Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 8 VERDIEPINGSHOOFDSTUK

Toelichtingen op mutaties

In de onderstaande tabellen wordt per beleidsartikel en niet-beleidsartikel een aansluiting gegeven tussen de stand ontwerpbegroting 2006 en de stand ontwerpbegroting 2007. De nieuwe mutaties, die niet in een eerder begrotingsstuk zijn opgenomen, zullen vervolgens worden toegelicht indien de mutaties politiek relevant of groter dan € 5,0 miljoen zijn.


Een aantal toelichtingen hebben op meerdere artikelen betrekking, deze zijn:

Justitiebrede versleuteling

Ter dekking van justitiebrede problematiek wordt in 2006 een bedrag van circa € 12 miljoen justitiebreed versleuteld vanaf het niet-beleidsartikel 91.1 «Algemeen». De problematiek betreft onder meer diverse interdepartementale taakstellingen en dekking van de moties uit de Algemene Politieke Beschouwingen, bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak en dekking van diverse interne problemen zoals bijvoorbeeld PROGIS, project vernieuwing HRM en programma OOG.

Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge 2005 (circa € 29,5 miljoen) is verdeeld over de Justitie-onderdelen die voor eindejaarsmarge in aanmerking komen. Het betreft hier voornamelijk overlopende verplichtingen.

Loonbijstelling 2006

De bij Voorjaarsnota 2006 vastgestelde loonbijstelling wordt over de Justitie-onderdelen doorverdeeld.

Prijsbijstelling 2006

De bij Voorjaarsnota 2006 vastgestelde prijsbijstelling wordt over de Justitie-onderdelen doorverdeeld.

Subsidies

Voor een aantal subsidies ontbreekt een specifieke wettelijke grondslag. Door opname in dit verdiepingshoofdstuk wordt aan deze voorwaarde voldaan.

11 Nederlandse rechtsorde

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 15 92910 73410 42010 42810 428 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 – 3 225– 119– 119– 119– 119 
Nieuwe mutaties:       
– Huisvesting terminal noord – 117– 286– 80– 57– 2 
– Herstructurering overlap bestuursdepartement 0– 87– 88– 87– 87 
– Justitiebrede versleuteling – 440000 
– Verdeling beheerskosten GBO – 6– 4– 4– 4– 4 
– Verdeling WW-taakstelling 2220– 2 
– Correctie PIA-taakstelling 2006 e.v. – 4– 6– 6– 6– 6 
– Eindejaarsmarge 880000 
– Herinrichting V&I-kolom – 27– 27– 27– 27– 27 
– Loonbijstelling 2006 250172169172170 
– Prijsbijstelling 2006 12464616161 
Stand ontwerpbegroting 200712 31512 97010 44310 32810 36110 41210 411
 12 22012 97010 44310 32810 36110 41210 411

Subsidies

De stand ontwerpbegroting 2007 van beleidsartikel 11 bestaat in het jaar 2007 voor een bedrag van € 1 759 000 aan subsidieverplichtingen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van de volgende subsidies:

• € 1 673 000 aan de Academie voor Wetgeving met als doel het verhogen van de wetgevingskwaliteit door het bieden van een 2-jarig duaal leer-/werktraject aan talentvolle recent afgestudeerde juristen die een meer dan gemiddelde belangstelling hebben voor het vak van wetgevingsjurist bij één van de ministeries, alsmede door te voorzien in extra opleidings- en bijscholingsmogelijkheden voor zittende wetgevingsjuristen bij alle departementen en de Raad van State;

• € 52 000 aan de Universiteit Maastricht ten behoeve van de leerstoelen «Wetgeving en wetgevingskwaliteit» en «Europees bestuursrecht» met als doel enerzijds het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op en anderzijds het bevorderen van de kennis over deze rechtsgebieden in Nederland;

• € 34 000 aan de Nederlandse Juristencomité voor de mensenrechten (NJCM) met als doel het ondersteunen van een organisatie die zich inzet voor de nakoming van de rechten van de mens.

12 Rechtspleging en rechtsbijstand

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 1 209 6181 193 0421 191 9171 191 5311 191 531 
Mutatie NvW 2006 10 00010 00010 00010 00010 000 
Amendementswet 2006 8500000 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 44 89242 37641 82241 60441 613 
Nieuwe mutaties:       
– Rechterlijke macht 6 0008 5008 2008 2008 200 
– Vreemdelingenkamers (ac-zaken, bewaringszaken, asiel) 010 8656 3035 0795 008 
– Wetsvoorstel tijdelijk huisverbod 09151 8301 8301 830 
– Herstructurering overlap bestuursdepartement 0– 234– 242– 237– 237 
– Justitiebrede versleuteling – 2 0750000 
– Verdeling beheerskosten GBO – 475– 453– 450– 451– 451 
– Verdeling WW-taakstelling 5710552– 9– 99 
– Correctie PIA-taakstelling 2006 e.v. 1 2881 9331 9331 9331 933 
– Eindejaarsmarge 3 548     
– Hoge Raad: ketenconsequentie PMJ 05501 2001 3001 300 
– Justitienet 2 – 40– 40– 40– 40– 40 
– Meeropbrengst griffierechten 02 4622 3282 3282 328 
– Overboeking middelen justitiële documentatie – 3 198– 3 202– 3 204– 3 221– 3 293 
– Overheveling huisvestingsmiddelen 4 8564 8564 8564 8564 856 
– Loonbijstelling 2006 21 39118 45218 45818 69318 655 
– Prijsbijstelling 2006 5 4895 4275 4065 4045 404 
Stand ontwerpbegroting 20071 245 6991 302 2011 295 5541 290 3691 288 8001 288 5381 288 840
 1 242 9061 302 2011 295 5541 290 3691 288 8001 288 5381 288 840

Toelichtingen op mutaties

Rechterlijke macht

Voor de toelichting bij de mutatie «Rechterlijke macht» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Vreemdelingenkamers

Voor de toelichting bij de mutatie «Vreemdelingenkamers» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Subsidies

De stand ontwerpbegroting 2007 van beleidsartikel 12 bestaat in het jaar 2007 voor een bedrag van € 1 030 000 aan subsidieverplichtingen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van de volgende subsidie:

• € 1 030 000 aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken voor het bevorderen van geschillenbeslechting zonder tussenkomst van een rechter.

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 178 606177 806178 006177 606177 606 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 4 9614 9614 9614 9614 961 
Nieuwe mutaties:       
– Meeropbrengsten griffierechten 02 4622 3282 3282 328 
Stand ontwerpbegroting 2007250 859183 567185 229185 295184 895184 895184 895

13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 2 081 8162 157 1852 153 5742 157 2472 160 420 
Amendementswet 2006 – 1 2000000 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 1 85134 21530 60031 06126 805 
Nieuwe mutaties:       
– Overheveling budget forensische zorg (van VWS) 0213 800213 800213 800213 800 
– Uitbreiding TBS-voorzieningen/Psychiatrische zorg in detentie/Kwaliteitsverbetering TBS 022 28261 04385 329103 329 
– Amendement behandelplaatsen chronisch heronïneverslaafden (naar VWS) 0– 650000 
– Drugszaken Schiphol 9009002 7002 7002 700 
– Progis 3 9003 9003 9003 9003 900 
– Herstructurering overlap bestuursdepartement 0– 892– 878– 894– 895 
– Justitiebrede versleuteling – 5 6900000 
– Verdeling beheerskosten GBO – 323– 317– 321– 322– 321 
– Verdeling WW-taakstelling 191373181– 36– 352 
– Bijdrage aan BIBOB (van BZK) 6460000 
– Bijdrage financiering centrale toetsingscie (naar VWS) – 255– 90– 90– 90– 90 
– Bijdrage Justitie in financiering DSI (naar BZK) – 1 000– 1 000– 1 000– 1 000– 1 000 
– Technische correctie amendement Eerwraak 1 0000000 
– Correctie PIA-taakstelling 2006 e.v. – 743– 1 112– 1 112– 1 112– 1 112 
– Eindejaarsmarge 6 4420000 
– FES-enveloppe vitale infrastructuur 1 2003 3002 7002 3001 200 
– Cameratoezicht 4 5007 0007 0007 0005 500 
– Garantiestellingregeling 0500500500500 
– Geïntegreerd proces systeem 03 000000 
– Overheveling opsporingsgerelateerde deel van de gerechtskosten (naar BZK) 0– 25 500– 25 500– 25 500– 25 500 
– Gerechtskostenbudget Justitie 0– 6 800– 6 800– 6 800– 6 800 
– Gevolgen Schipholbrand: brandpreventie inrichtingen DJI 03 6593 6593 6593 659 
– Gratie 01 1001 1001 1001 100 
– Justitiële informatiedienst 8710000 
– Justitienet 2 – 1 125– 1 125– 1 125– 1 125– 1 125 
– Herschikking ten behoeve PIJ- maatregel – 2 700– 5 000– 5 300– 7 000– 6 300 
– Overboeking middelen justitiële documentatie 3 1983 2023 2043 2213 293 
– Overheveling DISAD naar DGRR 2 7211 9252 0471 7461 768 
– Overheveling huisvestingsmiddelen – 4 856– 4 856– 4 856– 4 856– 4 856 
– P&M-middelen projectleider bescherming (naar VWS) – 47– 93– 93– 93– 93 
– Project maatschappelijke preventie – 490– 1 020– 1 020– 1 020– 1 020 
– PV-vergoeding gemeenten 2570000 
– Ryx/rijksweb – 313– 313– 313– 313– 313 
– Bestuurlijke boete fout parkeren 3 0000000 
– Loonbijstelling 2006 31 28829 27427 91428 44328 343 
– Prijsbijstelling 2006 15 57915 85915 75115 77415 809 
– Diversen 989689689371371 
Stand ontwerpbegroting 20072 017 1632 141 6072 453 3932 481 9542 507 9902 522 7202 515 389
 2 075 5342 141 6072 453 3932 481 9542 507 9902 522 7202 515 389

Toelichtingen op mutaties

Overheveling budget forensische zorg (van VWS)

Voor de toelichting bij de mutatie «Overheveling budget forensische zorg (van VWS)» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Uitbreiding TBS-voorzieningen/Psychiatrische zorg in detentie/Kwaliteitsverbetering TBS

Voor de toelichting bij de mutaties «Uitbreiding TBS-voorzieningen», «Psychiatrische zorg in de detentie» en «Kwaliteitsverbetering TBS» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Amendement behandelplaatsen chronisch heroïneverslaafden (naar VWS)

Dit amendement heeft tot doel bij te dragen aan de financiering van 100 behandelplaatsen voor chronisch heroïneverslaafden.

Drugszaken Schiphol

Er wordt in de jaren 2006 en 2007 op operationele doelstelling 13.3 «Handhaving en vervolging» € 0,9 miljoen oplopend tot 2,7 miljoen in 2008 en verder beschikbaar gesteld voor het verlagen van de kilo-grens (naar nul kilo).

Technische correctie amendement Eerwraak

Door middel van deze correctie wordt het bedrag van € 1 miljoen voor het project «eer gerelateerd geweld», zoals dat in amendement 30 300 VI nr. 74 wordt beschreven, bij het juiste actorniveau geplaatst.

FES-enveloppe vitale infrastructuur

Voor de toelichting bij de mutatie «FES-enveloppe vitale infrastructuur» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Cameratoezicht

Het kabinet Balkenende II heeft € 31,0 mln. beschikbaar gesteld voor cameratoezicht in de vervoerssector. In samenwerking met partners en de sectoren (publiek-private samenwerking) worden plannen uitgewerkt voor een meerjarige aanpak van installatie van (intelligente) camerasystemen. Ontwikkeling en implementeren van software voor grootschalige toepassingen maken eveneens onderdeel uit van deze aanpak.

Overheveling opsporingsgerelateerde deel van de gerechtskosten (naar BZK)

Voor de toelichting bij de mutatie «Overheveling opsporingsgerelateerde deel van de gerechtskosten (naar BZK)» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Gerechtskostenbudget Justitie

Op grond van de EZ-tapregeling (kostenvergoeding voor telecomproviders voor tappen) worden structureel lagere kosten verwacht op de gerechtskosten van € 6,8 miljoen vanaf 2007.

Gevolgen Schipholbrand: Brandpreventie inrichtingen DJI

Voor de toelichting bij de mutatie «Gevolgen Schipholbrand: Brandpreventie inrichtingen DJI» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Herschikking ten behoeve van PIJ-maatregel

Voor de toelichting bij de mutatie «Herschikking ten behoeve van PIJ-maatregel» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Bestuurlijke boete fout parkeren

De uitgaven van het CJIB nemen met € 3 miljoen toe doordat 1,2 miljoen meer WAHV-sancties worden geïnd dan waar bij ontwerpbegroting 2006 rekening was gehouden. Dit treedt op als gevolg van de uitstel van de invoering van de bestuurlijke boete fout parkeren tot 1-1-2007.

Subsidies

De stand ontwerpbegroting 2007 van beleidsartikel 13 bestaat in het jaar 2007 voor een bedrag van € 6 500 600 aan subsidieverplichtingen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van de volgende subsidies:

• € 3 300 000 aan DEMO ten behoeve van extramurale reïntegratietrajecten;

• € 1 000 000 aan vrijwilligerssubsidies ten behoeve van het bezoeken van/hulp aan (ex-) gedetineerden en schoolvoorlichting;

• € 100 000 aan Stichting Epafras ten behoeve van pastorale zorg aan Nederlandse gedetineerden in buitenlandse detentie;

• € 425 000 aan de Stichting tegen Vrouwenhandel voor opvang en procesbegeleiding van slachtoffers van mensenhandel;

• € 968 000 aan het Landelijk Bureau Racismebestrijding voor het bestrijden van discriminatie en racisme;

• € 70 000 aan Stichting Magenta, Meldpunt Discriminatie Internet voor preventie van discriminatie via internet;

• € 91 000 voor het project prostitutie/mensenhandel;

• € 61 000 aan de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie voor het geven van voorlichting ten behoeve van politie en andere belanghebbenden;

• € 129 600 aan Bureau Kobra BZK voor de inrichting Nationaal Meldpunt Cybercrime;

• € 84 000 voor de Stichting Meldpunt Kinderporno op Internet;

• € 272000 aan het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie om de TBS-klinieken te ondersteunen bij verhoging van de kwaliteit en transparantie van de forensische psychiatrie.

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 707 847721 266732 542733 234733 234 
Amendementswet 2006 1 3000000 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 998– 4 222– 4 222– 4 222– 4 222 
Nieuwe mutaties:       
– FES-enveloppe vitale infrastructuur 1 2003 3002 7002 3001 200 
– Bestuurlijke boete fout parkeren 3 0000000 
– Justitiële informatiedienst 8710000 
– PV-vergoeding gemeenten 2570000 
Stand ontwerpbegroting 2007673 144715 473720 344731 020731 312730 212729 012

Toelichtingen op mutaties

FES-enveloppe vitale infrastructuur

Voor de toelichting bij de mutatie «FES-enveloppe vitale infrastructuur» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Bestuurlijke boete fout parkeren

Oorspronkelijk zou per 1-1-2006 de bestuurlijke boete fout parkeren ingevoerd zijn. Uitgaande van die situatie doet zich op het ontvangstenartikel 13.4 «Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties» een tegenvaller voor van € 35 miljoen, met name als gevolg van een lager aantal WAHV-sancties dan geraamd. Doordat bestuurlijke boete fout parkeren pas per 1-1-2007 wordt ingevoerd vallen de ontvangsten Boeten en transacties in 2006 mee met € 32 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat circa 1,2 miljoen WAHV-sancties fout parkeren nog door Justitie, via het CJIB worden geïnd. Per saldo betreft het een tekort van € 3 miljoen in 2006.

14 Jeugd

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 754 240754 731769 611769 216769 216 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 – 2 30113 88111 1514 4613 531 
Nieuwe mutaties:       
– Intrekken wetsvoorstel kinderalimentatie – 13 356– 9 200– 7 100– 7 100– 7 100 
– Groeimiddelen JJI’s nieuw zorgaanbod (naar VWS) 0– 8 000– 8 326– 9 950– 9 950 
– Wetsvoorstel tijdelijk huisverbod 0– 165– 330– 330– 330 
– Herstructurering overlap bestuursdepartement 0– 222– 210– 208– 208 
– Justitiebrede versleuteling – 1 9350000 
– Verdeling beheerskosten GBO – 161– 156– 161– 161– 161 
– Verdeling WW-taakstelling 407639– 6– 73 
– Bijdrage Justitie aan project gesloten jeugdvoorzieningen (naar VWS) – 300000 
– Bijdrage operatie Jong (naar VWS) – 2310000 
– Correctie PIA-taakstelling 2006 e.v. – 63– 96– 96– 96– 96 
– Desaldering ivm UWV en externe functievervulling 2 6002 6002 6002 6002 600 
– Eindejaarsmarge 2 8000000 
– Jeugd 09 03011 76018 45019 380 
– Justitienet 2 – 164– 164– 164– 164– 164 
– PIJ-maatregel 09 70014 50017 90022 300 
– Herbeschikking ten behoeve van de PIJ-maatregel 2 7005 0005 3007 0006 300 
– Ryx/rijksweb – 50– 50– 50– 50– 50 
– Loonbijstelling 2006 8 9708 2288 3648 4748 459 
– Prijsbijstelling 2006 3 4753 4453 4803 4593 437 
– Diversen – 14– 14– 14– 14– 14 
Stand ontwerpbegroting 2007713 583756 520788 624810 354813 481817 077816 817
 704 076756 520788 624810 354813 481817 077816 817

Toelichtingen op mutaties

Intrekken wetsvoorstel kinderalimentatie

Het kabinet Balkenende III is voornemens het wetsvoorstel herziening kinderalimentatiestelsel (TK 29 480, nrs. 1–3) in te trekken.

Groeimiddelen JJI’s nieuw zorgaanbod (naar VWS)

Van de Justitiebegroting wordt circa € 9 miljoen overgeheveld naar het ministerie van VWS in verband met de medefinanciering van de capaciteitsuitbreiding van civielrechtelijke plaatsen.

Jeugd

Voor de toelichting bij de mutatie «Jeugd» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

PIJ-maatregel

Voor de toelichting bij de mutaties «PIJ-maatregel» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Subsidies

De stand ontwerpbegroting 2007 van beleidsartikel 14 bestaat in het jaar 2007 voor een bedrag van € 1 410 000 aan subsidieverplichtingen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van de volgende subsidie:

• € 1 020 000 aan de Stichting Adoptievoorzieningen voor voorlichten van aspirant adoptiefouders en het verrichten van taken op het terrein van de behandeling van aanvragen tot beginseltoestemming;

• € 350 000 aan de Stichting de Ombudsman voor het Expertisecentrum Internationale Kinderontvoering dat als internationaal kennis- en adviescentrum fungeert en informatie biedt aan betrokkenen en professionals;

• € 40 000 aan de Stichting Federatie van Kinderhulporganisaties voor het behartigen van de belangen van kinderen die tijdelijk worden ondergebracht in gastgezinnen alsmede het steunen van organisaties die zich bezighouden met het tijdelijk plaatsen van buitenlandse kinderen in gastgezinnen.

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 12 33912 33912 33912 33912 339 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 324324324324324 
Nieuwe mutaties:       
– Desaldering ivm UWV en externe functievervulling 2 6002 6002 6002 6002 600 
Stand ontwerpbegroting 20079 97815 26315 26315 26315 26315 26315 263

15 Vreemdelingen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 831 331650 349523 003525 628524 428 
Amendementswet 2006 – 3000000 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 112 53464 94645 06615 30510 680 
Nieuwe mutaties:       
– Asiel: aanpassing RVA aan NIBUD-normen 05 9421 9251 053953 
– Asiel: versoberingen COA 0– 2 500– 2 500– 2 500– 2 500 
– Herstructurering overlap bestuursdepartement 0– 200– 197– 197– 196 
– Justitiebrede versleuteling – 9020000 
– Verdeling beheerskosten GBO – 56– 54– 52– 53– 54 
– Verdeling WW-taakstelling 427838– 6– 72 
– Correctie PIA-taakstelling 2006 e.v. – 340– 510– 510– 510– 510 
– Budgetoverheveling tvcn (naar BZK) – 250– 250– 250– 250– 250 
– Heroverweging taakstelling MOA 02 5002 5002 5002 500 
– IND: habeas corpus 0800800800800 
– Vernieuwing IND 5 60014 1007 60000 
– IOM subsidie 01 0681 3691 4951 495 
– Overheveling tolkendiensten TVCN tbv vreemdelingendiensten (naar BZK) – 85– 61– 55– 55– 55 
– Postcode tabel – 13– 13– 13– 13– 13 
– Project terugkeer 9 70015 000 
– Loonbijstelling 2006 6 0935 6455 2185 3005 260 
– Prijsbijstelling 2006 3 6466 6735 0955 1325 120 
– Diversen – 245– 524– 524– 524– 524 
Stand ontwerpbegroting 20071 099 965957 055757 689603 513553 105547 062547 008
 1 020 771957 055757 689603 513553 105547 062547 008

Toelichtingen op mutaties

Aanpassing RVA aan Nibudnormen

De huidige hoogte voor eetgelden ligt voor alle leeftijdsgroepen lager dan de huidige Nibud-normen. In dit kader wordt de RVA-uitkering (Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen) – onderdeel eetgeld – vanaf 2006 gefaseerd op het gewenste Nibud-niveau gebracht. Bij Voorjaarsnota 2006 is het budget op operationele doelstelling 15.2 «Opvang gedurende beoordeling verblijf» al structureel verhoogd met € 4,4 miljoen. Vanaf 2007 wordt hier circa € 5,9 miljoen aan toegevoegd, aflopend tot circa € 1,0 miljoen extra in 2011.

Vernieuwing IND

Voor de toelichting bij de mutatie «Vernieuwing IND» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Project Terugkeer

Voor de toelichting bij de mutatie «Project terugkeer» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Subsidies

De stand ontwerpbegroting 2007 van beleidsartikel 15 bestaat in het jaar 2007 voor een bedrag van € 12 241 000 aan subsidieverplichtingen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van de volgende subsidies:

• € 4 865 000 aan de Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland voor begeleiding asielprocedure en belangenbehartiging van vreemdelingen.

• € 7 376 000 aan de International Organisation on Migration (IOM) voor het faciliteren van vreemdelingen die zelfstandig vertrekken.

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 103 676108 94597 94297 94297 942 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 10 194– 22 884– 12 863– 13 083– 13 429 
Stand ontwerpbegroting 2007122 376113 87086 06185 07984 85984 51384 513

16 Integratie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 318 810323 060300 943296 904296 904 
Amendementswet 2006 1 3000000 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 38 0011 574– 20 926– 20 92620 926 
Nieuwe mutaties:       
– Herstructurering overlap bestuursdepartement 0– 60– 63– 62– 62 
– Huisvesting terminal noord – 24– 89– 26– 18– 1 
– Justitiebreed versleuteling – 7670000 
– Verdeling beheerskosten GBO – 109– 101– 93– 91– 91 
– Verdeling WW-taakstelling 4210– 2 
– Compensatie rente-lasten inburgering 0– 600– 600– 600– 600 
– Correctie amendement Eerwraak – 1 0000000 
– Correctie PIA-taakstelling 2006 e.v. – 7– 11– 11– 11– 11 
– Correctie servicepunt IFAD – 78– 78– 78– 78– 78 
– Project maatschappelijke preventie 4901 0201 0201 0201 020 
– Educatiemiddelen inburgering (van OCW) 070 50070 50070 50070 500 
– Eindejaarsmarge 3 1890000 
– Wet Inburgeringinvoeringskosten 23 1000000 
– Loonbijstelling 2006 2 5722 0611 7291 7551 756 
– Prijsbijstelling 2006 2 9612 8162 7632 6722 672 
Stand ontwerpbegroting 2007251 027388 442400 094355 159351 065351 081351 083
 218 329389 142400 094355 159351 065351 081351 083

Toelichtingen op mutaties

Educatiemiddelen inburgering (van OC&W)

Voor de toelichting bij de mutatie «Educatiemiddelen inburgering (van OCW)» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Wet Inburgering invoeringskosten

Voor de toelichting bij de mutaties «Wet inburgering invoeringskosten» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 5 15426 45442 45455 45458 454 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 – 4 700– 16 109– 20 983– 27 926– 30 926 
Nieuwe mutaties:       
– Rente-opbrengsten leningen inburgering 00500700700 
Stand ontwerpbegroting 20072 39545410 34521 97128 22828 22828 228

17 Internationale rechtsorde

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 1 7651 7411 7671 7701 770 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 00000 
Nieuwe mutaties:       
– Huisvesting terminal noord – 13– 46– 13– 100 
– Herstructurering overlap bestuursdepartement 0– 16– 17– 16– 16 
– Justitiebrede versleuteling – 50000 
– Verdeling beheerskosten GBO – 1– 1– 1– 1– 1 
– Loonbijstelling 2006 3731313131 
– Prijsbijstelling 2006 88888 
Stand ontwerpbegroting 20071 8471 7911 7171 7751 7821 7921 792
 1 8461 7911 7171 7751 7821 7921 792

Subsidie

De stand ontwerpbegroting 2007 van beleidsartikel 17 bestaat in het jaar 2007 voor een bedrag van € 15 000 aan subsidieverplichtingen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van de volgende subsidie:

• € 15 000 aan de Commission Internationale de l’Etat Civil (CIEC). Nederland is lid (met 15 andere staten) van deze organisatie die op het terrein van kwesties over de burgerlijke stand studies verricht, aanbevelingen doet aan de lidstaten en verdragen voorbereidt.

91 Algemeen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 196 501210 816253 942255 410254 643 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 – 6 339– 9 664– 8 020– 683– 8 235 
Nieuwe mutaties:       
– Arbeidsmarktcommunicatie (naar BZK) 0– 1 564– 1 564– 1 564– 1 564 
– Justitiebrede versleuteling 126– 5 414– 6 092– 6 680– 5 480 
– On-line media 963500500500500 
– PERCC 1 5000000 
– PROGIS – 3 900– 3 900– 3 900– 3 900– 3 900 
– Programma OOG 1 2001 2001 2001 2001 200 
– Projectvernieuwing HRM 4 634341000 
– Rechterlijke macht – 6 000– 8 500– 8 200– 8 200– 8 200 
– Wegwerken achterstanden archief 1 0151 39361200 
– Huisvesting terminal noord 154421119853 
– Herstructurering overlap bestuursdepartement 01 7111 6951 7011 701 
– Rentecompensatie initiële lening GBO 6666666666 
– Verdeling beheerskosten GBO 1 1321 0871 0831 0841 084 
– Verdeling WW-taakstelling – 336– 636– 31357600 
– Depots nationaal archief (naar OCW) 0– 1 883– 262– 262– 262 
– Budgetoverheveling voor de tolkdiensten TVCN (naar BZK) – 947– 947– 947– 947– 947 
– Compensatieregeling vermiste kunstwerken (naar OCW) – 4120000 
– Correctie PIA-taakstelling 2006 e.v. – 131– 198– 198– 198– 198 
– Digitale nieuwsvoorziening (naar AZ) – 2000000 
– Doorverdeling moties APB – 2 190– 2 346– 2 296– 2 296– 2 262 
– Eindejaarsmarge 13 4750000 
– Investeringen Rijksweb (naar BZK) 0– 600– 540– 540– 540 
– Justitienet 2 1 5201 7991 7991 7991 799 
– Opbouwkosten loopbaan en mobiliteit (naar BZK) – 180000 
– Werkgeverschap TMG-leden (naar BZK) 0– 693– 693– 693– 693 
– Expertise Centrum (naar BZK) – 2800000 
– Opbouwkosten ontwikkelcentrum (naar BZK) – 1150000 
– Overheidscommunicatie (naar AZ) 0– 1 219– 1 219– 1 219– 1 219 
– Overheveling DISAD naar DGRR – 2 721– 1 925– 2 047– 1 746– 1 768 
– PIA-organisatie (naar EZ) – 93– 186– 186– 186– 186 
– Ryx/rijksweb 455455455455455 
– Correctie servicepunt IFAD 7878787878 
– Transparante overheid/publiceren Staatscourant (naar BZK) 000– 624– 624 
– Loonbijstelling 2006 2 1491 8081 7761 7691 761 
– Prijsbijstelling 2006 1 8692 1792 8013 0163 002 
– Diversen 2 0442 3442 3443 8622 662 
Stand ontwerpbegroting 2007233 675205 199186 523231 993241 344233 476219 716
 235 183204 518185 842231 312240 663233 476219 716

Toelichtingen op mutaties

Rechterlijke macht

Voor de toelichting bij de mutatie «Rechterlijke macht» wordt verwezen naar de overzichtstabel met de belangrijkste beleidsmatige mutaties (zie hoofdstuk 2).

Subsidies

De stand ontwerpbegroting 2007 van beleidsartikel 91 bestaat in het jaar 2007 voor een bedrag van € 681 000 aan subsidieverplichtingen. Dit bedrag heeft betrekking op de mogelijke verlening van de volgende subsidie:

• € 681 000 aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving voor het bevorderen van extern verricht wetenschappelijk (criminologisch) onderzoek in Nederland.

Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 8 4678 4677 9107 9107 910 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 850850850850850 
Nieuwe mutaties:       
– Desaldering ivm exploitatie BVV 1 8851 8851 8851 8851 885 
– Justitienet 2 5252525252 
Stand ontwerpbegroting 200732 13111 25411 25410 69710 69710 69710 697

92 Nominaal en onvoorzien

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 – 930– 930– 930– 930– 930 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 124 38792 13190 68691 46491 456 
Nieuwe mutaties:       
– Doorverdeling moties APB 2 1902 3462 2962 2962 262 
– Doorverdeling Eindejaarsmarge – 29 5420000 
– Doorverdeling loonbijstelling 2006 – 62 920– 57 042– 56 653– 57 270– 57 241 
– Doorverdeling prijsbijstelling 2006 – 33 185– 36 505– 35 399– 35 560– 35 547 
Stand ontwerpbegroting 20070000000
 0000000

93 Geheime uitgaven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand begroting 2006 x € 1 000
 2005200620072008200920102011
Stand ontwerpbegroting 2006 1 9691 9691 9691 9691 969 
Mutaties 1e suppletore begroting 2006 457957957957957 
Nieuwe mutaties:       
– Verdeling beheerskosten GBO – 1– 1– 1– 1– 1 
– Prijsbijstelling 2006 3434343434 
Stand ontwerpbegroting 20072 5152 4592 9592 9592 9592 9592 959
 2 5152 4592 9592 9592 9592 9592 959