Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

05 Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening (dienst JUSTIS)

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000
 2005200620072008200920102011
Baten       
Opbrengst moederdepartement6 1862 7181 5941 5921 5921 5901 588
Opbrengst overige departementen064600000
Opbrengst derden16 25115 80015 48216 62916 47916 47916 479
Rentebaten22000000
Totaal baten22 45919 16417 07618 22118 07118 06918 067
        
Lasten       
Apparaatskosten       
Personele kosten8 6578 5528 5529 1589 1589 1589 158
Materiële kosten6 5607 8247 8248 2008 2008 2008 200
Rentelasten31262936272519
Afschrijvingskosten       
Materieel292428523523323456286
Dotaties voorzieningen676000000
Buitengewone lasten39000000
Totaal lasten16 25516 83016 92817 91717 70817 83917 663
        
Saldo van baten en lasten6 2042 334148304363230404

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Dienst Justis kent een tweetal financieringsbronnen:

– leges die worden geheven voor (een aantal van haar) producten;

– een bijdrage vanuit het moederdepartement voor producten waarvoor geen, dan wel geen kostendekkende leges (mogen) worden geheven.


Ten opzichte van de begroting 2006 is een aantal wijzigingen opgetreden als gevolg van:

Voor 2006:

– een lagere raming van de opbrengsten voor het product naamswijziging;

– een bijdrage vanuit het ministerie van BZK voor BIBOB;

– een hogere kostenpost voor met name de facilitaire en ICT-kosten welke worden doorbelast vanuit het departement;

– een lager beroep op de leenfaciliteit in verband met een, in de tijd, meer gespreide investering in ICT.

Voor 2007 en verder:

– naar verwachting een latere invoering van het herziene toezicht op rechtspersonen (daarmee samenhangend is de begrote stijging van de personele en materiële kosten vanaf 2008 geraamd in plaats van 2007).


In 2007 zal het centraal testamentregister worden overgedragen aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Het elders onderbrengen van het CTR en de herziening van het preventieve toezicht (VvGB) heeft zowel gevolgen voor de opbrengsten als voor de personele inzet. Ten aanzien van de herziening van het preventieve toezicht is in de «opbrengst derden» vanaf 2008 een legesverhoging opgenomen waarover ten aanzien van het product, de financiering en de omvang van de legesverhoging, nog nadere uitwerking dient plaats te vinden.

Baten

Opbrengst moederdepartement

De opbrengst moederdepartement betreft de geraamde bekostiging van de producten waarvoor geen of niet kostendekkende leges worden geheven.

x € 1 miljoen
Product 
Gratie (4 000 beslissingen, kostprijs € 262,56)1,1
GSR (330 beslissingen, geen kostprijs, input gefinancierd)0,5
Totaal1,6

Opbrengst derden

Deze geraamde opbrengsten betreffen de bij derden in rekening gebrachte leges voor onderstaande producten.

x € 1000
Product Klantgroep
Verklaring van geen bezwaar (VvGB)(85 000, leges € 90,76)7 715notarissen namens bedrijfsleven
   
Verklaring omtrent het Gedrag (VOGnp 250 000, leges € 30,05*VOG rp/integriteit 2000, leges € 150,25)6 501particulieren, bedrijfsleven
   
Naamswijziging (Nm)(2 200 betaalde beschikkingen, leges nnb.)1 072particulieren
   
BIBOB(160 adviezen, leges € 500)80decentrale overheden
   
Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (WPBR/WWM)114bedrijfsleven
Totaal15 482 

* Een deel van dit legesbedrag (€ 5,25) vloeit terug naar de gemeenten die de aanvraag in ontvangst hebben genomen.

Lasten

Personele kosten

x € 1000
Personele kosten2005200620072008200920102011
Ambtelijk personeel       
gemiddelde loonsom (x € 1 000)44,044,444,944,944,944,944,9
aantal fte’s185,7188,8186,8200200200200
Postactief personeel       
gemiddelde loonsom (x € 1 000)36,1000000
aantal fte’s4,6000000
        
Overig personeel       
niet-regulier (x € 1 000)4000000
Uitzendkrachten (x € 1 000)246000000
opleiding en vorming (x € 1 000)70169,74167,94180180180180
        
Totaal8 6578 5528 5529 1589 1589 1589 158

Vanaf 2008 is er een stijging in het aantal fte’s opgenomen, gelet op de aanvang van het herziene toezicht rechtspersonen.

Materiële kosten2007
Facilitair (inc. huisvesting)2 923
Automatisering2 629
Overig materieel1 975
Risico-opslag297
Totaal7 824

De huurlasten zijn onderdeel van de facilitaire kosten. Vanaf 2008 is in de raming een stijging van de apparaatskosten opgenomen gerelateerd aan de voorgenomen aanvang van het herziene toezicht op rechtspersonen.

Rentelasten

Dit is de rente die betaald wordt voor het beroep dat wordt gedaan op de leenfaciliteit. Er is uitgegaan van een geraamd rentepercentage van gemiddeld 4%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een consistente gedragslijn met dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. De afschrijvingen vinden lineair en tijdsevenredig plaats over het jaar. De afschrijvingstermijnen sluiten aan op de richtlijnen die zijn vastgelegd in het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid.

Saldo van baten en lasten

Streven is om voor elk van de producten die dienst Justis levert een kostprijsdekkende leges dan wel bijdrage vanuit het moederdepartement te realiseren. Dit traject is reeds in 2005 gestart en zal nog de nodige inspanning vergen. Het eigen vermogen van dienst Justis is momenteel op het maximum van 5% van de gerealiseerde omzet. Het vooralsnog geraamde (positieve) saldo van baten en lasten zal daarom terugvloeien naar het moederdepartement.

Kasstroomoverzicht

x € 1000
 2005200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB 1 januari6 9743 4411 1051 1111 1701 037
        
2. Totaal operationele kasstroom7 3441 976521677686686690
3a. –/– Totaal investeringen– 87– 512– 700– 286– 286– 286– 286
3b. +/+ Totaal boekwaarde desinvesteringen0000000
3. Totaal investeringskasstroom– 87– 512– 700– 286– 286– 286– 286
4a. –/– Eenmalige uitkering aan moederdepartement– 932– 5 081– 2 334– 148– 304– 363– 230
4b. +/+ Eenmalige storting door moederdepartement0000000
4c. –/– Aflossingen op leningen– 283– 428– 523– 523– 323– 456– 286
4d. +/+ Beroep op leenfaciliteit932512700286286286286
4. Totaal financieringskasstroom– 283– 4 997– 2 157– 385– 341– 533– 230
        
5. Rekening courant RHB 31 december6 9743 4411 1051 1111 1701 0371 211

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de verschillende kasstromen binnen Justis. In 2006 vindt de afroming van het eigen vermogen plaats. Deze afroming is in 2007 gelijk aan het saldo baten/lasten van het jaar ervoor (2006).

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd met afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

Voor 2007 zijn de volgende investeringen gepland:

Inventaris/installatieVervanging€ 125 000
Hardware/softwareVervanging€ 575 000
Totaal € 700 000

De investeringen in de hard/software zijn noodzakelijk om de kantoorautomatisering als ook de applicaties die gebruikt worden om de producten te leveren, op adequaat niveau te houden.

Financieringskasstroom

Dit betreffen de kasstromen die voortvloeien uit het beroep op de leenfaciliteit van het ministerie van Financiën voor investeringen en de aflossingen op de leenfaciliteit.