Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007

30800 IV 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV)

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Koninkrijksrelaties


Bedragen in EUR 1000

  (1)  
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
     
 TOTAAL 156 23212 972
     
 Beleidsartikelen   
1Waarborgfunctie37 44637 4464 469
2Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners103 580117 4218 503
     
 Niet-Beleidsartikelen   
3Nominaal en onvoorzien1 3651 3650

Mij bekend,


De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,


De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Ontvangsten 2007 in € 1000kst99330_1_01.gif

Uitgaven 2007 in € 1000kst99330_1_02.gif