Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Vaststelling begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

30800 V 1 Voorstel van wet

Vergaderjaar 2006-2007

Nr. 1 19 september 2006

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.


Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken inzake de baten-lastendienst Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) voor het jaar 2007 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Artikel 66, vijfde en zesde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 komt voor de accountantsdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2007 als volgt te luiden:

5. De resultaten van de controle worden jaarlijks vastgelegd in rapporten die zijn gericht aan Onze betrokken Minister. Het samenvattende rapport bevat, behalve de belangrijkste bevindingen van de controle, een accountantsverklaring.

6. De in het vijfde lid bedoelde accountantsverklaring heeft betrekking op:

a. de deugdelijke weergave van de in het jaarverslag en de saldibalans opgenomen financiële informatie;

b. de deugdelijke weergave van de in de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag opgenomen informatie over de naleving van de eis van rechtmatigheid;

c. de naleving van de verslaggevingsvoorschriften inzake de onder a en b bedoelde informatie;

d. de niet-strijdigheid van de in het jaarverslag opgenomen niet-financiële informatie met de financiële informatie.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.


Gegeven


De Minister van Buitenlandse Zaken,


De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

(bedragen in EUR 1 000)

  (1)  
 OmschrijvingOorspronkelijk vastgestelde begroting 
  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
     
 TOTAAL 11 722 892724 531
     
 Beleidsartikelen 10 941 910673 698
     
1Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten61 19077 797
2Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur676 591762 747224
3Versterkte Europese samenwerking7 026 5917 213 261611 400
4Meer welvaart en minder armoede456 199690 29734 776
5Toegenomen menselijke ontplooiing en sociale ontwikkeling572 1961 634 316
6Beter beschermd en verbeterd milieu180 432371 339
7Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer106 053106 05326 543
8Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland46 51086 100755
     
 Niet-beleidsartikelen 780 98250 833
     
9Geheimpmpm
10Nominaal en onvoorzien92 25492 254
11Algemeen684 513688 72850 833

Ons bekend,


De Minister van Buitenlandse Zaken,


De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Vaststelling van de begrotingsstaten inzake de baten-lastendienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2007

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van .........., Stb. ...

Begroting 2007

Ministerie van Buitenlandse Zaken (V)

Onderdeel baten-lastendiensten

(bedragen in EUR 1 000)

 Totaal batenTotaal lastenSaldo baten en lasten
Agentschap CBI22 73522 72411
Totaal22 73522 72411

  Totaal kapitaaluitgavenTotaal kapitaalontvangsten
Agentschap CBI 215400
Totaal 215400

Ons bekend,


De Minister van Buitenlandse Zaken,


De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Begrote ontvangsten naar beleidsterrein voor 2007 (in EUR mln)kst99333_1_01.gif

Begrote uitgaven naar beleidsterrein voor 2007 (in EUR mln)kst99333_1_02.gif