Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

17 Internationale rechtsorde

Algemene doelstelling

Bevorderen van de toestandkoming van een Europese en internationale rechtsorde.

Budgettaire gevolgen van beleid
 x € 1 000 
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen1 8461 7911 7171 7751 7821 7921 792
        
Apparaat-uitgaven1 8471 7911 7171 7751 7821 7921 792
        
17.1 Internationale regelgeving1 8471 7911 7171 7751 7821 7921 792
17.1.1 Directie Wetgeving1 8471 7911 7171 7751 7821 7921 792
        
Ontvangsten1000000

Operationele doelstelling 17.1

Het bijdragen aan de inzet van Nederland aan de totstandkoming van deugdelijke EU- en internationale regelgeving alsmede de verbetering van samenwerking in EU-verband en op internationaal niveau op het terrein van justitie en politie.

Actor

Ministerie van Justitie (Directie wetgeving en Stafbureau Internationale Zaken)

Activiteiten

Straf- en sanctierecht

Europese Unie

In het kader van de Europese Unie vinden onderhandelingen plaats over tal van onderwerpen op het terrein van het straf – en strafprocesrecht. Te noemen zijn onder meer:

• Kaderbesluit bestrijding racisme en vreemdelingenhaat;

• Kaderbesluit preventie en bestrijding handel in menselijke organen en weefsels;

• Groenboek jurisdictiegeschillen en toepassing van het beginsel «ne bis in idem»;

• Kaderbesluit ontzetting van rechten;

• Kaderbesluit Europees bewijsverkrijgingsbevel;

• Kaderbesluit Europees tenuitvoerleggingsbevel;

• Kaderbesluit criminele organisaties;

• Kaderbesluit wederzijdse erkenning van beroepsverboden bij seksuele misdrijven tegen kinderen;

• Kaderbesluit inzake de wijze waarop rekening wordt gehouden met veroordelingen in andere lidstaten van de EU;

• Kaderbesluit inzake procedurele waarborgen verdachten;

• Richtlijn inzake strafrechtelijke maatregelen met betrekking tot de handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Overig

In het kader van de Verenigde Naties zijn onderhandelingen gaande over een allesomvattend verdrag inzake terrorisme en een verdrag inzake bestrijding van wederrechtelijke gedragingen gericht tegen de veiligheid van de zee en het continentale plat. Daarnaast vinden in bilateraal verband onderhandelingen plaats over de zetelovereenkomst met het Internationaal Strafhof, het Special Court for Sierra Leone en over een rechtshulpverdrag met Hong Kong.

Staats- en bestuursrecht

Ook in 2007 zullen in Europees verband onderhandelingen worden gevoerd over diverse richtlijnen op vreemdelingenrechtelijk terrein. Voor het laatste is wijziging van onderdelen van de Vreemdelingenwet 2000 of het Vreemdelingenbesluit 2000 nodig. Het gaat onder meer om:

• de richtlijn minimumnormen definitie voor de erkenning als vluchteling;

• de richtlijn minimumnormen asielprocedures;

• de richtlijn vrij verkeer;

• de richtlijn studie;

• de richtlijn wetenschappers;

• de richtlijn langdurig ingezeten onderdanen derde landen.

Privaatrecht

Internationale onderwerpen

Het privaatrecht wordt van oudsher in belangrijke mate beïnvloed en bepaald door internationale verdragen. In 2007 vinden mede in EU-verband onder meer de volgende verdragsonderhandelingen plaats:


World Intellectual Property Organization (WIPO);

• Verdrag rechten omroeporganisaties.


Haagse Conferentie voor het Internationaal Privaatrecht;

• Alimentatieverdrag.


Commission Internationale de l’état civil (CIEC) ;

• Verdrag inzake de uitwisseling van gegevens van de burgerlijk stand i.v.m. het geregistreerd partnerschap.


United Nations Commission on International Trade Law (Uncitral);

• Arbitrageverdrag;

• Faillissementsverdrag;

• Zeevaartverdrag.


Europese Unie;

• Actieplan corporate governance;

• Richtlijn aandeelhoudersrechten;

• Verordening toepasselijk recht niet-contractuele verbintenissen;

• Richtlijn small claims;

• Verordening alternatieve geschillenbeslechting;

• Wijziging betekeningsverordening;

• Verordening toepasselijk recht verbintenissen uit overeenkomst;

• Algemeen referentiekader voor het contractenrecht;

• Voorstel inzake onderhoudsverplichtingen;

• Voorstel inzake erfopvolging;

• Voorstel toepasselijk recht op echtscheiding;

• Voorstel toepasselijk recht op huwelijksvermogensregime;

• Voorstel betreffende beslaglegging;

• Voorstel 6e WAM-richtlijn.

Kwaliteit Europese regelgeving

Nederland stelt zich actief op bij de totstandkoming van initiatieven ter verbetering van de kwaliteit van Europese wetgeving. De Nederlandse inbreng wordt sterk beïnvloed door de ervaringen die zijn opgedaan met vergelijkbare initiatieven op nationaal vlak. Zo wordt in EU verband gewerkt aan het in kaart brengen van administratieve en andere lasten die veroorzaakt worden door communautaire regelgeving. Tevens wordt er gewerkt aan een goed systeem van «impact assessment» van regelgeving. Momenteel wordt in ICER verband in kaart gebracht ten aanzien van welke onderwerpen en op welke wijze Nederland nog kan bijdragen aan een verdere ontwikkeling en betere toepassing van het EU «Better Regulation» programma.

In OESO verband loopt het «Regulatory Reform programme». Het doel van dit programma is de kwaliteit van (nationale) wetgeving te verbeteren. Nederland levert een bijdrage aan de vorming van internationaal wetgevingsbeleid door deelname aan de werkzaamheden van de Working Party on Regulatory Management and Reform en van daarmee verbonden werkgroepen. De belangrijkste onderwerpen op dit terrein betreffen de «Regulatory Impact Analysis», administratieve vereenvoudiging, transparantie en communicatie, alternatieven voor regelgeving, en naleving en handhaving.

Internationale samenwerking

Versterken van de internationale functie en JBZ-samenwerking

De vorig jaar ingezette koers van versterking van de inbreng van Justitie aan de Europese rechtsorde wordt voortgezet. De Europese dimensie binnen het ministerie wordt meer structureel ingebed en ook de internationale functie van Justitie zal worden versterkt.


Voor verbetering van de justitiesamenwerking binnen Europa is het Haags Programma van 2004 richtinggevend. Praktische samenwerking binnen de Unie gaat daarbij boven nieuwe regels.

De uitvoering van de Financiële Programma’s 2007–2013, specifiek op het terrein van de JBZ-samenwerking, geeft met ingang van 2007 meer mogelijkheden om door ondersteuning met EU-subsidiegelden de nationale en Europese samenwerkingsprioriteiten daadwerkelijk te realiseren. Een optimale benutting van deze mogelijkheid zal worden voorafgegaan door een aanpassing in de Justitieorganisatie.

Ondersteuning derde landen en uitbreiding van de Europese Unie

Er wordt blijvend een beroep gedaan op het ministerie van Justitie om technische bijstand aan derde landen te verlenen. De inzet van Justitie, welke bijna alle beleidsterreinen omvat, draagt bij aan de goede bilaterale betrekkingen en aan het Nederlandse belang doordat wordt gewerkt aan capaciteitsopbouw op terreinen als grensbewaking, wet- en regelgeving, criminaliteitsbestrijding, etc.

De prioriteitslanden van het ministerie van Justitie voor ondersteuning zijn: Turkije, Marokko, Suriname, Roemenië, Bulgarije en Kroatië. Ten behoeve van deze landen zal een samenhangend ondersteuningbeleid worden ontwikkeld en uitgevoerd. Tevens zal er aandacht zijn voor de coördinatie van bilaterale relaties met de prioriteitslanden en de externe betrekkingen van de EU met deze landen.


De toetredingsonderhandelingen met de kandidaat-lidstaten van de EU worden intensief gevolgd. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de hoofdstukken 23 (Rechtspraak en Grondrechten) en 24 (Justitie, Vrijheid en Veiligheid).

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid
OmschrijvingStatusVindplaats
Beleidsdoorlichting  
Internationale rechtsordeAf te ronden in 2011 www.wodc.nl