Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2 A Afgedane toezeggingen

OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
De Minister zal in 2002 een nieuw tevredenheidsonderzoek laten houden onder de slachtoffers.Parlementaire agenda (PA) [10-10-2001] Tweede Kamer AODe Tweede Kamer is bij brief van 31 januari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5384710).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat de verplichte reclamecode landelijke vergunninghouders casinospelen en speelautomaten wordt aangescherpt en meegenomen bij de verruiming van vergunningsvoorwaarden.PA [8-11-2001] AO inz. rapport «Nieuwe Ronde, nieuwe kansen» van MDW-werkgroep Wet op de kansspelenPA [10-3-2004] Algemeen overleg KansspelenPA [28-6-2005] (24 557/29 800VI) Kansspelbeleid.De Tweede Kamer is bij brief van 10 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5388037).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer een heroriëntatie op de Wet op het Notarisambt toe, onder andere met betrekking tot toezicht, ministerieplicht, benoemingsvereisten en goodwill.  
PA [18-6-2003] AO Onroerendgoed-praktijk d.d. 18 juni 2003De Tweede Kamer is bij brief van 27 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5376862/05). 
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe om de voorstellen van het IBO Rechtsbijstand om te zetten in effectieve regelgeving, mee te nemen in de wijziging van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.Uitgaande brief (UB) [26-6-2003] IBO rechtsbijstandDe Tweede Kamer is bij brief van 5 juli 2005 geïnformeerd met de derde voortgangsrapportage stelselwijziging (kenmerk: 5359790/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe in de stelselherziening rechtsbijstand mee te nemen dat een herordening van de puntentoekenning in de vergoedingenstructuur over de verschillende fasen van de asielprocedure een effectief instrument kan zijn om de advocaat een betere afweging te laten maken inzake doorprocederen.UB [26-6-2003] IBO rechtsbijstandDe Tweede Kamer is bij brief van 5 juli 2005 geïnformeerd met de derde voortgangsrapportage stelselwijziging (kenmerk: 5359790/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat de effectiviteit van de jeugdbescherming zal worden onderzocht, waarbij ook de mogelijkheid tot ontwikkeling van prestatie-indicatoren voor de jeugdzorg zal worden meegenomen.UB [7-7-2003] Vervolg inzake verzoek om informatie n.a.v. rapport Inspectie Jeugdhulpverlening en JeugdbeschermingPA [31-1-2005] Landelijk Beleidskader Jeugdzorg/VoortgangsrapportageDe Tweede Kamer is op 20 september 2005 geïnformeerd door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (kenmerk: DJB/JZ-2615854).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting van de Hoge Raad.PA [28-10-2003] Justitie begrotingsbehandeling 2004De Tweede Kamer is bij brief van 16 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5386395/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de werking van in overleg tussen het Ministerie v Justitie en de branche ontwikkelde zogenaamde «notice and take down»-procedures, een half jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel.PA [4-11-2003] Heropening Aanpassingswet richtlijn elektronische handel (28 197)De Tweede Kamer is bij brief van 11 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5363542/505).
De Minister van Justitie zegt de Eerste Kamer toe dat er, behoudens de normale indexering, geen extra structurele verhoging van het griffierecht komt voor het rapport van de ambtelijke werkgroep stelselherziening is verschenen.PA [2-12-2003] EK behandeling op 2-12-2003, van wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgerlijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechten (verhoging van de opbrengst van griffierechten)De Minister van Justitie zal, conform de toezegging, behoudens de normale indexering geen extra structurele verhoging van het griffierecht doorvoeren voor het rapport van de ambtelijke werkgroep stelselherziening is verschenen.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de mogelijkheid van klachten op verzoek van burgers te onderzoeken in het kader van de herziening van de Wet Politieregisters.PA [10-12-2003] Voortzetting wetgevingsoverleg Wet op de IdentificatieplichtHet wetsvoorstel is op 17 oktober 2005 bij de Tweede Kamer ingediend (kenmerk: 5375136/05/6).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe zo spoedig mogelijk te komen met nieuwe pachtregelgeving. Het voorontwerp zal eerst met de praktijk worden besproken, mede om daar een zo breed mogelijk draagvlak te creëren.PA [5-2-2004] Het onderzoeksrapport «Grondgebruik, pachtcontracten en pachtprijsmechanismen »(27 924, nr. 10). Pachtbeleid en pachtwetOp 3 februari 2006 is het voorstel van wet aan de Tweede Kamer aangeboden (Kamerstukken II 2005/06 nr. 30 448) .
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe begin 2005 het wetsvoorstel notaris in loondienst in te dienen.UB [3-5-2004] NotariaatDe Tweede Kamer is bij brief van 27 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5378434).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe haar in het najaar te informeren over een algemeen onderzoek naar de mogelijkheden omtrent consequenties van een strafrechtelijke veroordeling voor een verblijfsvergunning.UB [3-6-2004] Moties emancipatie en integratieDe Tweede Kamer is bij brief van 30 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5377755/05).
De Minister voor Vreemdelingzaken en Integratie zal de Eerste Kamer in 2005 informeren over de stand van zaken rond de capaciteitsproblemen, waarbij met name zal worden ingegaan op de vraag of de termijn van 28 dagen nog steeds nodig is (Wetsvoorstel 28 749).PA [15-6-2004] Wijziging Vreemdelingenwet 2000 (28 749 en29 224) (Voortzetting om 18.00 tot 19.45 uur)De Eerste Kamer en de Tweede Kamer zijn bij brief van 22 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: respectievelijk 5 381 573/05 en 5381572/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over het aantal «vastzittende» criminele illegalen, hoeveel daarvan ongewenst zijn en hoeveel er na uitzitting van hun straf worden teruggestuurd.PA [16-6-2004] Wetgevingsoverleg: Jaarverslag 2003 van het Ministerie van Justitie + Wijziging v.d. begroting van uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (Slotwet)De Tweede Kamer is bij brief van 3 november 2005 geïnformeerd met de rapportage Vreemdelingenketen mei-augustus 2005 (kamerstuk: 19 637, nr. 986). In deze rapportage is vermeld dat de uitkomsten van de herziene werkwijze VRIS vanaf 2006 in de rapportage Vreemdelingenketen zullen zijn opgenomen. Deze uitkomsten omvatten mede de door de Tweede Kamer gevraagde informatie over criminele illegalen.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de emancipatie van allochtone vrouwen herkenbaar te verwerken in bestaande rapportages aan de KamerPA [16-6-2004] Wetgevingsoverleg: Jaarverslag 2003 van het Ministerie van Justitie + Wijziging v.d. begroting van uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (Slotwet)De Tweede Kamer is bij brief van 15 november 2005 door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd (kenmerk: DCE – 05/86 282).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar twee keer per jaar te informeren over de implementatie van de wijziging van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.UB [21-6-2004] Eerste voortgangsrapportage implementatie wijziging stelsel gesubsidieerde rechtsbijstandDe Tweede Kamer is bij brief van 5 juli 2005 geïnformeerd met de derde voortgangsrapportage implementatie wijziging stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand (kenmerk: 5359790/05).
De Ministers van Justitie en Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit zullen na afronding van het onderzoek naar een eventuele heroriëntatie op strafmaxima van dierenmishandeling en verwaarlozing, de Tweede Kamer hierover informeren.UB [25-6-2004] Wetsvoorstel herijking strafmaxima (28 484)De Tweede Kamer is door de Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit bij brief van 15 mei 2006 geïnformeerd over het actieplan forum welzijn gezelschapsdieren en rapport dierenwelzijn bruikbare rechtsorde.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Kamer op korte termijn informeren over de stand van zaken van uitwisseling van informatie tussen strafrechtketen en vreemdelingenketen (de werkwijze VRIS-Vreemdelingen in de Strafrechtsketen)UB [28-6-2004] Rappel KabinetsreactieDe Tweede Kamer is bij brief van 9 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5366081/05).
De Minister van Justitie zegt toe dat de Tweede Kamer 1 keer per jaar voor het zomerreces een voortgangsrapportage zal ontvangen over «Beter Beschermd».UB [30-6-2004] Aanpak knelpunten jeugdbeschermingDe Kamer is door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport bij brief van 20 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: DJB/JZ-2615854).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft toegezegd dat bij de verdere uitwerking van het stelsel voor het transitieproces de suggestie van een starterspremie NT2-leraren wordt meegenomen.PA [30-6-2004] Notaoverleg Inburgering 2e termijn: – zevende voortgangsrapportage i.h.k.v. GPIO ( 27 083, nr. 41) – inburgering nieuwkomers 2002 (Just040 488) – Contourennota «Herziening v.h. Inburgeringsstelsel» (29 543)De Tweede Kamer is bij brief van 7 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5378667/05).
De Minister van Justitie zal de Kamer berichten over het vervolg van het onderzoek over het terugdringen van transactiekosten in het aansprakelijkheidsrecht.UB [20-8-2004] beantwoording schriftelijke vragen inzake vermindering administratieve lastenDe Tweede Kamer is bij brief van 7 juli 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5 361 754/05).
De Minister van Justitie zegt toe dat het WODC onderzoek zal doen naar faillissementsfraude, waarin onder andere aandacht zal worden besteed aan het aandeel van deze fraude op het totaal aantal fraudezaken en aan misbruik van faillissementswetgeving. De Tweede Kamer zal in 2005 over de uitkomsten worden geïnformeerd.UB [23-8-2004] Kamervragen Eerdmans en Van As over de fiscus en het pakken van fraudeurs UB [13-9-2004] plan van aanpak bestrijding faillissementsfraudeDe Tweede Kamer is bij brief van 23 januari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5398995/506).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden tot aanscherping van de glijdende schaal. Bij dit onderzoek wordt de vraag over de mogelijkheden met betrekking tot het verblijfsrecht van de man meegenomen.UB [31-8-2004] Antwoorden kamervragen Materieel ontvoerde vrouwen en kinderen in Marokko PA [7-9-2004] Interpellatiedebat: achterlaten Marokkaanse vrouwenDe Tweede Kamer is bij brief van 30 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5377755/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal op de discussie over de scheiding in de terminologie autochtoon-allochtoon c.q. vreemdelingen en Nederlanders.PA [2-9-2004] Antwoord en 2e termijn behandeling rapport commissie BlokDe Tweede Kamer is bij brief van 17 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5346429/05).
De Ministers voor Vreemdelingenzaken en Integratie en van Volksgezondheid Welzijn en Sport zullen met de KNVB overleggen over sociale activiteiten die een positieve invloed hebben op integratie en daarover schriftelijk rapporteren. Allochtone voetballers zullen worden opgenomen in de integratiekaravaan die in 2005 van start gaat.PA [2-9-2004] Antwoord en 2e termijn behandeling rapport commissie BlokDe Tweede Kamer is bij brief van 20 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5410813).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezal nagaan of het mogelijk is te eisen dat mensen in de oriëntatielocatie blijven tot dat zij hun examen met goed gevolg hebben afgelegd en de kamer daar omtrent informeren.PA [2-9-2004] Antwoord en 2e termijn behandeling rapport commissie BlokDe Tweede Kamer is bij brief van 23 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5394757).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de kamer toe bij de betrokken vrouwen- en zelforganisaties aandacht te vragen voor het risico van achterlating (preventie).PA [7-9-2004] Interpellatiedebat: achterlaten Marokkaanse vrouwenDe Tweede Kamer is bij brief van 16 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5392838).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe in 2005 wetsvoorstellen in te dienen in het kader van Jeugdsancties nieuwe stijl.UB [28-9-2004] Jeugdsancties nieuwe stijlHet nader rapport is de Tweede Kamer toegezonden op 6 oktober 2005 (kenmerk: 5375059/05/6). Het wetsvoorstel is ingediend op 10 oktober 2005.
Begin volgend jaar zal het kabinet op basis van een beleidsverkenning het plan van aanpak «geweld» presenteren, waarin tevens voetbalvandalisme zal worden meegenomen.PA [28-9-2004] Algemene Politieke Beschouwingen (28 september: 1e termijn Kamer – 29 september: 1e termijn regering + 2e termijn) PA [14-6-2005] AO VoetbalvandalismeDe Tweede Kamer is bij brief van 03 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5337526).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over de resultaten van het onderzoek onder leiding van de Algemene Rekenkamer, dat zich richt op het toekomstvast vormgeven van de toelatingstaken van de IND.UB [4-10-2004] Reguliere toelatingsprocedures bij de Immigratie- en NaturalisatiedienstDe Tweede Kamer is bij brief van 19 oktober geïnformeerd (kenmerk: 5379617/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de resultaten van het onderzoek door de Algemene Rekenkamer naar de werkprocessen binnen de IND voor het zomerreces 2005 aan de Tweede Kamer zullen worden aangeboden.UB [4-10-2004] Reguliere toelatingsprocedures bij de Immigratie- en NaturalisatiedienstDe Tweede Kamer is bij brief van 19 oktober geïnformeerd (kenmerk: 5379617/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer begin 2005 de herziene Circulaire Wapens en Munitie toezenden.UB [7-10-2004] Antwoord Kamervragen inz. vernietigen van het besluit tot intrekking van de vuurwapenvergunning van een van de leden van de Amsterdamse Hell’s AngelsDe Tweede Kamer heeft de Circulaire Wapens en Munitie bij brief van 11 augustus 2005 toegezonden gekregen (kenmerk: 5364459/505).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe het terugkeerprogramma naar Afghanistan bij EU-collega’s warm aan te bevelen.PA [11-10-2004] Het landenbeleid en de commissie SmeetsDe Tweede Kamer is bij brief van 10 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 538884/06).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat in samenwerking met de betrokken vergunninghouders een plan van aanpak wordt gemaakt, gericht op het opzetten van een systeem van verantwoording door de vergunninghouders van hun financiële verslaglegging en de implementatie daarvan in beleid en regelgeving.UB [14-10-2004] Toezending rapport van de Inspectie Jeugdzorg, getiteld «Tussen transparantie en wettelijke eis»De Tweede Kamer is bij brief van 8 juli 2005 geïnformeerd (kenmerk: 55361141/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe in het voorjaar 2005 een wetsvoorstel tot herziening van de vervroegde invrijheidstelling onder voorwaarden in te dienen.UB [1-11-2004] Voorstel van wet tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met de tenuitvoerlegging van voorlopige hechtenis na veroordeling in eerste aanleg (29 519)Op 5 april 2006 is het voorstel van wet aangeboden aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2005/06 nr.30 513). De Tweede Kamer heeft inmiddels verslag uitgebracht.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat het aspect van bedreiging van politici/kamerleden en de mate van bestraffing in de nota over radicalisering zal worden uitgewerkt.PA [2-11-2004] 29 800VI: Behandeling Justitiebegroting 2005 (eerste termijn)De Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering (kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe om de oplossingsrichtingen van het rapport «Freeriderproblematiek en oplossingen» in overleg met onder andere het bedrijfsleven te zullen uitwerken in het kader van het Actieplan Veilig Ondernemen. Dit plan van aanpak zal uiterlijk 1 maart 2005 aan de Tweede Kamer worden toegezonden.UB [2-11-2004] Rapport freeridersDe Tweede Kamer is bij brief van 12 juli 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5 337 840/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat regelmatig met Forum wordt overlegd, ook over het al dan niet aanpakken van de spanningen tussen bepaalde groepen allochtonen en homoseksuelen.PA [2-11-2004]29 800 VI: Behandeling Justitiebegroting 2005 (eerste termijn)De Tweede Kamer is bij brief van 24 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5370372/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe dat zij in het kader van de evaluatie van de kennismigrantenregeling in gesprek zal treden met haar collega-bewindslieden van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de verschillende mogelijkheden te bespreken.PA [2-11-2004] 29 800 VI: Behandeling Justitiebegroting 2005 (eerste termijn)De Tweede Kamer is bij brief van 25 januari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5391374).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer in het najaar van 2005 berichten over de wijze waarop tot snelle ten uitvoerlegging van de voorwaardelijk opgelegde straf kan worden gekomen bij overtreden van de voorwaarden.UB [2-11-2004] Voorstel ChristenUnie «Doe normaal»De Tweede Kamer is bij brief van 30 mei 2006 geïnformeerd (kamerstuk: 30 300 VI, nr. 164).
De Ministers van Justitie en Volksgezondheid Welzijn en Sport zullen de Tweede Kamer in de eerste helft van 2005 informeren over de resultaten van de gezamenlijke werkgroep ten behoeve van verbetering van organisatie en financiering van zorg in justitieel kader.UB [3-11-2004] Schriftelijke antwoorden behandeling Justitiebegroting 2005De Tweede Kamer is bij brief van 25 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5367686/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe dat aan de hand van de loon- en prijsontwikkelingen in 2005 zal worden bezien of de toelage voor asielzoekers kan worden bijgesteld.UB [3-11-2004] Schriftelijke antwoorden behandeling Justitiebegroting 2005 Minister voor Vreemdelingenzaken en IntegratieDe Tweede Kamer is bij brief van 22 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5371296).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe om in toekomstige rapportages aandacht te besteden aan de effecten van de hoogte van de eigen bijdrage op de mate waarin rechtzoekenden gebruik maken van de gesubsidieerde rechtsbijstand.UB [8-11-2004] Monitor Gesubsidieerde Rechtsbijstand 2004De Tweede Kamer is bij brief van 14 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5384709/05).
Eind 2005 legt de KNB ter goedkeuring aan de Minister van Justitie een verordening op de kwaliteit voor, waarin de invoering en verplichtstelling van kwaliteitstoetsing van notariskantoren wordt geregeld.UB [9-11-2004] Toezicht op kwaliteit en integriteit van het NotariaatDe Tweede Kamer is bij brief van 07 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5378886).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer de voorbereiding van een wetsvoorstel toe, opdat de in de brief van 9 november 2004 (over toezicht en kwaliteit en integriteit van het notariaat) vermelde vernieuwingen in de toezichtstructuur worden gereguleerd.UB [9-11-2004] Toezicht op kwaliteit en integriteit van het NotariaatDe Tweede Kamer is bij brief van 07 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5378886).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe bij het financieel toezicht op notarissen meer te kunnen steunen op reguliere accountantscontrole door het huidige voorschrift tot beoordelingsverklaring bij de jaarstukken aan te scherpen tot een accountantsverklaring.UB [9-11-2004] Toezicht op kwaliteit en integriteit van het NotariaatDe Tweede Kamer is bij brief van 07 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5378886).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat in de nota Radicalisering ook zal worden ingegaan op de commissie vergelijkbaar met de Commissie Gelijke Behandeling en de vraag of uitspraken ook door de commissie zélf aangevoerd en onderzocht kunnen worden. Tevens zal de invloed van buitenlandse tv-uitzendingen, alsmede de vraag of hiertegen in Nederland kan worden opgetreden, worden meegenomen in de nota.PA [11-11-2004] Van GoghDe Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering(kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de wijze waarop het OM de door de Kamer onderschreven ambitie inzake vervolging van racisme, discriminatie, aanzetten tot haat, agressie en geweld zal realiseren.PA [11-11-2004] Van GoghDe Tweede Kamer is bij brief van 03 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5380490/505).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer binnenkort berichten over het project zbo-regelingen.UB [15-11-2004] Eindrapport doorlichting ministeriële regelingen.De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd het rapport naar de Tweede Kamer te zullen zenden.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat de Nota corruptiebestrijding medio 2005 gereed zal zijn.UB [17-11-2004] Voortgangsrapportage Fraude en financieel-economische criminaliteit 2003–2004 UB [3-11-2004] Schriftelijke antwoorden behandeling Justitiebegroting 2005 (Minister van Justitie)De Tweede Kamer is bij brief van 11 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5384006/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer in de eerste helft van 2005 nader berichten over de aangenomen moties nummer 12 en 21 over het functioneren van bewindvoerders, curatoren en rechters-commissarissen.UB [22-11-2004] Moties betreffende wetsvoorstel 27 244 tot wijziging Fallisimentswet i.v.m. bevorderen effectiviteit surseance van betaling en faillissementDe Tweede Kamer is bij brief van 13 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5365631/05/6).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over de termijn waarop het wetsvoorstel voor aanpassing van de zogenaamde glijdende schaal kan worden verwacht.PA [24-11-2004] (19 637, nr. 850) Organisatie en kwaliteit opvangcentra COADe Tweede Kamer is bij brief van 30 september 2005 geïnformeerd (kenmerk 5377755/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat hij naar aanleiding van het WODC-onderzoek «Blijvend delictgevaarlijk» een beleidskader voor blijvend delictgevaarlijken op zal stellen, dat voor 1 mei 2005 gereed zal zijn. Hierbij zal worden meegenomen welke middelen vrijgemaakt kunnen worden voor uitbreiding longstayvoorzieningen. Daarnaast zal met de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport worden nagegaan of longstayvoorzieningen in de GGz kunnen worden gerealiseerd. Het beleidskader heeft alleen betrekking op tbs-gestelden.UB [25-11-2004] WODC-onderzoek: «Blijvend delictgevaarlijk».PA [30-11-2004] TBS PA [17-5-2005] Het betoog van hoogleraren dat 60% van de TBS’ers onbehandelbaar is. (NOS-teletekst, 14 mei 2005)De Tweede Kamer is bij brief van 23 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5350394/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de beslissing van het Openbaar Ministerie in de zaak tegen het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum Petten (GCO).PA[7-12-2004] vragenuurtje op 7 december 2004 inzake (strafrechtelijke) immuniteit Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum Petten (GCO)De Tweede Kamer is bij brief van 23 augustus 2005 geïnformeerd over het sepot in de zaak tegen het Gemeenschappelijk Onderzoekscentrum Petten (kenmerk: 5369158/505).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer in 2005 de eindevaluatie van het project Hektor toezenden.UB [7-12-2004] Tussenmeting project Hektor te VenloDe Tweede Kamer is bij brief van 30 september 2005 met de eindevaluatie project Hektor te Venlo geïnformeerd (kenmerk: 5366448/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer een schriftelijke toelichting toe over het advies van de ACVZ aangaande de juridische houdbaarheid van de bestuurlijke boete. Met name zal worden ingegaan op wat de voorzitter van de ACVZ heeft genoemd «bestuurlijke dwaling». Tevens zal daarbij worden ingegaan op de juridische mogelijkheden van het opleggen van een bestuurlijke boete in het geval van een resultaatverplichting.PA [13-12-2004] ( 29 837, NR.2) WO inz. Het deel Integratie van Hoofdstuk VI begroting van Justitie 2005De Tweede Kamer is bij brief van 28 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5378072/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe schriftelijk te reageren op de vraag of het wenselijk is de bestuurlijke boete te vervangen door een dwangsom.PA [13-12-2004] ( 29 837, NR.2) WO inzake Het deel Integratie van Hoofdstuk VI begroting van Justitie 2005De Tweede Kamer is bij brief van 28 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5378072/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren of het verhogen van het niveau van het schriftelijke examen voor oudkomers van A1 naar A2 haalbaar en wenselijk is.PA [13-12-2004] ( 29 837, NR. 2) WO inzake het deel Integratie van Hoofdstuk VI begroting van Justitie 2005De Tweede Kamer is bij brief van 27 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5382417/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de suggestie van de Tweede Kamer om het politiekeurmerk als voorbeeld te laten gelden voor certificeren/keurmerken mee te nemen in het transitietraject.PA [13-12-2004] ( 29 837, NR.2) WO inzake het deel Integratie van Hoofdstuk VI begroting van Justitie 2005De Tweede Kamer is bij brief van 7 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5378667/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe haar zo spoedig mogelijk nadat het transitietraject is gestopt en het bestuurlijk overleg heeft plaatsgevonden, te informeren.PA [13-12-2004] ( 29 837, NR.2) WO inzake het deel Integratie van Hoofdstuk VI begroting van Justitie 2005De Tweede Kamer is bij brief van 7 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5378667/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar het kabinetsstandpunt op het rapport over de evaluatie van de Wet op de particuliere beveiliging te doen toekomen. Hierin wordt ten aanzien van de punten privacycode en screening personeel ook gekeken naar de particuliere recherchebureaus.PA [13-12-2004]29 800, VI en VII Het onderdeel Politie van de begroting van BZK en Justitie voor het jaar 2005De Tweede Kamer is bij brief van 13 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5376133/505).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de kamer informeren over de eindevaluatie van de pilots inzake de uitvoeringstoets bij gemeenten.PA [13-12-2004] ( 29 837, NR.2) WO inzake het deel Integratie van Hoofdstuk VI begroting van Justitie 2005De Tweede Kamer is bij brief van 23 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5394757).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal in samenwerking met collega-bewindslieden bezien of het wenselijk is dat de detachering van werknemers van buitenlandse bedrijven (opdrachtgevers) bij Nederlandse bedrijven die vallen onder de kennismigrantenregeling, onder bedoelde regeling wordt gebracht. De resultaten hiervan zullen voor het zomerreces aan de Tweede Kamer worden gemeld.UB [4-1-2005] Antwoord kamervragen over het toelaten van kenniswerkersDe Tweede Kamer is bij brief van 26 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5361590/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de wijze waarop de problemen rondom de notariële archieven zowel voor de korte als de lange termijn zullen worden opgelost.UB [19-1-2005] brief van de heer Beijen inzake de naleving van art. 59 van de Wet op het notarisambtDe Tweede Kamer is bij brief van 17 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5380381/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat bij de uitwerking van het traject Landelijk Werkende Instellingen (LWI’s) het signaal wordt meegenomen dat een tegengestelde beweging gaande lijkt waarbij juist meer zaken worden toegewezen aan de William Schrikker Groep.PA [31-1-2005] Landelijk Beleidskader Jeugdzorg/VoortgangsrapportageDe Tweede Kamer is door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport bij brief van 29 juni 2005 geïnformeerd (kenmerk: DJB/JZ-2597322).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal namens het kabinet ingaan op de opmerkingen van de heer Jurgens bij artikel 81 Grondwet in relatie tot het afwijken bij lagere regelgeving.PA [1-2-2005] 29 200VI F Gezamenlijk plenair debat van de commissies Justitie en JBZ-Raad over het kabinetsstandpunt m.b.t. de wenselijkheid van bijzondere wettelijke bepalingen voor het waarborgen van tijdige implementatieDeze toezegging is aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overgedragen, die voor afdoening zorg zal dragen.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal worden verzocht om contact op te nemen met Stichting Wereldwijd en Stichting Jonge Anglozen Nederland (JAN).PA [2-2-2005] 27 02, nr. 29 Brief d.d. 23 november inzake eindevaluatie AMA-campus.De Tweede Kamer is in de tussenrapportage Migratie en Ontwikkeling van juni 2005 door de Minister van Buitenlandse Zaken geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over een nadere omschrijving van de plusvariant opvang voor 15tot 18-jarigen.PA [2-2-2005] 27 02, nr. 29 Brief d.d. 23 november inzake eindevaluatie AMA-campus.De Tweede Kamer is bij brief van 5 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5361608/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over het overzicht kosten Kleinschalige Wooneenheid (KWE), Kleinschalige Woongroep (KWG) en COA-opvang.PA [2-2-2005] 27 02, nr. 29 Brief d.d. 23 november inzake eindevaluatie AMA-campus.De Tweede Kamer is bij brief van 5 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5361608/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de (on)wenselijkheid van uitbreiding van de afschaffing van de verjaring tot misdrijven waarop geen levenslang staat, maar die wel een grote impact hebben op samenleving en slachtoffer.PA [2-2-2005] Opheffing verjaringstermijn bij zeer ernstige delictenDe Tweede Kamer is bij brief van 8 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 538372/05/6).
Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat het Nederlands Forensisch Instituut dit jaar een onderzoek zal uitvoeren naar de technische mogelijkheden om de opsporing van de verspreiding van kinderporno via internet te vergemakkelijken.UB [3-2-2005] Kamervragen over kinderporno op InternetDe Tweede Kamer is bij brief van 20 januari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5399943/506).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal een kostenvergelijking tussen locaties Nidos en COA laten opstellen en deze aan de Tweede Kamer toezenden.PA [8-2-2005] VAO over Ama’s.De Tweede Kamer is bij brief van 5 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5361608/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat voorstellen zullen worden ontwikkeld om het vertrek «met onbekende bestemming» (MOB) van AMA’s zoveel mogelijk tegen te gaan.PA [8-2-2005] VAO over Ama’s.De Tweede Kamer is bij brief van 5 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5361608/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over een onderzoek naar de voor- en nadelen van het opnemen van verdachtenverhoren, de voorwaarden waaronder verhoren opgenomen zouden moeten worden en in welke gevallen dat zou dienen te gebeuren. In dit onderzoek zullen ook de financiële en logistieke consequenties en de ervaringen tot dusver worden betrokken.UB [10-2-2005] Kamervragen lid Vos (Groen Links) over uitlatingen van de voorzitter van de Raad voor de RechtspraakDe gegevens betreffende audiovisuele verhoren zijn verwerkt in het rapport Posthumus, waarover de Tweede Kamer bij brief van 13 september 2005 is geïnformeerd (kenmerk: 5374195/505).
De Minister van Justitie zal het rapport van de KLPD en de voorgenomen aanpak met betrekking tot kansspelen via internet binnenkort aan de Tweede Kamer aanbieden.UB [10-2-2005] Derde voortgangsrapportage kansspelen (Tweede Kamer 24 036 en24 557).De Tweede Kamer is bij brief van 16 september 2005, met het rapport van de KLPD en de voorgenomen aanpak, geïnformeerd (kenmerk: 5373032/05).
Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar kansspelverslaving.UB [10-2-2005] Derde voortgangsrapportage kansspelen (Tweede Kamer24 036 en24 557).De Tweede Kamer is bij brief van 17 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5381782).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer het doorlichtingonderzoek cannabissector toesturen.UB [21-2-2005] Antwoord kamervragen inzake de mogelijke toename van growshops en hennepteelt.De Tweede Kamer heeft de rapporten met beleidsreactie bij brief van 5 juli 2005 toegestuurd gekregen (kenmerk: 5358520/05).
De Minister van Justitie zal zich inzetten om in samenspraak met het ministerie van Financiën te bereiken dat het bedrag aan bemiddelingskosten, dat fiscaal kan worden afgetrokken (inkomstenbelastingen), wordt verhoogd.UB [21-2-2005] Interlandelijke adoptie: homoadoptie aanpak knelpunten en verbeterpunten PA [11-12-2003] Interlandelijke adoptie. PA [9-3-2005] Adoptie door homoparenDe Tweede Kamer is bij brief van 8 juli 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5361141/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer eind 2005 een voortgangsrapportage adoptie sturen over de aangekondigde wijzigingen in het beleid op het terrein van deelbemiddeling, sturing, controle, toezicht en nazorg.UB [21-2-2005] Interlandelijke adoptie: homoadoptie aanpak knelpunten en verbeterpuntenDe Tweede Kamer is bij brief van 29 december 2005 geïnformeerd (kenmerk nr. 5392819/05).
De Minister van Justitie zal bezien hoe het aantal beginseltoestemmingen kan worden verruimd in het licht van de kosten (budgettaire ruimte). Voorzover die ruimte niet toereikend is, dient doorbreking overwogen te worden. De Kamer zal hierover worden geïnformeerd.PA [9-3-2005] Adoptie door homoparenDe Tweede Kamer is bij brief van 29 december 2005 geïnformeerd (kenmerk nr. 5392819/05).
De Minister van Justitie zal met betrokken partijen in overleg treden over de wijze van inrichten van de procedure tot aan de afgifte van de beginseltoestemming, naar aanleiding van het rapport «Onderzoek vereenvoudiging adoptieprocedure». De Kamer zal over de resultaten worden geïnformeerd, waarbij tevens een overzicht zal worden gegeven over de totale financiële consequenties inzake de kosten van gezinsonderzoek en de wijze van financiering.PA [9-3-2005] Adoptie door homoparenDe Tweede Kamer is bij brief van 29 december 2005 geïnformeerd (kenmerk nr. 5392819/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer na afloop van het lopende mediationproces tussen de vergunninghouders informeren over het punt van het leggen van claims op contacten in het buitenland in relatie tot de plicht tot samenwerking in de Wobka.PA [9-3-2005] Adoptie door homoparenDe Tweede Kamer is bij brief van 29 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5392819).
De Minister van Justitie zal in overleg treden met de provincies om te bevorderen dat de bureaus Jeugdzorg over voldoende deskundigheid beschikken ten aanzien van de indicatiestelling bij adoptiegerelateerde problematiek, en om te bevorderen dat zorgaanbieders hun aanbod hierop afstemmen. De Kamer wordt over de uitkomst geïnformeerd.PA [9-3-2005] Adoptie door homoparenDe Tweede Kamer is bij brief van 29 december 2005 geïnformeerd (kenmerk nr. 5392819/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer voor de zomer informeren over de juridische mogelijkheden van een samenstel van maatregelen dat het oneigenlijk gebruik van (met name) reguliere procedures verder zal moeten terugdringen.UB [18-3-2005] Uitspraak Raad van State over 14–1 brieven.De Tweede Kamer is bij brief van 12 juli 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5357850/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat op de circa 2350 bezwaarschriften op de 14–1 brief alsnog een inhoudelijke beslissing op bezwaar zal worden genomen. Dit geldt tevens voor later (na 1 januari 2004) ingediende brieven die beantwoord zijn en waartegen tijdig bezwaar is gemaakt.UB [18-3-2005] Uitspraak Raad van State over 14–1 brieven.De Tweede Kamer is in deze mondeling geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer een rapportage sturen over de resultaten van het onderzoek naar de wetenschappelijke onderbouwing van de inburgeringstoets in het buitenland. Hiertoe is een extra onderzoek onder 400 personen op A1- en A2-niveau uitgevoerd voor de controle van de kwaliteit van de toetsopgaven.PA [22-3-2005] 29 700 Wet Inburgering in het Buitenland (WIB); Tweede Termijn. PA [31-3-2005] Wet inburgering buitenland (voortzetting)De Eerste Kamer is bij brief van 11 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5386350/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over het «misbruik» van vrij personenverkeer, alsmede een terugkoppeling geven over de gesprekken daarover met haar Belgische collega.PA [22-3-2005] 29 700 Wet Inburgering in het Buitenland (WIB); Tweede Termijn.De Tweede Kamer is bij brief van 8 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5350023/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer op een later moment nader informeren over het totale migratiebeleid (samenhang integratie en immigratie).PA [22-3-2005] 29 700 Wet Inburgering in het Buitenland (WIB); Tweede Termijn.De Tweede Kamer is bij brief van 1 juli 2005 geïnformeerd (kenmerk 5359821).
Minister van Justitie zegt de Kamer toe dat bij het verlenen van toekomstige vergunningen en het opstellen van de nieuwe kansspelregelgeving wordt bezien of de mogelijkheid van een «opt-out»constructie uitgesloten kan worden.PA [22-3-2005] Het ongevraagd afschrijven van geld van klanten van onder meer de Postcode loterij t.b.v. het jubileum van H.M. de Koningin.De Tweede Kamer is bij brief van 10 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5388037).
De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport zegt de Tweede Kamer toe dat de volgende evaluatie van de Wet BOPZ in het teken zal staan van de fundamentele vraag of de wet voldoet. De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport zal de Tweede Kamer voorafgaand informeren over de onderzoeksopdracht en samenstelling van de begeleidingscommissie.PA [23-3-2005] (25 763)Evaluatie Wet BOPZ.De Tweede Kamer door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport bij brief van 8 september 2005 geïnformeerd (Kamerstukken II, 29 363 /25 763 nr. 11).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar schriftelijk te informeren over:– de vraag of een andere officier dan de zaaksofficier de tapinfomatie van geheimhouders kan beoordelen;– de instructie vernietigen gesprekken geheimhouders van het OM;– technische mogelijkheden voor nummerherkenning in combinatie met spraakherkenning om gesprekken uit te filteren.PA [30-3-2005] NO Cure NO Pay/ deskundigenkosten ( 29 800 VI, nr. 109). Aan dit AO is het onderwerp «Tappen geheimhouders» toegevoegd.De Tweede Kamer is bij brief van 3 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5381136/505).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over de mogelijk te organiseren bijscholingscursus voor imams (initiatief moslimsorganisaties).PA [6-4-2005] Trajecten Islamopleidingen aan Universiteiten.De Tweede Kamer is bij brief van 20 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5401873/06).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe dat met de Turkse overheid het gesprek zal worden aangegaan over de wijze waarop de uitzending van Imams kan worden afgebouwd en gestopt.PA [12-4-2005] Imamopleidingen.De Tweede Kamer is bij brief van 20 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5401873/06).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe het actieprogramma uit de nota weerbaarheid te monitoren.PA [13-4-2005] AO inz. weerbaarheid moslims tegen radicaliseringDe Tweede Kamer is bij brief van 20 september geïnformeerd met de Jaarnota Integratiebeleid 2005 (kenmerk: 5342946/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat het actieprogramma en de bijstellingen worden afgestemd met andere ministers, gemeenten en (moslim)organisaties.PA [13-4-2005] AO inz. weerbaarheid moslims tegen radicaliseringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering (kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer een nieuwe notitie Weerbaarheid toe.PA [13-4-2005] AO inz. weerbaarheid moslims tegen radicaliseringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering(kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat aandacht zal worden besteed aan de relatie tussen opvoedingsondersteuning en inburgering.PA [13-4-2005] AO inz. weerbaarheid moslims tegen radicaliseringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering (kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de rol van radicalisering in het onderwijs met de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap zal worden besproken (onder meer over verplichte ouderavonden).PA [13-4-2005] AO inz. weerbaarheid moslims tegen radicaliseringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering (kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en Justitie zullen nagaan wat de mogelijkheden zijn om de schade door de rellen bij de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax te verhalen en de Tweede Kamer hierover informeren.PA [19-4-2005] De uit de hand gelopen situatie voor de voetbalwedstrijd Feyenoord-AjaxDe Tweede Kamer is bij brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 september geïnformeerd betreffende het rapport van het auditteam naar aanleiding van de rellen bij Feyenoord-Ajax (kenmerk: Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, kamerstuk 25 232, nr. 47). Het verhalen van de schade is hierin meegenomen.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat jongeren zullen worden geprikkeld om voorstellen te formuleren die de integratie kunnen bevorderen en/of radicaliseringkan bestrijden.PA [26-4-2005] weerbaarheid moslims tegen radicaliseringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering(kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de onderwerpen van de ingediende moties inzake weerbaarheid met de betrokken bewindslieden van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs Cultuur en Wetenschap zullen worden besproken.PA [26-4-2005] weerbaarheid moslims tegen radicaliseringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 augustus 2005 geïnformeerd met de nota Radicalisering(kenmerk: 5358374/05) en de nota Weerbaarheid en integratiebeleid (kenmerk: 5363045/05).
De Minister van Justitie zegt de Kamer toe contact op te nemen met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de vraag in hoeverre de politiecapaciteit voor cannabisgerelateerde problematiek in de grensstreek afdoende is.PA [27-4-2005] Experimenten softdrugsbeleid (24 077)De Tweede Kamer is bij brief van 9 november 2005 geïnformeerd met het Voortgangsbericht implementatie maatregelen Cannabisbrief (kenmerk: 5382843/05).
De Minister van Justitie zal de Kamer informeren over het tijdpad inzake de uitvoering van de maatregelen uit de cannabisbrief.PA [27-4-2005] Experimenten softdrugsbeleid (24 077)De Tweede Kamer is bij brief van 9 november 2005 geïnformeerd met het Voortgangsbericht implementatie maatregelen Cannabisbrief (kenmerk: 5382843/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat de mogelijkheden tot onteigening van woningen (Wet Victor en Victoria) worden meegenomen in het overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de grensgemeenten inzake het verder inventariseren van de mogelijkheden tot een aanpak van drugshandel vanuit woningen (art. 174a Gemeentewet/art. 13b Opiumwet).PA [27-4-2005] Experimenten softdrugsbeleid (24 077)De Tweede Kamer is bij brief van 9 november geïnformeerd met het Voortgangsbericht implementatie maatregelen Cannabisbrief (kenmerk: 5382843/05).
De Minister van Justitie zegt dat de Tweede Kamer toe dat aan alle Europese JBZ-ministers een brief zal worden gezonden met de vraag of zij sympathie hebben voor het Nederlandse beleid. Tevens wordt toegezegd dat met de landen die bevestigend antwoorden een conferentie zal worden beleggen (uitvoering motie 24 077, nr. 153).PA [27-4-2005] Experimenten softdrugsbeleid (24 077)De Tweede Kamer is bij brief van 30 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5375145/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer inlichten over de nadere afspraken met het OM inzake de aanpak van de wietteelt en over de daarbij in te zetten instrumenten.PA [27-4-2005] Experimenten softdrugsbeleid (24 077)De Tweede Kamer is bij brief van 9 november geïnformeerd met het Voortgangsbericht implementatie maatregelen Cannabisbrief (kenmerk: 5382843/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat met betrekking tot het amendement van lid Van der Laan inzake heroïneverstrekking (29 800 XVI nr. 92), overlegd zal worden met de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over een eventuele uitruil van middelen.PA [27-4-2005] Experimenten softdrugsbeleid (24 077)De Tweede Kamer is door de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport bij brief van 23 juni 2005 geïnformeerd (kenmerk: VGP/DV 2592591)(kamerstuk 24 077, nr. 160). De Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft de Tweede Kamer bij brief van 23 augustus 2005 tevens geïnformeerd over de brief aan gemeenten over de uitbreiding van heroïnebehandeling (kamerstuk 24 077, nr. 166).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer nader informeren over de wijze waarop de strafmaat inzake wietteelt zich heeft ontwikkeld na de vorige verhoging.PA [27-4-2005] Experimenten softdrugsbeleid (24 077)De Tweede Kamer is bij brief van 9 november 2005 geïnformeerd met het Voortgangsbericht implementatie maatregelen Cannabisbrief (kenmerk: 5382843/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken aan haar toe te sturen.PA [10-5-2005]28 017/26 294toezeggingen aan getuigen in strafzaken)De Tweede Kamer is bij brief van 20 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5408945/06).
De Minister van Justitie zegt de Eerste Kamer toe de aanwijzing toezeggingen aan getuigen in strafzaken aan haar toe te zenden.PA [10-5-2005]28 017/26 294toezeggingen aan getuigen in strafzaken)De Eerste Kamer is bij brief van 20 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5408945).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe nadere gegevens over de instroom van Antillianen met uitkering of werk toe te zenden.PA [17-5-2005] 26 283, nr. 19 AO inz. de Notitie Antilliaanse RisicojongerenDe Tweede Kamer is bij brief van 6 juli 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5359091/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat met vertegenwoordigers van MAAPP zal worden gesproken en dat hierover een terugkoppeling zal worden gegeven.PA [17-5-2005] 26 283, nr. 19AO inz. de Notitie Antilliaanse RisicojongerenDe Tweede Kamer is bij brief van 12 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5364250/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat deze wordt geïnformeerd over het onderzoek naar «niet GBA-ingeschreven Antillianen» dat in plaats zal komen van de Quickscan.PA [17-5-2005] 26 283, nr. 19 AO inz. de Notitie Antilliaanse RisicojongerenDe Tweede Kamer is bij brief van 10 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5410165).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe dat Justitie afspraken zal maken met de Antilliaanse en Arubaanse autoriteiten over de aanpassing van de voogdijregeling.PA [17-5-2005] 26 283, nr. 19AO inz. de Notitie Antilliaanse RisicojongerenDe Tweede Kamer is bij brief van 7 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk nr.: 5400298/06).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat de nieuwe aanwijzing «Toezeggingen aan getuigen», na vaststelling door het College van procureurs-generaal, zal worden toegezonden.PA [18-5-2005] Evaluatie van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (29 940)De Eerste en de Tweede Kamer zijn bij brief van 20 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5408945/06/6).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer middels de Justitiebegroting informeren over het aantal afgenomen Quick scans en Recidive inschattingsschalen (RISC’s).PA [24-5-2005] Oplossing knelpunten gemeenten en organisaties in nazorg ex-gedetineerden (reclassering)In de Justitiebegroting 2006 is het aantal RISC’s opgenomen. Het aantal Quick Scans kan pas in de begroting voor 2007 worden opgenomen, aangezien het instrument nog moet worden ontwikkeld. De Justitiebegroting 2006 is op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Eerste Kamer gedifferentieerd informeren over de beschikbare subsidies voor integratie.PA [24-5-2005] Beleidsdebat Justitie (VI)integratiebeleid (i.p.v. begrotingsbehandeling)De Eerste Kamer is bij brief van 24 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5378524/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Eerste Kamer schriftelijk informeren over mogelijkheden om allochtonen te stimuleren deel te nemen aan het publieke debat en aan de verantwoordelijkheid voor het openbaar bestuur, waarbij aansluiting gezocht wordt bij bestaande initiatieven op het gebied van wijkraden, besturen, woningcorporaties enzovoort.PA [24-5-2005] Beleidsdebat Justitie (VI)integratiebeleid (i.p.v. begrotingsbehandeling)De Eerste Kamer is bij brief van 24 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5378524/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe een verzoek van de Eerste Kamer over vertrouwenspersonen ter voorkoming van suïcide bij meisjes, te bespreken met de Minister Onderwijs Cultuur en Wetenschap.PA [24-5-2005] Beleidsdebat Justitie (VI)integratiebeleid (i.p.v. begrotingsbehandeling)De Eerste Kamer is bij brief van 28 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5386353).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de criteria waaraan gedragsinterventies voor justitiabelen worden getoetst door de erkenningscommissie.PA [24-5-2005] Oplossing knelpunten gemeenten en organisaties in nazorg ex-gedetineerden (reclassering)De Tweede Kamer is bij brief van 3 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5375834/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Eerste Kamer toe de mogelijkheden voor een betere handhaving van de antidiscriminatie-wetgeving met de Minister van Justitie te bespreken.PA [24-5-2005] Beleidsdebat Justitie (VI)integratiebeleid (i.p.v. begrotingsbehandeling)De Eerste Kamer is bij brief van 28 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5377586/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe een beleidsnotitie te doen toekomen over de nazorg van ex-gedetineerden. Daarin zal vanuit het oogpunt van recidivebestrijding worden aangegeven hoe de voorzieningen het beste op elkaar kunnen aansluiten.PA [24-5-2005] Oplossing knelpunten gemeenten en organisaties in nazorg ex-gedetineerden (reclassering)De Tweede Kamer is bij brief van 23 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5402857).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over de voorlichtingscampagne voor integratie.PA [9-6-2005] Planningsoverleg inzake inventarisatie van stukken over weerbaarheid tegen radicaliseringDe Tweede Kamer is bij brief van 20 september 2005 geïnformeerd met de Jaarnota Integratiebeleid 20 059 (kamerstuk: 30 304, nrs. 1–2).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over invulling van werkplekken van de Raad voor de Rechtspraak aan de Kneuterdijk en hoe om zal worden gegaan met de kosten van mogelijke leegstand (van werkplekken).PA [15-6-2005] (29 279)Raad voor de RechtspraakDe Tweede Kamer is bij brief van 20 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5372922/805).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over het normeren van doorlooptijden bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB).PA [15-6-2005] (29 279)Raad voor de RechtspraakDe Tweede Kamer is bij brief van 20 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5372922/805).
De Minister van Justitie zal nog dit jaar de Tweede Kamer infomeren over eventuele aanvullende maatregelen inzake hypotheekfraude en huizenveilingen.UB [15-6-2005] Executieveilingen en hypotheekfraudeDe Tweede Kamer is bij brief van 18 januari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5398322).
De Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en de Minister van Justitie zullen de Tweede Kamer schriftelijk informeren over de aard en omvang van het probleem «verloedering van steden» alsmede over de mogelijkheden van een bestuurs- en/of strafrechtelijke aanpak in deze.PA [21-6-2005] Onrechtmatige bewoning en illegale verhuur.De Tweede Kamer is door de Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu mede namens de Minister van Justitie bij brief van 8 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: DBO 2005196011).
De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie zeggen de Tweede Kamer een gezamenlijke reactie op het rapport Welten toe.PA [23-6-2005] (28 684) Vijfde voortgangsrapportage Veiligheidsprogramma. (Recidive onder justitiabelen)De Tweede Kamer is bij brief van 14 oktober 2005 geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt toe dat de Tweede Kamer de financiering van het project «opleiding zonder sleutels» wordt meegenomen in de aanpak van de nazorg.PA [23-6-2005] (28 684) Vijfde voortgangsrapportage Veiligheidsprogramma. (Recidive onder justitiabelen)De Tweede Kamer is bij brief van 22 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5421599/506).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie zeggen de Tweede Kamer toe in 2006 het Veiligheidsprogrammadeel 2 (VPII) op te stellen.PA [23-6-2005] (28 684) Vijfde voortgangsrapportage Veiligheidsprogramma. (Recidive onder justitiabelen)De Tweede Kamer is bij brief van 22 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5421599/06).
De Minister van Justitie zal in overleg treden met het Openbaar Ministerie over intensivering van de handhaving van de Wet op de Kansspelen (WOK) (illegale en promotionele kansspelen, onder andere via internet).PA [28-6-2005] (24 557/29 800VI) Kansspelbeleid.De Tweede Kamer is bij brief van 16 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 24557/59).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer nadere informatie sturen over de groei van speelautomatenhallen.PA [28-6-2005] (24 557/29 800VI) Kansspelbeleid.De Tweede Kamer is bij brief van 12 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5368981/05).
De Minister van Justitie zal de Staatssecretaris van Financiën vragen schriftelijk te reageren op de gang van zaken rond «Sevens» en de bonussen van het bestuur van Holland Casino.PA [28-6-2005] (24 557/29 800VI) Kansspelbeleid.De Tweede Kamer is bij brief van 25 augustus 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5368981/05).
De Minister van Justitie zal, afhankelijk van de uitkomsten van het verslavingsonderzoek, in overleg met VNG, verdergaande mogelijkheden onderzoeken ter beperking van de speelautomatenhallen, zonder daarmee een averechts effect te willen veroorzaken.PA [28-6-2005] (24 557/29 800VI) Kansspelbeleid.De Tweede Kamer is bij brief van 17 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5381782).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren over eventuele toezeggingen aan de VAN om te mogen deelnemen aan de internetproef.PA [28-6-2005] (24 557/29 800VI) Kansspelbeleid.De Tweede Kamer is bij brief van 19 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5372608/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar te informeren over een gedragscode voor promotionele kansspelen.PA [10-3-2004] Algemeen overleg Kansspelen PA [28-6-2005] (24 557/29 800VI) Kansspelbeleid.De Tweede Kamer is bij brief van 05 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5389601).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe dat in de training van politie e.a. ten behoeve van signaleringsdeskundigheid ook aandacht zal worden besteed aan mannelijke slachtoffers.PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDe Tweede Kamer is bij brief van 13 oktober 2005 geïnformeerd.
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zal de werkwijze van de gemeenten naar aanleiding van de brief over uitschrijving uit de Gemeentelijke Basisadministratie evalueren.PA [29-6-2005] AO Tweede Kamer: (29 742) reactie op het advies van de ACVZ «Tegen de wil achtergebleven»De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties in augustus 2005 over deze toezegging geïnformeerd.
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zal de brief aan de gemeenten over uitschrijving uit de Gemeentelijke Basisadministratie nog deze week (week 26) toezenden aan de Tweede Kamer.PA [29-6-2005] AO Tweede Kamer: (29 742) reactie op het advies van de ACVZ «Tegen de wil achtergebleven»De brief is door de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties mede namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie op 30 juni 2005 verzonden aan de gemeenten.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer voor het einde van het zomerreces schriftelijk informeren over de besteding van €350 000 ten behoeve van de opvang van allochtone homoseksuelen (amendement lid Van der Laan).PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDe Tweede Kamer is bij brief van 24 oktober 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5370372/05).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de opzet van een herziening van het tbs-systeem (beleidsbrief), waarbij ook zal worden ingegaan op de organisatie van de opsporing en de aanpassing van de geweldsinstructie.PA [16-6-2005] TBS’er. PA [29-6-2005] AO Tweede Kamer: (29 452) Maatregelen TBSDe Tweede Kamer is bij brief van 19 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5368942/05).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat het verslag van de bijeenkomst (17/18 mei) van de Marokkaans-Nederlandse commissie ook in Nederlandse vertaling aan de Tweede Kamer zal worden toegezonden.PA [29-6-2005] AO Tweede Kamer: (29 742) reactie op het advies van de ACVZ «Tegen de wil achtergebleven»De Tweede Kamer is de vertaling bij brief van 26 september 2005 toegestuurd (kenmerk: 5376781/05/6).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat op kennisnet.nl de urgentie van het onderwerp uitdrukkelijk zal worden vermeld.PA [29-6-2005] AO Tweede Kamer: (29 742) reactie op het advies van de ACVZ «Tegen de wil achtergebleven»De Tweede Kamer is bij brief van 16 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5392838).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren over:– de voortgang genomen maatregelen;– waaronder initiatieven minderheden;– waaronder besteding & beschikbaarheid middelen.PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDe Tweede Kamer is bij brief van 16 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5421614).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer in de eerstvolgende brief informeren over de concrete invulling «preventieve repressie» (aftappen).PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDeze toezegging is opgenomen in het project Eergerelateerd Geweld. Over dit project wordt halfjaarlijks gerapporteerd aan de Tweede Kamer.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat in de voorlichtingscampagne zal worden gewezen op het belang van het persoonlijk lezen van informatie over de verblijfsvergunning en- procedures. In de toekomst zal ook aandacht worden besteed aan voorlichting voor mannen.PA [29-6-2005] AO Tweede Kamer: (29 742) reactie op het advies van de ACVZ «Tegen de wil achtergebleven»De Tweede Kamer is bij brief van 16 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5392838).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over de besprekingen van de gemengde commissie Integratie.PA [29-6-2005] AO Tweede Kamer: (29 742) reactie op het advies van de ACVZ «Tegen de wil achtergebleven»De Tweede Kamer is bij brief van 08 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5415912).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat met SZW gesproken zal worden over de mogelijkheid om in 2006 middelen in te zetten ten behoeve van eergerelateerd geweld in relatie tot emancipatie.PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDe Tweede Kamer is bij brief van 16 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5421614).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat met OCW gesproken zal worden over onder andere het bevorderen van kennis & deskundigheid voor leerkrachten en leerlingbegeleiders.PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDe Tweede Kamer is bij brief van 16 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5421614).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer in 2006 informeren over de evaluatie van de voorlichtingscampagne.PA [29-6-2005] AO Tweede Kamer: (29 742) reactie op het advies van de ACVZ «Tegen de wil achtergebleven»De Tweede Kamer is bij brief van 26 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5428046).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de situatie in de Noordelijke provincies op te nemen met de expertgroep van de politie en met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.PA [27-9-2005] Korpsmonitor Prostitutie/ Mensenhandel en het rapport Mensensmokkel in beeld 2002–2003.Dit is opgenomen met en besproken binnen de Expertgroep prostitutie/mensenhandel van De Nederlandse Politie medio november 2005.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer na navraag bij de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid Welzijn en Sport, schriftelijk informeren over de stand van zaken van uitstapprogramma’s van prostituees en de subsidie aan de stichting Rode Draad.PA [27-9-2005] Korpsmonitor Prostitutie/ Mensenhandel en het rapport Mensensmokkel in beeld 2002–2003.De Tweede Kamer is bij brief van 18 april 2006 mede namens de Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd (kenmerk: 5416497/506).
De Minister van Justitie zal in een addendum bij het Nationaal Actieplan Mensenhandel reageren op: – ECPAT-rapport (o.a. AMA’s en handel in kinderen vanwege kinderbijslag);– 4e rapport NRM, m.n. prioriteit opsporing en vervolging mensenhandel (dit onderwerp wordt ook meegenomen in kwaliteit van recherche, in discussie met Raad van Hoofdcommissarissen.PA [27-9-2005] Korpsmonitor Prostitutie/ Mensenhandel en het rapport Mensensmokkel in beeld 2002–2003.De Tweede Kamer is bij brief van 17 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5405217/506).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer nader berichten over plan van aanpak voor wapens, in het kader van een totaalpakket van maatregelen over geweld.vragenuurtje van 27 september 2005 inzake cijfers m.b.t. criminaliteit; verschillen tussen de vier grote steden en de groei van het aantal geweldmisdrijven.De Tweede Kamer is bij brief van 03 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5337526).
De Minister van Justitie zegt kamer standpunt toe over advies Commissie Evaluatie Notarisambt (Hammerstein). Vóór begrotingsbehandeling Justitie (22-11-2005).UB [27-9-2005] Rapport Commissie Evaluatie Wet op het notarisambt (Commissie Hammerstein)De Tweede Kamer is bij brief van 07 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5378886).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer schriftelijk informeren over de vraag in hoeverre mediation bij de administratieve scheiding zal worden vergoed.PA [29-9-2005] Beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomstDe Tweede Kamer is geïnformeerd bij brief van 10 oktober 2005 (5378560/05/6)
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe de Kamer te infomeren over verblijfsrechtelijke knelpunten en maatregelen voor slachtoffers van eergerelateerd geweld en het aantal keren dat in verband hiermee verblijf is toegekend vanaf 1 juli 2005.Het vragenuur van 4 oktober 2005 over eergerelateerd geweldDe Tweede Kamer is bij brief van 19 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411425).
De Minister van Justitie zal bij indiening van het wetsvoorstel inzake versterking bevoegdheden op rijksniveau t.a.v. de politie terugkomen op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit.PA [27-10-2005] Jaarverslagen OM/BIBOB/MOT (incl. circulaire Wapens en Munitie)Het wetsvoorstel Versterking bevoegdheden op rijksniveau is op 14 februari 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel wordt niet specifiek ingegaan op de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. De Minister van Justitie heeft met de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel wel de mogelijkheid om landelijke prioriteiten aan de politie op te leggen. Zonder dit wetsvoorstel zal de Minister van Justitie gebruik moeten maken van prestatieconvenanten met de politie.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling een brief doen toekomen over de opvolging van verdacht verklaarde MOT-meldingen.PA [27-10-2005] Jaarverslagen OM/BIBOB/MOT (incl. circulaire Wapens en Munitie)De Tweede Kamer is bij brief geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal uiterlijke 1 december de resultaten van de quickscan Bibob naar de Tweede Kamer sturen.PA [27-10-2005] Jaarverslagen OM/BIBOB/MOT (incl. circulaire Wapens en Munitie)De Tweede Kamer is geïnformeerd bij brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 30 november 2005 (kenmerk: 5390636/05).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe het Openbaar Ministerie te vragen in zijn volgende jaarverslag specifiek aandacht te besteden aan jeugdcriminaliteit.PA [27-10-2005] Jaarverslagen OM/BIBOB/MOT (incl. circulaire Wapens en Munitie)Er is een akkoord bereikt met het Parket Generaal. De Tweede Kamer is bij brief van 22 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5420301/506).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe contact op te nemen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg over een onderzoek naar de opvang en nazorg van de slachtoffers in de detentiecentra.PA [10-11-2005] Behandeling van overlevenden van de Schipholbrand naar aanleiding van de melding van Vluchtelingenwerk NederlandDe Tweede Kamer is bij brief van 22 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5384806).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe om een brief te zenden n.a.v. de DJI-brede inventarisatie naar de brandveiligheidvan de justitiële inrichtingen.PA [10-11-2005] Behandeling van overlevenden van de Schipholbrand naar aanleiding van de melding van Vluchtelingenwerk NederlandDe Tweede Kamer is bij brief van 08 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5390149).
De Minister van Justitie zal deze week de Tweede Kamer nader informeren over de vraag of hij een onderzoek zou willen instellen naar de mogelijkheden voor lekenrechtspraak.PA [14-11-2005] Begrotingsoverleg over de begroting Justitie voor het jaar 2006 (30 300VI)De Tweede Kamer is geïnformeerd bij brief van 21 november 2005 (5387659/805)
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal deze week de brief over leefgelden AMA’s nog naar de Tweede Kamer sturen.PA [14-11-2005] Begrotingsoverleg over de begroting Justitie voor het jaar 2006 (30 300 VI)De Tweede Kamer is bij brief van 22 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5371296).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie komt met een totaalplan over uitbreiding opvang herhaalde aanvragen voor het reces.PA [14-11-2005] Begrotingsoverleg over de begroting Justitie voor het jaar 2006 (30 300 VI)De Tweede Kamer is bij brief van 08 december 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5371280).
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer een brief inzake de vormvrije 253a-procedure versus de verzoekschriftprocedure sturen.PA [16-11-2005] Beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomstDe Tweede Kamer is geïnformeerd bij brief van 18 november 2005 (5388272/05/6)
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de afspraken die met de 6 gemeenten (G4 + Nijmegen en Groningen) zullen worden gemaakt over pilottrajecten voor vrouwen aan de Kamer zullen worden toegestuurd.PA [17-11-2005] Kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Participatie van vrouwen uit Etnische minderheden.De Tweede Kamer is bij brief van 27 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5418398).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de verhoging van de eetgelden op het niveau van de NIBUD-normen te brengen en dit mee te zullen nemen in de voorbereiding van de begroting voor 2007.PA [23-11-2005] JustitiebegrotingDit is meegenomen in de gesprekken in het kader van de voorjaarsnota 2006. De Minister van Financiën is akkoord.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe bij de Minister van Buitenlandse Zaken specifiek om aandacht te vragen voor het rapport van de State Departement inzake Iran.PA [23-11-2005] JustitiebegrotingHiervoor is bij brief van 12 december 2005 aandacht gevraagd aan de Minister van Buitenlandse Zaken.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt tot de plannen voor een grote reorganisatie bij de IND te zullen bespreken met de Tweede Kamer voor ze worden uitgevoerd.PA [23-11-2005] JustitiebegrotingDe Tweede Kamer is bij brief van 22 september 2005 geïnformeerd (kenmerk: 5373626).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe elementen uit de DUBAI pilot te zullen betrekken bij het bekijken of en op welke manier de verantwoordelijkheid voor de toelating van arbeidsmigranten en studenten bij bedrijven en instellingen kan worden neergelegd, in het kader van het project «Regulier toelating» (zie ook motie 43).PA [23-11-2005] JustitiebegrotingDe Tweede Kamer is bij brief van 22 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5420763).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar te informeren over de uitkomsten van het lopende onderzoek van het College van Toezicht naar Stichting De Thuiskopie.PA [30-11-2005] ReprorechtDe Tweede Kamer is bij brief van 31 januari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5399822/06).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer een reactie toe op het rapport politie «Huiselijk geweld; de voordeur op een kier».UB [21-12-2005] rapport politie «huiselijk geweld; de voordeur op een kierDe Tweede Kamer is bij brief van 1 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5420962/06).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat mevrouw Vergeer in de gelegenheid gesteld wordt de toets KNS af te leggen.PA [19-1-2006] Wetenschappelijke rapportage examen buitenlandDe Tweede Kamer is bij brief van 9 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5402076/06). Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer via de griffie aangegeven af te zien van het verzoek.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt toe de Tweede Kamer de onderzoeksopdracht aan TNO voor het vervolgonderzoek ter hand te stellen.PA [19-1-2006] Wetenschappelijke rapportage examen buitenlandDe Tweede Kamer is bij brief van 28 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5409878).
De Minister van Justitie zegt toe de Tweede Kamer te zullen informeren indien er bij het evaluatieonderzoek opsporingsmethode gebruik is gemaakt van onderzoek Mikado.PA [26-1-2006] Commissie voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Minister van Justitie/MBZK)Er is bij het evaluatieonderzoek opsporingsmethode geen gebruik gemaakt van onderzoek Mikado
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe samen met de Minister van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over vermeend onjuist gebruik bronnen in algemeen ambtsbericht Noordelijke Kaukasus.PA [1-2-2006] AsielDe Tweede Kamer is bij brief van 14 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5402664).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt toe de Tweede Kamer bij de Voorjaarsnota te informeren over de investeringen in de IND en het effect daarvan op de kostprijs en op de leges.PA [8-2-2006] INDDe Tweede Kamer is hier bij voorjaarsnota 2006 over geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de Tweede Kamer op korte termijn te zullen informeren over de voortgang met betrekking tot de nieuwe Visumwet.PA [8-2-2006] INDDe Tweede Kamer is bij brief van 20 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5424015).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat in de eerstvolgende Rapportage Vreemdelingenketen bericht zal worden over de verdeling van beslistermijnen over ketenpartners.PA [8-2-2006] INDDe verdeling van beslistermijnen over ketenpartners is vanaf de rapportage Vreemdelingenketen januari – april 2006 opgenomen, mede in het kader van verantwoording aan de Tweede Kamer ten aanzien van de ingezette verbeteringen naar aanleiding van het rapport van de ARK. Deze rapportage is de Tweede Kamer bij brief van 3 juli 2006 toegestuurd (kenmerk: 5411033/06).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe met de Minister van Financiën overleg te zullen voeren over de aanpak van de faillissementsfraude (onder andere het afschaffen van preferenties belastingdienst).PA [14-2-2006] AO FraudeHet overleg heeft inmiddels plaatsgevonden. De Minister van Financiën heeft aangegeven niet in te gaan op dit idee.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe in de overlegvergadering met de Procureurs-generaal de aanpak van discriminatie door de politie, te weten het weigeren van aangifte en de registratie van discriminatiezaken, aan de orde te stellen, opdat het College van Procureurs-generaal dit inbrengt in het overleg met de Raad van Hoofdcommissarissen.PA [16-2-2006] Discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca.De Minister heeft het aan de orde gesteld in de overlegvergadering met de Procureurs-Generaal op 19 april 2006.
De Minister van Justitie zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te zullen informeren over het ontwerp-kaderbesluit inzake het Europees bewijsverkrijgingsbevel (EB) en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse wetgeving.PA [16-2-2006] JBZ-raad van 20 en 21 februari 2006 te WenenDe Tweede Kamer is bij brief van 20 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5408926/06/6).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over de ontvangst op de luchthaven van Kinshasa van uitgezette ex-asielzoekers.PA [23-2-2006] INDDe Tweede Kamer is bij brief van 23 februari 2006 geïnformeerd (kenmerk 5405823/06).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe bereid te zijn nog een keer met partijen te kijken naar de IQ grenzen voor WSG doelgroepPA [16-3-2006] JeugdzorgDe Tweede Kamer is bij brief van 06 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5413429).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe te bezien of de consultatiefase kan worden versneld.PA [16-3-2006] JeugdzorgDe Tweede Kamer is bij brief van 08 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5419518).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe te zullen bevorderen dat de Raad voor de rechtspraak in overleg met de gerechten onderzoekt of een standaardformulier kan worden ontwikkeld voor het opgeven van grieven en of hulpbehoeftige verdachten evt. bij het invullen assistentie kan worden verleend door bijv. de griffie of de juridische loketten.PA [22-3-2006] Wijziging wetboek strafvordering; stroomlijnen hoger beroepDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5412692).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe de Tweede Kamer te informeren over de op te richten Commissie van Toezicht Terugkeer.PA [28-3-2006] Uitzetting Syrische asielzoekersDe Tweede Kamer is bij brief van 21 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5410991).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt te Tweede Kamer toe de Kamer op 3 april een brief te sturen, waarin de rol van de samenwerkingspartners en hun aandeel in het traject «bespreekbaar maken van homoseksualiteit binnen allochtone kringen» zijn opgenomen.PA [29-3-2006] EmancipatiebeleidDe Tweede Kamer is bij brief van 19 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5413735).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe bij de toetsing van het nieuwe door FORUM in te dienen Masterplan, artikel 1 van de grondwet vanzelfsprekend zal zijn.PA [29-3-2006] EmancipatiebeleidDe Tweede Kamer is bij brief van 19 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5413735).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de Kamer schriftelijk te informeren over de vragen in het AO over Kinderporno.PA [30-3-2006] KinderpornoDe Tweede Kamer is bij brief van 19 april 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5415660).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe het besluit- en vertrekmoratorium voor homoseksuele asielzoekers uit Iran te verlengen en een besluit- en vertrekmoratorium voor christenen in te stellen.PA [12-4-2006] Uitzetting Christenasielzoekers IranDe Tweede Kamer is bij brief van 12 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5417166).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe de kabinetsreactie n.a.v. het ACVZ-advies van 26 juli 2005 inclusief het aanvullende advies van 28 november 2005 toe te sturen.brief aan de Tweede Kamer van 13 april 2006 inz. ACVZ-adviesDe Tweede Kamer is bij brief van 11 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5409023).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe de Kamer te informeren over de samenstelling van de Commissie van Toezicht terugkeer zodra deze definitief is.brief aan de Tweede Kamer van 19 april over Commissie van Toezicht TerugkeerDe Tweede Kamer is bij brief van 11 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5415221).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de Kamer schriftelijk te informeren over de aanwezigheid van advocaten bij politieverhoren.PA [19-4-2006] Verbeterplan Versterking Opsporing en Vervolging.(met minister van BZK)De toezegging is gelijk aan de motie Dittrich over een experiment met advocaten bij het politieverhoor, ingediend op 25 april 2006.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de afname van DNA bij veroordeelde downloaders van kinderporno vervroegd in te voeren.PA [17-5-2006] Voortzetting Algemeen Overleg over KinderpornoDit is reeds gepubliceerd in het Staatsblad. De afname gaat per 1 augustus 2006 in.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe een brief aan de Tweede Kamer te sturen met de bevestiging dat de ouderbijdrage t.b.v. plaatsing in een justitiële jeugdinrichting door het LBIO nog steeds wordt geïnd en ook wordt betaald (op een bezwaar na).PA [23-5-2006] Wijziging Wet jeugdzorg en alsmede wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.De Tweede Kamer is bij brief van 24 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5423598/06).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de Kamer te zullen informeren over de in eind mei 2006 ontvangen RSJ-rapport Den Engh van het toezichtsbezoek RSJ in februari 2006.PA [6-6-2006] Het onderzoek door de Inspectie Jeugdzorg over JIJ HarreveldDe Tweede Kamer is bij brief van 28 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5428152).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe met OCW te gaan praten over de ontschotting van de budgetten tussen WEB en WI en hierover de Kamer te berichten voor de plenaire behandeling in de Kamer.PA [12-6-2006] (30 308) Wet InburgeringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5427473/06).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe voor de plenaire behandeling de Kamer te zullen berichten over de consequentie van het gemeentelijk aanbod voor uitkeringsgerechtigden zonder arbeidsverplichting en nieuwkomers met verblijfsvergunning asiel aan de hand van de hierover ingediende amendementen.PA [12-6-2006] (30 308) Wet InburgeringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5427811/06/6).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe met SZW te gaan praten om oudkomers/nieuwkomers die een gemeentelijk aanbod krijgen een kinderopvangtoelage te verstrekken en hierover de Kamer voor de plenaire behandeling te berichten.PA [12-6-2006] (30 308) Wet InburgeringDe Tweede Kamer is hierover bij brief van 19 juni 2006 geïnformeerd. (5427473/06)
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe haar te informeren over cursussen die door marktwerking goedkoper zijn geworden.PA [12-6-2006] (30 308) Wet InburgeringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5427473/06).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe haar schriftelijk te informeren over de vraag van kamerlid Azough over de draagkracht in verband met schulden van de inburgeringsplichtige.PA [12-6-2006] (30 308) Wet InburgeringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5427473/06).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe de vragen over het niveau van het inburgeringsexamen en het uitwerken van twee modaliteiten te bestuderen.PA [12-6-2006] (30 308) Wet InburgeringDe Tweede Kamer is bij brief van 27 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5429 337/06).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe schriftelijk terug te komen op de verklaring educatie van de ROC’s.PA [12-6-2006] (30 308) Wet InburgeringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5427 473/06).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe schriftelijk commentaar te zullen geven op de amendementen op het wetsvoorstel Inburgering.PA [12-6-2006] (30 308) Wet InburgeringDe Tweede Kamer is bij brief van 19 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5427473/06).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de Kamer een brief te zullen sturen over de wachtlijsten van de justitiële jeugdsector.PA [14-6-2006] JeugdzorgDe Tweede Kamer is bij brief van 12 juli 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5421099/06).
De Commissie Havermans beveelt aan de asielzoeker bij de aanvraag van zijn gehoor bekend gemaakt wordt dat nimmer asielgerelateerde informatie uit het asielgehoor door de Nederlandse overheid wordt verstrekt aan autoriteiten van het land van herkomst, noch dat aan hen gemeld zal worden dat betrokkene asiel heeft aangevraagd.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan het expliciete verbod op het verstrekken van asielgerelateerde informatie in het kader van de aanvraag van vervangende reisdocumenten zoals neergelegd in A4/6.2. Vc2000 ook van toepassing te verklaren op medewerkers van de IND die hierbij betrokken zijn.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan zeker te stellen dat in interne werkinstructies van zowel IND, KMar als VP dit verbod concreet is uitgewerkt ten behoeve van ambtenaren belast met (voorbereiding van) uitvoering van verwijderingen.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan zeker te stellen dat in interne opleidingen van de IND, KMar en VP dit verbod concreet is uitgewerkt ten behoeve van ambtenaren belast met (voorbereiding van) uitvoering van verwijderingen.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan dat het gehele terugkeerproces in een gezamenlijk protocol of werkproces wordt omschreven. Dit opdat geboden en verboden, taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Het voornemen van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie te komen tot één terugkeerorganisatie zou de uitvoering van deze aanbeveling kunnen bevorderen.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan vingerafdrukbladen die worden gebruikt in het kader van terugkeer zodanig te wijzigen, dat zij geen asielgerelateerde informatie kunnen bevatten.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan de aanwezigheid van Nederlandse ambtenaren bij presentaties van vreemdelingen aan autoriteiten van het land van herkomst nader te bezien.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan de vreemdeling vooraf schriftelijk te informeren over inhoud en doel van de presentatie en hem erop te wijzen dat hij niet verplicht is informatie te verschaffen over de reden van zijn verblijf in Nederland.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan dat, in aanvulling op de door de Minister van Defensie ingestelde Commissie van Toezicht KMar, en de door de Minister van Justitie ingestelde commissie van Toezicht Detentieplaatsen Schiphol, onafhankelijk toezicht wordt gehouden.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan om de documenten die escortcommandanten van de KMar in Nederland van het Bureau Verwijdering (BUV) ontvangen, te voorzien van een checklist en van een schriftelijke aanwijzing hoe met de documenten te handelen. Na terugkeer in ons land zou de escortcommandant in zijn escortrapport moeten vermelden welke documenten door hem zijn overgedragen aan de buitenlandse autoriteiten en welke weer door hem zijn ingeleverd.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan dat de KMar bij elke (dus niet alleen begeleide) verwijdering de bagage van de betrokken vreemdeling controleert op de aanwezigheid van documenten met asielgerelateerde informatie dan wel de vreemdeling op dat punt in de gelegenheid stelt orde op zaken te stellen.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans adviseert om ter wille van het creëren van een draagvlak voor het asielbeleid ook ten aanzien van de geldende uitvoeringsregels de grootst mogelijke openheid te betrachten.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans adviseert bij de inrichting van een nieuwe Terugkeerorganisatie bijzondere aandacht te besteden aan de thans geconstateerde knelpunten.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
Teneinde te komen tot meer gestructureerde en duurzame afspraken, beveelt de Commissie Havermans aan de mogelijkheid te bezien om de hoofdlijnen van terugkeerafspraken zoveel mogelijk op ministerieel, dan wel hoog ambtelijk niveau vast te leggen en bovendien te bezien in hoeverre formele terug- en overname verdragen, bij voorkeur op het niveau van de Europese Gemeenschap kunnen bijdragen aan een meer stabiele samenwerking met de DRC op het gebied van terugkeer. Het gaat dan, onder meer, om afspraken over hetgeen aan de buitenlandse vertegenwoordiging overgelegd dient te worden om te komen tot vaststelling van identiteit en nationaliteit. Afspraken over de operationele aspecten van terugkeer zouden dan kunnen worden vastgelegd in een MoU tussen de uitvoerende diensten.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan dat in het kader van het maken van werkafspraken van Nederlandse zijde de kwestie van openbaarmaking van deze afspraken aan de orde wordt gesteld. Het uitgangspunt moet zijn dat de afspraken openbaar worden gemaakt.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan te bezien in hoeverre, in overeenstemming met het Ministerie van Buitenlandse Zaken (en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking) ruimte kan worden geboden voor het verlenen van technische ondersteuning aan overheidsdiensten dan wel aan bij terugkeer betrokken NGO’s. Op deze wijze wordt het bieden van (technische) ondersteuning voorzien van een formeel (beleids)kader. Daarbij zou kunnen worden afgestemd met andere Europese landen en met internationale organisaties, zoals IOM en UNHCR.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans adviseert nader overleg te plegen met de autoriteiten van de DRC over de vraag welke documenten thans dienen te worden overgelegd ter verkrijging van een LP voor personen met die nationaliteit, die niet rechtmatig in Nederland verblijven.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans beveelt aan de registratie van incidentmeldingen en de verdere verwerking van de verkregen gegevens door de KMar beter te structureren.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
Onder verwijzing naar de in hoofdstuk 4 vermelde aanbevelingen m.b.t. het wenselijke onafhankelijke toezicht op het gehele proces van (de voorbereiding van) verwijdering, adviseert de Commissie Havermans om in ieder geval een dergelijk toezicht in te stellen voor de verzorging, veiligheid, bejegening en het vervoer van vreemdelingen door andere diensten dan de KMar, een en ander voor zover zij niet vallen onder het regime van detentieplaatsen.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Commissie Havermans acht het raadzaam dat de afspraken van de KMar met de KLM inzake het gebruik van de «airline notification» nog eens tegen het licht worden gehouden, dat ook met andere luchtvaartmaatschappijen dergelijke afspraken worden gemaakt en dat deze afspraken op het geëigende niveau in de regelgeving worden vastgelegd.aanbevelingen uit het rapport Commissie HavermansDe Tweede Kamer is bij brief van 27 maart 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5411090).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe haar te informeren over de voorstellen omtrent de modernisering van het reguliere migratiebeleid. De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de argumenten die zijn genoemd in het advies van de ACVZ bij de voorstellen betrekken.brief aan Tweede Kamer over advies ACVZ motie Dittrich c.s.De Tweede Kamer is bij brief van 22 mei 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5420763).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat er begin 2002 een wetsvoorstel Vervroegde Invrijheidsstelling gereed zal zijn. De Tweede Kamer is geïnformeerd bij brief 24 mei 2006 (kamerstuk: 30 513 nr. 1).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Kamer toe dat – voor zover mogelijk – in de volgende voortgangsrapportage betreffende de uitvoering van het Plan van Aanpak «Emancipatie en integratie van vrouwen en meisjes uit etnische minderheden», meetbare kwantitatieve elementen worden opgenomen. De Tweede Kamer is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij brief van 15 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: DCE-05/86282).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de top 10 van gemeenten met een hoog aantal allochtone vrouwen en die buiten de subsidieregeling van de G30 vallen, zal worden geïnventariseerd. Deze gemeenten zullen voorrang krijgen bij de uitrol van de beleidsinstrumenten. De Tweede Kamer is door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij brief van 15 november 2005 geïnformeerd (kenmerk: DCE-0586282).
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe te zullen overleggen met Staatssecretaris Ross om – ondanks de golfbeweging die de wachtlijst laat zien – te pogen een oplossing te vinden voor de genoemde 50. De Tweede Kamer is bij brief van 28 juni 2006 geïnformeerd (kenmerk: 5428152/06).