Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

Niet-beleidsdoelstelling 91.1 Algemeen

Effectieve besturing van het Justitie-apparaat.

Budgettaire gevolgen van beleid
 x € 1 000 
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen235 183204 518185 842231 312240 663233 476219 716
        
Programma-uitgaven36 19324 63031 75143 82741 87234 32034 320
        
91.1 Algemeen36 19324 63031 75143 82741 87234 32034 320
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat36 19324 63031 75143 82741 87234 32034 320
        
Apparaat-uitgaven197 482180 569154 772188 166199 472199 156185 396
        
91.1 Algemeen197 482180 569154 772188 166199 472199 156185 396
91.1.1 Effectieve besturing van het Justitie apparaat197 482180 569154 772188 166199 472199 156185 396
        
Ontvangsten32 13111 25411 25410 69710 69710 69710 697

Toelichting

Het niet-beleidsartikel 91.1 «Algemeen» bestaat voor een groot gedeelte uit apparaatsuitgaven die niet direct toe te rekenen zijn aan één van de operationele doelstellingen op de Justitiebegroting. Het betreft voornamelijk stafdiensten die werkzaamheden verrichten voor de Justitieorganisatie als geheel.


Naast de apparaatsuitgaven van de stafdiensten zijn ook de apparaatsuitgaven van de beleidsonderdelen onder dit niet-beleidsartikel opgenomen. De programma-uitgaven van de beleidsartikelen zijn daarentegen opgenomen onder de beleidsartikelen. Omdat de apparaatsuitgaven niet direct toe te rekenen zijn aan de uitvoering van het beleid, zijn deze opgenomen onder het niet-beleidsartikel. De beleidsartikelen 11 «Nederlandse rechtsorde» en 17 «Internationale rechtsorde» vormen hierop een uitzondering; dit zijn de enige beleidsartikelen waarop naast uitgaven voor beleid ook apparaatsuitgaven zijn ondergebracht.


Ook zijn bij niet-beleidsartikel 91.1 uitgaven opgenomen van de drie Directoraten-generaal (DG Preventie, Jeugd en Sancties, DG Rechtspleging en Rechtshandhaving en DG Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken), het project-Directoraat-generaal Herinrichting Vreemdelingenketen en hun staven en de uitgaven voor de politieke en ambtelijke leiding van het departement. Onder dit niet-beleidsartikel staan eveneens uitgaven met betrekking tot de Directie Europese en Internationale Aangelegenheden (DEIA), het bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en centrale uitgaven van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding.


Het programma-budget op het niet beleidsartikel heeft betrekking op de huisvesting van Europol en uitkeringen in het kader van onrechtmatige detentie en overige schadeloosstellingen.


In incidentele gevallen komt het voor dat – ter voorkoming van veel administratieve werkzaamheden – ten laste van niet-beleidsartikel 91.1 (centraal) kosten worden geboekt die betrekking hebben op de gehele Justitieorganisatie. Het gaat in deze gevallen altijd om uitgaven van een relatief gering materieel belang.