Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

BIJLAGE 1. MOTIES EN TOEZEGGINGEN

OmschrijvingHerkomstStand van zaken
Kamer informeren over de laatste stand van zaken in de gesprekken met Turkije over uitvoering van Ankara protocolHand. TK nr. 3Verzonden op 28 september 2005 (24 501-02, nr. 643)
Brief inzake informatie ARTF, PSOM, mogelijkheden voor ondersteuning vrouwelijke parlementsleden en toegang AIHRC tot coalitie/VS gevangenissen in Afghanistan27 925, nr. 190Verzonden op 27 oktober 2005 (27 925, nr. 188)
Overzicht effecten van gevoerde dialoog met Rwanda Verzonden op 31 oktober 2005 (25 098, nr. 38)
De vragen over de situatie in Ivoorkust en Zanzibar en de hongersnood in Zambia worden schriftelijk beantwoord21 501-02, nr. 660Verzonden op 21 november 2005 (29 237, nr. 26)
Bij de Europese partners de opschorting bepleiten van handelsmissies naar Iran en met MinEZ de opschorting van bilaterale handelsmissies naar Iran bespreken. Tevens zal de mogelijkheid worden opgebracht de rechten van Iran als VN-lid op te schorten21 501-02, nr. 660Behandeld en marge RAZEB van 7 november 2005
Brief aan EK en TK inzake follow-up Millennium Top, inclusief verslag 60e AVVN30 300 V, nr. BVerzonden op 27 februari 2006 (26 150, nr. 35)
Informatie over rechtszaak ChodorkovskiHand. TK nr. 15Verzonden, kamerstuk 30 300 VI, nr. 91
Na bezoek Poetin informatie over concrete afspraken over economische samenwerking en mensenrechtenHand. TK nr. 15Voldaan
Kamer informeren over de voortgang m.b.t. MDG 7 (drinkwater en sanitatie) en het gebruikte instrument om deze voortgang te meten.29 234, nr. 45In behandeling
30 303, nr. 8. Bevorderen dat belemmeringen voor een dubbelmandaat van Nederlandse gekozenen worden weggenomenHand. TK nr. 18Voortdurend
Overzicht nettoposities EU lidstaten en uitleg verschil bedrag EU afdrachten in de Staat van de Unie en de BZ begroting (gevraagd door het lid Van Dijk)21 501-07, nr. 506Verzonden op 28 november 2005 (21 501-02, nr. 654)
De Kamer ontvangt vóór het plenaire debat over de Staat van de Unie een overzicht van de financiële positie van Nederland in relatie tot de begroting van de EU21 501, nr. 660Voldaan
Kamer informeren over steun door de EU aan de civil society in Iran21 501, nr. 662Verzonden op 3 februari 2006 (21 501-02, nr. 667)
Informatie over de besteding van de 5 mln m.b.t. de motie Eurlings over migratie, zodra rapportage UNHCR beschikbaar is30 300 V, nr. 83Verzonden op 23 december 2005 (29 693, nr. 6)
Voortgangsrapportage Ontwikkeling en Migratie aan de Kamer aanbieden30 300 V, nr. 83Verzonden op 23 december 2005 (29 693, nr. 6)
Voortgang besprekingen m.b.t. ontwikkeling van de rechtsregels in het kader van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof30 300 V, nr. 83Verzonden op 20 december 2005 (28 498, nr. 13)
Informatie over welke aanbevelingen t.a.v. het Millennium Ecosystem Assessment overgenomen worden30 300 V, nr. 83Verzonden op 22 december 2005 (30 196, nr. 3)
Rapport Evaluatie Nederlands mensenrechtenbeleid zal begin 2006 aangeboden worden. Conclusies worden opgenomen in de begroting 200730 300 V, nr. 83Verzonden op 16 juni 2006 (30 300 V, nr. 132)
Aanbieden van de uitkomsten van onderzoek naar gedetineerdenbegeleiding inclusief het indexeringspunt in 200630 300 V, nr. 83Verzonden op 12 januari 2006 (30 010, nr. 5)
Separaat sturen van landenlijst met de verdeling per partnerland en per operationele doelstelling van de budgetten voor het desbetreffende jaar30 300 V, nr. 83Hand. TK, nr. 26, pag. 1823–1841
Onderstrepen van het belang van ondersteunen nationale parlementen in Afrika-strategie tijdens Razeb van 21–22 november 200521 501-02, nr. 663Afgehandeld en marge RAZEB d.d. 21–22 november 2005
Schriftelijke informatie over voorwaarden schuldkwijtschelding en toezicht op naleving hiervan vóór Begrotingsbehandeling OS30 300 V, nr. 98Verzonden op 6 december 2005 (30 300, nr. 85)
29 800 V, nr. 35 inzake economische contacten voor wederopbouw in Irak, Afghanistan en Bosnië29 800, nr. 53Verzonden op 22 maart 2005 (30 075, nr. 1)
30 300 V, nr. 57 inzake een notitie over het Nederlandse industriebeleid in AfrikaHand. TK nr. 26In behandeling
30 300 V, nr. 55 inzake naleving internationaal recht bij beoordeling deelname aan vredesmissiesHand. TK nr. 26Verzonden op 23 december 2005 (30 300 V, nr. 72)
30 300 V, nr. 54 inzake verankering kennis Europese staatkunde en -integratie in primair en secundair onderwijs (zie ook motie 00XXX-A vh lid Schuyer n.a.v. debat Staat vd Unie EK d.d. 6/12/05)Hand. TK nr. 26Voldaan
30 300 V, nr. 42 inzake ondersteuning democratiseringsproces en terrorismebestrijdingMediterrane regioHand. TK nr. 26Verzonden op 10 april 2006 (30 300 V, nr. 120)
30 300 V, nr. 53 inzake toetreding van Taiwan als waarnemer tot de WHOHand. TK nr. 26Verzonden op 19 december 2005 (30 300 V, nr. 93)
30 300 V, nr. 48 inzake uitbreiding Project Uitzending Managers met senior docenten in universitair onderwijsHand. TK nr. 26In behandeling
30 300 V, nr. 47 inzake verantwoord omgaan met natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen in OS-landenHand. TK nr. 26Verzonden op 19 december 2005 (30 300 V, nr. 93)
30 300 V, nr. 44 inzake vermijding van contact met Hamas of aan Hamas gelieerde personenHand. TK nr. 26Verzonden op 19 december 2005 (30 300 V, nr. 93)
30 300 V, nr. 58 inzake onderzoek op welke manier Milieukamer van het Internationaal Gerechtshof geactiveerd kan worden en in Europees verband werken aan uitvoering v.d. uitspraken I.G. Hand. TK nr. 26In behandeling, onderwerp van interdepartementaal overleg
30 300 V, nr. 59 inzake de notitie over de mensenrechten in Tibet en ChinaHand. TK nr. 26Verzonden op 13 juni 2006 (29 234, nr. 48)
30 300 V, nr. 60 inzake ratificatietraject en toezichtsmechanisme voor VN-verdrag inzake martelingHand. TK nr. 26Verzonden op 20 januari 2006 (30 300 V, nr. 105)
30 300 V, nr. 66 inzake deelname Hamas aan de Palestijnse parlementsverkiezingenHand. TK nr. 26Verzonden op 19 december 2005 (30 300 V, nr. 93)
30 300 V, nr. 63 inzake hogere prioriteit in internationaal verband voor terugvorderen van onrechtmatig verkregen geldenHand. TK nr. 26Verzonden op 9 mei 2006 (30 300 V, nr. 126)
30 300 V, nr. 51 inzake vermindering van kosten voor geldovermakingenHand. TK nr. 26Verzonden door minister van Financiën op 12 juni 2006 (26 234, nr. 56)
30 300 V, nr. 45 inzake totstandkomen van de Wereld Milieu OrganisatieHand. TK nr. 26In behandeling
30 300 V, nr. 49 inzake versterking van rol UNHCR bij bescherming van ontheemdenHand. TK nr. 26Voortdurend
30 300 V, nr. 28 inzake amendement leden Samsom en Koenders inzake RwandaHand. TK nr. 26In behandeling
Notitie over democratisering en MR-beleid in Midden-Oosten en onderzoeken mogelijkheid verhoging strategische mensenrechtenfaciliteit FSAHand. TK nr. 26Verzonden op 10 april 2006 (30 300 V, nr. 120)
Toezien op waarborg rechten van Nederlanders van Surinaamse afkomst na beëindiging toescheidingsovereenkomstHand. TK nr. 26Voortdurend
Art. 100-brief over mogelijke uitbreiding inzet NL militairen bij ISAF-missie. Sluiten MOU met Afghaanse regering over naleving mensenrechten/niet-toepassen doodstraf. Meewegen naleving Geneefse conventies bij beoordeling deelname aan vredesmissiesHand. TK nr. 26Verzonden op 22 december 2005 en 1 februari 2006 (27 925, nr. 193 en 27 925, nr. 205
Notitie over de Nederlandse energiepolitiek, energiebeleid in EUen NAVO-kader en rol van BZ. Incl. vermindering afhankelijkheid van andere landen en vervuilende energie, alsmede mensenrechtenaspectenHand. TK nr. 26Verzonden op 24 mei 2006 (29 023, nr. 26)
Notitie over Nederlandse en EU-mensenrechtenbeleid t.a.v. Rusland. Bezoek mensenrechtenambassadeur aan RuslandHand. TK nr. 26In behandeling
Overzicht van toekomstige landenbezoeken van de mensenrechtenambassadeurHand. TK nr. 26Verzonden op 8 maart 2006 (30 300 V, nr. 112)
In notitie over samenwerking met Indonesië aandacht besteden aan steun aan Papua-bevolkingHand. TK nr. 26Verzonden op 13 juni 2006 (26 049, nr. 51)
Kamer informeren over Turkse houding t.o.v. Koerdische satellietzender ROJ TV en het weren van een journalistHand. TK nr. 26Verzonden op 13 januari 2006 (30 300 V, nr. 102)
Onder aandacht brengen van strekking van motie 54 bij Minister OCW (30 300 V nr. 54)Hand. TK nr. 26Afgehandeld
Kamer informeren over voortgang en budgettaire consequenties schuldkwijtschelding Nigeria in 2005 en 2006 (zie ook amendement 35/Samsom c.s.)Hand. TK nr. 26Verzonden op 6 december 2005 (30 300 V, nr. 85)
Tweejaarlijkse DGG-8 rapportage (2006 ev.) en tweejaarlijkse resultatenrapportage met aandacht voor bilaterale en multilaterale inspanningen (2007 ev.)Hand. TK nr. 26In behandeling
In notitie over MR-situatie in Chinaaandacht besteden aan terugzending Noord-Koreaanse vluchtelingen. MRA naar China (zie ook motie 59)Hand. TK nr. 26Verzonden op 13 juni 2006 (29 234, nr. 48)
Bereidheid om in een publiek-privaat partnerschap de capaciteit in Indonesië voor de bestrijding van vogelgriep te versterken, in samenwerking met LNV, VWS en Indonesische autoriteitenHand. TK nr. 26Verzonden op 13 juni 2006 (26 049, nr. 51)
Derde Kamer aanspreken op juistheid van informatie op hun websiteHand. TK nr. 26Afgehandeld, informatie staat op website NCDO
Contact opnemen met minister SZW over export van uitkeringen door Nederlanders in TaiwanHand. TK nr. 26Verzonden op 22 mei 2006 (29 382, nr. 17)
Kamer informeren over de hoogte van financiële ondersteuning aan bedrijven in OS-landen in het kader van armoedebestrijdingHand. TK nr. 26In behandeling
Brief aan de Kamer over de tenuitvoerlegging van de motie Van As inzake terugvordering (zie ook motie 30 300 V, nr 63)Hand. TK nr. 26Verzonden op 9 mei 2006 (30 300 V, nr. 126)
Met NVJ in gesprek over de vraag hoe belemmeringen journalisten in oorlogsgebieden weg te nemenHand. TK nr. 26Afgehandeld
Bij a.s. AO over rol religie bij OS-beleid ook aandacht voor rol religieuze gemeenschappen bij aidsbestrijding in Zuid-AfrikaHand. TK nr. 26Mondeling afgedaan en marge AO over Religie en Ontwikkelingssamenwerking (30 300 V, nr. 101)
Budgetsteun prominent inbrengen in de besprekingen over de verklaring van Parijs en Kamer informeren over de vraag of wij naar benchmarking toe willenHand. TK nr. 26Verzonden op 1 juni 2006 (30 548, nr. 2), zal in AO op 20 september nader worden besproken
Kamer informeren over evaluatieORET-programmaHand. TK nr. 26In behandeling; conceptrapport wordt eind augustus verwacht
Kamer informeren over onderzoeksopdracht aan UvA over verbeteren resultaatmeting. Meer aandacht voor impact OS (zie ook aangehouden motie 56/Szabo)Hand. TK nr. 26Verzonden op 19 juni 2006 (29 234, nr. 50)
Bereidheid 1 miljoen euro te besteden aan infrastructuur ter bevordering van handelsrelaties Israël en de Palestijnen (zie ook amendement nr. 30/Ormel)Hand. TK nr. 26Afgehandeld
Kamer informeren in geval van eventuele knelpunten bij de aidsbestrijding bij kinderenHand. TK nr. 26Verzonden op 27 juni 2006 (30 300 V, nr. 136)
Met GFATM effectiviteit organisatie bespreken en Kamer daarvan op de hoogte brengenHand. TK nr. 26Verzonden op 21 juni 2006 (30 300 V, nr. 133)
Met MinDEF bespreken hoe de inzet van noodhulp kan worden geoptimaliseerdHand. TK nr. 26Verzonden op 23 juni 2006 (30 300 X, nr. 123)
Kamer informeren over incident waarbij Duits vliegtuig vanuit Cyprus niet mocht doorvliegen naar TurkijeHand. TK nr. 26Hand. TK nr. 26, pag. 1823–1841
Bereidheid met IMF/WB gesprek aan te gaan over hoe wij de komende tijd omgaan met de personele inzet en reservering voor sociale sectoren en Kamer hierover te informerenHand. TK nr. 26Verzonden op 17 februari 2006 (26 234, nr. 51)
Nagaan of remittances worden besproken bij Platform Microfinanciering(zie ook aangenomen motie 51/Van Bommel)Hand. TK nr. 26Afgehandeld
22 112, nr. 405; verzoek om te bevorderen dat Europese wetgeving op reguliere basis geëvalueerd wordt en dat nieuwe wetgeving van een einddatum wordt voorzien22 112 nr. 409In behandeling
Opmerkingen over de 4e bestuurslaag (van adviescommissies) meenemen in de uitwerking van de voorstellen van de commissie van Voorst tot VoorstHand. EK nr. 9Voldaan in concept-reactie op advies Raad van State (29 993, nr. 27)
Zienswijze op een mededeling van de Europese Commissie over de toepassing van milieustrafrecht toelichten in een ECER-adviesHand. EK nr. 9Voldaan (30 037, nr. 9)
Ingewikkelde subsidie-procedures tbv maatschappelijke organisaties opbrengen bij de Europese CommissieHand. EK nr. 9In behandeling
Duidelijk aangeven wat krachtens de Europese richtlijn verplicht is en wat Nederland aan eigen aanvullende maatregelen steltHand. EK nr. 9Voortdurend
Nadere analyse vragen over subsidiariteit aan de RvS of aan de WRRHand. EK nr. 9In behandeling
Regering zal nog eens kijken naar de mogelijkheden tot herinvoering van het dubbelmandaat van nationale en Europeese parlementariërs en zoeken naar medestanders binnen de EUHand. EK nr. 9En marge RAZEB opgebracht
Navraag doen bij Duitse Minister van BZ of de Duitse regering op de hoogte was van mogelijke CIA-vluchten via Duitse luchthavenHand. TK nr. 30Afgehandeld
Nadere informatie vragen aan MinV&W over de vermeende CIA-vluchten op SchipholHand. TK nr. 30Afgehandeld
Welk percentage van hun bruto nationale inkomen geven de landen van de Nederlandse Kiesgroep bij de WB en IMF aan ODA?26 234 nr. 50Verzonden op 17 februari 2006 (26 234, nr. 51)
Voorbeelden hoe de schuldhoudbaarheids «stresstest» uitwerkt in 3 landen met resp. alleen leningen, mix leningen-giften en alleen giften26 234, nr. 50Verzonden op 17 februari 2006 (26 234, nr. 51)
Voor Kenia en Zambia aangeven welke uitwerking IMF-voorwaarden hebben op begrotingsruimte voor gezondheidszorg, sociaal beleid en onderwijs26 234, nr. 50Verzonden op 17 februari 2006 (26 234, nr. 51)
Nadere vragen stellen aan Am. minister van BZ, Rice, tijdens de a.s. NAVO-top over vermeende CIA-vluchten en -gevangenissen en de Kamer hierover informeren; bij Rice specifiek aandacht vragen voor rechtsbijstand gevangenen verdacht van terroristische actHand. TK nr. 30Afgedaan (30 467, nr. 1)
Een trainingsmodule over religie en ontwikkeling zal worden uitgewerkt t.b.v. de opleiding van BZ-ambtenaren30 300 V nr. 101Voorzien in 2007
Inventarisatie hoe Nederland de datacollectie op het gebied van SRGR door de partnerlanden zelf beter kan ondersteunen30 300 V nr. 101In behandeling
Inventarisatie hoe Nederland de EC/Brussel van dienst kan zijn om haar SRGR-beleid beter naar de praktijk te vertalen (menskracht)30 300 V nr. 101In behandeling
Adequate training voor ambassadeurs en ander BZ-personeel met betrekking tot het bespreekbaar maken van SRGR30 300 V nr. 101In behandeling
Voor eind 2006 zal het MFS-beoordelingskader aan de TK worden gezonden. Dit zal in elk geval plaatsvinden vóór publicatie in de Staatscourant30 300 V nr. 101Verzonden op 19 december 2005 (27 433, nr. 47)
Uitspreken zorg ontwikkelingen en oproepen tot snelle bijeenkomst van getuigen betreffende het grensconflict tussen Ethiopië en Eritrea21 501-04 nr. 94Afgehandeld
Kamer informeren over de voortgang van het waterprogramma in 2004. Deze beantwoording gaat samen met toezegging uit AO Waterprogramma 3 nov. 2005 m.b.t. MDG 729 234 nr. 37In behandeling
De Kamer wordt schriftelijk geïnformeerd over de uitkomsten van het overleg met de VN over beveiliging en medische ondersteuning van de uit te zenden Nederlandse politiefunctionarissen30 075 nr. 5Verzonden op 7 april 2006 (29 237, nr. 38)
Brief met informatie over wederopbouw na de Tsunami ramp Verzonden op 12 december 2005 (29 956, nr. 13)
19 637, nr. 997 naar aanleiding van het rapport Havermans inzage in onderliggende rapporten waar M zijn oordeel op baseert inzake veiligheidssituatie in Congo en over oordeelsvorming van NGO’s speciaal voor terugkerende ex-asielzoekers19 637 nr. 997Verzonden op 18 januari 2006 (19 637, nr. 1002)
30 391 V, nr. 7 Verzoek om het bedrag dat via de zogenoemde kasschuif naar de Wereldbankzal worden overgemaakt met 1 mln. te verminderen om aan te wenden als overheidsbijdrage aan de actie «Red een kind in Congo»30 391V nr. 7Afgehandeld
30 300 V, nr 95. In het bijzonder in de partnerlanden aandringen op wet- en regelgeving die als wettelijke minimumleeftijd voor een huwelijk in ieder geval 18 jaar aanhoudt30 300 V, nr. 101Voortdurend
Begin 2006 de Kamer schriftelijk te informeren over de stand van zaken van de wederopbouw van Sudan en de betrokkenheid van lokale structuren (autoriteiten en NGO’s) hierbij30 075, nr. 5Verzonden op 7 april 2006 (29 237, nr. 37)
Schriftelijke informatie over de uitkomsten van een vervolgmissie naar Sudan, die waarschijnlijk in januari 2006 zal plaatsvinden30 075, nr. 5Verzonden op 7 april 2006 (29 237, nr. 38)
De waardenoriëntatie van een organisatie zal een plaats krijgen in het aanvraagstramien MFS27 433, nr. 48Afgehandeld
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal Kamer informeren over geplande evaluaties OS, met vermelding welke evaluaties in de toekomst zouden kunnen worden weggelaten27 433, nr. 48In behandeling
Voorstellen voor jonge organisaties mogen wel landenspecifiek zijn (er is een aparte reservering van 40 miljoen euro binnen subsidieplafond gemaakt voor jonge organisaties met excellente innovatieve voorstellen maar met een tekortschietend trackrecord)27 433, nr. 48Afgehandeld
Toezending verslag informatiebijeenkomst voor MFS-organisaties d.d. 26 januari met eventuele informatie over knelpunten voor organisaties27 433, nr. 48Verzonden op 23 maart 2006 (27 433, nr. 49)
Kamer per brief informeren over uitslag tender aanbesteding beoordelingssecretariaat MFS en kosten uitbestedingstraject27 433, nr. 48Afgedaan (27 433, nr. 55)
Verifiëren of er onder het internationale luchtrecht verplichtingen zijn om bij transitvluchten melding te maken van gedetineerden aan boord en de Kamer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen21 501-02, nr. 668Verzonden op 21 februari 2006 (3046, nr. 1)
Schriftelijke informatie t.b.v. maatschappelijk middenveld in Iran (steun vrouwenbeweging, studenten, media etc.). Wordt opgenomen in verslag RAZEB van 30 januari 200621 501-02, nr. 668Verzonden op 31 januari 2006 (21 501-02, nr. 668)
Schriftelijke analyse over de oppositie in Iran cq het politieke krachtenveld.21 501-02, nr. 668Verzonden op 15 maart 2006 (21 501-02, nr. 675)
Geactualiseerd overzicht over bijdrage van Europese landen in Afghanistan (financieel, personeel, materieel en anderszins)21 501-02, nr. 668Verzonden op 1 februari 2006 (21 501-02, nr. 205)
Checken of memorandum donoren aan Keniaanse president aan Tweede Kamer kan worden aangeboden29 237, nr. 31Verzonden op 6 maart 2006 (29 237, nr. 29)
Checken of de door Keniaanse overheid toegezegde 10 000 ton voedsel daadwerkelijk is geleverd29 237, nr. 31Verzonden op 6 maart 2006 (29 237, nr. 29).
Brief aan Kamer over reactie Kenia op memorandum donoren n.a.v. corruptierapport, evt. Ned. vervolgstappen en meer vocaliseren Nl’se positie in Kenia29 237, nr. 31Verzonden op 6 maart 2006 (29 237, nr. 29)
De Kamer informeren of het opzetten van een centraal register voor fraude in documenten zinvol is29 831, nr. 3In behandeling
De Kamer ontvangt voor 1 april het Nederlandse standpunt inzake het vrij verkeer van werknemers21 501-02 nr. 673Verzonden door MinSZW maart 2006
Aan de Kamer zal kort na vaststelling in de Ministerraad van 10 maart het Nederlandse standpunt voor de Voorjaarsraad (ER d.d. 23–24 maart) worden gezonden21 501-02, nr. 673Verzonden op 17 maart 2006 (21 501-02, nr. 308)
De Kamer ontvangt rond 8 maart een brief over de dienstenrichtlijn21 501-02, nr. 673Verzonden op 29 maart 2006 (21 501-30, nr. 133)
De minister van Buitenlandse Zaken zal Solana tijdens de RAZEBvan 27/2/06 informeren dat de gezamenlijke EU/OIC/VN-verklaring d.d. 7/2 over de spotprentenkwestie niet strookt met NLse standpunt en verzoekt Solana in de toekomst lidstaten bij publieke verklaringen over controversiële onderwerpen te consulteren21 501-02, nr. 673Afgehandeld
MRA zal bezoek brengen aan Ethiopië (toezegging aan PvdA/Koenders)21 501-02, nr. 673Verzonden, MRA zal tijdens passende gelegenheid opnieuw Ethiopië bezoeken. Datum nog niet bekend (30 300 V, nr. 112)
Vragen over de hulp aan Birmese vluchtelingen in Thailand21 501-02, nr. 677Verzonden op 15 mei 2006 (21 501-02, nr. 686)
Toezenden van een (brede) notitie over het Barcelona-proces en de dialoog tussen de EU en de Mediterrane regio over democratie, mede om uitvoering te geven aan de motie Koenders/Ormel (30 300 V, nr. 42)21 501-02, nr. 677Afgedaan met brief en AO d.d. 6/6/06 (30 300 V, nr. 139)
Brief aan de TK ter informatie over de Nederlandse opstelling in de Nuclear Suppliers Group inzake de overeenkomst tussen de VS en India over nucleaire samenwerking21 501-02 nr. 673Verzonden op 19 april 2006 (21 501-02, nr. 681)
Begin mei 2006 brief aan de Kamer over Indonesië22 054 nr. 105Verzonden op 13 juni 2006 (26 049, nr. 51)
Brief aan de Kamer mbt Herzieningsconferentie kleine wapens en internationaal wapenhandelsverdrag en transfercontrols22 054 nr. 105Verzonden op 28 april 2006 (22 054, nr. 107)
MinJus vragen de Kamer schriftelijk te informeren over stand van zaken mbt vervolging illegale wapenhandelaar John B.22 054, nr. 105Afgehandeld
De mogelijkheid wordt onderzocht in hoeverre het te ontwerpen subsidiebeleidskader de politieke en interparlementaire samenwerking kan omvatten27 433, nr. 50Verzonden op 4 mei 2006 (27 433, nr. 53)
Over 4 weken zal er een subsidiebeleidskader gereed zijn waaronder het IMD een subsidievoorstel zal kunnen indienen27 433, nr. 50Verzonden op 4 mei 2006 (27 433, nr. 53)4
Met IMD zal de discussie worden aangegaan betreffende de mate waarin de deelnemende Nederlandse politieke partijen een eigen bijdrage kunnen leveren, financieel en/of wat betreft inzet van deskundigheid27 433, nr. 50Verzonden op 4 mei 2006 (27 433, nr. 53)
De Kamer zal geïnformeerd worden over een evt. publieke verklaring over corruptieschandalen29 237, nr. 36Voorzien in augustus 2006
De Task Force Corruptie zal ook na juli 2006 zijn werkzaamheden blijven voortzetten29 237, nr. 36Voortdurend
Het overwegen van een bijdrage van € 7 mln aan het regionale appeal dat begin april wordt gelanceerd29 237, nr. 36Verzonden op 21 april 2006 (22 831, nr. 52)
Schriftelijke beantwoording over de vraag over de steun aan Birmese vluchtelingen in Thailand21 501-02, nr. 677Verzonden op 15 mei 2006 (21 501-02, nr. 686)
Kamerbrief werkbezoek Jemen30 300 V, nr. 116Verzonden op 29 maart 2006 (30 300 V, nr. 116)
De Kamer wordt bij de volgende rapportage over de uitvoering vh beleid op het gebied van ontwikkeling en migratie (juni 2006) expliciet geïnformeerd over de positie van vrouwen en kinderen in vluchtelingenkampen29 693, nr. 8In behandeling, onderwerp van interdepartementaal overleg
Iraanse ambassadeur zal worden aangesproken op alle zorgpunten m.b.t. Iran. Regering zal in brief nadere informatie verstrekken over de opstelling van de sociale partners in de voorbereiding op de Voorjaarsraad21 501-02, nr. 678Verzonden, geannoteerde agenda DIE-448/06 d.d. 21 maart 2006. En met interventie T in AO ER van 22 maart en verslag ER van 28 maart 2006
De regering zal terugkomen op het CIE-voorstel om het bedrag voor Erasmus beurzen te verlagen21 501-02, nr. 678Verzonden, T is hierop teruggekomen in AO ER van 22 maart 2006
Voor het AO Uitbreiding/Grenzen aan de Unie van 11 april a.s. zal de regering een brief aan de Kamer zenden met onder meer een reactie op het rapport-Brok in het Europees Parlement21 501-02, nr. 678Verzonden op 7 april 2006 (29 803–23 987, nr. 20)
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal de Kamer, zo mogelijk vóór de zomer, informeren over de uitkomst van een bijeenkomst die de NL amb in Sarajevo i.s.m. een lokale expert zal houden met lokale ngo’s over het inventariseren vd behoefte aan psycho-sociale zorg voor nabestaanden Srebrenica29 478, nr. 6In behandeling, de Kamer zal na het zomerreces 2006 worden geïnformeerd
29 237 nr. 35/Onderzoeken wat de meest getroffen delen in Afrika zijn en hoe bijgedragen kan worden aan structurele aanpak ter voorkoming van deze terugkerende noden in AfrikaHand. TK nr. 65In behandeling
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal na het verschijnen van het appeal de Nederlandse bijdrage snel toezeggen en bezien of aanvullende bijdragen nodig zijnHand. TK nr. 65Verzonden op 29 maart 2006 (22 831, nr. 52)
In Europees en DAC-verband aandringen op burdensharing en er bij de overige donoren op aandringen ruimhartig bij te dragen aan het bestrijden van huidige crisis in vooral Oost-Afrika en de Hoorn, maar ook elders in de wereldHand. TK nr. 65In behandeling
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal met SHO (laten) opnemen of het mogelijk is geld uit het Tsunami-fonds over te hevelen naar AfrikaHand. TK nr. 65Verzonden op 29 maart 2006 (22 831, nr. 52)
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal in volgende rapportages aan de Kamer informatie geven over de NL bijdragen en die van andere donoren aan het appeal voor Kenia en de Hoorn van AfrikaHand. TK nr. 65Verzonden op 29 maart 2006 (22 831, nr. 52)
Kamer informeren over positiebepaling van de Nederlandse regering ten aanzien van de Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren26 150 nr. 37Verzonden op 6 april 2006 (30 300 V, nr. 118)
Kamer nader informeren over positiebepaling van de Nederlandse regering ten aanzien van de onderhandelingen over de klacht- en toezichtmechanismen in het Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (ESC)26 150, nr. 37Verzonden op 22 juni 2006 (26 150, nr. 39)
Schriftelijke reactie M op visie van de regering over de verzetsgroep in Irak, in het licht van het rapport van de International Crisis Group van 15 februari jl.23 432, nr. 199Verzonden op 4 april 2006 (23 432, nr. 201)
29 237, nr. 34 – Onderzoek naar een structurele aanpak ter voorkoming van terugkerende noodsituaties in AfrikaHand. TK nr. 65In behandeling, onderwerp van interdepartementaal overleg
Reactie op het recente rapport van CONCORD over de hoogte van de OS-hulp van de EU-lidstaten21 501-02, nr. 685In behandeling
De minister van Buitenlandse Zaken zal de ambassade in Syrië opnieuw instrueren extra alert te zijn op de situatie van het betrokken gezin en de Kamer inlichten als daar aanleiding voor zou zijnHand. TK nr. 68Voldaan
Motie 19 637, nr. 1039: waarborgen dat 181 gepresenteerde personen bij terugkeer naar Syrië een beroep kunnen doen op steun van de Ambassade en/of IOMHand. TK nr. 68In behandeling
Motie 19 637, nr. 1035: nieuw AAB Syrië binnen twee maandenHand. TK nr. 68In behandeling
De minister van Buitenlandse Zaken zal de Kamer onmiddellijk inlichten als er zich wezenlijk veranderingen voordoen in de veiligheidssituatie in SyriëHand. TK nr. 68Afgehandeld
Kamer informeren over de toedeling van de budgetten uit het Europees OS-fonds en de transparantie van de bestedingen21 501-02, nr. 685In behandeling
Reactie betreffende recente gewelddadigheden in Z.O. Turkije en over behandeling Iraanse asielzoekers in Turkije21 501-02, nr. 685Verzonden op 20 april 2006 (21 501-02, nr. 682)
Kamer informeren over de wijze waarop waarnemers worden geworven voor de komende verkiezingen in Congo21 501-02, nr. 685Verzonden op 18 april 2006 (21 501-02, nr. 680)
De minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal aandringen op openbaar maken van het rapport van de Europese Commissie over OS-beleidscoherentie21 501-02, nr. 685Openbaar via website http://ec.europa.eu/index_en.htm onder nr.’s SEC(2006) 335 final, d.d. 07/03/2006
Kamerbrief over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot corruptiebestrijding in Kenia29 237, nr. 36Verzonden op 10 april 2006 (29 237, nr. 39)
Brief over de in het Beleidskader opgenomen bepalingen t.a.v. de arbeidspositie van HIV-geïnfecteerde medewerkers van lokale partnerorganisatie van MFS27 433, nr. 48Verzonden op 6 juli 2006 (27 433, nr. 56)
Er zal een nieuw algemeen ambtsbericht Iran worden opgesteld dat in augustus/september 2006 gereed zal zijn19 637, nr. 1047Voorzien in september 2006
Na het verschijnen van het appeal de NL bijdrage snel toe te zeggen en te bezien of aanvullende bijdragen nodig zijnHand. TK nr. 65Verzonden op 29 maart 2006 (29 237, nr. 33)
Kamer informeren over ontwikkelingen Tsjaad29 237, nr. 45Verzonden op 7 juli 2006 (29 237, nr. 50)
In nota industriebeleid Afrikazullen nieuwe industrieën als ICT en call centres worden meegenomen26 234, nr. 54In behandeling, onderwerp van interdepartementaal overleg
Meer duidelijkheid over praktische implicaties discussie over begrotingsruimte, toegespitst op salarisbetalingen in de sociale sectoren26 234, nr. 54Zal tijdens Jaarvergadering WB/IMF in september 2006 aan de orde komen
Gesprek met collega over Israëlisch ODA-niveau26 234, nr. 54Voorzien eind augustus 2006
22 054, nr. 102, verzoekt actieve steun Nld voor het Internationaal WapenhandelsverdragHand. TK nr. 69Verzonden op 28 april 2006 (22 054, nr. 107)
Nederlandse kandidatuur VN-Mensenrechtenraad26 150, nr. 37Verzonden op 18 april 2006 (30 300 V, nr. 124)
Kamer informeren over totale NL bijdrage aan Sudan29 237, nr. 45Verzonden op 7 juli 2006 (29 237, nr. 50)
30 300 V, nr. 94/Onderzoeken op welke wijze Nederland kan bijdragen aan de deskundigheidsbevordering voor het SRGR-beleid binnen de Europese Cie. en in haar delegaties in ontwikkelingslanden30 300 V, nr. 101Verzonden, kenmerk DSI/ER-87/06 d.d.d 10 maart 2006
29 237 nr. 43 Motie Herben over het toepassen van het GEMAPHand. TK nr. 72Verzonden op 3 juli 2006 (29 237, nr. 49)
29 237 nr. 40 Afzien van bilaterale hulp aan de regering van KeniaHand. TK nr. 72Verzonden op 23 juni 2006 (29 237, nr. 47)
29 237 nr. 44 Opstellen van een zwarte lijst van corrupte ontwikkelingslandenHand. TK nr. 72Verzonden op 12 juli 2006 (29 237, nr. 51)
Informeren over welke actie het Keniaanse parlement heeft ondernomen tegen de inval bij de krant de Standard en het tv stationHand. TK nr. 72Verzonden op 21 april 2006 (22 831, nr. 52)
Criteria duurzame palmolie en impactstudie koppeling tussen duurzame energie en de Millennuim Development Goals30 196, nr. 7Verzonden op 17 juli 2006 (30 196, nr. 9)
Actualisering van de Latijns-Amerika notitie «Verre buren, goede vrienden»Hand. EK nr. 28Verzonden op 14 juni 2006 (30 300 V, E)
Opstellen van studie over positie van Nederlandse maatschappelijke organisaties in relatie tot wereldwijde ontwikkelingHand. EK nr. 28In behandeling
Onderzoeken of de Iraanse Mujahedin-e Kalq van de EU-lijst van terroristische organisaties kan worden verwijderd en de EK hierover informerenHand. EK nr. 28In behandeling
Contact opnemen met EC over hoe de EU de Afrikaanse Unie kan ondersteunen bij ontwikkeling van landbouwHand. EK nr. 28Verzonden op 24 juli 2006 (30 300 V, F)
Effecten van opheffen van protectie c.q. landbouwliberalisering op de landbouwprijzen verwerken in de toegezegde Kamerbrief over de structurele oorzaken van hongerHand. EK nr. 28In behandeling, onderwerp van interdepartementaal overleg
Voortgang op het gebied van capaciteitsopbouw in OS-landen verwerken in volgende resultatenrapportageHand. EK nr. 28In behandeling
EK informeren over initiatieven van EC op het gebied van complementariteit, indien aanleidingHand. EK nr. 28In behandeling
Toezenden Raad van State advies over regelgevende agentschappen, incl. BZ-standpuntHand. EK nr. 28Verzonden op 23 mei 2006 (29 993, nr. 27)
Informatie aan EK over voortgang van het «Energy for all» initiatiefHand. EK nr. 28In behandeling
Opstellen van notitie over Rusland, met o.a. reactie op vragen van de EK. Overwegen van adviesaanvraag aan AIV over RuslandHand. EK nr. 28In behandeling
De minister van Buitenlandse Zaken zal StasEZ herinneren aan toezegging AO Wapenexp.beleid d.d. 16/3 jl. vóór 15/6 verslag te doen van een onderzoek naar een regeling in een aantal andere EU-lidstaten van de extraterritoriale toepassing de uitvoerwet strategische goederen op in het buitenl verblijvende–22 054, nr. 110Voldaan
Voor de begrotingsbehandeling 2007 de Kamer informeren over het steunen van een PRSP-relevant Nationaal Actieprogramma voor kleine wapens in een Afrikaans land22 054, nr. 110In behandeling
Onderzoeken of er alsnog mogelijkheden zijn dat de minister van Buitenlandse Zaken deelneemt aan de VN-Herzieningsconferentie kleine wapens d.d. 26 t/m 7 juli22 054, nr. 110Afgehandeld
Bij Poolse regering via Nederlandse ambassade aandringen op het laten doorgaan van geplande homodemonstratieHand. TK nr. 83Telefonisch afgehandeld
Probleem van homohaat aankaarten binnen RvE en OVSEHand. TK nr. 83Afgehandeld, is reeds aandacht voor gevraagd
Aan de TK wordt een brief gestuurd over de Nederlandse inzet in de Mensenrechtenraad30 550 V, nr. 8Verzonden op 15 juni 2006 (30 300 V, nr. 128)
Aan TK wordt een tussentijdse rapportage gestuurd over de besteding van de Tsunamigelden aan wederopbouw als er iets noemenswaardigs te melden valt30 550 V, nr. 8Zodra er nieuws is zal dit gemeld worden
Aan TK wordt brief gestuurd over korting OS-hulp aan Uganda voor zomerreces30 550 V, nr. 8Verzonden op 13 juni 2006 (30 300 V, nr. 130)
Aan TK wordt AIV-advies en reactie over non-proliferatieverstuurd30 550 V, nr. 8In behandeling
Verslag reis staatssecretaris voor Europese Zaken aan de Ned. Antillen en ArubaAO Internationaal Cultuurbeleid d.d. 22 juni 2006Verzonden op 17 juli 2006 (28 989, nr. 38)
De staatssecretaris voor Europese Zaken zal de Kamer informeren over zijn bevindingen en de resultaten van het aanstaande werkbezoek aan de Nederlandse Antillen, Aruba en SurinameAO Internationaal Cultuurbeleid d.d. 22 juni 2006Verzonden op 17 juli 2006 (28 989, nr. 38)
De Kamer zal in het najaar geïnformeerd worden over een adequate bijdrage van NL voor de restauratie van het DudokhuisAO Internationaal Cultuurbeleid d.d. 22 juni 2006In behandeling, onderwerp van interdepartementaal overleg
De minister van Buitenlandse Zaken en StasOCW sturen de Kamer in december een uitgewerkt programma van de in de brief «Koers Kiezen» uiteengezette lijn voor het Internationaal CultuurbeleidAO Internationaal Cultuurbeleid d.d. 22 juni 2006In behandeling, onderwerp van interdepartementaal overleg
De Kamer nader informeren indien er nieuwe ontwikkelingen zijn inzake onderhandelingen tussen Zuid-Sudan, Uganda en de LRAAO Onderhandelingen met het Verzetsleger van de Heer (LRA) d.d. 22 juni 2006In behandeling
De kwestie Ayman Sour zal zeer binnenkort opnieuw aan de orde worden gesteld30 300 V, nr. 139Telefonisch afgehandeld
De Kamer zal een overzicht ontvangen van de situatie in Egypte30 300 V, nr. 139In behandeling
In de begrotingsstukken zal per land een overzicht worden gegeven van de verhouding tussen geld en middelen t.a.v. alle hervormingsprojecten die uitgevoerd worden30 300 V, nr. 139In behandeling
Informatie over uitvoering MDRPAO VN-vredesmissie Congo d.d. 27 juni 2006In behandeling
Informatie over schuldverlichting DRCAO VN-vredesmissie Congo d.d. 27 juni 2006In behandeling