Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

VERDIEPINGSHOOFDSTUK

1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging mensenrechten
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200670 95867 38567 02467 02467 024 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200618 76610 4128 1695 1242 904 
nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 200789 72477 79775 19372 14869 92865 390

Toelichting

Er zijn na de Voorjaarsnota geen nieuwe mutaties op dit artikel geweest.

2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006659 235595 667551 050531 050521 050 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 20069 1600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200695 09735 4338 561– 2 5376 393 
nieuwe mutaties67 983131 647120 890119 88589 885 
Stand ontwerpbegroting 2007831 475762 747680 501648 398617 328617 328

Toelichting

De verhoging op dit artikel wordt veroorzaakt door meerdere mutaties. In lijn met de toezegging om EUR 50 mln beschikbaar te stellen voor wederopbouw in Afghanistan wordt in 2006 een extra bijdrage van EUR 15 mln gegeven aan het Afghanistan Reconstruction Trust Fund (ARTF) en EUR 5 mln aan het Law and Order Trustfund Afghanistan (LOTFA). Voorts worden er middelen beschikbaar gesteld via een loket bij het Afghaanse ministerie van Financiën, waarmee extra activiteiten in Uruzgan kunnen worden gefinancierd. Meerjarig wordt bijgedragen aan wederopbouw na de aardbeving in Yogjakarta (EUR 2 mln in 2006 en EUR 8 mln in 2007), aan wederopbouw in Sudan (EUR 100 mln voor de periode 2006–2009) en aan de verlenging van de vredesmissie in Sudan (AMIS). Verder vindt er vanaf 2007 een structurele begrotingsoverheveling plaats van EUR 60 mln door Defensie, ten behoeve van contributies voor VN-crisisbeheersingsoperaties.

Het budget voor noodhulp wordt structureel verhoogd met EUR 30 mln per jaar. In 2006 zal dit met name worden aangewend voor de humanitaire noden in Sudan, Libanon en de Democratische Republiek Congo. Meerjarig zal er een structurele bijdrage komen aan het Central Emergency Response Fund van de VN.

In enkele landen, waaronder Afghanistan en Pakistan, worden de programma’s voor Bestuur geïntensiveerd.

2 Grotere veiligheid en stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverleningen goed bestuur
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006224224224224224 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200600000 
nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 2007224224224224224224

3 Versterkte Europese samenwerking
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20067 023 3237 160 6247 290 8537 461 2657 604 859 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 2006– 407 80627 50764 94964 65764 657 
nieuwe mutaties34 38625 130499 139– 2 292 783– 828 711 
Stand ontwerpbegroting 20076 649 9037 213 2617 854 9415 233 1396 840 8056 804 875

Toelichting

De afdrachten aan de EU zijn meerjarig verhoogd op basis van nieuwste ACOR-cijfers. Vanaf 2009 wordt een verlaging doorgevoerd als aanpassing voor de kortingen die Nederland bedongen heeft op de Europese Raad van december 2005. Op basis van nieuwe ramingen van de Europese Commissie is de Nederlandse bijdrage aan het EOF voor 2006 verlaagd met EUR 7,3 mln.

3 Versterkte Europese samenwerking
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006494 793521 056531 478542 107552 949 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 2006– 22 5600000 
nieuwe mutaties46 03490 34492 15093 99495 874 
Stand ontwerpbegroting 2007518 267611 400623 628636 101648 823661 799

Toelichting

De mutaties hangen samen met de perceptiekostenvergoedingen (inning landbouwrechten en invoerrechten) in verband met de EU-afdrachten. Voor een toelichting zie hieronder.

EU-afdrachten Nederland

Tabel I geeft de verwachte ontwikkeling weer van de Nederlandse afdrachten aan de EU tot en met 2011.

Tabel I: Nederlandse afdrachten aan de EU (in mln euro’s)Nieuwe stand (op basis van het voorontwerp EU-begroting 2007, nieuwe ACOR-cijfers en inwerkingtreding nieuw EM-besluit in 2009).
 200620072008200920102011
3.1 BNP-afdracht3 5283 6604 1722 1003 6653 568
3.2 BTW-afdracht884909972374365374
3.3 Landbouwheffingen202405413422430439
3.4 Invoerrechten1 8712 0402 0812 1232 1652 208
Totaal EU-afdrachten(bruto)6 4857 0147 6395 0186 6266 590
       
Ontvangsten      
3.21 Perceptiekostenvergoeding voor inning landbouwheffingen51101103105108110
3.22 Perceptiekostenvergoeding voor inning invoerrechten468510520531541552
Totaal perceptiekostenvergoeding518611624636649662
       
Netto EU-afdrachten5 9676 4037 0164 3825 9775 928

De ontwikkeling van de afdrachten tijdens de nieuwe Financiële Perspectieven (FP’s, 2007–2013) wordt bepaald door twee effecten: een kleine tegenvaller door reëel licht stijgende uitgaven van de EU en een relatief grote meevaller door de kortingen op de Eigen Middelen (EM) voor Nederland ten opzichte van de afdrachtenramingen die vorig jaar in de boeken stonden. Het totale effect op de huidige stand is een meevaller van ongeveer EUR 1 miljard per jaar (in lopende prijzen). Voor de opbouw van deze korting, zie tabel II onderaan deze paragraaf.


De aanname in de huidige meerjarenramingen is dat de uitgaven van de EU reëel constant blijven, bij een ongewijzigd Eigen Middelenbesluit. Dit is een uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord (reëel constante afdrachten). Het plafond in betalingen dat uiteindelijk in de nieuwe FP’s is opgenomen (0,994% EU-BNI) is niet helemaal reëel constant ten opzichte van 2006 Dit verklaart de toename van het totaal van de afdrachten aan de Europese Unie door reëel licht stijgende uitgaven.


De drastische afname van het totaal van de afdrachten in 2009 is het gevolg van de verwachte inwerkingtreding van het nieuwe Eigen Middelenbesluit begin 2009 – na ratificatie in 27 lidstaten. Het nieuwe Eigen Middelenbesluit is een vertaling van de gemaakte afspraken tijdens de Europese Raad van december 2005. Het akkoord betekent een grote meevaller door de lump sum en BTW-kortingen van gemiddeld bijna EUR 1,1 miljard per jaar (in de onderhandelingen is gesproken over EUR 1,0 miljard in constante prijzen) voor Nederland ten opzichte van de afdrachtenramingen die vorig jaar in de boeken stonden. Deze ramingen gingen uit van een reëel constant uitgavenniveau en een ongewijzigd Eigen Middelenbesluit. Afgesproken is dat de kortingen met terugwerkende kracht zullen gelden, in tegenstelling tot het akkoord van Berlijn waarbij het nieuwe Eigen Middelenbesluit met de gunstige maatregelen voor Nederland pas in 2002 volledig in werking trad. Om die reden zal 2009, of bij snelle ratificatie 2008, – het eerste jaar waarin de kortingen van toepassing zijn – uitzonderlijk lage afdrachten kennen. Na 2009 zal het totaal van de afdrachten weer een licht stijgend verloop hebben, in overeenstemming met de lichte toename van het totaalbudget van de Europese Unie tot en met 2013.

Tabel II: EUR 1 miljard korting voor NederlandNetto-effect per jaar in miljoenen euro’s, inclusief – indien van toepassing – de Nederlandse bijdrage in de financiering, met als prijspeil 2004, gemiddeld over de periode 2007–2013
BTW-korting 
Nederland hoeft maar 0,1% van de afgetopte geharmoniseerde BTW-grondslag af te dragen, in plaats van de voor andere lidstaten geldende 0,3%.400 mln.
BNI-korting, inclusief financiering 
Nederland krijgt een bruto lump sum korting van EUR 605 mln. Netto is dit iets minder omdat Nederland meebetaalt aan de eigen korting en de BNI-korting van Duitsland en Zweden.575 mln.
Lagere VK-compensatie 
Een deel van de EU-uitgaven in de lidstaten die vanaf 2004 zijn toege- treden wordt uitgezonderd van de berekening van de VK-compensatie. Het Verenigd Koninkrijk krijgt zo in totaal over de periode (maximaal) EUR 10,5 miljard minder gecompenseerd dan met de oude systematiek. Nederland betaalt dus minder aan de VK-compensatie.25 mln.
Totaal1 000 mln.

Tabel III geeft een toelichting op de mutatie van de Nederlandse afdrachten aan de EU tussen Miljoenennota 2006 en Miljoenennota 2007.

Tabel III: Verticale toelichting Nederlandse EU-afdrachten (in mln euro’s)
 200620072008200920102011
(1) MJN 2006 Totaal EU-afdrachten(bruto)6 8526 9897 1407 3117 4546 273
mutaties:      
3.1 BNP-afdracht– 536– 41644– 2 124– 624– 246
3.2 BTW-afdracht768087– 545– 5881
3.3 Landbouwheffingen– 74123126128131133
3.4 Invoerrechten168238243248253428
(2) Totaal mutaties– 36625499– 2 293– 829316
       
(3=1+2) MJN 2007 Totaal EU-afdrachten(bruto)6 4857 0147 6395 0186 6266 590
       
(4) MJN 2006 Totaal perceptiekostenvergoedingen495521531542553521
       
Mutaties:      
3.21 Perceptiekostenvergoeding voor inning landbouwheffingen– 193131323334
3.22 Perceptiekostenvergoeding voor inning invoerrechten4260616263107
       
(5) Totaal mutaties2390929496141
       
(6=4+5) MJN 2007 Totaal perceptiekostenvergoedingen518611624636649662
       
(7=3–6) MJN 2007 Totaal EU-afdrachten(netto)5 9676 4037 0164 3825 9775 928

BTW-afdrachten

Het Nederlands aandeel in de geharmoniseerde BTW-grondslag van de EU valt hoger uit dan aanvankelijk geraamd. Als gevolg hiervan wordt de raming van de Nederlandse BTW-afdracht voor alle jaren omhoog bijgesteld. Daarnaast is vanaf 2009 het effect van inwerkingtreding van het nieuwe Eigen Middelenbesluit te zien. De afspraken leiden tot een forse verlaging van de Nederlandse BTW-afdrachten (zie toelichting hierboven).

BNI-afdrachten

Hoewel het Nederlandse aandeel in het EU-BNI (net als de BTW-grondslag) licht omhoog is bijgesteld, worden voor de jaren 2006 en 2007 toch lagere BNI-afdrachten voor Nederland geraamd. Dit komt door lagere totale EU-uitgaven dan in de ramingen van vorig jaar. De ontwerpbegroting 2006 ging immers nog uit van de uitgavenplafonds (financiële perspectieven) terwijl de ontwerpbegroting 2007 uitgaat van de definitieve EU-begroting 2006 en de concept EU-begroting 2007 die inmiddels bekend zijn en die beide flink lager liggen dan de uitgavenplafonds. Vanaf 2009 is duidelijk het effect van de inwerkingtreding van het Eigen Middelenbesluit te zien.

Invoerrechten

De invoerrechten vallen in 2007 veel hoger uit dan in eerdere jaren en veel hoger dan aanvankelijk geraamd. De aanname in de ramingen is dat deze invoerrechten reëel constant blijven, vandaar eveneens de toename (inclusief inflatiecorrectie) in de jaren daarna. Daar moet bij worden opgemerkt dat deze cijfers sterk kunnen fluctueren.


4 Meer welvaart en minder armoede
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006730 941692 0771 006 7991 148 9081 317 345 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 2006– 17 1600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200641 53828 367– 37 30762 32611 788 
nieuwe mutaties135 626– 30 147– 73 891– 54 470– 77 232 
Stand ontwerpbegroting 2007890 945690 297895 6011 156 7641 251 9011 587 353

Toelichting

De mutaties op dit artikel worden veroorzaakt door een groot aantal verhogingen en verlagingen. Zo wordt er meerjarig bijgedragen aan de UN Advisors Group on Inclusive Financial Sectors (totaal EUR 2 mln) en aan het nieuwe Programma Ondersteuning Producentenorganisaties (totaal EUR 50 mln vanaf 2007). De bijdrage aan het CBI wordt meerjarig verhoogd met EUR 2 mln in 2006 en EUR 5 mln meerjarig. De landenlijst van PSOM wordt verruimd, waardoor vanaf 2008 additionele uitgaven mogelijk zijn. Het budget wordt hiertoe vanaf 2008 verhoogd (EUR 2 mln in 2008, EUR 5 mln in 2009 en EUR 15 mln in 2010). Verder wordt in een aantal landen de begrotingssteun verhoogd. Het betreft onder andere Benin, Moldavië, Tanzania en Ghana. Tenslotte wordt de omvang van de meerjarige mutaties eveneens beïnvloed door het gebruikelijke parkeerkarakter van dit artikel.

4 Meer welvaart en minder armoede
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200614 59414 46817 73017 73017 730 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200618 14320 30819 83522 5653 093 
nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 200732 73734 77637 56540 29520 82320 823

5 Toegenomen menselijke en sociale ontwikkeling
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 414 3371 566 4391 584 6761 584 6761 584 676 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 20068 0000000 
mutatie 1e suppletore begroting 200621 33227 30719 40214 077– 14 213 
nieuwe mutaties107 88040 570105 471135 971168 721 
Stand ontwerpbegroting 20071 551 5491 634 3161 709 5491 706 5701 739 1841 629 184

Toelichting

De mutaties op dit artikel betreffen een saldo. In 2006 wordt een extra bijdrage van EUR 100 mln gegeven aan het Fast Track Initiative(onderwijs). Vanaf 2007 zal de bijdrage aan dit initiatief structureel worden verhoogd met EUR 50 mln, dit kan nog binnen bestaande ramingen worden gerealiseerd. Voor hoger onderwijs wordt ca. EUR 4,8 mln. extra uitgegeven in 2006 oplopend tot 48 mln in 2010, vooral via de bestaande programma’s: NPT (Netherlands Programme for the Institutional Strengthening of Post-Secondary Education and Training Capacity), het NFP (Netherlands Fellowships Programmes) en het SII (South South Cooperation Programme between International Institutes). Het programma Onderzoek en Innovatie is in 2006 van start gegaan en de beschikbare middelen worden verhoogd met EUR 1,2 mln in 2006 oplopend tot EUR 12 mln in 2010.

Het hiv/aids-programma met NGO’s in Ethiopië wordt verhoogd (EUR 1,6 mln). De bijdrage aan het WHO Partnerschap Programma wordt meerjarig verhoogd met EUR 2,2 mln. Er is een technische verlaging van totaal ca. EUR 12 mln voor het thema gezondheidszorg. De ramingen voor de participatie van het maatschappelijk middenveld zijn meerjarig verhoogd ten behoeve van het nieuwe Medefinancieringsstelsel (EUR 20 mln in 2007, EUR 70 mln in 2008, EUR 90 mln in 2009 en EUR 110 mln in 2010). Op ditzelfde subartikel is een meerjarige verhoging doorgevoerd als gevolg van de nieuwe subsidieperiode met SNV, inclusief de afwikkeling van de lopende subsidie (verhoging van EUR 12 mln in 2007 en 2008, daarna een verhoging van EUR 8 mln). Een verlaging van EUR 7 mln heeft plaatsgevonden als gevolg van een overheveling naar artikel 8. De overgehevelde middelen zijn bestemd voor de subsidie aan NCDO.

6 Beter beschermd en verbeterd milieu
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006340 326335 504375 345375 345375 345 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200612 96211 53524 099– 8 366– 8 366 
nieuwe mutaties5 57024 30021 60016 60016 600 
Stand ontwerpbegroting 2007358 858371 339421 044383 579383 579375 079

Toelichting

De verhoging is een saldo van enkele verhogingen en verlagingen. De grootste verlaging betreft een technische correctie. In het kader van de doelstelling om in 2015 10 miljoen mensen duurzaam te voorzien van energie zal een Energiefonds op worden gezet onder het MOL fonds van FMO. Het Fonds zal nog in 2006 van start gaan met een eerste bijdrage van EUR 1 mln. Vanaf 2007 wordt een intensivering van 5 mln per jaar voorzien (bovenop de reeds gereserveerde 5 mln). De verhoging op dit artikel is verder een gevolg van een intensivering van de milieuprogramma’s in Benin (totaal EUR 19 mln in 2006–2008), Pakistan (totaal EUR 9,5 mln in 2006–2008) en een nieuw regionaal milieuprogramma Westelijke Balkan (totaal EUR 20 mln intensivering voor de periode 2006–2010).

7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van personenverkeer
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006122 879123 149112 125112 125112 125 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 2006– 22 347– 17 096– 6 495– 12 930– 13 276 
nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 2007100 532106 053105 63099 19598 84998 849

Toelichting

Er zijn na de Voorjaarsnota geen nieuwe mutaties geweest.

7 Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200627 00127 50128 50128 50128 501 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 2006– 5 630– 958– 1 958– 1 958– 1 958 
nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 200721 37126 54326 54326 54326 54326 543

8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200673 66373 05973 05972 83272 832 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200613 1704 5474 487– 303– 303 
nieuwe mutaties08 4948 4948 4948 494 
Stand ontwerpbegroting 200786 83386 10086 04081 02381 02381 023

Toelichting

De verhoging op dit artikel wordt veroorzaakt door een nieuw subsidiekader met de NCDO, dat in 2007 van start zal gaan. De verhoging betreft deels een overheveling van artikel 5, deels een intensivering.

8 Versterkt cultureel profiel en positieve beeldvorming in en buiten Nederland
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006755755755755755 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200600000 
nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 2007755755755755755755

9 Geheim
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006pmpmpmpmpm 
mutatie Nota van Wijziging 2006      
mutatie amendement 2006      
mutatie 1e suppletore begroting 2006      
nieuwe mutaties      
Stand ontwerpbegroting 2007pmpmpmpmpmpm

10 Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200681 586101 390103 369130 633172 487 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 2006– 25 608– 20 42330 710– 18 9911 092 
nieuwe mutaties4 22311 287– 1419 9866 654 
Stand ontwerpbegroting 200760 20192 254134 065131 628180 233174 306

Toelichting

De mutaties zijn een saldo van een positieve bijstelling van de inflatie-ramingen, een afboeking in verband met loonprijsbijstelling en een positieve bijstelling in verband met verlaging van de EU-toerekening.

11 Algemeen
Opbouw uitgaven (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006656 334657 538639 958641 208641 208 
mutatie Nota van Wijziging 200600000 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200622 17633 01725 94620 03021 100 
nieuwe mutaties650– 1 827– 881– 1 331– 1 331 
Stand ontwerpbegroting 2007679 160688 728665 023659 907660 977655 977

Toelichting

Als gevolg van interdepartementale projecten zoals Transparante Overheid, Overheidscommunicatie en de digitalisering en het vergroten van het Nationaal Archief, wordt de BZ-begroting structureel verlaagd met de BZ-bijdrage.

11 Niet-Beleidsartikel: Algemeen
Opbouw ontvangsten (EUR 1000)200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 200650 83350 83350 83350 83350 833 
mutatie amendement 200600000 
mutatie 1e suppletore begroting 200600000 
nieuwe mutaties00000 
Stand ontwerpbegroting 200750 83350 83350 83350 83350 83350 833