Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 1. LEESWIJZER

Algemeen

In deze leeswijzer wordt kort ingegaan op de beleidsagenda, de verantwoordelijkheidsverdeling van de bewindslieden, de overzichtsconstructies, een aantal specifieke afspraken met het ministerie van Financiën en de opbouw van de Memorie van Toelichting.

Beleidsagenda

In de beleidsagenda zijn – aan de hand van een aantal centrale thema’s – de belangrijkste doelstellingen van het Justitiebeleid voor het jaar 2007 opgenomen. Daarnaast is in de beleidsagenda een overzicht opgenomen van de belangrijkste beleidsmatige mutaties.

Begrotingsstructuur

De begrotingsstructuur is ten opzichte van de begroting 2006 niet ingrijpend gewijzigd. Wel heeft in een aantal gevallen een aanscherping van de formulering van operationele doelstellingen plaatsgevonden Daarmee komen de taken en verantwoordelijkheden van Justitie beter tot uitdrukking.

Verantwoordelijkheidsverdeling bewindslieden

Het ministerie van Justitie kent twee ministers, te weten de minister van Justitie en de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie (V&I). De dossiers van de beide bewindslieden zijn in principe op het niveau van beleidsartikel te onderscheiden. Zo is de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie verantwoordelijk voor het beleid dat valt onder de beleidsartikelen 15 (Vreemdelingen) en 16 (Integratie). De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de overige beleidsartikelen. Daarnaast is de minister van Justitie ook verantwoordelijk voor de niet-beleidsartikelen. Voor zover er beleidsinhoudelijke overlap is op de artikelen dan is de minister van Justitie op deze artikelen beheersmatig verantwoordelijk voor het gehele beleidsartikel.

De overzichtsconstructies

In de Justitiebegroting 2007 worden twee interdepartementale overzichtsconstructies gepresenteerd: «Asiel en Migratie» en «Integratiebeleid Etnische Minderheden».


Het ministerie van Justitie levert een bijdrage aan twee interdepartementale overzichtconstructies. Dit betreft «Grote Stedenbeleid»(GSB) en de «Homogene Groep Internationale Samenwerking« (HGIS), waarvan de coördinatie in handen is van respectievelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Specifieke afspraken

Het ministerie van Justitie heeft in de begroting 2007 over een aantal punten specifieke afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën. Deze punten worden hieronder genoemd.

Actoren

In de Rijksbegrotingsvoorschriften wordt onder het niveau van operationele doelstellingen een zogenaamd instrumentniveau voorgeschreven. Justitie maakt inderdaad gebruik van dat niveau maar gebruikt in plaats van de term «instrumenten» de term «actoren».

Positionering apparaatsuitgaven

In de begroting 2007 van Justitie worden – met uitzondering van het apparaatsbudget van de Directie Wetgeving – alle apparaatsbudgetten van beleidsdirecties bij het niet-beleidsartikel 91 «Effectieve besturing van het Justitie-apparaat» ondergebracht.

Budgetflexibiliteit

In de begroting wordt per beleidsartikel, conform de motie Bakker c.s. (TK 30 391 nr. 3), voor de programma-uitgaven aangegeven in welke mate deze juridisch verplicht zijn. Indien de budgetten niet-juridisch verplicht zijn, wordt bij de tabellen budgettaire gevolgen van beleid toegelicht waarvoor deze gereserveerd zijn.

Subsidies

Bij de tabellen betreffende de budgettaire gevolgen van beleid worden subsidieverplichtingen niet gespecificeerd. In plaats daarvan wordt in het verdiepingshoofdstuk aangegeven welke subsidieverleningen de wettelijke grondslag ontlenen aan de begroting als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene Wet bestuursrecht.

Toelichten van programma- en apparaatsuitgaven met volume- en prijsgegevens

In overleg met het ministerie van Financiën is afgeweken van het toelichten van apparaats- en programma-uitgaven met volume- en prijsgegevens indien Justitie dit niet zinvol acht.

Outcome- en outputindicatoren

Bij de operationele doelstellingen 11.1, 13.6 en 17.1 ontbreken outcome- en outputindicatoren. De Tweede Kamer heeft over dit onderwerp de zogenaamde «comply or explain-brief» ontvangen (TK 29 949, nr. 49).

Raad voor de rechtspraak

In het wetslichaam is een apart wetsartikel opgenomen voor de Raad voor de rechtspraak. In de Wet op de Rechtelijke Organisatie is de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering geattribueerd aan de gerechten en aan de Raad voor de rechtspraak. Daarmee heeft de minister van Justitie geen directe verantwoordelijkheid meer voor de bedrijfsvoering. Wel heeft de minister een verantwoordelijkheid als toezichthouder.

Vanaf 1 januari 2005 geldt een nieuwe bekostigingssystematiek voor de rechtspraak. De nieuwe bekostigingswijze is volledig gebaseerd op outputfinanciering. Bij de rechtspraak is per 1 januari 2005 het batenlasten stelsel ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de Raad in de begroting wordt gepositioneerd. Door Justitie is gekozen voor een «bijdrage-constructie». Dit betekent dat op artikel 12 «Rechtspleging en rechtsbijstand» de bijdrage aan de Raad is opgenomen en de Raad voor de rechtspraak niet in de begrotingsstaat inzake baten/lastendiensten is opgenomen. Daarnaast is een apart hoofdstuk voor de Raad in de begroting opgenomen (hoofdstuk 7).

Overige punten

Gehanteerde toerekeningssleutels

Het komt voor dat een budgethouder of organisatie-eenheid een bijdrage levert aan meerdere doelstellingen. Indien geen betere informatie voorhanden is, zullen de toerekeningssleutels voor de afzonderlijke bijdragen die ex-ante bij de begrotingsvoorbereiding worden vastgesteld ook ex-post worden gehanteerd bij de verantwoording.

Derdeninformatie

Indien binnen de begroting informatie verkregen van derden is opgenomen, wordt dit specifiek in de toelichting bij de betreffende operationele doelstelling vermeld.

Vermoedelijke uitkomsten

Daar waar geen sprake is van streefwaarden, betreffen de in deze begroting opgenomen bedragen, aantallen, percentages en dergelijke over het jaar 2006 vermoedelijke uitkomsten.

Positionering baten-lastendiensten

De uitgaven van alle uitvoerende diensten, inclusief de baten-lastendiensten van het ministerie van Justitie, worden wat betreft de begrotingsindeling aangemerkt als programma-uitgaven.

Opbouw Memorie van Toelichting

De Memorie van Toelichting is als volgt opgebouwd:

• Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel;

• Begrotingstoelichting, uitgesplitst in:

1. Leeswijzer;

2. Beleidsagenda;

3. Beleidsartikelen;

4. Niet-beleidsartikelen;

5. Bedrijfsvoeringsparagraaf;

6. Diensten die een baten-lasten stelsel voeren;

7. Raad voor de Rechtspraak;

8. Verdiepingsbijlage;

9. Moties en toezeggingen;

10. Overzichtsconstructies;

– Interdepartementale overzichtsconstructie Asiel en Migratie;

– Interdepartementale overzichtsconstructie Integratiebeleid Etnische Minderheden;

11. Overzicht ZBO’s en RWT’s;

12. PMJ-Bijlage;

13. Wetgevingsprogramma;

14. Lijst met afkortingen;

15. Trefwoordenlijst.