correcte vorm aan de Koningin ter tekening of ter goedkeuring voorleggen van alle door de ministeries aangeboden staatsstukken en het verzorgen van de daarbij behorende correspondentie;

f. Behandelen en doorgeleiden van aan de Koningin gerichte verzoekschriften;

g. Archiveren van staatsstukken en in goede en geordende staat bewaren daarvan (volgens de Archiefwet).

3.3 Budgettaire gevolgen

Opbouw verplichtingen/uitgaven (x € 1 000)
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 2 1612 1612 1612 1612 161 
Nieuwe mutaties:       
1. CAO Rijk 2005–2006 96666 
2. Loon- en prijsbijstelling 4143434343 
3. Eindejaarsmarge 22     
4. Digitale nieuwsvoorziening – 8     
Stand ontwerpbegroting 20072 0592 2252 2102 2102 2102 2102 210

Toelichting nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties

1. CAO Rijk 2005–2006

Overboeking van de BZK-begroting voor de financiering van de CAO Rijk 2005–2006.

4. Digitale nieuwsvoorziening

Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar de toelichting op de uitgavenmutaties van het miniserie van AZ (zie 2.5)