Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

DE BEGROTING 2007 OP HOOFDLIJNEN


De begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken in 2007 omvat in totaal EUR 11,7 miljard aan uitgaven en EUR 0,72 miljard aan ontvangsten. Een groot deel van de uitgaven en ontvangsten is onderdeel van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). De Nederlandse bijdrage aan de EU en de hieraan gerelateerde vergoedingen van de Europese Unie aan Nederland vallen niet onder het regime van de HGIS. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen en de budgettaire gevolgen daarvan. Mutaties gelden ten opzichte van de ontwerpbegroting 2006.


In het streven van de regering om maximaal bij te dragen aan de bescherming van de rechten van de mens worden, evenals vorig jaar, de uitgaven voor mensenrechtenprogramma’s structureel verhoogd.


Gezien het grote belang van wederopbouw in post-conflict situaties en na rampen is er meer budget beschikbaar gesteld voor deze activiteiten. In 2006 zal er, in lijn met de toezegging om EUR 50 mln beschikbaar te stellen voor wederopbouw in Afghanistan, een extra bijdrage van EUR 15 mln worden gegeven aan het Afghanistan Reconstruction Trust Fund(ARTF) en wordt er EUR 5 mln bijgedragen aan ondersteuning van de Afghaanse politie via het Law and Order Trustfund Afghanistan (LOTFA). Voorts worden er middelen beschikbaar gesteld via een loket bij het Afghaanse ministerie van Financiën, waarmee extra activiteiten in Uruzgan kunnen worden gefinancierd. Er worden meerjarig middelen beschikbaar gesteld voor bijdragen aan wederopbouw in Sudan (totaal EUR 100 mln), verlenging van de vredesmissie in Sudan (AMIS) en herstel van de gevolgen van de aardbeving in Yogjakarta, Indonesië.


Nederland zet zich in voor de leniging van humanitaire noden die voortvloeien uit crises of natuurrampen. Ook in 2006 is deze inzet onmisbaar gebleken, gezien onder andere de droogte in de Hoorn van Afrika en de humanitaire noden in Sudan, Libanon en de Democratische Republiek Congo. Om deze landen zo goed mogelijk te ondersteunen is het budget voor noodhulp in 2006 verhoogd met EUR 88 mln. Aangezien de afgelopen jaren is gebleken dat de uitgaven voor noodhulp gedurende het jaar substantieel dienden te worden verhoogd, is besloten om structureel EUR 30 mln extra ter beschikking te stellen. Deze middelen zullen onder andere worden aangewend voor een structurele bijdrage aan het Central Emergency Response Fund van de VN.


Indien eind 2006 door de Statenpartijen van het Internationaal Strafhof wordt besloten tot nieuwbouw op het terrein van de Alexanderkazerne te Den Haag, zal Buitenlandse Zaken het ministerie van Defensie financieel compenseren voor het afstaan van deze locatie. De hoogte van dit bedrag is nog niet vastgesteld, maar de kosten zullen naar verwachting dan wel (deels) ten laste van de begroting 2007 worden gebracht.


De inspanningen om de kwaliteit van het bestuur in ontwikkelingslanden te verbeteren worden verder geïntensiveerd. Zo worden de landenprogramma’s verhoogd om extra activiteiten op het gebied van institutionele hervormingen en anti-corruptie beleid te kunnen financieren. Ook het nieuwe subsidiekader voor Politieke en Interparlementaire Samenwerking maakt onderdeel uit van deze intensivering.


Nederland bedong tijdens de Europese Raad van december 2005 een substantiële korting op de afdrachten aan de EU. Hoewel de afdrachten in 2007 en 2008 nog een (relatief geringe) stijging laten zien – verband houdend met de nieuwste ACOR-cijfers – wordt vanaf 2009 een aanzienlijke daling zichtbaar. Op basis van nieuwe ramingen van de Europese Commissie is de bijdrage aan het EOF in 2006 lager en in 2007 hoger dan eerder geraamd. In 2008 gaat het EOF 10 van start. Hoewel de precieze hoogte van de nationale afdrachten aan het EOF 10 nog niet is vastgesteld, is anticiperend op eerste ramingen vanaf 2008 reeds een verhoging doorgevoerd.


De rol van het bedrijfsleven bij armoedebestrijding en de verbetering van het ondernemingsklimaat in ontwikkelingslanden blijven prominente speerpunten van beleid. In 2007 is er een aanzienlijke verhoging voor onder andere programma’s ter verbetering van het ondernemingsklimaat. Zo komt er meer geld beschikbaar voor programma’s via de ambassades in een aantal partnerlanden, gaan er extra middelen naar de Financierings Maatschappij Ontwikkelingslanden (FMO) die een aantal bedrijfslevenprogramma’s uitvoert, en wordt het budget voor ORET in 2007 aanzienlijk verhoogd. Ook het CBI krijgt structureel meer middelen beschikbaar voor activiteiten op het gebied van capaciteitsontwikkeling en training van bedrijven uit ontwikkelingslanden. De landenlijst voor PSOM zal worden uitgebreid, waardoor dit programma vanaf 2008 extra uitgaven kan gaan doen.


Ook onderwijs blijft een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede. Gezien de voorspoedige voortgang van het Fast Track Initiative, zal Nederland in 2006 een extra bijdrage van EUR 100 mln leveren. Via dit programma worden onderwijsprogramma’s in tal van landen ondersteund. Nederland investeert niet alleen in basisonderwijs en beroepsonderwijs maar ook in hoger onderwijs en onderzoek. In de komende jaren wordt deze inzet aanzienlijk geintensiveerd. Voor hoger onderwijs wordt ca. EUR 4,8 mln extra uitgegeven in 2006 oplopend tot 48 mln in 2010, vooral via de bestaande programma’s: NPT (Netherlands Programme for the Institutional Strengthening of Post-Secondary Education and Training Capacity), het NFP (Netherlands Fellowships Programmes) en het SII (South South Cooperation Programme between International Institutes). Het programma Onderzoek en Innovatie is in 2006 van start gegaan en de beschikbare middelen worden verhoogd met EUR 1,2 mln in 2006 oplopend tot EUR 12 mln in 2010.


Preventie van hiv/aids en het opvangen van de gevolgen van de aids-epidemie blijven een uitdaging. De bestrijding van hiv/aids, tuberculose en malaria wordt dan ook actief voortgezet in de komende jaren, hetgeen zich vertaalt in een substantiële verdere stijging van de uitgaven voor hiv/aids, tuberculose en malaria. Er zal dan ook ruimschoots uitvoering wordt gegeven aan de Motie Terpstra/Koenders om de uitgaven te verdubbelen uiterlijk in 2007. Ook de uitgaven aan de programma’s ter verbetering van de (reproductieve) gezondheidszorg zullen in 2007 stijgen. Gelet op het belang van (lokale) capaciteitsontwikkeling, wordt er in 2007 een nieuwe subsidierelatie aangegaan met SNV en met PSO. In 2007 gaat ook het Medefinancieringsstelsel van start. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming zijn hiertoe reeds de benodigde reserveringen gemaakt.


Nederland wil 50 miljoen mensen aan drinkwater en sanitaire voorzieningen helpen in 2015. Daarom wordt er meerjarig extra geïnvesteerd in de infrastructuur voor drinkwater en sanitaire voorzieningen. De extra uitgaven worden gedaan via landenprogramma’s en via omvangrijke meerjarige programma’s met UNICEF.

Nederland heeft tijdens de conferentie Energy for Development (E4D) toegezegd bij te zullen dragen aan duurzame energievoorziening voor de armen. Met Nederlandse ondersteuning zullen tien miljoen mensen duurzaam toegang krijgen tot energie. In het kader van deze doelstelling zal een Energiefonds op worden gezet onder het MOL fonds van FMO. Gestreefd wordt naar het verschaffen van duurzame toegang tot energie voor 3,5 mln mensen tegen een geraamd budget van meerjarig 70 mln euro. Uitgaven voor het bereiken van deze doelstelling lopen verder onder andere via het Duitse agentschap GTZ (German Technical Cooperation), de bilaterale programma’s en het particuliere kanaal.


Met het oog op het handhaven en versterken van het maatschappelijke en politieke draagvlak in Nederland voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling wordt er een nieuwe subsidierelatie aangegaan met de NCDO.


In lijn met de afspraken in de Parijs Verklaring wordt begrotingssteun (structureel) verhoogd in landen waar dat, volgens het track record, kan. Dit geldt onder meer voor Tanzania, Moldavië, Ghana en Benin. In Burundi draagt Nederland bij aan een Trustfund voor algemene ondersteuning van de overheid. Voorts zijn de bijdragen aan UNDP en UNHABITAT verhoogd, en wordt er meerjarig bijgedragen aan het HIPC Trust Fund. Deze uitgaven vallen in de tabel onder het kopje ’overige armoedebestrijding’. De mutaties onder dit kopje worden ook beïnvloed door het gebruikelijke parkeerkarakter van dit begrotingsonderdeel.


Voor de beoogde invoering van biometrische kenmerken in visa en de gevolgen daarvan voor het in ontwikkeling zijnde Nieuwe Visuminformatie Systeem (NVIS) worden extra uitgaven geraamd. Ook de invoering van biometrie in reisdocumenten zal naar verwachting kosten met zich meebrengen voor de Nederlandse vertegenwoordigingen. Door een lagere instroom van asielzoekers dan oorspronkelijk werd verwacht, alsmede een kortere opvangduur van eerstejaars asielzoekers dan geraamd, worden de ramingen voor de toerekening aan ODA voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers verlaagd.


Als gevolg van interdepartementale projecten zoals Transparante Overheid en Overheidscommunicatie en de digitalisering en het vergroten van het Nationaal Archief, waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen, wordt de BZ-begroting meerjarig verlaagd met de BZ-bijdrage.


In de tabel worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties weergegeven.

Opbouw uitgaven (bedragen in miljoenen euro)20062007200820092010
Stand ontwerpbegroting 2006 na verwerking Nota van Wijziging11 17411 37311 80412 12512 469
Mensenrechten84533
Wederopbouw71562916– 4
Contributie VN operaties060606060
Humanitaire hulpverlening8828282727
Goed Bestuur1423151313
Nederlandse afdrachten aan de EU– 36625499– 2 293– 829
Europees Ontwikkelingsfonds– 1025636363
Overige Armoedevermindering155– 46– 1128– 76
Ondernemingsklimaatontwikkelingslanden7462213
Onderwijs1000000
Hoger onderwijs en onderzoek614294459
Hiv/aids, TB en Malaria191823119
Reproductieve gezondheid77– 2– 15– 15
Maatschappelijkmiddenveld5277384104
Milieu en Water20364688
Asiel– 25– 23– 13– 13– 14
NVIS, consulair, biometrie36700
      
Overige mutaties2444722934
Stand ontwerpbegroting 200711 30011 72312 62810 17211 924