Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

1 A Afgedane moties

Indiener(s)KamerstukOmschrijvingStand van zaken
Dittrich, mr. B.O. (D66) Hirsi Ali, mw. A. (VVD) Kraneveldt, mw. M. (LPF) 28 345 XX, nr. 17 verzoekt de regering om bij geweld achter de voordeur registratie op etniciteit mogelijk te maken.De Tweede Kamer is bij brief van 14 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5380491/05).
Azough, mw. N. (GL) 27 062, nr. 32 overwegende, dat het kabinet heeft besloten blijvend te investeren in de voorbereiding van de terugkeer van voor asiel afgewezen AMA’s; overwegende, dat uit het onderzoek naar terugkeerbevorderende aspecten blijkt dat praktisch beroepsgericht onderwijs een belangrijke rol speelt bij de motivatie van asielzoekers om terug te keren naar het land van herkomst;verzoekt de regering te voorzien in een onderwijsaanbod aan AMA’s dat aansluit bij de behoeften van AMA’s, de toekomstperspectieven bevordert en de terugkeermotivatie vergroot; verzoekt de regering tevens initiatieven te stimuleren zoals die van Stichting Wereldwijd.De Tweede Kamer is met de tussenrapportage Migratie en Ontwikkeling van juni 2005 door de Minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd.
Albayrak, mw. mr. N. (PvdA) Halsema, mw. drs. F. (GL) Ham, B. van der (D66) Velzen, mw. K. van (SP) 24 077, nr. 153 overwegende, dat steeds meer Europese landen spreken over een liberaler softdrugsbeleid, waaronder België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, waaruit erkenning blijkt van de voordelen van de Nederlandse aanpak; overwegende, dat het Europees Parlement in een aanbeveling (92004/2221(INI) betreffende de strategie inzake drugsbestrijding pleit voor een herziening van het Europese drugsbeleid, met als insteek de ervaringen in lidstaten als Nederland waar betere resultaten worden bereikt, waar het bijvoorbeeld gaat om de vermindering van het aantal drugsdoden, de bescherming van de volksgezondheid en de reïntegratie van verslaafden; verzoekt de regering op korte termijn te inventariseren welke lidstaten van de EU sympathie tonen voor het Nederlandse drugsbeleid, en het initiatief te nemen voor een drugsconferentie met deze lidstaten teneinde een gezamenlijke strategie te bepalen om te komen tot een liberaler softdrugsbeleid.Op 30 september 2005 is een brief met de reactie van de lidstaten naar de Tweede Kamer gegaan (kenmerk: 5375145/05).
Dam, ir. M.H.P. van (PvdA) Laan, mw. mr. L.W. van der (D66) 28 197, nr. 20 verzoekt de Minister van Justitie door middel van een brief inzicht te geven in de voortgang van voornoemd project tot op heden, en in het bijzonder de ondersteunende rol van het Ministerie van Justitie daarin, nu en in de nabije toekomst; verzoekt de Minister van Justitie om binnen een half jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel de Kamer te informeren omtrent het functioneren van het Nederlandse «notice and take down»-systeem.De Tweede Kamer is bij brief van 11 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5363542/505).
Szabó, F.Z. (VVD) Vries, mr. drs. J.M. de (CDA) 28 197, nr. 19 verzoekt de regering te bevorderen dat alle betrokken partijen de verantwoordelijkheid nemen voor de continuïteit van de Meldpunten Kinderporno en Discriminatie en internet service providers voortaan actief kinderporno en discriminatie melden.De Tweede Kamer is bij brief van 11 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5363542/505).
Heemst, E.P. van (PvdA) Hirsi Ali, mw. A. (VVD) Vergeer-Mudde, mw. F. (SP) 29 800 VI, nr. 137 constaterende, dat de minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie heeft toegezegd dat actieprogramma’s zullen worden uitgewerkt, die tot doel hebben, moslimjongeren bewust te maken van de gevaren van radicalisering, hun weerbaarheid tegen radicaliseringsinvloeden te vergroten en personen in hun omgeving zodanig toe te rusten dat zij tijdig kunnen ingrijpen; overwegende, dat de rol van consultatiebureaus versterkt moet worden; overwegende, dat scholen voldoende mogelijkheden moeten hebben om bij leerlingen thuis kennis te maken en de ouders bij het leerproces te betrekken; overwegende, dat sommige ouders niet naar ouderavonden gaan en het nuttig is te onderzoeken of een verplichting nodig en handhaafbaar is; overwegende, dat uit de resultaten van de Dag van de Leerplicht blijkt dat persoonlijk contact van de leerplichtambtenaar met de spijbelaar en de ouders beter werkt dan het sturen van brieven; overwegende, dat een studie van de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Justitie heeft uitgewezen dat mentorprojecten zorgen voor een vermindering van schooluitval en een verbetering van leerprestaties; verzoekt de regering in de uitwerking van de actieprogramma’s aandacht te besteden aan de rol van consultatiebureaus, leerplichtambtenaren, leraren, mentoren en ouders in het voorkomen van radicalisering en het vergroten van de weerbaarheid van moslimjongeren en daarbij bovenstaande overwegingen mee te nemen.De Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering (kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
Azough, mw. N. (GL) Heemst, E.P. van (PvdA) Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) 29 800 VI, nr. 138 overwegende, dat het nodig is de weerbaarheid van jongeren tegen (moslim)radicalisme te vergroten; overwegende, dat de huidige beleidsvoorstellen geheel over de hoofden van jongeren zelf tot stand zijn gekomen; van mening, dat er een grotere kans van slagen is wanneer jongeren zelf een actieve rol krijgen in het bestrijden van radicalisme; verzoekt de regering jongeren via scholen en/of sportverenigingen zelf een aantal voorstellen te laten formuleren die integratie bevorderen en radicaliseringbestrijden; verzoekt de regering tevens de beste voorstellen over te nemen en de uitvoering ervan financieel mogelijk te maken.De Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering (kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
Azough, mw. N. (GL) Heemst, E.P. van (PvdA) 29 800 VI, nr. 139 van mening, dat de voorliggende nota tegen radicalisering en voor weerbaarheid van jongeren onvoldoende aangeeft op welke wijze relevante organisaties betrokken zullen worden; overwegende, dat voor een effectieve en succesvolle aanpak van radicalisering een breed draagvlak noodzakelijk is; van mening, dat migrantenorganisaties, vrouwenorganisaties en islamitische organisaties, als LOM, CGI en CMO etc. vanuit hun verantwoordelijkheid en functie in de diverse gemeenschappen bij de opstelling en uitvoering van het betrokken plan dienen te worden; verzoekt de regering alvorens zij met een nieuwe nota komt ter bestrijding van radicalisering en vergroting van weerbaarheid, diverse zelforganisaties te betrekken bij invulling en uitvoering van de nieuwe nota.De Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering (kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
Albayrak, mw. mr. N. (PvdA) Halsema, mw. drs. F. (GL) Ham, B. van der (D66) Velzen, mw. K. van (SP) 24 077, nr. 151 overwegende, dat de handhaving van het huidige softdrugbeleid een groot beslag legt op de capaciteit van justitie en politie; overwegende, dat veel lokale bestuurders voelen voor een zekere vorm van regulering van de achterdeur van de coffeeshop om de overlastproblematiek aan te pakken, en dat zij grote problemen ondervinden met de handhaving van de huidige regeling; overwegende, dat verregaande regulering van de achterdeur ook tot problemen kan leiden; constaterende, dat het wenselijk is deze impasse te doorbreken; verzoekt de regering nieuwe scenario’s te onderzoeken voor het oplossen van de achterdeurproblematiek, en daarin te betrekken:– de mogelijkheid om BIGH LB-criteria voor deugdelijke cannabistelers te ontwikkelen (Boekhouding, Informatieverstrekking, Geen bestrijdingsmiddelen, alleen Hennepplanten verbouwen, alleen Leveren aan coffeeshops en deugdelijke Bedrijfsvoering);– de mogelijkheid van kleinschalige experimenten met regulering van de achterdeur van coffeeshops, opdat de voor- en nadelen in de praktijk kunnen worden onderzocht;– een mix van repressieve sancties en regulering;– de bredere toepassing van elementen uit het HEKTOR programma;– het draagvlak in de Europese Unie voor deze scenario’s te onderzoeken en de Kamer over dit alles te berichten.De Tweede Kamer is bij brief van 28 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5381461/05).
Griffith, mw. mr. L.J. (VVD) 29 800 VI, nr. 95 verzoekt de regering, een onderzoek te doen naar de specifieke aard en de omvang van de vormen van ernstig crimineel gedrag gepleegd door jongeren tussen de 14 en 16 jaar al dan niet in groepsverband en verzoekt de regering een onderzoek te doen naar de aard en de omvang van de strafbare feiten die jongeren tussen 14 en 16 jaar plegen die de rechtsorde ernstig hebben aangetast en te onderzoeken welke sanctie de rechter deze jongeren heeft opgelegd en de Kamer over voorgaande te informeren.De Tweede Kamer is bij brief van 7 juli 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5358976/05).
Beeten, mr. R.H. van de (CDA) Dölle, prof.mr. A.H.M. (CDA) Holdijk, mr. G. (SGP) Kohnstamm, mr. J. (D66) Kox, M.J.M. (SP) Rosenthal, prof.dr. U. (VVD) Tan, mr. I.Y. (PvdA) 28 979 Eoverwegende dat de detentie van verslaafden met psychische problemen, psychiatrische patiënten en geestelijk gehandicapten in toenemende mate een probleem vormt in het gevangeniswezen; overwegende dat de op deze groepen gedetineerden gerichte samenwerking en afstemming tussen zorginstellingen, hulpverlening, justitie, werkvoorziening en gemeenten ernstige lacunes vertonen; verzoekt de regering in de hoofdlijnen van het regeringsbeleid voor 2005 te voorzien in de noodzakelijke samenhang tussen curatieve en penitentiaire voorzieningen.De Tweede Kamer is bij brief van 25 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5367686/05).
Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) Rouvoet, mr. A. (ChristenUnie) Vlies, ir. B.J. van der (SGP) Çörüz, C. (CDA) Örgü, F. (VVD) 29 815, nr. 16 constaterende, dat de Inspectie Jeugdzorg in het rapport «Onderzoek naar de kwaliteit van het hulpverleningsproces aan S» diverse aanbevelingen doet over de werkwijze en uitvoering van de ondertoezichtstaak door het Bureau Jeugdzorg; voorts constaterende, dat de besturen van provincies verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wet op de Jeugdzorg; verzoekt de regering in samenwerking met de besturen van de provincies in het licht van de aanbevelingen van het rapport van de IJZ onderzoek te doen naar de werkwijze van de Bureaus Jeugdzorg en concrete aanbevelingen voor verbetering van de werkwijze te doen en de Kamer voor de zomer over de uitkomsten daarvan te informeren.De Tweede Kamer is bij brief van 25 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5361280/05).
Fessem, W.M.M. van (CDA) Huizinga-Heringa, mw. J.C. (ChristenUnie) Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) Staaij, mr. C.G. van der (SGP) Visser, A.P. (VVD) Vos, mw. M. (GL) Vries, mr. K.G. de (PvdA) Wit, mr. J.M.A.M. de (SP) 19 637, nr. 918 overwegende, dat op basis van de uitspraak van de Raad van State d.d. 19 november 2004 bepaalde dat «14/1-brieven» formeel als een aanvraag moeten worden beschouwd en het antwoord formeel als een besluit waartegen rechtsmiddelen mogelijk zijn; overwegende, dat het kabinet voorstelt om een onderscheid te maken tussen brieven die voor en na 19 november 2004 zijn ontvangen en al of niet beantwoorde brieven, wat een verschil in behandeling tot gevolg heeft; overwegende, dat het kabinet eerst pas op 18 maart 2005 dat verschil in behandeling derhalve het beleid met betrekking tot de «14/1-brieven» openbaar heeft gemaakt en aan de Tweede Kamer heeft meegedeeld; overwegende, dat personen die het betreft niet eerder dan 18 maart 2005 konden weten in welke zin het kabinet gehoor zou geven aan de uitspraak van de Raad van State; verzoekt het kabinet om het nieuwe beleid inzake de «14/1-brieven» op 18 maart 2005 in werking te laten treden, zijnde de datum van openbaarmaking van de brief aan de Tweede Kamer.De Tweede Kamer is bij brief van 14 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5368744/05).
Aartsen, J.J. van (VVD) Bos, W.J. (PvdA) Dittrich, mr. B.O. (D66) Verhagen, drs. M.J.M. (CDA) 28 689 XX, nr. 27 verzoekt de regering de mogelijkheid te onderzoeken in hoeverre het huidige systeem waarbij vooral eisen worden gesteld aan de in Nederland verblijvende partner, vervangen kan worden door een systeem waarbij vooral eisen aan de migrerende partner worden gesteld; verzoekt de regering tevens te bezien in hoeverre in dat systeem van migrerende partners tenminste alfabetisering in de eigen taal is gewenst.De Tweede Kamer is bij brief van 20 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411366/06).
Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA) Fessem, W.M.M. van (CDA) Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) Staaij, mr. C.G. van der (SGP) Visser, A.P. (VVD) 29 800 VI, nr. 135 overwegende, dat aan de IND financiële taakstellingen zijn opgelegd die mede worden gerealiseerd via (verhoging van) legesinkomsten; overwegende, dat onvoldoende inzicht bestaat in de mogelijkheid om zulke taakstellingen te realiseren via een efficiëntere werkwijze van de IND; verzoekt de regering te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om via efficiencyvergroting bij de IND te komen tot beperking van behandelkosten en daarmee van leges.De Tweede Kamer is bij brief van 19 oktober 2005 geïnformeerd met de kabinetsreactie op het IND-onderzoek van de Algemene Rekenkamer (kenmerk: 5379617/05).
Eerdmans, B.J. (LPF) Laan, mw. mr. L.W. van der (D66) Weekers, mr.drs. F.H.H. (VVD) Wolfsen, dhr. A. (PvdA) 29 452 XX, nr. 32 overwegende, dat het, mede ter bestrijding van mogelijk verkeerde beeldvorming, in beginsel wenselijk is dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar de verlofpraktijk in Veldzicht; verzoekt de regering zodra de lopende onderzoeken of inspecties daar aanleiding toe geven of als medewerkers van de kliniek meer prijs stellen op zo’n onafhankelijk onderzoek, TNO met een soortgelijke opdracht onderzoek te laten verrichten in Veldzicht en daarbij in het bijzonder ook aandacht te besteden aan kennis, ervaring en de vaardigheden van de medewerkers dan wel voor eind september gemotiveerd en op basis van een rapport van genoemde inspectie aan te geven waarom dat wenselijk noch noodzakelijk is.De Tweede Kamer is mondeling geïnformeerd in het debat op 30 juni 2005 naar aanleiding van het Algemeen Overleg op 29 juni 2005 over maatregelen TBS (kamerstuk: nr. 98, pag. 6023–6026).
Aartsen, J.J. van (VVD) Bos, W.J. (PvdA) Dittrich, mr. B.O. (D66) Eerdmans, B.J. (LPF) Halsema, mw. drs. F. (GL) Rouvoet, mr. A. (ChristenUnie) Verhagen, drs. M.J.M. (CDA) Vlies, ir. B.J. van der (SGP) Wilders, G. (groep Wilders) Wit, mr. J.M.A.M. de (SP) 29 754 I, nr. 7 overwegende, dat het van groot belang is om allerlei processen van radicalisering die bewerkstelligen dat jongeren op enigerlei moment hun toevlucht zoeken tot de politieke islam en de daarbij behorende terroristische activiteiten tegen te gaan; constaterende, dat het intensiever vervolgen en bestraffen van haat zaaien, racisme en discriminatie daarbij cruciaal is; verzoekt de regering het Openbaar Ministerie op te dragen de vervolging en bestraffing van haat zaaien, racisme en discriminatie te intensiveren.De Tweede Kamer is bij brief van 3 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5380490/505).
Haersma Buma, mr. S. van (CDA) 29 800 VI, nr. 43 overwegende, dat de aanpak van de zware criminaliteit innovatief moet worden aangepakt; verzoekt de regering vernieuwende voorstellen te doen om de zware criminaliteit aan te pakken en daarbij in te gaan op de mogelijkheid van het strafrechtelijk onder curatele stellen van veroordeelden, ontzetting uit bepaalde rechten van veroordeelden, zoals het recht bestuurder te zijn van een rechtspersoon en intrekking van paspoort en rijbewijs als bijzondere strafrechtelijke maatregelen, en het aan banden leggen van de uitvoer van grote hoeveelheden contant geld.De Tweede Kamer is mondeling geïnformeerd tijdens het Algemeen Overleg van 10 maart 2005 en bij de begrotingsbehandeling op 24 november 2005.
Fessem, W.M.M. van (CDA) Halsema, mw. drs. F. (GL) Huizinga-Heringa, mw. J.C. (ChristenUnie) Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) Vries, mr. K.G. de (PvdA) Wit, mr. J.M.A.M. de (SP) 19 637 XX, nr. 950 overwegende dat de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft toegezegd te laten onderzoeken hoe het mogelijk is dat vertrouwelijke gegevens van uitgeprocedeerde en teruggekeerde asielzoekers uit Congo in handen zijn gekomen van de Congolese migratieautoriteiten (DGM); overwegende dat alles in het werk moet worden gesteld om te voorkomen dat opnieuw vertrouwelijke gegevens in handen van DGM komen; verzoekt de regering, hangende de bespreking in de Kamer van de uitkomsten van het toegezegde onderzoek de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Congo op te schorten.De Tweede Kamer is bij brief van 9 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5390916/05). Uitzetting naar Congo is opgeschort geweest tot 22 februari 2006. Tijdens het Algemeen Overleg op 22 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met de hervatting van uitzettingen naar Congo.
Kalsbeek, mw. mr. N.A. (PvdA) Kant, mw. dr. A.C. (SP) Rouvoet, mr. A. (ChristenUnie) Tonkens, mw. E.H. (GL) 29 815, nr. 15 overwegende, dat in de praktijk van de jeugdzorg en kinderbescherming onvoldoende recht wordt gedaan aan het uitgangspunt dat bovenal een kind beschermd moet worden; verzoekt het kabinet al het mogelijke -waaronder wetswijziging van de Wet op de Jeugdzorg- te doen om de norm dat de bescherming van het kind primaire doelstelling is in jeugdzorg en kinderbescherming, te verankeren.De Tweede Kamer is bij brief van 20 september 2005 door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport geïnformeerd (kenmerk: DJB/JZ-2615854).
Eerdmans, B.J. (LPF) Griffith, mw. mr. L.J. (VVD) Haersma Buma, mr. S. van (CDA) Rouvoet, mr. A. (ChristenUnie) Vos, mw. M. (GL) Wit, mr. J.M.A.M. de (SP) Wolfsen, dhr. A. (PvdA) 29 849 I, nr. 16 van mening, dat met bestraffing van deze misdrijven door middel van een strafbeschikking, ook gezien de hoogte van de maximaal op te leggen straf, geen recht wordt gedaan aan de ernst van deze misdrijven en de gevolgen voor de slachtoffers; verzoekt de regering te bevorderen dat in de aanwijzing van het Openbaar Ministerie wordt vastgelegd dat zeden- en geweldsmisdrijven die letsel tot gevolg hebben niet in aanmerking dienen te komen voor afdoening van het Openbaar Ministerie met een strafbeschikking.De Tweede Kamer is bij brief van 29 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5394585).
Rouvoet, mr. A. (ChristenUnie) Weekers, mr.drs. F.H.H. (VVD) 30 300 VI, nr. 60 verzoekt de regering om naar analogie van de regelgeving terzake van openbare dronkenschap een blowverbod in de openbare ruimte te bewerkstelligen, bij voorkeur door een zodanige aanpassing van de vervolgingsrichtlijnen van Openbaar Ministerie inzake drugs dat in de praktijk het gebruik van drugs op straat effectief kan worden tegengegaan.De Tweede Kamer is bij brief van 14 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5393056/05).
Fessem, W.M.M. van (CDA) Halsema, mw. drs. F. (GL) Huizinga-Heringa, mw. J.C. (ChristenUnie) Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) Staaij, mr. C.G. van der (SGP) Vries, mr. K.G. de (PvdA) Wit, mr. J.M.A.M. de (SP) 19 637 XX, nr. 950 verzoekt de regering hangende de bespreking in de Kamer van de uitkomsten van het toegezegde onderzoek de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Congo op te schorten.De Tweede Kamer is bij brief van 9 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5390916/05).
Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) Vos, mw. M. (GL) Vries, mr. K.G. de (PvdA) Wit, mr. J.M.A.M. de (SP) 19 637 XX, nr. 968 verzoekt de regering in haar ambtsberichten over de landen (of delen van landen) waar homoseksualiteit strafbaar is of in de praktijk ernstige discriminatie of bestraffing plaatsvindt, standaard en volledig te rapporteren over de situatie van homoseksuelen.Deze motie is doorgeleid naar de Minister van Buitenlandse Zaken. Het wordt meegenomen in de ambtsberichten.
Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) 24 587 XX, nr. 142 verzoekt de regering niet tot uitzetting van overlevenden van de Schipholbrand over te gaan zolang er geen sprake is van een zorgvuldige, onafhankelijke medische en psychische beoordeling van de overlevenden.De Tweede Kamer is mondeling geïnformeerd tijdens de debatten inzake de Schipholbrand van 17 en 23 november 2005.
Arib, mw. drs. K. (PvdA) Azough, mw N. (GL) 29 742 XX, nr. 18 verzoekt de regering alsnog de motie-Hirsi Ali c.s. uit te voeren en zorg te dragen voor steun en hulp aan vrouwen met kinderen met de Nederlandse nationaliteit om naar Nederland terug te keren.De Tweede Kamer is bij brief van 10 juli 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5350041/05).
Çörüz, C. (CDA) 30 300 VI, nr. 43 verzoekt de regering in het kader van de nadere uitwerking van het project «reguliere toelating», met een in Nederland gevestigde internationale instelling een proef te starten met visaverstrekking in de lijn van het Dubai-model.De Tweede Kamer is bij brief van 22 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5420763/06).
Varela, drs. J.M. (LPF) 30 300 VI, nr. 49verzoekt de regering er in voorkomende gevallen naar te streven met uitzetting te wachten tot de eerstvolgende schoolvakantie.Dit is onderdeel van het staand beleid.
Eerdmans, B.J. (LPF) Laan, mw. mr. L.W. van der (D66) Weekers, mr.drs. F.H.H. (VVD) Wolfsen, dhr. A. (PvdA) 29 452 XX, nr. 30 verzoekt de regering binnen de kortst mogelijke tijd van alle verleende verlofmachtigingen na te gaan of in de twee jaar voorafgaand aan het moment van aanvraag, deskundigen aanmerkelijk verschillend hebben geadviseerd inzake het delictrisico en indien dit het geval is de verlofmachtiging in te trekken dan wel de uitvoeringsvoorwaarden van het verlof aan te scherpen en de Kamer in september te berichten over de uitkomsten hiervan.De Tweede Kamer is bij brief van 19 september 2005 geïnformeerd (kamerstuk: 29 452, nr. 37).
Eerdmans, B.J. (LPF) Joldersma, mw. dr. F. (CDA) Weekers, mr.drs. F.H.H. (VVD) Wilders, G. (groep Wilders) Wolfsen, dhr. A. (PvdA) 29 452 XX, nr. 31 verzoekt de regering inzake de opsporing van tbs’ers die langer dan 48 uur afwezig zijn, langs voornoemde lijn een actief mediabeleid op te stellen teneinde de effectiviteit van de opsporing te vergroten.De Tweede Kamer is mondeling geïnformeerd in het debat op 30 juni 2005 naar aanleiding van het Algemeen Overleg op 29 juni 2005 over maatregelen TBS (kamerstuk: nr. 98, pag. 6023–6026).
Eerdmans, B.J. (LPF) Haersma Buma, mr. S. van (CDA) Laan, mw. mr. L.W. van der (D66) Rouvoet, mr. A. (ChristenUnie) Vlies, ir. B.J. van der (SGP) Weekers, mr.drs. F.H.H. (VVD) Wit, mr. J.M.A.M. de (SP) 30 300 VI, nr. 62 verzoekt de regering te bewerkstelligen dat in ieder geval plegers van gewelds- of zedenmisdrijven geen gelegenheid ontvangen tot het bekijken van gewelddadige of pornofilms in JJI’s en gevangenissen.De Tweede Kamer is mondeling geïnformeerd in de tweede termijn van de behandeling van de justitiebegroting 2006 op 24 november 2005.
Azough, mw N. (GL) Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA) Hirsi Ali, mw. A. (VVD) Kant, mw. dr. A.C. (SP) Varela, drs. J.M. (LPF) 30 300 VI, nr. 87 verzoekt de regering een plan van aanpak te maken voor bestrijding van segregatie.De Tweede Kamer is bij brief van 6 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5423906/06).
Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) 19 637 XX, nr. 997 verzoekt de regering (vertrouwelijk) inzage te geven in de onderliggende rapporten van de ambtsberichten waar de minister van Buitenlandse Zaken zijn oordeel inzake de veiligheidssituatie in Congo op baseert.Deze motie is overgedragen aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Inzage heeft plaatsgevonden en het debat heeft op 22 februari 2006 plaatsgevonden.
Eerdmans, B.J. (LPF) Weekers, mr.drs. F.H.H. (VVD) Wolfsen, dhr. A. (PvdA) 30 300 VI, nr. 40 verzoekt de regering te bewerkstelligen dat in alle arrondissementen in ieder geval ook de zeer belangrijke (laatste) strafrechtelijke schakel van de keten op orde is en dat die strafrechtelijke fase altijd in ieder geval mede het volgende inhoudt: er wordt waar nodig prompt proces-verbaal opgemaakt, op ieder parket is de jeugdofficier belast met de behandeling en de coördinatie van deze zaken, kind en ouder(s) of verzorger(s) kunnen binnen een maand voor een «spijbelrechter» verschijnen en de Raad voor de Kinderbescherming wordt steeds uitgenodigd, bij de zitting aanwezig te zijn.De Minister van Justitie heeft de Tweede Kamer in de tweede termijn van de begrotingsbehandeling 2006 mondeling geïnformeerd (kamerstuk: Handelingen 2005–2006, nr. 26, TK pag. 1816, blz. 35).
Laan, mw. mr. L.W. van der (D66) Timmer, mw. A.J. (PvdA) 30 072 XX, nr. 2 verzoekt de regering de resultaten van het WODC-onderzoek naar nut en noodzaak van een expertisecentrum kinderontvoering niet af te wachten en onverwijld zorg te dragen voor het opzetten van het expertisecentrum.De Tweede Kamer is bij brief van 23 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5407690/06).
Haersma Buma, mr. S. van (CDA) Laan, mw. mr. L.W. van der (D66) Weekers, mr.drs. F.H.H. (VVD) 29 452 VI, nr. 28 overwegende, dat een nieuwe afweging van het privacybelang en het veiligheidsbelang aan de orde is; overwegende, dat het uitgangspunt moet zijn dat mensen recht hebben op maximale privacy; overwegende, dat wetsovertreders hun recht op privacy kunnen verspelen; verzoekt de regering de Kamer een notitie te doen toekomen over de mogelijkheid om te komen tot een stelsel van privacybeperkende sancties, naar analogie van vrijheidsbeperkende sancties.DeTweede Kamer is bij brief van 22 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5419742/06).
Eerdmans, B.J. (LPF) Laan, mw. mr. L.W. van der (D66) Weekers, mr.drs. F.H.H. (VVD) Wolfsen, dhr. A. (PvdA) 30 300 VI, nr. 46 verzoekt de regering in overleg met de reclassering te onderzoeken welke modaliteiten er mogelijk zijn voor de invoering van een systeem van herstelgerechtigheid en hierover de Kamer te informeren tegelijk met het indienen van het wetsvoorstel rond de positie van het slachtoffer in het strafproces.De Tweede Kamer is bij brief van 16 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5400790/06).
Laan, mw. mr. L.W. van der (D66) Timmer, mw. A.J. (PvdA) 30 072 XX, nr. 3 verzoekt de regering het schadefonds geweldsmisdrijven open te stellen voor ouders van ontvoerde kinderen, ook indien de ontvoering zonder geweldplaatsvond.De Tweede Kamer is bij brief van 23 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5407690/06).
Vries, mr. K.G. de (PvdA) 30 240 XX, nr. 8 verzoekt om de Kamer vóór 1 april 2006 mee te delen wanneer de – mede ten gevolge van de in 2004 ontstane automatiseringsproblemen bij de IND – bestaande achterstanden bij de uitgifte van documenten en de behandeling van verzoeken om een vergunning, zullen zijn opgelost en welke concrete stappen daartoe zullen worden gezet.De Tweede Kamer is bij brief van 16 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5420 501/06).
Vries, mr. K.G. de (PvdA) 29 344 XX, nr. 54 verzoekt de regering zich te bezinnen op alternatieve vormen van opvang van ouders met minderjarigen in vreemdelingenbewaring en de Kamer hierover in te lichten.De Tweede Kamer is bij brief van 27 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5428732/06).
Eerdmans, B.J. (LPF) Fessem, W.M.M. van (CDA) Griffith, mw. mr. L.J. (VVD) 29 200 VI, nr. 50 verzoekt de regering bij de ontwikkeling van een nieuw beleid van voorwaardelijke invrijheidstelling de ondergrens van het uitzitten van tweederde van de straf niet te verlaten.Dit is afgedaan met wetsvoorstel 30 513, nr. 1.
Haersma Buma, mr. S. van (CDA) Weekers, mr.drs. F.H.H. (VVD) Wolfsen, dhr. A. (PvdA) 30 300 VI, nr. 57 verzoekt de regering een bevoegdheid voor de officier van justitie te creëren om aan verdachten een aanwijzing te kunnen geven omtrent het gedrag, die bestaat uit bijvoorbeeld een straat- of contactverbod.De Tweede Kamer is bij brief van 10 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5412 123/06/7).
Vries, mr. K.G. de (PvdA) 29 344 XX, nr. 54 verzoekt de regering zich te bezinnen over alternatieve vormen van opvang van ouders met minderjarigen in vreemdelingenbewaring en de Kamer hierover in te lichten.De Tweede Kamer is bij brief van 27 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5428732/06).
Camp, mr.ing. W.G.J.M. van de (CDA) Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA) Hirsi Ali, mw. A. (VVD) 30 300 VI, nr. 82 verzoekt de regering initiatieven te ontwikkelen om samen met betrokken organisaties en instanties de participatie van allochtonen in besturen, commissies en ondernemingsraden te bevorderen en de Kamer daarover te informeren.De Tweede Kamer is bij brief van 20 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5413 768/06).
Camp, mr.ing. W.G.J.M. van de (CDA) 30 300 VI, nr. 83 overwegende, dat klassieke serviceclubs als Rotary, Lions en Probus een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de bevordering van participatie en integratie van allochtonen; verzoekt de regering hierover in overleg te treden met de genoemde serviceclubs en de Kamer daarover te informeren.De Tweede Kamer is bij brief van 20 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5413 768/06).
Dittrich, mr. B.O. (D66) Fessem, W.M.M. van (CDA) Visser, A.P. (VVD) 19 637 XX, nr. 955 verzoekt de regering te onderzoeken of de beoordeling van de asielaanvragen uit het project Terugkeer zodanig georganiseerd kan worden dat medio 2006 alle zaken zijn afgehandeld door de IND en de rechter; verzoekt de regering de Kamer hierover binnen twee weken te rapporteren.De Tweede Kamer is bij brief van 22 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5363085/05).
Spies, mw. mr. drs. J.W.E. (CDA) 30 000 VI, nr. 23 overwegende, dat de regering met een beroep op het belang van de Staat weigert de Kamer vooraf al dan niet vertrouwelijk informatie te verstrekken uit het advies van de landsadvocaat en het rapport van ECN;van mening, dat de Kamer deze informatie bij voorkeur voor instemming met het convenant Borssele maar in elk geval achteraf al dan niet vertrouwelijk wil ontvangen om haar controlerende taak uit te kunnen oefenen;verzoekt de regering feiten en argumenten, niet zijnde persoonlijke beleidsopvattingen, uit deze beide documenten zo mogelijk voor, maar in elk geval na ondertekening van het convenant Borssele en na afronding van eventuele juridische acties, aan de Kamer ter beschikking te stellen.De Tweede Kamer is bij brief van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 25 april 2006 geïnformeerd ( kamerstuk: 30 000, nr. 24).
Haersma Buma, mr. S. van (CDA) Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) 19 637 XX, nr. 995verzoekt de regering na te gaan of het mogelijk is bij voorrang op alle actoren in het gehele verwijderproces inclusief de voorbereiding daarvan, onafhankelijk toezicht in te stellen en bij de inrichting van de nieuwe terugkeerorganisatie hier rekening mee te houden.De Tweede Kamer is bij brief van 21 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5410991).
Azough, mw. N. (GL) Camp, mr.ing. W.G.J.M. van de (CDA) Dijsselbloem, ir. J.R.V.A. (PvdA) Hirsi Ali, mw. A. (VVD) Huizinga-Heringa, mw. J.C. (ChristenUnie) Lambrechts, mw. drs. E.D.C.M. (D66) Varela, drs. J.M. (LPF) 30 300 VI, nr. 90 verzoekt de regering in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties te werken aan de opstelling van een ethische code waarmee bedrijven die deze code onderschrijven, uitspreken gelijke kansen voor iedereen te garanderen bij de werving en selectie van personeel, de handelwijze bij beëindiging van contracten of de proeftijd en de terbeschikkingstelling van stageplaatsen.De Tweede Kamer is bij brief van 10 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5412169/06).