Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

04 Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Het NFI levert een bijdrage aan de operationele doelstelling 13.2.1

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000
 2005200620072008200920102011
Baten       
Opbrengst moederdepartement42 66453 08356 99459 39657 57055 76255 756
Opbrengst overige departementen       
Opbrengst derden2 5991 3851 3851 3851 3851 3851 385
Rentebaten61606060606060
Totaal Baten45 32454 52858 43960 84159 01557 20757 201
Lasten       
Apparaatskosten       
– Personele kosten21 03826 05428 42228 65828 68727 66527 994
– Materiële kosten18 79222 24324 73326 62024 84624 06224 348
rentelasten780755716672636618618
afschrijvingskosten5 1225 4764 5684 8914 8464 8624 241
Dotaties voorzieningen (FPU+)0000000
Buitengewone lasten62000000
Totaal lasten45 79454 52858 43960 84159 01557 20757 201
Saldo van baten en lasten– 470000000

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst van het moederdepartement 2007 is inclusief de toegevoegde middelen voor het «Programma versterking opsporing en vervolging».

Opbrengst derden

De opbrengsten van derden betreffen ontvangsten in het kader van pc-privé (afwerking van lopende contracten), DNA-onderzoeken, alcoholonderzoeken en bijdragen van rechtbanken in door het NFI uitbestede onderzoeken.


De baten zijn als volgt over de producten verdeeld:

x € 1000
   200720062005
 aantalprijsopbrengstopbrengstopbrengst
Forensisch onderzoek (per product)217 93420344 24141 26430 287
Research & Development (per uur)66 0201459 5738 9298 422
Kennis en Expertise (per uur)25 7181654 2443 9586 388
Omzet  58 05754 15145 098
wachtgeld (wordt niet in kostprijs meegenomen)  382377164
desinvesteringen    62
Totale baten  58 43954 52845 324

De aantallen producten zijn afgestemd op de toegevoegde middelen voor het Programma verbetering opsporing en vervolging en de portfolioanalyse.

Rentebaten

De betreft de rente in het kader van deposito’s bij het Ministerie van Financiën.

Het rentepercentage voor termijndeposito’s is ca. 2% (per 1 april 2006).

Lasten

Personele kosten x € 1000
 2005200620072008200920102011
Ambtelijk personeel       
gemiddelde loonsom58616566666364
aantal fte’s363425436436436436436
Postactief personeel       
gemiddelde loonsom34343434342317
aantal fte’s2222234
Totaal21 03826 05428 42228 65828 68727 66527 994
kosten postactieven68686868686868
kosten ambtelijk personeel20 97025 98628 35428 59028 61927 59727 926
personele kosten21 03826 05428 42228 65828 68727 66527 994

Materiële kosten x € 1000
 2005200620072008200920102011
Huisvestingskosten8 7288 9389 1249 1249 1249 1249 124
huur6 0566 0566 0566 0566 0566 0566 056
beveiliging781781781781781781781
overige huisvestingskosten1 8912 1012 2872 2872 2872 2872 287
Bureaukosten1 1101 3551 4881 4881 4881 4881 488
Onderhoud en exploitatie bedrijfsmiddelen1 8772 1042 1772 1772 1772 1772 177
Laboratoriumkosten3 3634 7606 0586 1196 1655 6415 641
Kosten deskundigen2 2203 2343 9744 0134 0433 7003 700
Overige exploitatiekosten1 4941 8521 9123 6991 8491 9322 218
Totaal materiële kosten18 79222 24324 73326 62024 84624 06224 348

Personele kosten

De gemiddelde loonsom zal stijgen als gevolg van de stijging van het aantal fte’s. Deze fte’s betreffen voornamelijk technisch-wetenschappelijke functies, welke verhoudingsgewijs hoger ingeschaald zijn.

Materiële kosten

Als gevolg van de verhoging van de productie zullen de begrote laboratoriumkosten verhoudingsgewijs meer stijgen dan de overige materiële kosten.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa. Voor 2007 wordt voor de nieuwe leningen uitgegaan van een gemiddeld rentepercentage van 3,6%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Alleen voor gebouwgebonden installaties (temperatuurbeheersingssysteem, wapenkluizen e.d.) is de afschrijvingstermijn per 1 januari 2006 met goedkeuring van het ministerie van Financiën gewijzigd van 5 naar 15 jaar, dat vanaf 2007 een daling van de afschrijvingskosten tot gevolg heeft.

Afschrijvingen geschieden lineair en tijdsevenredig over het jaar. Het NFI hanteert een grens van € 2 000 bij het activeren van investeringen. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid. Het NFI hanteert de onderstaande afschrijvingstermijnen.

Afschrijvingskosten 2007 x € 1000
klassesoortafschrijvingstermijnafschrijvingskosten
B241Installaties15402
B251Meubilair10737
B252Kantoormachines54
B254Audio-visuele middelen570
B255Laboratoriumapparatuur71 832
B258Overige inventaris5129
B261Werkplek hardware31 154
B262Technische infrastructuur hardware3132
B263Netwerk334
B288Overige vervoermiddelen573
Totaal  4 568

Kasstroomoverzicht

x € 1000
 2005200620072008200920102011
1 Rekening Courant RHB 1 januari6 0115 1475 3484 3943 9854 0124 504
        
2 Totaal operationele kasstroom2 8515 4764 5684 8914 8464 8624 241
        
3a –/– totaal investeringen– 2 089– 3 700– 3 700– 3 700– 3 700– 3 700– 3 700
3b +/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen62      
3 Totaal investeringskasstroom– 2 027– 3 700– 3 700– 3 700– 3 700– 3 700– 3 700
        
4a –/– Eenmalige uitkering aan moederdepartement0000000
4b +/+ Eenmalige storting door moederdepartement0000000
4c –/– Aflossingen op leningen– 4 816– 5 275– 5 522– 5 300– 4 819– 4 370– 4 370
4d +/+ Beroep op leenfaciliteit3 1283 7003 7003 7003 7003 7003 700
4 Totaal financieringskasstroom– 1 688– 1 575– 1 822– 1 600– 1 119– 670– 670
        
5 Rekening courant RHB 31 december5 1475 3484 3943 9854 0124 5044 376

Toelichting

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorziening en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringen hebben zowel betrekking op vervanging als op uitbreiding. Uitbreidingsinvesteringen zijn voor het NFI van essentieel belang. Het kunnen beschikken over een technologisch hoogstaand machinepark is één van de voorwaarden zonder welke het NFI haar onderzoekswerk niet zou kunnen uitvoeren.


In 2007 zijn de volgende investeringen gepland:

x € 1000
InvesteringenUitbreidingVervangingTotaal
Meubilair125125250
Laboratoriumapparatuur9479531 900
Vervoermiddelen 5050
Hardware5505501 100
Overige materiele vaste activa 400400
Totaal  3 700

Financieringskasstroom

Dit betreffen de kasstromen die voortvloeien uit het beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën voor investeringen en de aflossingen op de leenfaciliteit.