Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

01 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Algemeen

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000
 2005200620072008200920102011
Baten       
opbrengst moederdepartement282 654283 443248 624226 945215 470214 196214 169
opbrengst derden47 93574 39678 20677 34778 40779 60779 607
rentebaten290200200200200200200
Totaal baten330 879358 039327 030304 492294 077294 003293 976
        
Lasten       
apparaatskosten       
– personele kosten185 950211 159185 770172 067164 421164 651164 792
– materiële kosten129 013140 026134 250125 700122 677121 833121 882
rentelasten573512642632666684667
afschrijvingskosten       
– materieel7 8236 3426 3686 0936 3146 8356 635
– immaterieel0000000
dotaties voorzieningen1 678000000
buitengewone lasten0000000
Totaal lasten325 037358 039327 030304 492294 077294 003293 976
        
Saldo van baten en lasten5 842000000

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is dé toelatingsorganisatie van Nederland. Als baten-lastendienst wordt uitvoering gegeven aan het beleid van beleidsartikel 15 «Vreemdelingen». Daarnaast worden sinds 2005 ook activiteiten verricht in het kader van operationele doelstelling 13.6 «Terrorismebestrijding». De kosten van deze activiteiten zullen daarom op die operationele doelstelling worden verantwoord. Omdat nog niet voldoende duidelijk is wat het effect daarvan is op de vier hoofdproducten van de IND, zijn de bestaande kostprijzen niet aangepast en wordt het bedrag van ruim € 3 miljoen als inputfinanciering in de begroting opgenomen. De uitbreiding van activiteiten kan enerzijds leiden tot het ontstaan van nieuwe producten en/of diensten en anderzijds kan het ook betekenen dat bij ongewijzigde procedures, de normtijden – als gevolg van extra werkzaamheden – zullen toenemen en de kostprijzen hoger worden.

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst moederdepartement is gebaseerd op de geldende kostprijzen die zijn gerelateerd aan de bij de operationele doelstelling 15.1.1 en 15.3.3 opgenomen productieaantallen van de hoofdproducten. Daarnaast is bij de operationele doelstelling 15.1.1 voor 2007 een bedrag van € 14,1 miljoen opgenomen. Hiermee worden de activiteiten (overheveling frontoffice, reductie beslistermijnen, programmakosten en fraudebestrijding) in het kader van de «vernieuwing IND» gefinancierd. Bij operationele doelstelling 13.6.2 is de inputfinanciering van ruim € 3 miljoen opgenomen in de opbrengst moederdepartement.

Opbrengst derden

De opbrengst derden bestaat uit de leges die de aanvrager moet betalen voor een verblijfsvergunning regulier en bij een verzoek tot naturalisatie. De wettelijke basis voor de leges wordt gevonden in de Vreemdelingenwet 2000, de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002 en de Vreemdelingen Circulaire. De te heffen leges op aanvragen van EU-onderdanen zijn als gevolg van Europese richtlijnen aan een maximum gebonden.

Opbouw opbrengsten per hoofdproduct

De in onderstaande tabel opgenomen baten sluiten aan bij het totaal van de baten zoals vermeld in de begroting van baten en lasten. Met uitzondering van hoofdproduct «Terugkeer» en «Terrorismebestrijding», zijn de baten en lasten gerelateerd aan de kostprijzen x de afgehandelde aanvragen (P x Q). Hierbij is meerjarig geen rekening gehouden met de ontvlechting van Terugkeer in een nieuw op te richten Terugkeerorganisatie.

Operationele doelstelling 13.6.2 x € 1000
 2005200620072008200920102011
Terrorismebestrijding       
opbrengst moederdepartement1 5003 0603 0623 0613 0623 0613 062
Totaal baten1 5003 0603 0623 0613 0623 0613 062
Totaal lasten1 2513 0603 0623 0613 0623 0613 062

Operationele doelstelling 15.1.1 x € 1000
 2005200620072008200920102011
Hoofdproduct Asiel       
opbrengst moederdepartement99 696103 25688 17378 51371 67670 45670 449
opbrengst derden2 2911 0953 0534191 0792 2792 279
rentebaten78545152525252
Totaal baten102 065104 40592 27778 98472 80672 78672 780
kostprijs (x € 1,–)*3 2152 7973 2643 2643 2643 2643 264
afgehandelde aanvragen (stuks)32 22043 04927 21020 53518 09618 96119 297
Totaal lasten105 962104 40591 27778 98472 80672 78672 780
        
Hoofdproduct Regulier       
opbrengst moederdepartement90 97687 16169 77161 09556 98156 95056 940
opbrengst derden41 39165 10166 95368 72869 12869 12869 128
rentebaten119828385858585
Totaal baten132 486152 345136 808129 908126 194126 164126 154
kostprijs (x € 1,–)*488512529529529529529
afgehandelde aanvragen (stuks)257 900252 884237 096237 096237 096237 096237 096
Totaal lasten129 256152 345136 808129 908126 194126 164126 154
        
Hoofdproduct Naturalisatie       
opbrengst moederdepartement3 4581 7301 8271 9561 6271 6251 624
opbrengst derden2 7768 2008 2008 2008 2008 2008 200
rentebaten10777777
Totaal baten6 2439 93710 00310 1639 8349 8329 831
kostprijs (x € 1,–)392382382382382382382
afgehandelde aanvragen (stuks)25 60025 63225 63225 63225 63225 63225 632
Totaal lasten10 3239 93710 00310 1639 8349 8329 831

* De incidentele lasten uit het programma «vernieuwing IND» zijn niet meegenomen in de kostprijsberekening, maar maken wel onderdeel uit van de gepresenteerde totale lasten van het hoofdproduct Asiel en Regulier.


De fluctuatie van de kostprijs Asiel wordt veroorzaakt doordat de aantallen van de eindproducten meerjarig fluctueren.

Operationele doelstelling 15.3.3 x € 1000
 2005200620072008200920102011
Hoofdproduct Terugkeer       
opbrengst moederdepartement87 02488 23585 79182 32082 12482 10482 093
opbrengst derden1 478000000
rentebaten83575857565656
Totaal baten88 58588 29285 84982 37782 18082 16082 149
Totaal lasten78 24588 29285 84982 37782 18082 16082 149

Lasten

Personele kosten

Personele kosten
 2005200620072008200920102011
Gemiddelde formatie (fte)3 5354 0733 4913 2123 1653 1703 173
Middenloonsom (€)48 05748 50048 50048 50048 50048 50048 500
        
Ambtelijk personeel (x € 1000)157 071197 531169 331155 780153 509153 732153 868
Overige personele kosten (x € 1000)28 87913 62816 43916 28710 91210 91910 924
Personele kosten (x € 1000)185 950211 159185 770172 067164 421164 651164 792

De personele kosten worden bepaald door de benodigde formatie die is gerelateerd aan de te leveren prestaties en de gemiddelde loonsom. De kosten per formatieplaats worden verhoogd met de secundaire kosten zoals gedifferentieerd belonen, vorming & opleiding en woon-werkverkeer. De kosten van externe inzet, bijvoorbeeld uitzendkrachten en deskundigen, worden bekostigd uit het totale personele kader.

Materiële kosten

De materiële kosten bestaan uit programmakosten en apparaatskosten. De programmakosten hebben een directe relatie met de uitvoering van de afgesproken prestaties. De volgende categorieën maken deel uit van de programmakosten: tolkenkosten, kosten procesvertegenwoordiging, verwijderingkosten en opvangkosten, aanmeldcentra. De apparaatskosten worden gemaakt voor de bedrijfsvoering van de IND en betreffen huisvestingskosten, bureaukosten en kosten op het gebied van ICT.

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2007 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in materiële vaste activa. Voor de af te sluiten leningen wordt voor 2007 rekening gehouden met een rentepercentage van 3,75%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. Op de materiële vaste activa wordt, op basis van de economische levensduur, lineair afgeschreven. Hierbij geldt als uitgangspunt dat als vaste activa worden aangemerkt:

• het actief dat langer dan 1 jaar wordt gebruikt voor de bedrijfsvoering van de IND;

• de economische eigendom ligt bij de IND;

• de aanschafwaarde van de individuele activa is groter dan of gelijk aan € 500.


De afschrijvingen geschieden overeenkomstig de geschatte economische levensduur en zijn berekend op basis van de aanschafwaarde verminderd met de geschatte restwaarde.


De afschrijvingskosten 2007 worden als volgt verdeeld over de activaklassen:

x € 1000
ActivaklasseAfschrijvingstermijnAfschrijvingskosten
Grondniet afschrijven
Gebouwen30 jaar37
Verbouwingen5 jaar1 361
Inventarissen/installaties5 jaar2 420
Hardware en software 4 jaar2 550
Vervoermiddelen4 jaar
Totaal 6 368

Kasstroomoverzicht

x € 1000
 2005200620072008200920102011
1. Rekening Courant RHB 1 januari20 66932 71132 06131 39231 77732 20532 362
        
2. Totaal operationele kasstroom17 6216 1516 1795 9076 2096 8196 733
3a. -/- Totaal investeringen– 3 735– 9 800– 6 200– 6 200– 6 200– 6 200– 6 200
3b. +/+ Totaal boekwaarden desinvesteringen232000000
3. Totaal investeringskasstroom– 3 503– 9 800– 6 200– 6 200– 6 200– 6 200– 6 200
        
4a. -/- Eenmalige uitkering aan moederdepartement0000000
4b. +/+ Eenmalige storting door moederdepartement0000000
4c. -/- Aflossingen op leningen– 5 926– 6 801– 6 847– 5 523– 5 780– 6 663– 7 070
4d. +/+ Beroep op leenfaciliteit3 8509 8006 2006 2006 2006 2006 200
4. Totaal financieringskasstroom– 2 0762 999– 647678420– 463– 870
        
5. Rekening Courant RHB 31 december32 71132 06131 39231 77732 20532 36232 025

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Het betreft de investeringen die worden gedaan in materiële vaste activa. Het betreft zowel vervangings- als uitbreidingsinvesteringen. De investeringen in verbouwingen en installaties worden, naast de gebruikelijke vervanging, ingegeven door de noodzakelijke aanpassingen die volgen uit de uitgevoerde en uit te voeren veiligheidsscans in alle IND panden (uitbreiding). De investeringen in hardware zijn enerzijds gericht op de pc-configuratie op de bureaus (vervanging en uitbreiding) en anderzijds op vervanging van netwerkcomponenten.


In 2007 zijn de volgende investeringen gepland:

InvesteringenTypeBedrag(x € 1000)
Gebouwenuitbreiding100
Gebouwenvervanging150
Verbouwinguitbreiding300
Verbouwingvervanging300
Installatiesuitbreiding1 000
Installatiesvervanging1 000
Hardwareuitbreiding850
Hardwarevervanging2 500
Totaal 6 200

Financieringskasstroom

Deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit en op de aflossing van leningen.