Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1. LEESWIJZER

Opbouw begroting 2007

De begroting Koninkrijksrelaties is opgebouwd uit twee beleidsartikelen en één niet-beleidsartikel. In hoofdstuk 2 «Het beleid» van de begrotingstoelichting worden de beleidsartikelen toegelicht. In de beleidsagenda wordt op hoofdlijnen het beleid voor het komende jaar uiteengezet. De nadere verdieping en de financiële onderbouwing vinden plaats per beleidsartikel en in het verdiepingshoofdstuk 3.


Het onderstaande schema geeft de opbouw van de beleidsartikelen weer.

Opbouw (beleids)artikelen
Algemene beleidsdoelstelling
Omschrijving van de samenhang in het beleid
Verantwoordelijkheid minister
Succesfactoren
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgetflexibiliteit
Operationele doelstellingen
 Motivering
 Instrumenten/activiteiten
 Doelgroep
 Prestatie-indicatoren
Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid

Het verdiepingshoofdstuk

In het verdiepingshoofdstuk wordt (in de vorm van tabellen) gedetailleerd weergegeven hoe de meerjarenramingen zijn opgebouwd sinds de vorige ontwerpbegroting.

De bijlage moties en toezeggingen

In de begroting is een bijlage opgenomen met moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer. Per motie en toezegging wordt aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de uitvoering ervan.