Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

AGENTSCHAPSPARAGRAAF

Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI)

Het CBI heeft als agentschap van het ministerie van Buitenlandse Zaken als opdracht het duurzaam versterken van de concurrentiekracht van bedrijven uit OS-landen op de EU-markt door verbetering van bedrijfsinterne factoren. Daarnaast vertegenwoordigt het agentschap de minister bij het International Trade Centre UNCTAD/WTO. De grootste opdrachtgever van het CBI is het DG Internationale Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het agentschap CBI draagt bij aan het realiseren van operationele doelstelling 4.3: Een beter ondernemingsklimaat in ontwikkelingslanden en versterking van hun concurrentievermogen, zowel nationaal als internationaal. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de kasstroom van het departement naar het agentschap.

Tabel 1. Ontvangen kasmiddelen van opdrachtgever DGIS (bedragen in EUR 1000)
 2005200620072008200920102011
SectoraleExportontwikkeling7 8008 7408 9709 44510 28511 14012 622
Business Support Organisation Development2 1004 5004 5004 5004 5004 5004 500
Marktinformatie1 7002 7503 4503 7503 7503 7503 850
Human Resource Development2 9002 6503 0703 3803 8004 3254 850
ITC1 5862 3682 7042 7642 7642 7642 764
Kasmiddelen16 97621 00822 75423 33825 09826 47828 586

1. Baten en Lasten

Tabel 2. Meerjaren baten en lasten (bedragen in EUR1000)
 2005200620072008200920102011
Baten       
Opbrengst moederdepartement9 34319 93422 82911 93518 16821 39131 858
Bijdrage moederdepartement ITC11 7742 3682 7642 7642 7642 7642 764
        
Opbrengst derden185275275275275275275
Rentebaten27101010101010
Totaal baten11 32922 58725 87814 98421 21724 44034 907
        
Lasten       
Apparaatskosten       
* personele kosten1 7503 2023 6561 9012 8883 3965 068
* materiële kosten7 48116 81219 1979 98315 16117 82926 607
Bijdrage ITC1 7172 3682 7642 7642 7642 7642 764
Rentelasten8142025303638
Afschrijvingskosten       
* materieel125156206276339380395
Dotaties voorzieningen0555555
Totaal lasten11 08122 55725 84814 95421 18724 41034 877
        
Saldo van baten en lasten248303030303030

1 het verschil tussen de bijdrage van het moederdepartement aan het CBI met betrekking tot ITC en de bijdrage van het CBI aan het ITC wordt veroorzaakt door de door het CBI doorberekende beheerskosten.

A. Baten

Opbrengsten moederdepartement

In onderstaande tabel worden de financiële waarden weergegeven van de verleende en verwachte opdrachten per product.

Tabel 3. Productie (bedragen in EUR1000)
 2005200620072008200920102011
SectoraleExportontwikkeling2 71013 77712 2362 7645 6777 98517 227
Business Support Organisation Development1 5081 2584 6532 2004 8404 8405 280
Marktinformatie1 8832 2502 8703 5903 8504 2404 500
Bedrijfsbemiddeling254000000
Human Resource Development2 6362 6503 0703 3813 8014 3264 851
Overig352000000
Totaal9 34319 93522 82911 93518 16821 39131 858

De productie van programma’s die na 1 januari 2006 zijn opgestart worden afgerekend tegen de met de opdrachtgever overeengekomen prijzen. Afrekening vindt plaats gedurende de looptijd van een programma op het moment dat af te rekenen eenheden opgeleverd kunnen worden. Sectorale export ontwikkelingsprogramma’s en business support organisation development programma’s lopen meerdere jaren, waarbij de eenheden gedurende de looptijd van die programma’s worden opgeleverd. De nog niet opgeleverde eenheden worden nog niet als omzet aangemerkt, maar toegevoegd aan het onderhanden werk. De omzet in komende jaren bestaat dus voor een gedeelte uit productie in eerdere jaren.


De programma’s die voor 1 januari 2006 zijn opgestart worden afgerekend tegen kostprijs (ex post). Om voor de lopende programma’s een efficiencyprikkel te introduceren en het risico te beperken dat kosten van nieuwe programma’s ten onrechte worden toegerekend aan oude programma’s, wordt een vast bedrag voor het totaal van de lopende programma’s afgesproken.

Opbrengst derden

Van organisaties uit Europa, waaronder Noorwegen, Zwitserland en Zweden, worden additionele opdrachten verwacht voor het product marktinformatie. Deze opdrachten bestaan uit het toegang verlenen tot opgebouwde databases en het toestemming geven voor gebruik van teksten.

Rentebaten

De rentebaten worden verkregen door het positieve saldo op het rekening courant bij de Rijkshoofdboekhouding. Het vermelde bedrag is een schatting op basis van ervaringscijfers.

B. Lasten

Personele kosten

In 2007 werken er bij het CBI 21 fte ambtenaren en 14 fte inhuur. De personeelsuitgaven bedragen in 2007 ongeveer EUR 2 450 000. De personele lasten bedragen in 2007 EUR 3 500 000.


Het verschil tussen de personele uitgaven en personele lasten in 2007 wordt veroorzaakt door producten met een productietijd van meer dan één jaar. Voor deze producten worden de uitgaven aan het onderhanden werk toegevoegd. Pas in het jaar dat de productie wordt opgeleverd worden deze uitgaven als last genomen. De personele lasten in 2007 bestaan dus voor een gedeelte uit personeelsuitgaven uit eerdere jaren.

Materiële kosten

Tabel 4. Categorieën materiële kosten (bedragen in EUR1000)
Externe expertise11 768
Publicaties1 258
Reis- en verblijfkosten deelnemers1 584
Organisatie seminars716
Organisatie/deelname beurzen759
Kosten t.b.v. opbrengst derden49
Huisvestingskosten363
Kantoorkosten163
Uitbesteding ondersteunende werkzaamheden108
Algemene kosten33
Bankkosten en koersverschillen11
Totaal16 812

CBI is gehuisvest in de Beurs-WTC in Rotterdam. In 2007 wordt de kantoor- en archiefruimte gehuurd van de Rijksgebouwendienst voor een huurbedrag van EUR 195 000.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit rente- en aflossingsdragend vermogen dat via de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën is verkregen. Het rentepercentage voor toekomstige leningen is op 5% gezet.

Afschrijvingskosten

De materiële vaste activa bestaat uit: inventaris, hard- en software en verbouwingen. De afschrijvingstermijnen zijn respectievelijk 5 jaar, 3 jaar, en 5 jaar. De afschrijvingskosten zijn als volgt te verdelen:

Tabel 5. Afschrijvingskosten (bedragen in EUR1000)
 20072008200920102011
Inventaris44 00077 000106 000130 000145 000
Hard- en software139 000192000233 000250 000250 000
Verbouwing23 0007 000000
Totaal206 000276 000339 000380 000395 000

Dotaties aan voorzieningen

CBI houdt een voorziening aan voor dubieuze debiteuren. Deze voorziening is bedoeld voor de opvang van het risico van wanbetaling door contractpartijen.

C. Saldo van baten en lasten

Het resultaat wordt aan het vermogen van het agentschap toegevoegd.

2. Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht agentschappen (EUR 1000)CBI 
2005200620072008200920102011
1. Rekening courant RIC 1 januari (incl. Deposito)– 27461412216969
        
2. Totaal operationele kasstroom806– 643150200300300300
Waarvan       
2a. + baten11 32920 92023 96014 74323 36725 07926 005
2b. -/- lasten11 08120 92023 96014 74323 36725 07926 005
        
3. Totaal investeringskasstroom– 148– 150– 300– 300– 300300– 300
3a. -/- totaal investeringen148150300300300300300
3b. + totaal boekwaarde desinvesteringen       
        
4. Totaal financieringskasstroom90611481094800
4a. -/- eenmalige uitkering aan moederdepartement       
4b. + eenmalige storting door moederdepartement       
4c. -/- aflossing op leningen6089152191252300300
4d. + beroep op leenfaciliteit150150300300300300300
        
5. Rekening courant RIC 31 december (incl. deposito)746141221696969

Toelichting kasstroomoverzicht

In deze operationele kasstroom zijn de te ontvangen kasmiddelen van opdrachtgever DGIS voor de geplande productie verwerkt. De negatieve operationele kasstroom 2006 is een compensatie voor de onderbesteding uit 2005.