Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

02 Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk bestaan op te bouwen.


De sanctiecapaciteit van DJI is ondergebracht bij de beleidsartikelen «Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding», «Jeugd» en «Vreemdelingen». DJI levert een bijdrage aan de operationele doelstellingen 13.4, 14.2 en 15.3.

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000
Omschrijving2005200620072008200920102011
Baten       
– Opbrengst moederdepartement1 627 6711 672 8672 004 6402 036 0522 076 9662 099 1082 100 534
– Opbrengsten derden204 429204 19159 47859 49059 50459 52059 531
– Rente4 2624 00020002000200020002000
– Buitengewone baten5 13633 8171 7180000
Totaal baten1 841 4981 914 8752 067 8362 097 5422 138 4702 160 6282 162 065
Lasten       
– Apparaatskosten       
* personele kosten877 639947 408959 093961 396976 201988 867989 216
* materiele kosten814 618907 8781 047 2591 070 4791 094 1181 100 8191 100 392
– Rente3 9562 7164 5466 3057 2728 4759 196
– Afschrijvingskosten       
* materieel52 76654 00055 00058 00060 0006200063 000
– Dotaties voorzieningen64 0172 8741 9361 363878467261
– Buitengewone lasten       
Totaal lasten1 812 9961 914 8752 607 8362 097 5422 138 4702 160 6282 162 065
Saldo van baten en lasten28 502

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

De stijging in de meerjarenraming van baten en lasten, ten opzichte van de realisatiecijfers 2005, wordt veroorzaakt door meerdere factoren. De voornaamste zijn:

• de uitvoering van de maatregelen uit het Strategisch Akkoord en het Hoofdlijnenakkoord;

• de capaciteitsuitbreidingen conform de «Veiligheidsenveloppe» tranche 2005 en de uitbreidingen volgend uit het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);

• aanbevelingen parlementair onderzoek TBS en kwaliteitsverbetering PIJ.

Aansluittabel opbrengst moederdepartement vanaf stand begroting 2006 naar stand ontwerpbegroting 2007

Met als doel meer specifiek inzicht te geven in de ontwikkeling van de post «opbrengst moederdepartement» worden in het volgende overzicht de standen van de opeenvolgende begrotingen gepresenteerd.

Overzicht ontwikkeling post «opbrengst moederdepartement» x € 1000
Omschrijving200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 20061 664 1551 733 8531 720 3231 725 5821 725 5821 725 582
Beleidsintensivering      
– capaciteitsuitbreiding TBS1 58713 46736 41636 416 36 41636 416 
– capaciteitsuitbreiding JJI’s302 240 11 75012 49513 280 
– maatregelen kwaliteitsverbetering PIJ– 5008 70015 50018 90023 30024 000
– aanbevelingen parlementair onderzoek TBS 5 90021 21445 30062 70062 900
– brandpreventieve maatregelen5 4129 2219 000 9 0009 0009 000 
– terugdringen recidive1 824     
– interculturalisatie en aanpak radicalisering663     
Beleidsextensivering      
– overheveling jeugdplaatsen naar VWS– 7 200     
– overheveling groeimiddelen envelop– 700     
– overheveling groeimiddelen naar VWS – 8 000– 8 326– 9 950– 9 950– 9 950
Loon- en prijsbijstelling37 30035 51735 08735 56835 44735 453
Kortingen en taakstellingen      
– aandeel justitiebrede problematiek– 6 153– 2 610– 2 780– 2 975– 3 257– 3 522
– incidentele bijstelling kader– 18 000     
Overige mutaties      
– overheveling budget forensische zorg 213 800213 800213 800213 800213 800
– overheveling beklagzaken– 1 306– 1 476– 1 464– 1 469– 1 469– 1 469
– overheveling tbs-uitbreidingsmiddelen AFBZ– 5 268– 5 132– 5 132– 5 132– 5 132– 5 132
– diversen1 0531 370174176176176
Stand ontwerpbegroting 20071 672 8672 040 6402 036 0522 076 9662 099 1082 100 534

Toelichting op de post «overheveling budget forensische zorg»

Per 1 januari 2007 wordt een bedrag van € 213,8 miljoen overgeheveld vanuit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) naar de Justitiebegroting. Deze overheveling is nader toegelicht bij de overzichtstabel met belangrijkste beleidsmatige mutaties.

Baten

Algemeen

Uitvoering van de kerntaak van DJI betekent het tegen kostprijzen leveren van een gedifferentieerd aanbod van detentie-, behandel- en opvangplaatsen. In de jaarafspraken tussen het moederdepartement en DJI worden onder meer afspraken gemaakt over de hoeveelheid en kwaliteit van de te leveren producten en de kostprijzen. Bekostiging vindt plaats op basis van output (P x Q). Ook de uit te voeren projecten vormen een onderdeel van de jaarafspraken. De omvang van de bijdrage wordt hierop afgestemd en vormt onderdeel van de jaarafspraken. Naast de exploitatiebijdrage van het moederdepartement genereert DJI opbrengsten van derden. Voor 2007 gelden de volgende aantallen en (dag)prijzen per plaats per dag.

Operationele doelstellingProduktAantalPrijs p.p.p.d (x € 1,–)Totaal (x €1 miljoen)
13.4. Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sanctiesStrafrechtelijk intramuraal16 2201851 095
 Strafrechtelijk extramuraal8597122
Tenuitvoerlegging TBSIntramuraal rijks-/particulier1 720463291
 Rapportages23344 80011
14.2. Tenuitvoerlegging sancties jeugdIntramuraal rijks-/particulier2 745313314
 Extramuraal89321
15.3. VreemdelingenVreemdelingenbewaring2 042166122
 Uitzetcentra74415642
Subtotaal   1 898
Opbrengsten derden/Buitengewone baten   61
Niet in P * Q begrepen (o.a. forensische zorg, voorwerving, initiële kosten en projecten)   109
Totaal opbrengsten   2 068

Opbrengst moederdepartement

Deze post betreft de bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap DJI.

Opbrengsten derden

De opbrengsten derden bestaan uit opbrengsten arbeid, opbrengsten AWBZ en diverse opbrengsten. De verdeling is als volgt:

x € 1000
Omschrijving2005200620072008200920102011
Opbrengsten arbeid19 02520 50020 50020 50020 50020 50020 500
Opbrengsten AWBZ141 990145 034
Diverse opbrengsten43 41438 65738 97838 99039 00439 02039 031
Totaal opbrengsten204 429204 19159 47859 49059 50459 52059 531

Opbrengsten arbeid

Het betreft hier de opbrengsten uit de (als regime-activiteit) verrichte arbeid, zoals die in de rijksinrichtingen plaatsvindt. Aan externe opdrachtgevers wordt geleverd tegen marktprijzen.

Opbrengsten AWBZ

Omdat de tbs-klinieken een aanwijzing hebben als psychiatrisch ziekenhuis worden tot en met 2006 de kosten van de tbs-gestelden voor een aanmerkelijk deel verhaald op het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ). Vanaf 2007 zijn de middelen voor forensische zorg in strafrechtelijk kader overgeheveld vanuit het AFBZ naar de begroting van het ministerie van Justitie, en vindt de bekostiging plaats uit de bijdrage van het moederdepartement.

Diverse opbrengsten

De «Diverse opbrengsten» betreffen voornamelijk de opbrengsten van het vreemdelingenvervoer voor de IND, de externe dienstverlening (o.a. bijzondere bijstand en ondersteuning), de exploitatievergoeding voor de VN-bewaring en het Internationaal Strafhof, de opbrengst ESF-subsidies en de afrekeningen van subsidievoorschotten aan particuliere inrichtingen.

Rentebaten

DJI maakt gebruik van de door het ministerie van Financiën geboden depositofaciliteit met als gevolg dat rentebaten worden geraamd.

Buitengewone baten

De opgenomen reeks betreft de vrijval van de in voorgaande jaren van het moederdepartement ontvangen projectbijdragen die nog niet als opbrengst zijn verantwoord omdat de betreffende kosten nog niet (volledig) zijn opgetreden. Ter matching met de betreffende kosten vindt vrijval van de balanspost plaats ten gunste van de resultatenrekening. In 2007 betreft dit een bedrag van €1,7 miljoen.

Lasten

Algemeen

Als gevolg van zowel de verwerking van de taakstellingen en maatregelen uit het Strategisch Akkoord en het Hoofdlijnenakkoord alsook het leveren van een bijdrage aan de oplossing van Justitiebrede problematiek, kennen enkele van de in de meerjarige begroting opgenomen cijferreeksen een dalend verloop. Daarnaast worden middelen toegevoegd voor capaciteitsuitbreiding (o.a. «Veiligheidsenveloppe» en PMJ-gelden). De ontwikkeling van de exploitatiekosten fluctueert hierdoor enigszins.

Personele kosten

Met als doel specifiek inzicht te geven in de raming en de realisatie van de personele kosten wordt het volgende overzicht gepresenteerd:

x € 1000
Omschrijving2005200620072008200920102011
Ambtelijk personeel775 900834 480881 775888 429909 524926 096927 227
Overig personeel101 739112 92877 31872 96766 67762 77161 989
gespecificeerd voor 2005 en 2006 als volgt       
– niet-regulier personeel1 0851 325     
– ingehuurd personeel (o.a. uitzendkrachten)73 76972000     
– opleiding en vorming 8 200     
– post-actief personeel14 26713 000     
– overig/diversen12 67118 403     
Totaal877 639947 408959 093961 396976 201988 867989 216
Ambtelijk personeel (gem.bezetting x 1 fte)17 14018 50019 54119 68820 15620 52320 548
Gemiddelde loonsom per fte (x € 1,–)45 02445 10745 12545 12545 12545 12545 125

De opgenomen bedragen betreffen de uitkomsten van P x Q-berekeningen. De omvang van de post «ingehuurd personeel» wordt vooral verklaard door de inzet van deze categorie bij de Bijzondere voorzieningen. Daarnaast geldt dat de raming per 2007 een voorlopig karakter kent. Dat komt omdat (een deel van) de kortingen en taakstellingen uit hoofde van het Strategisch Akkoord en Hoofdlijnenakkoord, evenals voorgenomen uitbreidingen (o.a. PMJ), de aanbevelingen parlementair onderzoek TBS en kwaliteitsverbetering PIJ zich nog niet volledig hebben vertaald in een aanpassing van de personele meerjarenraming.

Materiële kosten

Onder deze post zijn de reguliere exploitatiekosten van DJI begrepen.

x € 1000
Omschrijving2005200620072008200920102011
Huisvesting252 772272 809291 792301 400309 101314 359314 514
Financiering particuliere inrichtingen256 515292 580320 090343 045333 877333 911333 911
Overig305 331342 489435 377426 034451 140452 549451 966
Totaal814 618907 8781 047 2591 070 4791 094 1181 100 8191 100 392

De opgenomen reeks voor huisvesting heeft vooral betrekking op de aan de Rijksgebouwendienst te betalen kosten van huur en service-overeenkomsten. De reeks «Financiering particuliere inrichtingen» betreft in hoofdzaak de bekostiging van de particuliere justitiële jeugd- en tbs-inrichtingen. Onder de post «Overig» zijn onder meer begrepen de kosten van de justitieel ingeslotenen (o.a. voeding), de kosten van de arbeid en de overige exploitatiekosten betreffende DJI.

Rentelasten

Voor de vervangings- en uitbreidingsinvesteringen wordt in beginsel een beroep gedaan op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën. De in dit kader te betalen rente wordt zichtbaar op de staat van baten en lasten en is verdisconteerd in de dagprijs. Uitgegaan is van een gemiddelde rente van 4,2% over de gemiddelde stand van de leningen per jaar.

Afschrijvingen

De afschrijvingsreeks is gebaseerd op de actuele omvang van de vaste activa, rekening houdend met de geplande vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. De afschrijvingen vinden stelselmatig plaats, op lineaire basis en volgens voorgeschreven termijnen per activagroep en voorts op basis van de aanname dat de restwaarde (afgezien van uitzonderingen) nul is. De gehanteerde afschrijvingspercentages gaan in beginsel uit van de volgende gemiddelde levensduur:

• installaties en materieel 5 – 10 jaar

• automatisering en kantoormachines 4 – 5 jaar

• inventaris 5 – 8 jaar

• vervoermiddelen 5 jaar

• levende have, wapens en toebehoren 5 – 10 jaar

• overige machines en installaties 5 jaar

Dotatie aan voorzieningen

De opgenomen (structurele) reeks betreft de dotatie aan de voorziening voor functioneel leeftijdsontslag. Bij de berekening is uitgegaan van een tijdshorizon van 15 jaar waarbij de kosten over de periode zijn geëgaliseerd. Naar verwachting zullen tot en met 2012 dotaties aan de voorziening plaatsvinden en worden vanaf 2013 jaarlijks bedragen onttrokken.

Kasstroomoverzicht

x € 1000
 2005200620072008200920102011
1 Rekening courant RHB 1 januari65 008172 56591 33865 44856 09046 65440 788
        
2 Totaal operationele kasstroom173 419– 14 60829 60030 93226 63440 20440 656
3a –/– totale investeringen– 65 940– 80 000– 100 000– 65 000– 65 000– 65 000– 65 000
3b +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen13 350      
3 Totaal investeringskasstroom– 52 590– 80 000– 100 000– 65 000– 65 000– 65 000– 65 000
        
4a -/- eenmalige uitkering aan departement – 18 000     
4b +/+ eenmalige uitkering door departement       
4c -/-aflossing op leningen– 13 272– 28 619– 20 490– 29 290– 34 070– 42 070– 47 195
4d +/+ beroep op leenfaciliteit 60 00065 00054 00063 00061 00060 000
4 Totaal financieringskasstroom– 13 27213 38144 51024 71028 93018 93012 805
        
5 Rekening courant RHB 31 december172 56591 33865 44856 09046 65440 78829 249

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Het betreffen hier de voorgenomen investeringen (voornamelijk op grond van capaciteitsuitbreidingen) die worden gepleegd in de materiële vaste activa. In hoofdzaak betreft het investeringen in gebouwelijke voorzieningen, installaties en inventaris, evenals computer hard- en software.


In 2007 zijn de volgende investeringen gepland:

x € 1000
OmschrijvingAardBedrag
Verbouw en nieuwbouwVervanging/uitbreiding67 000
Inventaris/installatiesUitbreiding12 100
Inventaris/installatiesVervanging5 500
AutomatiseringUitbreiding3 300
AutomatiseringVervanging5 500
VervoermiddelenUitbreiding1 100
Overige materiële vaste activaUitbreiding3 300
Overige materiële vaste activaVervanging2 200
Totaal 100 000

Financieringskasstroom

Deze reeks heeft betrekking op het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit bij het ministerie van Financiën voor investeringen, en de hierop betrekking hebbende aflossingen.

Garanties

x € 1000
Omschrijving2005200620072008200920102011
Garantieplafond       
Uitstaand risico per 1–180 83887 07383 94380 67377 25573 68669 957
Vervallen of te vervallen garanties– 2 565– 3 130– 3 270– 3 418-3 569– 3 729– 3 895
Verleende of te verlenen garanties8 800      
Uitstaand risico per 31–1287 07383 94380 67377 25573 68669 95766 062

Bovenstaand overzicht bevat informatie over de verstrekte bankgaranties voor hypothecaire leningen aan particuliere jeugdinrichtingen. Het feitelijke risico bestaat uit de openstaande saldi van deze leningen.