Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 5 BEDRIJFSVOERINGSPARAGRAAF

Het in dit hoofdstuk opgenomen aandachtpunt komt voort uit interne signalen die aanleiding geven de bedrijfsvoering te verbeteren. In een departementsbrede risicoanalyse is bepaald of welke zaken aanleiding geven tot het treffen van (aanvullende) maatregelen. Ten aanzien van het financieel beheer en de niet-financiële informatie zijn er op dit moment geen zaken die qua aard en impact aan de Staten-Generaal gemeld hoeven te worden.

Wat betreft de ontwikkelingen bij overige bedrijfsvoeringsterreinen is er wel een punt dat bijzondere aandacht verdient: Reorganisaties en Informatiesystemen.

Toelichting

Als gevolg van wetwijzigingen, organisatorische veranderingen en invoering van informatiesystemen wordt de taakuitvoering sterk beïnvloed. Op zichzelf en a fortiori in hun onderlinge afhankelijkheid vergen reorganisaties en systeemimplementaties extra aandacht van het management. De algemene leiding van Justitie heeft op basis van een justitiebrede risicoanalyse de kwetsbaarheid onderkend. Per beleidsterrein worden reorganisaties en andere procesbeïnvloedende trajecten in onderlinge samenhang beschreven. De algemene leiding kan op basis van dit inzicht de ontwikkelingen volgen en waar nodig bijsturen. Het audit committee van Justitie zal deze trajecten en de daaruit eventueel voortvloeiende risico’s zelf monitoren. Uiteraard zijn deze onderwerpen eveneens belegd binnen de reguliere P&C-cyclus. Op zichzelf zal dit doorgaans voldoende zekerheden bieden.