Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BELEIDSARTIKEL 7: WELZIJN EN VEILIGHEID VAN NEDERLANDERS IN HET BUITENLAND EN REGULERING VAN HET PERSONENVERKEER

A. Algemene beleidsdoelstelling

Het ministerie van Buitenlandse Zaken spant zich in om de belangen van Nederlanders in het buitenland waar nodig te behartigen en levert een concrete bijdrage aan het in goede banen leiden van het personenverkeer naar Nederland. De Europese integratie, het wegvallen van grenzen binnen Europa en de globalisering leiden ertoe dat de mobiliteit van mensen toeneemt. Vraagstukken op het gebied van economie, milieu, veiligheid en maatschappij houden niet op bij onze landgrenzen. Naarmate de mobiliteit van mensen groter wordt, neemt de vraag naar consulaire dienstverlening en regulering van het personenverkeer toe. Tot het laatste behoort het – mede in Europees verband – organiseren van de visumuitgifte en het asielbeleid.


Een kritische succesfactor voor de realisatie van deze doelstellingen is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken steeds vaker is aangewezen op andere organisaties binnen de (rijks)overheid. Het functioneren in dergelijke ketens vraagt om goede afbakening van taken en bevoegdheden en een zorgvuldige afstemming van processen en systemen.

B. Budgettaire gevolgen van beleid (inclusief budgetflexibiliteit)

Beleidsartikel 7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer
Bedragen in EUR 10002005200620072008200920102011
Verplichtingen86 623100 532106 05399 63099 19598 84998 849
        
Uitgaven:       
        
Programma-uitgaven totaal86 903100 532106 053105 63099 19598 84998 849
        
7.1 Consulaire dienstverlening9 88114 11112 47013 0156 8006 8006 800
Juridisch verplicht  11%7%0%0%0%
Overig verplicht  89%93%100%98%96%
Beleidsmatig nog niet ingevuld  0%0%0%2%4%
7.2 Vreemdelingenbeleid77 02286 42193 58392 61592 39592 04992 049
Juridisch verplicht  3%1%0%0%0%
Overig verplicht  96%98%99%99%99%
Beleidsmatig nog niet ingevuld  1%1%1%1%1%
        
Ontvangsten25 19321 37126 54326 54326 54326 54326 543
7.10 Consulaire dienstverlening25 19321 37126 54326 54326 54326 54326 543

C. Operationele doelstellingen en instrumenten

Operationele doelstelling 1

Professionele consulaire dienstverlening.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet zich in voor de veiligheid en het welzijn van Nederlanders in het buitenland. Het gaat daarbij onder andere om verlening van consulaire bijstand aan Nederlanders die in het buitenland in een noodsituatie terechtkomen en de hulp van BZ (departement en/of Nederlandse vertegenwoordigingen) inroepen. Daarbij moet worden gedacht aan bomaanslagen, rampen, beroving, ongelukken, ziekte, overlijden, vermissing, ontvoering, gijzeling en psychische problemen, maar ook aan de gevolgen van detentie. Daarnaast geeft BZ door middel van reisadviezen voorlichting aan het Nederlandse publiek over veiligheidsrisico’s en terroristische dreigingen in bepaalde landen of regio’s en komt het ministerie in actie als Nederlanders uit dergelijke risicogebieden moeten worden geëvacueerd. Overigens zal in verband met de gestaag toenemende vraag naar consulaire dienstverlening en in het kader van de maatschappelijke discussie hierover steeds nadrukkelijker de grens van de verantwoordelijkheid van de overheid moeten worden gedefinieerd en afgestemd met particuliere organisaties.


Voorts worden uiteenlopende andersoortige diensten verleend, waaronder verstrekking van reisdocumenten, rechtshulp, consulaire verklaringen, adviezen over vraagstukken op het gebied van personen- en familierecht en kindontvoering, nationaliteitsrecht en bijstand aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Ook zijn de vertegenwoordigingen betrokken bij de voorbereiding van deelname aan verkiezingen door stemgerechtigde Nederlanders in het buitenland. In overleg met BZK zal de implementatie van de Generatie elektronische Reisdocumenten worden voortgezet.


Effectindicator is de dienstverlening van BZ aan Nederlanders volgens de daarvoor opgestelde normen, bijvoorbeeld:

• Het ministerie verstrekt Nederlandse gedetineerden in een vastgesteld aantal landen maandelijks een schenking van EUR 30,–.

• BZ verstrekt aan iedere Nederlander in het buitenland binnen vier weken een reisdocument (binnen bepaalde voorwaarden).


De termijn voor een beslissing op een reisdocumentaanvraag is wettelijk vastgelegd in de Paspoortwet. Op basis van artikel 41 van deze wet dient uiterlijk binnen vier weken na de dag van de aanvraag te worden beslist. In bijzondere gevallen kan deze termijn met hoogstens vier weken worden verlengd (schriftelijk). Overschrijding van de termijnen wordt niet geregistreerd in de reisdocumentenadministratie. Naar inschatting van het departement is overschrijding van de wettelijke termijn slechts aan de orde in een gering aantal gevallen (minder dan één procent). Het gaat daarbij veelal om gevallen waarin twijfel bestaat over de identiteit en nationaliteit van de paspoortaanvrager.

Na te streven resultaten

• De herziene bezoeknorm en indexering van de maandelijkse gift in het kader van gedetineerdenbegeleiding is geïmplementeerd.

• BZ, inclusief het postennet, is georganiseerd en voorbereid om in geval van grootschalige rampen of terroristische aanslagen adequate en efficiënte consulaire hulp te bieden aan Nederlanders, mede door de inzet van het Snel Inzetbaar Consulair Ondersteuningsteam (SCOT), het Crisis Telefoonteam en op crises toegesneden programmatuur.

• De samenwerking met de KLPD is verder geprofessionaliseerd door implementatie van de samenwerkingsovereenkomst.

Instrumenten/Activiteiten

Om een efficiënte en adequate dienstverlening mogelijk te blijven maken zal worden gestreefd naar verdere beleidsontwikkeling op consulair gebied en zullen de consulaire diensten verder worden geautomatiseerd. Door uitbreiding van het geautomatiseerde gegevenssysteem beschikken de Nederlandse vertegenwoordigingen en het departement tegelijkertijd over dezelfde actuele informatie.


De actualisering en professionalisering van reisadviezen is een voortdurend proces waarbij intensief wordt samengewerkt met andere EU-landen. Ook op andere terreinen worden de in EU-verband gemaakte afspraken verder uitgewerkt zoals ten aanzien van de ontvoering van EU-onderdanen, hulp bij grootschalige rampen en terroristische aanslagen, evacuatieplannen en de vorming van consulaire noodteams. Daardoor kan in de toekomst sneller en efficiënter consulaire ondersteuning worden geboden aan Nederlandse en andere EU-burgers die in derde landen in de problemen zijn geraakt.

Operationele doelstelling 2

Als ketenpartner kwalitatief hoogwaardige bijdragen leveren aan de uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid.

De minister van Buitenlandse Zaken levert als ketenpartner op het punt van de regulering van het personenverkeer een bijdrage aan de uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid, waarvoor de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie verantwoordelijk is. Partners in de keten zijn Justitie, BZK, Defensie en de KMAR. De bijdrage van Buitenlandse Zaken omvat zaken als visumbeleid, legalisatie en verificatie van documenten, bestrijding van identiteitsfraude, bestrijding van mensensmokkel en mensenhandel, terug- en overnameovereenkomsten. Ook levert BZ informatie ten behoeve van de beoordeling van asielverzoeken, de vaststelling van het landgebonden asielbeleid en de terugkeer van afgewezen en uitgeprocedeerde asielzoekers. Het postennet faciliteert de afname van inburgeringsexamens van nieuwkomers.

BZ heeft steeds meer een eigen rol in de externe dimensie van het migratievraagstuk, met name bij onderwerpen als ontwikkeling en migratie en bescherming in de regio. Internationale samenwerkingsverbanden als de Europese Unie, UNHCR, Raad van Europa, OVSE, IOM en IGC (Inter-Governmental Consultations on asylum, refugee and migration policies in Europe, North America and Australia) plaatsen migratie steeds nadrukkelijker in de context van buitenland- en ontwikkelingsbeleid.


De na te streven resultaten zijn effectindicator. Rapportage via het jaarverslag 2007.

Na te streven resultaten

• Het EU-visum-, asiel- en migratiebeleid is verder geharmoniseerd, met specifieke aandacht voor de externe dimensie en de uitvoering van dit beleid, en voor de samenwerking met derde landen.

• In verschillende nationale en internationale fora is vooruitgang geboekt bij de verdere ontwikkeling en uitwerking van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling en migratie, bescherming in de regio en terugkeer.

• Individuele en algemene ambtsberichten zijn, op aanvraag van de minister voor V&I, zorgvuldig tot stand gekomen en binnen de afgesproken termijnen zijn geleverd. In 2007 zullen 30 à 35 algemene ambtsberichten worden uitgebracht.

• De Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland zijn in staat alle verzoeken tot legalisatie van buitenlandse brondocumenten te behandelen.

• De samenwerking op het gebied van documentcontrole en fraudebestrijding met IND (bureau documenten) en KMAR (nationaal bureau documenten) is geïntensiveerd onder andere door kennisoverdracht en harmonisering van informatiesystemen.

• Nederland heeft ingezet op intensievere samenwerking met EU-partners teneinde de betrouwbaarheid van in Europa toegelaten buitenlandse brondocumenten te vergroten.

• Het nieuwe geautomatiseerde visuminformatiesysteem (NVIS) is geïmplementeerd. Een tweede versie van NVIS, waarin de functionaliteit met betrekking tot het afnemen van biometrische kenmerken van visumaanvragers is verwerkt, is gebouwd en getest.

Instrumenten/Activiteiten

Uitvoering van het Haags Programma is een belangrijke leidraad voor de uitvoering van het Europees asiel- en migratiebeleid. Vanuit zijn eigen expertise richt het ministerie van Buitenlandse Zaken zich hierbij als vakministerie specifiek op versterking van de samenwerking tussen de EU en derde landen van herkomst en doorreis. Ook richt het ministerie zich op de coördinatie van financiële en technische bijstand aan derde landen op het gebied van migratie en asiel.


Nederland zal zich inzetten voor het vervolg van de High Level Dialogue on Migration. Het ministerie is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid gericht op de terugkeer van vreemdelingen zonder geldige verblijfstitel. Hiertoe onderhandelt het over het voortzetten en initiëren van terug- en overnameovereenkomsten in EU- en Benelux verband en het bevorderen van de opname van terug- en overnameclausules in bilaterale verdragen. Daarnaast zal het beleid zoals geformuleerd in de notitie Ontwikkeling en Migratie (2003–2004; 29 693, nr. 1) verder worden uitgevoerd.


Het nieuwe Visum Informatie Systeem (NVIS) zal worden aangesloten op de Basis Voorziening Vreemdelingen (BVV) van Justitie, waardoor betere gegevensuitwisseling met andere ketenpartners mogelijk wordt. De tweede versie van NVIS wordt ontwikkeld waarmee de afname van biometrische kenmerken van visumaanvragers en de aansluiting op het EU Visum Informatiesysteem wordt gerealiseerd.


Om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van document- en identiteitsfraude legaliseert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse documenten bestemd voor het buitenland en legaliseert (en verifieert in voorkomende gevallen) het ministerie buitenlandse documenten bestemd voor Nederland. Ten behoeve van fraudebestrijding in het documentenverkeer zal een risicoanalyse worden opgesteld. Aan de hand daarvan zullen, in afstemming met de Europese partners, maatregelen worden geformuleerd en geïmplementeerd.

D. Overzicht van onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid

Operationele doelstellingTitel van de evaluatieJaar van afronding 
  200420052006200720082009
 Beleidsdoorlichtingen1      
       
 Effectenonderzoekex post en overigevaluatieonderzoek      
7.1Gedetineerdenbegeleiding2005 X    
7.1Gedetineerdenbegeleiding2007   X  
7.2Legalisatie- en verificatiebeleid   X  

1 Het nieuwe beleidskader consulaire dienstverlening zal naar verwachting in 2007 gereed komen. Dit beleid zal in 2010 drie jaar in uitvoering zijn en dan worden geëvalueerd in de vorm van een beleidsdoorlichting.