Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

06 Gemeenschappelijke beheerorganisatie (GBO)

De GBO is met ingang van januari 2006 een baten-lastendienst. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de personele en financiële systemen, de ontwikkeling en het beheer van intranet- en internetsites en het beheer van andere gemeenschappelijke bedrijfsvoeringsystemen van het ministerie van Justitie.

Naast het reguliere dagelijkse beheer van de in productie genomen ICT-systemen, zorgt de GBO voor de voorbereiding op en organisatie van het ICT beheer en adviseert de GBO over het beheer en de techniek van deze systemen. De producten en diensten van GBO zijn onderverdeeld in drie clusters: Beheer, Opleidingen en Aanvulling & Uitbreiding Dienstverlening. De GBO levert een bijdrage aan Niet-beleidsartikel 91.1: Effectieve besturing van het Justitieapparaat.

De voorgenomen invoering van het Shared Service Centrum ICT van het ministerie van Justitie, waarin de GBO zal opgaan, is van invloed op de meerjarige begroting van de GBO. In het najaar 2006 wordt het scenario voor de verdere inrichting van het Shared Service Centrum ICT vastgesteld. Dan kunnen de consequenties voor de personele en huisvestingskosten van de GBO worden bepaald.

Meerjarige begroting van baten en lasten x € 1000
 200620072008200920102011
Baten      
Opbrengst Moederdepartement18 24219 36819 25319 25319 25319 253
Opbrengst Derden000000
Totale baten18 24219 36819 25319 25319 25319 253
       
Lasten      
Personele kosten8 2659 2159 1509 1509 1509 150
Materiële kosten7 5717 7807 7307 7307 7307 730
Afschrijvingen200519981998199819981998
Rentelasten250250250250250250
Dotaties voorzieningen000000
Totale lasten18 09119 24319 12819 12819 12819 128
       
Saldo van baten en Lasten151125125125125125

Toelichting op de meerjarige begroting van baten en lasten

Baten

Opbrengst moederdepartement

De post Opbrengst Moederdepartement betreft inkomsten voor geleverde diensten en producten aan dienstonderdelen van het ministerie van Justitie. Een onderdeel hiervan is een post van € 500 000 waarmee projecten voor productverbetering en- ontwikkeling worden bekostigd.


De GBO werkt met managementafspraken die zijn gebaseerd op de jaarlijks opgestelde werkplannen. Grondslag voor het opstellen van de werkplannen zijn de productieve uren, het percentage te factureren uren, de uurtarieven en de normtijden. Aan de hand van vastgestelde verdeelsleutels vindt de verdeling van de kosten over de producten plaats.

Baten per productcluster

x € 1000
 200620072008200920102011
Opbrengst Moederdepartement18 24219 36819 25319 25319 25319 253
       
Totaal Beheer14 34015 32316 19816 19816 19816 198
Opleidingen358358358358358358
Totaal Aanvulling & Uitbreiding Dienstverlening2 5412 6842 6972 9972 6972 697
Exploitatiebijdrage Computervloer SSC-ICT1 0041 0040000
Opbrengst Derden000000
Totale baten18 24219 36819 25319 25319 25319 253

Lasten

Personele kosten

x € 1000
 200620072008200920102011
Gemiddelde bezetting in aantal fte123135135135135135
Gemiddelde loonsom59,260,560,5606060
Loonkosten7 2908 1528 1528 1528 1528 152
Inhuur externen416411416416416416
Opleiding & vorming462485485485485485
Totale directe personele kosten8 1689 0479 0529 0529 0529 052
Overige personele kosten979797979797
Totale personele kosten8 2659 1459 1509 1509 1509 150

Door uitbreiding van de dienstverlening bij de financiële systemen en webdiensten zijn bij diverse teams meer fte’s voorzien.

Materiële kosten

x € 1000
 200620072008200920102011
Huisvesting1 8851 8851 7561 7561 7561 756
Facilitair569510570570570570
Overig materieel448626636636636636
Automatisering (excl. afschr./incl. DTO)4 4194 4984 4984 4984 4984 498
Risico-opslag250261270270270270
Totale materiële kosten7 5717 7807 7307 7307 7307 730

De post automatiseringskosten betreft alle kosten voor de interne kantoorautomatisering evenals voor de productiesystemen voor de financiële, personele, web- en netwerkapplicaties en omgevingen. Hierin is het GBO-aandeel in de totale exploitatiekosten van de computervloer SSC-ICT ad € 1 004 000,– begrepen. De post risico-opslag dient als buffer voor het opvangen van eventuele exploitatietekorten. Er is rekening mee gehouden dat dit bedrag voor ongeveer 50 % daadwerkelijk zal worden aangesproken. Een eventueel overschot wordt als exploitatiereserve op de balans opgenomen tot maximaal de 5%-norm met betrekking tot het maximale niveau van het eigen vermogen.

Rentelasten

De post Rentelasten is gebaseerd op de omvang van de leenfaciliteit en het gemiddelde rekening-courantsaldo bij het ministerie van Financiën. Het gehanteerde percentage bedraagt 3,32%.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingsbedragen zijn bepaald op basis van lineaire afschrijving en een tijdsevenredige verdeling over het jaar. De GBO maakt gebruik van de volgende activaklassen en bijbehorende afschrijvingstermijnen:

Materiële vaste activaAfschrijvingstermijn
Meubilair10 jaar
Installaties, kantoormachines en overige inventaris5 jaar
Technische infrastructuur hardware en software en netwerkcomponenten3–4 jaar
Werkplek hardware en werkpleksoftware3–4 jaar

Saldo baten en lasten

Het saldo van baten en lasten wordt bestemd voor de vorming van een exploitatiereserve. Een eventueel overschot boven de 5% norm van het eigen vermogen krijgt in overleg met de eigenaar van de GBO een bestemming in het eerstvolgende begrotingsjaar.

Kasstroomoverzicht

x € 1000
 200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB per 1 januari01 0941 122675852959
       
2. Operationele kastroom2 49120052 0522 0522 0522 052
3a. –/– Totaal investeringen– 3 030– 1 436– 2 970– 853– 2 772– 1 372
3b. +/+ Totaal desinvesteringen000000
3. Totaal investeringskasstroom– 3 030– 1 436– 2 970– 853– 2 772– 1 372
4a. –/– Eenmalige uitkering aan moederdepartement000000
4b. +/+ Eenmalige storting door moederdepartement000000
4c. –/– Aflossingen op leningen– 1 397– 1 978– 2 499– 1 875– 1 946– 1 940
4d. +/+ Beroep op leenfaciliteit3 0301 4362 9708532 7721 372
4. Totaal financieringskasstroom1 633– 542471– 1 022826– 568
       
5. Rekening courant RHB per 31 december1 0941 1226758529591 071

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen, mutaties in (eventuele) voorzieningen en in het netto werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringskasstroom wordt bepaald door de vervangingsinvesteringen. Voor 2007 en volgende jaren is de volgende investeringsomvang voorzien:

Investeringen x € 1000
 200620072008200920102011
Meubilair573
Installaties11
Kantoormachines1
Overige Inventaris
Werkplek Hardware18521137185185137
Netwerk17519150150
Techn. Infrastructuur SW15075
Techn. Infrastructuur HW2 4401 3462 1105932 3461 235
Werkpleksoftware805080
Totaal3 0301 4362 9708532 7721 372

Financieringskasstroom

Voor 2007 en volgende jaren is het beroep op de leenfaciliteit conform de ingediende leenaanvragen en gebaseerd op de vervangingsinvesteringen aangevuld met de voorziene uitbreidingsinvesteringen.

Prestatie-indicatoren

 200620072008200920102011
Gemiddeld uurtarief interne medewerker      
voor beheer (x € 1,–)90,0092,0092,5092,5092,5092,50
voor projecten (x € 1,–)102,50102,25102,75102,75102,75102,75
Doelmatigheidsafwijkingen ten opzichte van soortgelijke ICT-beheerorganisaties      
Gemiddeld percentage afwijking (basis is meting begin 2006)8%7%6%5%5%5%

Toelichting op de prestatie-indicatoren

Ten opzichte van 2006 is sprake van een wijziging van de prestatie-indicatoren, als gevolg van de nieuwe doelmatigheidsmethodiek die de GBO is overeengekomen met de opdrachtgevers en eigenaar. Naast het uurtarief als indicator wordt de ontwikkeling van de doelmatigheid van de GBO voortaan jaarlijks gemeten met het instrument benchmarking. Daarmee wordt de afwijking van de GBO met vergelijkbare ICT-beheerorganisaties bepaald op de indicatoren kosten, volumes, complexiteit en volwassenheid, kwaliteit en processen en productiviteit. De afwijking op deze indicatoren wordt uitgedrukt in een totaal percentage doelmatigheidsafwijking. Door het opnemen van doelmatigheidsafspraken in de managementcontracten vindt sturing plaats op verdere kwaliteitsverbetering en kostenverlaging. De GBO streeft als baten-lastendienst jaarlijks naar een gemiddelde doelmatigheidsverbetering van minimaal 1%, met als einddoel een voor de opdrachtgevers aanvaardbare afwijking ten opzichte van soortgelijke ICT-organisaties.