Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

03 Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB)

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000
 2005200620072008200920102011
Baten       
Opbrengst moederdepartement77 36883 94678 94468 89766 48666 45567 347
Opbrengst overige departementen258466676676676676676
Opbrengst derden20252525252525
Rentebaten341250250250250250250
Buitengewone baten0000000
Totaal baten77 98784 68779 89569 84867 43767 40668 298
        
Lasten       
Personele kosten34 38534 49133 15531 52429 96229 93730 516
Materiële kosten26 20527 85025 77726 38625 53725 53125 844
Gerechtskosten6 2087 1906 6056 6056 6056 6056 605
Rentelasten495702625625625625625
Afschrijvingskosten materiële activa2 4443 5273 1073 1073 1073 1073 107
Afschrijvingskosten immateriële activa23240240240240240240
Dovergelden2 8931 3611 3611 3611 3611 3611 361
Systeemvernieuwing3 0739 3269 0250000
Dotaties voorzieningen91000000
Buitengewone lasten0000000
Bijzondere waardevermindering657000000
Totaal lasten76 47484 68779 89569 84867 43767 40668 298
        
Saldo van baten en lasten1 513000000

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

Het CJIB wordt gefinancierd op basis van output (P x Q). Deze is als volgt berekend:

 WAHV-sanctiesboete vonnissentransactiesvrijheids straffentaak straffenontne-mings-maatregelen1schade-vergoe-dingsmaat-regelen1overigtotaal
P (x € 1,–)4,2243,1514,1850,5026,471 304,68307,50  
Q (stuks)10 300 000190 000670 00037 00038 0001 32515 000  
P x Q (x € 1000)43 4668 1999 5011 8691 0061 7294 6138 56178 944

1 De productie (Q) voor schadevergoedingsmaatregelen en ontnemingsmaatregelen wordt als volgt bepaald: productie = 50% instroom + 50% uitstroom


Het bedrag onder Overig bestaat uit de volgende posten:

• Taakstellingen – € 1 756 000

• Dover-gelden € 1 361 000

• Systeemvernieuwing € 7 525 000

• Loon- en prijsbijstellingen € 1 431 000


De opbrengsten na 2007 zijn berekend op basis van dezelfde productieaantallen als in 2007. Bij de WAHV-sancties is rekening gehouden met de invoering vanaf 2007 van de bestuurlijke boete parkeren. Dit betekent een daling van het aantal WAHV-sancties met 1,2 miljoen zaken.

In 2006 bedraagt het aantal WAHV-sancties 11,5 miljoen zaken.

Opbrengst overige departementen

Dit betreffen opbrengsten van andere overheidsorganisaties voor de inning van bestuurlijke boetes. Het betreffen de Voedsel & Waren Autoriteit, de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Dienst Regelingen, Algemene Inspectie Dienst, College Bescherming Persoonsgegevens en Bureau Financieel Toezicht.

Opbrengst derden

Dit betreffen opbrengsten van derden (dienstonderdelen die niet in de begroting van het ministerie van Justitie zijn opgenomen) voor de inning van bestuurlijke boetes. Het betreft De Nederlandsche Bank.

Rentebaten

Voor het jaar 2007 wordt rekening gehouden met een renteopbrengst (ca 2%) van € 250 000 op de stand van de rekening-courant en de op deposito uitgezette, tijdelijk overtollige middelen.

Buitengewone baten

Buitengewone baten zijn voor het boekjaar 2007 niet voorzien.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand een opgave van het aantal fte’s en de gemiddelde loonsom van het ambtelijk personeel. Het CJIB heeft als beleid om een deel van zijn personeel flexibel (inhuurconstructie via een uitzendbureau) aan te trekken. In verband met het wetsvoorstel bestuurlijke boete fout parkeren en het project systeemvernieuwing zal het personeelsbestand vanaf 2007 geleidelijk dalen.

Personele kosten200620072008200920102011
Ambtelijk personeel      
Gemiddelde loonsom (x € 1,–)42 14842 14842 14842 14842 14842 148
Aantal fte’s712705705705705705
Niet-ambtelijk personeel10578391014
Postactief personeel      
Gemiddelde loonsom (x € 1,–)11 50011 50011 50011 50011 50011 500
Aantal fte’s333333
       
Totale kosten (x € 1000)34 49433 15831 52729 96529 94030 519

In de opgave van het postactief personeel zijn de 7 medewerkers die gebruik maken van de Remkes-regeling niet meegenomen. Voor de kosten hiervan is een voorziening getroffen.

Naast salariskosten worden ook personeelsgebonden kosten, zoals kosten van opleidingen, kinderopvang, reiskostenvergoedingen etc., onder de personele kosten verantwoord.

Materiële kosten

Onder deze post zijn alle reguliere exploitatiekosten van het CJIB opgenomen. Het betreffen de volgende kostensoorten:

x € 1000
Kostensoort  
print- en mailservice6 000
gebruikersvergoedingen huisvesting (3 panden)5 400
exploitatiekosten huisvesting2 600
werkplekgebonden kosten1 877
kosten betalingsverkeer2 002
ICT-onderhoud en -service2 245
professionalisering bedrijfsvoering2 200
diverse materiële kosten3 453
Totaal25 777

Gerechtskosten

Dit betreffen de kosten voor de inschakeling van gerechtsdeurwaarders in het incassotraject.

Rentelasten

Dit betreft de te betalen rente in 2007 als gevolg van het beroep op de leenfaciliteit ten behoeve van investeringen in materiële vaste activa. De gemiddelde rente over de stand van de leningen bedraagt 3,5%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn (zelfde termijnen als voorgaande jaren). Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. Het CJIB maakt gebruik van de onderstaande termijnen:

x € 1000
ActivaAfschrijvingstermijnBedrag
Immateriële vaste activa  
systeem Bestuurlijke Boetes5 jaar240
   
Materiële vaste activa  
hardware3 resp. 5 jaar1 447
software3 resp. 5 jaar393
inventarissen7,5 resp. 10 jaar586
apparatuur3 resp. 5 jaar184
verbouwingen10 jaar497
Totaal 3 347

Het CJIB hanteert een grens van € 2 000 bij het activeren van investeringen. Alle investeringen boven dit bedrag worden geactiveerd; investeringen onder dit bedrag mogen worden geactiveerd. Deze afschrijvingsgrens sluit aan op de regelgeving.

Systeemvernieuwing

Dit betreffen de kosten van het meerjarige programma «Noorderwint»: de systeemvernieuwing van het CJIB. Binnen dit programma worden de primaire systemen van het CJIB vernieuwd ter verbetering van de bedrijfsvoeringsprocessen. Tevens worden binnen het programma de implementatie voor de OM-afdoening en de bestuurlijke strafbeschikking gerealiseerd. In de kosten is de eigen bijdrage van het CJIB verwerkt.

Dotaties aan voorzieningen

Dotaties aan voorzieningen worden niet voorzien. Wel zal jaarlijks worden beoordeeld of het saldo van de getroffen voorziening voor de FPU-regeling voldoende is voor de verplichtingen voor de komende jaren. Op basis hiervan zal een dotatie ten gunste dan wel vrijval ten laste van de voorziening worden geboekt.

Buitengewone lasten

Met buitengewone lasten wordt voor 2007 geen rekening gehouden.

Kasstroomoverzicht

x € 1000
 2005200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB 1 januari9 97520 45819 58219 58918 48217 05815 494
        
2. Totaal operationele kasstroom12 3501 5113 3473 3473 3473 3473 347
3a. –/– Totaal investeringen– 4 528– 5 750– 6 030– 2 360– 2 210– 2 210– 5 760
3b. +/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen0000000
3. Totaal investeringskasstroom– 4 528– 5 750– 6 030– 2 360– 2 210– 2 210– 5 760
4a. –/– Eenmalige uitkering aan moederdepartement0000000
4b. +/+ Eenmalige storting door moederdepartement000000 0 
4c. –/– Aflossingen op leningen– 1 539– 2 387– 3 340– 4 454– 4 771– 4 9114 805
4d. +/+ Beroep op leenfaciliteit4 2005 7506 0302 3602 2102 2105 760
4. Totaal financieringskasstroom2 6613 3632 690– 2 094– 2 561– 2 701955
        
5. Rekening courant RHB 31 december20 45819 58219 58918 48217 05815 49414 036

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringkasstroom

De investeringen betreffen de voorgenomen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen in 2007. Deze investeringen zijn van essentieel belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering. De investeringen in hard- en software houden verband met de systeemvernieuwing van het CJIB.


Voor 2007 zijn de volgende investeringen gepland:

x € 1000
verbouwingenuitbreiding500
inventaris/installatiesvervanging500
hardwareuitbreiding800
hardwarevervanging3 430
softwareuitbreiding800
Totaal 6 030

Financieringskasstroom

Dit betreffen de kasstromen die voortvloeien uit het voorgenomen beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën ten behoeve van de investeringen en de hierop betrekking hebbende aflossingen.