Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

2 B Toezeggingen

OmschrijvingVindplaatsStand van zaken
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat vijf jaar na inwerkingtreding van de wet een evaluatie zal plaatsvinden waarin onder meer aandacht zal zijn voor de vraag of eisende partijen ter comparitie voldoende gelegenheid krijgen te reageren op juridisch verweren uit conclusies van antwoord.PA [19-2-2001] WGO herziening burgerlijk procesrechtDe uitkomsten van de evaluatie door het WODC zal in 2006 worden afgerond. De Tweede Kamer zal vervolgens worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer een evaluatie partiële zedelijkheidswetgeving toe, drie jaar na inwerkingtreding.PA [18-3-2002] Wetgevingsoverleg partiele zedelijkheidswetgevingAfronding van het onderzoek zal in juli 2006 plaatsvinden. Daarna zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer de planning van de evaluatie van de Wet openstelling huwelijk toe, waarin expliciet aandacht zal worden besteed aan de verhouding van het huwelijk tot het geregistreerd partnerschap.UB [4-6-2003] Moties en toezeggingen scheiding- en omgangsproblematiekHet onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit van Utrecht, wordt in september 2006 afgerond. De rapportage zal de Tweede Kamer eind 2006 ontvangen.
De Minister van Justitie treedt in overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat over het doorgeven van camerabeelden van Rijkswaterstaat aan de politie en betrekt hierbij de mogelijk- en onmogelijkheden m.b.t. de privacywetgeving.PA [1-10-2003] Jaarverslag OM 2002In het kader van deze pilots heeft overleg plaatsgevonden met de Minister van Verkeer en Waterstaat over het doorgeven van camerabeelden. Momenteel wordt gewerkt aan de eindrapportage van deze pilots. Naar aanleiding daarvan zal er een standpunt worden bepaald over een eventueel vervolg.
De Minister van Justitie zal bevorderen dat het kabinet een standpunt inzake het rapport Roelvink (strafrechtelijke aansprakelijkheid van de Staat) zal innemen en dat naar de Tweede Kamer zal sturen.PA [28-10-2003] Justitie begrotingsbehandeling 2004De Minister van Justitie heeft een voorstel van wet voorgelegd voor advies aan de Raad van State op 28 april 2006.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe uiterlijk bij de evaluatie van de Overleveringswet in te gaan op de ervaringen met het ontbreken van een beroeps- en cassatiemogelijkheid in overleveringszaken.PA [27-11-2003] Plenair debat: Nota van wijziging Overleveringwet.De Overleveringswet is op 12 mei 2004 (met evaluatiebepaling) in werking getreden. De evaluatie vindt plaats in 2007.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat bij de evaluatie van de SOV (in 2006) zal worden meegenomen wat de meerwaarde is van de ISD t.o.v. de enkele SOV-maatregel (tussentijdse evaluatie ISD).PA[1-12-2003] Wetgevingsoverleg ISD 1 december 2003.De Tweede Kamer zal in januari 2007 per brief worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar in het kader van de rapportages over de ISD-maatregel of desgewenst separaat inlichten over de programma’s die met succes ontwikkeld zijn. (29 980).PA [1-12-2003] Wetgevingsoverleg ISD 1 december 2003.De Tweede Kamer zal in januari 2007 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat de verouderde bepalingen in de Wet tarieven in Burgerlijke zaken zullen worden aangepast c.q. geschrapt.PA [2-12-2003]28 740 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet tarieven in burgelijke zaken en enkele andere wetten ter verhoging van de opbrengst van de griffierechtenAfronding van herziening van het griffierechtenstelsel is beoogd voor 2007. Daarna zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat in het kader van de begrotingsvoorbereiding 2006 de opbrengsten griffierechten aan de hand van de definitieve realisatiecijfers 2004 opnieuw tegen het licht zullen worden gehouden.UB [11-12-2003] VKC-verzoek: antwoorden op vragen inz. de 2e suppletore begroting (29 333) van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat een onderzoek naar criminaliteit onder allochtone jongeren door IVA Tilburg zal worden uitgevoerd. Het eindrapport wordt in 2006 opgeleverd en aan de Tweede Kamer aangeboden.UB [19-12-2003] Moties Justitiebegroting 2004Het eindrapport Preventiebeleid 2001–2004 van IVA Tilburg wordt in de zomer van 2006 opgeleverd en aan de Tweede Kamer aangeboden. Een beleidsreactie volgt in het najaar van 2006.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat er pas een landelijke campagne kan komen als er een landelijk dekkend netwerk van AMHG’s is (vermoedelijk 2006/2007).PA [11-3-2004] Voortgangsrapportage huiselijk geweldDe Tweede Kamer zal in 2007 over een landelijke campagne worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe om halfjaarlijks te monitoren en binnen 2 jaar te rapporteren over voortgang in organisatie/ stroomlijning van de jeugdzorg, ervaring bij implementatie en eventuele noodzakelijke aanpassing van de wet t.a.v. eenduidige financiering en aansturing; rigiditeit en bureaucratie.PA [6-4-2004] Regeling van de aanspraak op, de toegang tot en de bekostiging van jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg;28 168)De Tweede Kamer zal in het najaar van 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal de Kamer twee jaar na aanvang van invoering van de mediationvoorzieningen informeren over de uitkomsten van de monitor op de effecten van stimuleringsbijdrage bij mediation (na verwijzing door de rechter).UB [19-4-2004] Mediation en het rechtsbestelAfgesproken is dat de Tweede Kamer twee jaar na aanvang van de voorziening zal worden geïnformeerd. De aanvang van invoering van de mediationvoorzieningen was in april 2005. De Tweede Kamer zal in april 2007 worden geïnformeerd door het aanbieden van een monitor, welke thans wordt ontwikkeld.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de invloed van mediation op de werklast van de Rechterlijke Macht de komende jaren te zullen monitoren en de Kamer twee jaar na aanvang van invoering van de mediationvoorzieningen over de uitkomsten te informeren.UB [19-4-2004] Mediation en het rechtsbestelDe Tweede Kamer zal eind 2006 worden geïnformeerd door het aanbieden van een monitor, welke thans wordt ontwikkeld. Planning is om circa twee jaren na aanvang van invoering (per 1 april 2005) deze gegevens op te leveren.
De Minister van Justitie zal bij wijziging van de Wet op de kansspelenrekening houden met de inbreng van de Tweede Kamer over de positionering van het toezicht.PA [3-6-2004] VAO: Kansspelbeleid24 036/24 557 nrs. 287 en 288Het wetsvoorstel zal begin 2007 bij brief aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe samen met andere departementen een beleidskader te ontwikkelen om te bevorderen dat de gevoeligheid van identiteitsmaatregelen en (identiteits)controles voor identiteitsfraude in de toekomst vermindert, de Tweede Kamer hierover te informeren, inclusief de wijze waarop aan dat kader gevolg moet worden gegeven.UB [7-6-2004] Kabinetsreactie rapport Identiteitsfraude d.d. 7 juni 2004 (nr. 5276571)Voor de ontwikkeling van een beleidskader is aangesloten bij het onderzoek naar het protocolleren van de identiteitsvaststelling binnen de strafrechtsketen. De uitkomsten daarvan worden in 2006 verwacht en zullen worden gebruikt voor de verdere inrichting van het beleidskader.
De Minister van Justitie zal de toepassing van de 90 dagen-termijn laten monitoren en de Tweede Kamer over de uitkomst informeren, waarbij tevens de evaluatie van de drie overige verbetervoorstellen in het kader van het strafproces en de effecten daarvan zullen worden meegenomen.PA [7-6-2004] Wetgevingsoverleg: Wijziging v.h. Wetboek van Strafvordering i.v.m. inbeslagneming en doorzoeking door de rechter-commissaris (29 252)PA [7-6-2004] Wetgevingsoverleg: Wijziging v.h. Wetboek van Strafvordering houdende enkele wijzigingen in de regeling van de voorlopige hechtenis (29 253)PA [7-6-2004] Wetgevingsoverleg: Wijziging v.h. Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de rechterlijke organisatie i.v.m. het horen van getuigen en enkele verwante onderwerpen (29 254)In het eerstvolgende overleg met de Raad voor de Rechtsspraak zal dit onderwerp worden geformaliseerd. Daarnaast zal de Minister van Justitie de Tweede Kamer op de hoogte brengen van het feit dat het wetsvoorstel onlangs in werking is getreden en dat evaluatie pa na een zekere periode (mogelijk 2 jaar) mogelijk zal zijn.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de uiteindelijke uitkomsten inzake retourtickets voor Antilliaanse en Arubaanse bolletjesslikkers.UB [15-6-2004] retourtickets Antillianen en ArubanenDe Tweede Kamer zal eind september geïnformeerd worden met de 7e voortgangsrapportage Drugssmokkel Schiphol.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe te bezien of een verblijfsstatus kan worden verleend indien een kind door diens ouders wordt mishandeld en er kans op bestaat dat mishandeling in het land van herkomst wordt voortgezet.PA [24-6-2004] Kinderen in het VreemdelingenrechtDe Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is akkoord met de nota om beleidsregels op te stellen. De Tweede Kamer is daarover geïnformeerd. Beleidsregels moeten nog worden opgesteld, en ook daarover moet de Tweede Kamer nog geïnformeerd worden. Een eerste reactie is mogelijk te verwachten na het zomerreces 2006.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe dat in overleg met de VNG heldere criteria worden opgesteld voor wet- en regelgeving, zodat gemeenten in het handhavingsbeleid rekening kunnen houden met personen met psychische en lichamelijke gebreken.PA [30-6-2004] Notaoverleg Inburgering 2e termijn: – zevende voortgangsrapportage i.h.k.v. GPIO ( 27 083, nr. 41) – inburgering nieuwkomers 2002 (Just040488) – Contourennota «Herziening v.h. Inburgeringsstelsel» (29 543)Het protocol voor de medische adviseurs zal in oktober 2006 gereed zijn.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de gedragscode van de Vereniging van Particuliere beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (VPB) in 2006 via het WODC te laten evalueren.UB [22-7-2004] Particuliere rechercheHet WODC heeft onlangs een startnotitie opgesteld. Deze notitie zal op 8 augustus 2006 met de verschillende betrokken partijen besproken worden.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe om het vergunningstelsel voor niet risicovolle kansspelen(prijsvragen, kleine en promotionele kansspelen) te vereenvoudigen, mede in het licht van de administratieve lastenverlichting.UB [20-8-2004] beantwoording schriftelijke vragen inzake vermindering administratieve lastenDe Tweede Kamer zal begin 2007 bij brief worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe om n.a.v. de motie-Verhagen (28 689 nr. 30 ingetrokken) maatregelen te treffen waarmee voorkomen kan worden dat ouders hun kind naar de middelbare school in het land van herkomst sturen. De ACVZ zal worden gevraagd hierover een advies te geven.PA [2-9-2004] Antwoord en 2e termijn behandeling rapport commissie BlokPA [7-9-2004] Interpellatiedebat: achterlaten Marokkaanse vrouwenHet advies is in het voorjaar aan de Tweede Kamer verzonden. De reactie is in voorbereiding en zal naar verwachting in het zomerreces 2006 kunnen worden verzonden.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat binnen enkele maanden het toegezegde evaluatieonderzoek naar de Wet levensbeëindiging op verzoek zal worden aanbesteed. Daarbij zal de meldingsbereidheid van artsen en de invloed van palliatieve zorg op euthanasieverzoeken aan de orde komen. De resultaten van dit onderzoek zullen eind 2006 beschikbaar komen.PA [28-9-2004] Algemene Politieke Beschouwingen (28 september: 1e termijn Kamer – 29 september: 1e termijn regering + 2e termijn)Onderzoek wordt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport gedaan. Het rapport komt eind 2006 beschikbaar en zal na die tijd aan de Tweede Kamer worden gezonden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de bevindingen met betrekking tot incidenten in de burgerluchtvaart, met name over de procedures, communicatie en lijnen.PA [12-10-2004] Het niet melden van de mogelijke aanwezigheid van een bom in een vliegtuig.De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat de eventuele voorstellen in het nog te verschijnen eindrapport «Fundamentele herbezinning BPR» over andere wijzen van afwikkeling massaschade, serieus bekeken zullen worden.PA [12-10-2004] Wet collectieve afwikkeling massaschadeDe kabinetsreactie zal naar verwachting in het najaar 2006 aan de Tweede Kamer worden gezonden.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat in overleg met Raad van Statezal worden bezien of het schrappen van de actio popularis tot meer werk leidt voor de rechter in verband met toetsing van het belanghebbende-criterium.PA [27-10-2004] Aanpassingswet uniforme openbare voorbereidingsprocedure AwbTweede Kamer ontvangt na het zomerreces 2006 een brief over de uitkomst van het overleg met de Raad van State.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de resultaten van pilots met slachtoffer – dader gesprekkenUB [1-11-2004] antwoorden op vragen bij beleidsbrief slachtofferzorgDe Tweede Kamer zal voor 1 oktober 2006 bij brief worden geïnformeerd
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar medio 2006 te informeren over de uitkomsten van een pilot met een «ik doe normaal contract».UB [2-11-2004] Voorstel ChristenUnie «Doe normaal»De Tweede Kamer zal medio 2007 bij brief worden geïnformeerd over de uitkomsten van een pilot met een «ik doe normaal contract».
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer in 2005 een visienota financieel-economische criminaliteit doen toekomen, waarin nadruk zal worden gelegd op nieuwe verschijningsvormen en op het gebruik van nieuwe werkwijzen.UB [3-11-2004] Schriftelijke antwoorden behandeling Justitiebegroting 2005 (Minister van Justitie)Voor het zomerreces zal er een beleidsverkennende notitie voorliggen in de ministerraad. Op basis van de uitkomsten uit deze discussie zal een visienota naar de Tweede Kamer worden gestuurd.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer in 2005 het wetsvoorstel «Huisverbod bij huiselijk geweld» doen toekomen.UB [3-11-2004] Schriftelijke antwoorden behandeling Justitiebegroting 2005 (Minister van Justitie)PA [8-12-2004] 28 345, nr. 25 Huisverbod plegers huiselijk geweld.De Ministerraad van 7 juli ging akkoord met indiening van het wetsvoorstel. Beoogd wordt het wetsvoorstel zeer binnenkort in te dienen.
De Minister van Justitie zal onderzoek doen naar de gevolgen van het schrappen van de strafbaarstelling van godslastering voor de integratie van etnische minderheden en het vergroten van de verdraagzaamheid in Nederland, en de Tweede Kamer informeren nadat op basis van dat onderzoek conclusies zijn getrokken.PA [16-11-2004] Verzoek van het lid Verhagen tijdens regeling van werkzaamheden van 16 november 2004.Afronding van het onderzoek zal naar verwachting in juli 2006 plaatsvinden. Daarna zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat de recidivemonitor jaarlijks bij de begroting zal verschijnen, zodat de effectiviteit van het door Justitie gevoerde beleid inzichtelijk is. De output van verschillende evaluaties en van de erkenningscommissie gedragsinterventies zal het lopende boekjaar worden vertaald in de recidivemonitor.PA [17-11-2004] 29 800 VI: tweede termijn behandeling JustitiebegrotingNaar verwachting zal de Tweede Kamer in het najaar van 2006 worden geïnformeerd. De Minister van Justitie is in afwachting van een extern onderzoek op het gebied van cultureel verweer dat in de zomer van 2006 wordt afgerond.
De Minister van Justitie is voornemens de beleidsbrief bijzondere opsporingsdienst in 2005 naar Tweede Kamer te sturen.UB [17-11-2004] Voortgangsrapportage Fraude en financieel-economische criminaliteit 2003–2004In het visietraject Fraude worden de kaders voor de aanpak van fraude in kaart gebracht. Dit betreft ook het werkterrein van de BOD’en daarom is de beleidsbrief BOD’en hier een onderdeel van gemaakt. Verwachting is dat eind 2006 een voorstel tot besluitvorming wordt afgerond.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer op de hoogte houden van de gang van zaken bij de eventuele instelling van een nieuwe commissie Tabaksblat (vervolg op commissie) over drie jaar.PA [1-12-2004] 29 449, nr. 3 Ontwerpbesluit aanwijzing code corporate governanceDe kabinetsreactie op het eerste rapport werd met het rapport zelf op 17 maart 2006 bij brief van de minister van Financiën (kamerstuk: 30 111, nr. 9) aan de Tweede Kamer gezonden. Medio 2007 ontvangt de Tweede Kamer wederom een rapportage.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat een commissie zal worden ingesteld die een compact raamwerk zal opstellen voor de advocatuur, te leveren binnen zes maanden na installatie.UB [23-12-2004] Advocatuur, uitwering motie v.h. lid Klaas de VriesDe commissie onder voorzitterschap van prof. mr. P.C.E. van Wijmen is op 4 mei 2005 ingesteld. April 2006 is het rapport aan de Minister van Justitie aangeboden. Aan de Tweede Kamer zal voor het einde van het zomerreces 2006 een kabinetsstandpunt worden gezonden, hierover is een uitstelbrief aan de Tweede Kamer gezonden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer in het voorjaar 2005 het kabinetsstandpunt op het rapport «Evaluatie van het herziene fiscale procesrecht» aanbieden.UB [13-1-2005] Evaluatie fiscaal procesrecht.Het kabinetsstandpunt zal na het zomerreces 2006 aan de Tweede Kamer worden aangeboden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de resultaten van de evaluatie van de «Wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met het gebruik van videoconferentie in het strafrecht» (29 828).UB [13-1-2005] Voorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met het gebruik van videoconferentie in het strafrecht (29 828).Het wetsvoorstel treedt in werking op 1 oktober 2006. Evaluatie kan pas enige tijd nadien starten.
De Minister van Justitie zal terugkomen op de kosten van griffiegelden in relatie tot (verwijzing door de rechter naar) mediation bij bespreking van de griffierechten en de wijzigingen in de Wet op de Rechtsbijstand (WRb).PA [20-1-2005] Mediation en het rechtsbestel ( 29 528, nr. 1)De Tweede Kamer zal hierover worden geïnformeerd tijdens de behandeling van het nader rapport bij de Wet op de rechtsbijstand. Hierin is ook het onderwerp van de kosten van de griffiegelden in relatie tot mediation aan de orde gekomen. Verwacht wordt dat het nader rapport bij de WRb in september 2006 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer medio 2005 informeren over de voortgang van de kabinetsvoornemens naar aanleiding van het Nationaal Dreigingsbeeld en het rapport «Uit onverdachte bron».UB [28-1-2005] Voortgang uitvoering beleidsreactie «Uit onverdachte bron».De Tweede Kamer zal naar verwachting in het zomerreces 2006 geïnformeerd worden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren in welke gevallen ouderbijdragen als generieke maatregel wordt geheven.PA [31-1-2005] Landelijk Beleidskader Jeugdzorg/VoortgangsrapportagePA [17-11-2004] (24 587)Toekomst het Nieuwe LloydDe consultatie over het wetsvoorstel ouderbijdrage jeugdsancties en kinderbeschermingsmaatregelen is afgerond. Beraad over een definitief wetsvoorstel is gaande.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat na afloop van het experiment gezinscoaching in Limburg een voortgangsrapportage over motie 29 200 VI nr. 45 wordt toegezonden, waarin tevens wordt ingegaan op de vraag of een combinatie gezinsvoogd-gezinscoach mogelijk is.PA [31-1-2005] Landelijk Beleidskader Jeugdzorg/VoortgangsrapportageDe Tweede Kamer zal voor 1 oktober 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe haar het plan van aanpak discriminatie toe te sturen.PA [9-2-2005] TerrorismeDe Tweede Kamer zal voor het begin van het parlementaire jaar 2006–2007 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer schriftelijk antwoorden op het punt van cultureel verweer.PA [10-2-2005] Aanpak van eerwraak 29 203, nr.15 De Minister van Justitie is in afwachting van een onderzoek op het gebied van cultureel verweer, dat naar verwachting in de zomer van 2006 zal worden afgerond.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat de werking van het Landelijk Meldpunt Ongeoorloofde Afwezigheid in 2005 zal worden geëvalueerd.UB [17-2-2005] Ongeoorloofde afwezigheid tbs-gestelden.De Tweede Kamer zal in het zomerreces 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat het wetsvoorstel met wijzigingen van de Wet opneming buitenlandse kinderen (Wobka) op het terrein van m.n. leeftijdsgrenzen, gezinsonderzoek, kosten gezinsonderzoek, voorlichting, alsmede sturing, controle en toezicht omstreeks de zomer 2006 zal worden ingediend. Hierbij zal ook de wijziging van het BW1 inzake verkorting van de verzorgingstermijn bij adoptieworden meegenomen.UB [21-2-2005] Interlandelijke adoptie: homoadoptie aanpak knelpunten en verbeterpuntenDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt inzake het rapport «Overtredende overheden» sturen.UB [2-3-2005] aanbieding rapport overtredende overhedenDe beoogde afrondingsdatum is 1 september 2006. De Tweede Kamer zal daarna worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal bezien hoe illegaal verblijf kan worden bestreden middels uitbreiding van de gronden voor ongewenstverklaring.UB [4-3-2005] moties en toezeggingNa goedkeuring door de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal het conceptwetsvoorstel aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. Dit zal kort na het zomerreces 2006 gebeuren.
De Minister van Justitie zal bezien of een wettelijke regeling inzake het verbod op «no cure no pay» wenselijk is.UB [4-3-2005] No cure no pay en letselschadezakenVoor het einde van het zomerreces zal het Kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie Advocatuur aan de Tweede Kamer worden toegezonden. Tevens zal worden ingegaan op een wettelijke regeling inzake het verbod op «no cure no pay».
De Minister van Justitie zal de Wet opneming buitenlandse kinderen (Wobka) aanpassen zodat paren van gelijk geslacht gezamenlijk zullen kunnen adopteren uit het buitenland. Omdat op dit moment geen enkel land van herkomst bereid is kinderen voor deze vorm van adoptie beschikbaar te stellen, zal Minister van Justitie dit meenemen bij andere voorstellen tot aanpassing van de Wobka, waarvan medio 2006 een voorstel te verwachten is.PA [9-3-2005] Adoptie door homoparenDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal bezien of er ten aanzien van de maximale leeftijdsgrenzen een hardheidsclausule kan worden ingebouwd om te voorkomen dat wanneer de procedure tot verkrijging van een beginseltoestemming lang duurt, adoptanten uiteindelijk wegens bereiken leeftijdslimiet niet kunnen adopteren (betreft mogelijk aanpassing Wobka)PA [9-3-2005] Adoptie door homoparenDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat nader onderzocht zal worden of invoering van een nieuw instrument noodzakelijk is om directe aansluiting tussen gevangenisstraf en tbs met voorwaarden te realiseren.UB [17-3-2005] Aanvullende vragen moordzaak Doetinchem.De Tweede Kamer zal voor 1 augustus 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezal de Tweede Kamer vooruitlopend op de evaluatie van de wet, halfjaarlijks een monitor doen toekomen over de werking inburgeren in het buitenland.PA [22-3-2005]29 700 Wet Inburgering in het Buitenland (WIB); Tweede Termijn.De Tweede Kamer zal een half jaar na inwerkingtreding van de wet, medio september 2006, de eerste monitor ontvangen.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de Wet Inburgering in het buitenland twee jaar na inwerkingtreding zal worden geëvalueerd. Hierbij zal ook de ratio tussen absolute en relatieve aantallen vrouwen en mannen die het basisexamen afleggen en slagen worden meegenomen.PA [22-3-2005] 29 700 Wet Inburgering in het Buitenland (WIB); Tweede Termijn.Twee jaar na inwerkingtreding van de wet, op 15 maart 2008, zal aangevangen worden met het evaluatieonderzoek.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de resultaten van het onderzoek naar factoren die een rol spelen bij de tariefstelling van bestuurlijke en strafrechtelijke primitieve vermogenssancties.UB [12-4-2005] Brief aan Tweede Kamer van inzake draagkrachtaspecten bij de boeteoplegging.De Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de Tweede Kamer, na ontvangst van het ACVZ-advies, in 2006 een beleidsbrief inzake vlucht- en vestigingsalternatief toe te sturen.PA [20-4-2005] Landgebonden asielbeleid/ambtsberichtenHet ACVZ advies is afgerond. De Tweede Kamer zal in de tweede helft van 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat met de VNG in overleg zal worden getreden over de vraag hoe de informatievoorziening aan betrokkenen kan plaatsvinden in geval van extramurale plaatsing van TBS-gestelden.UB [17-5-2005] Beantwoording kamervragen inzake de komst van een tbs-huis in VenloDe Tweede Kamer zal voor 1 oktober 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de plannen van de Antillianengemeenten monitoren en de Tweede Kamer van de resultaten op de hoogte stellen.PA [17-5-2005] 26 283, nr. 19 AO inz. de Notitie Antilliaanse RisicojongerenDe Tweede Kamer zal omstreeks 1 januari 2007 een tussenrapportage worden toegezonden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer rapporteren over de uitkomst van de gesprekken met het OM over de verschillende aspecten van de bijzondere bevoegdheden.PA [18-5-2005] Evaluatie van de Wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (29 940)Op 31 juni 2006 is er overleg geweest met het Parket Generaal over vervolgtraject en zijn er een aantal afspraken gemaakt. Het streven is om medio 2006 de Tweede Kamer te informeren.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat een reactie op de achterstand van kinderen met Nederlandse nationaliteit die op jongvolwassen leeftijd naar Nederland komen, zal worden meegenomen in de kabinetsreactie op het ACVZ-advies inzake schoolopleiding van kinderen in het land van herkomst van de ouders.PA [18-5-2005] AO Tweede Kamer: (29 742) Taken en activiteiten van de Marokkaans-Nederlandse Adviescommissie (Achtergelaten vrouwen in Marokko)Het advies is voorjaar 2006 verschenen, en bij brief van 6 juli aan de Tweede Kamer toegezonden (kenmerk: 5 350 041/05). De reactie op het advies zal naar verwachting in het zomerreces 2006 volgen.
Het Kabinet zal de Tweede Kamer begin 2006 informeren over:– de door EZ uit te voeren evaluatie naar de ervaringen van de NMa met de nieuwe werkwijze voor de NMa inzake anonimiteit;– het kabinetsstandpunt inzake de klokkenluidersregelingen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk;– het functioneren van de samenwerking tussen NMa en het meldpunt misdrijf anoniem;– de resultaten betreffende de zelfregulering in het bedrijfsleven door de toepassing van de klokkenluidersregeling conform de Stichting van de Arbeid;– de ervaringen die het OM heeft opgedaan met klokkenluiders in de bouwfraude.PA [23-6-2005] 28 244, nr. 98AO inzake de positie van klokkenluidersDe evaluatie is afgerond is voorgelegd aan de Stichting van de Arbeid voor een reactie. De Tweede Kamer zal in oktober worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over een handreiking burgerrechten (uitvoering motie Bos/Dittrich).PA [28-6-2005] AO inzake de nog te ontvangen nota over de ontwikkeling van een ceremonie voor nieuw Nederlands staatsburgerschapOnder verantwoordelijkheid van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is een concepthandreiking opgesteld. Met dit concept heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie op 1 juni 2006 ingestemd. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (CZW) laat het concept op dit moment testen. Daarna wordt de handreiking definitief gemaakt in een publicatie die zowel naar de Tweede Kamer als naar de gemeenten zal worden gezonden (ruim) vóór 24 augustus 2006 (nationale naturalisatiedag).
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat zal worden gestreefd naar een vervroeging van de inwerkingtreding van het gewijzigd Besluit (d.w.z. eerder dan 1 oktober 2006).PA [28-6-2005] AO inz. de nog te ontvangen nota over de ontwikkeling van een ceremonie voor nieuw Nederlands staatsburgerschapHet gewijzigde BVVN is op 19 mei 2006 in het Staatsblad (2006, 250) gepubliceerd. Het inwerkingtredings-Koninklijk Besluit (1 oktober 2006) is onlangs naar de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie gegaan. Dit is aanleiding om vóór 1 juli 2006 de gemeenten schriftelijk over de voortgang van de (invoering van de) naturalisatieceremonie te informeren.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat in het overleg met VNG over de uitvoering van de ceremonie, de volgenden onderwerpen aan bod zullen komen: a. ontwerpen videoboodschap van H.M. de Koningin en/of Minister Verdonk; b. organisatie 24 augustus: inhoud, wie worden uitgenodigd, nationaal cachet; c. organisatie lokale ceremoniedagen: programma, welkomstcadeau.PA [28-6-2005] AO inz. de nog te ontvangen nota over de ontwikkeling van een ceremonie voor nieuw Nederlands staatsburgerschapDe Tweede Kamer zal na 24 augustus 2006 schriftelijk over de voortgang worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal de mogelijkheid tot bescherming van de term «casino» meenemen bij de wetswijziging.PA [28-6-2005] (24 557/29 800VI) Kansspelbeleid.Het wetsvoorstel zal begin 2007 worden aangeboden aan de Tweede Kamer.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer twee jaar na inwerkingtreding een evaluatierapportage toezenden.PA [28-6-2005] AO inz. de nog te ontvangen nota over de ontwikkeling van een ceremonie voor nieuw Nederlands staatsburgerschapInput voor deze evaluatie wordt onder meer gevormd door de gegevens die door middel van een monitor worden verkregen in de periode juli/augustus 2005 t/m december 2007. Dit houdt in dat het evaluatierapport vermoedelijk vóór 1 juli 2008 beschikbaar is.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat zal worden bezien of de meldcode kindermishandeling ook gebruikt kan worden voor de melding van eergerelateerd geweld.PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd in de reguliere voortgangsrapportage over het project Eergerelateerd Geweld.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat zal worden bezien of de regels (i.v.m. privacy) uitgebreid kunnen worden ten behoeve van de aanpak van eergerelateerd geweld.PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd in de reguliere voortgangsrapportage over het project Eergerelateerd Geweld.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat zal worden bezien hoe de politieanalyse door voorstellen van het WODC kan worden versterkt.PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd in de reguliere voortgangsrapportage over het project Eergerelateerd Geweld.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat in het licht van de cijfers zal worden bezien of en zo ja, welke bijzondere aanpak nodig is bij eergerelateerd geweld tegen mannen.PA [29-6-2005] ( 28 345 nr. 34) EerwraakDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd in de reguliere voortgangsrapportage over het project Eergerelateerd Geweld.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zal de Tweede Kamer informeren over de uitwerking van de regeling dat vrouwen kunnen terugkeren naar Nederland voor het regelen van de echtscheiding.PA [29-6-2005] AO Tweede Kamer: (29 742) reactie op het advies van de ACVZ «Tegen de wil achtergebleven»De Tweede Kamer zal naar verwachting in het zomerreces 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Eerste Kamer toe dat twee en een half jaar na de inwerkingtreding van het wetsvoorstel «Bevoegdheden vorderen gegevens» een brief aan de Eerste Kamer zal worden gezonden met de criteria voor de evaluatie van de wet.PA [4-7-2005]29 441 wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten i.v.m. de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevensHet wetsvoorstel is op 1 januari 2006 in werking getreden. De evaluatie staat derhalve gepland voor medio 2008.
De Minister van Justitie zegt de Eerste Kamer toe dat drie jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel «Bevoegdheden vorderen gegevens» een evaluatie zal plaatsvinden.PA [4-7-2005]29 441 wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten i.v.m. de regeling van bevoegdheden tot het vorderen van gegevensDeze wet is op 1 januari 2006 in werking getreden. De evaluatie is aldus beoogd voor begin 2009.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer een notitie toe over de taken en bevoegdheden van de centrale autoriteiten onder de bestaande internationale regelingen en eventueel schetsen voor een kaderwet centrale autoriteiten.PA [27-9-2005]29 980Kinderbeschermingsverdrag +29 981 Uitvoeringswet Kinderbeschermingsverdrag.De Tweede Kamer zal de gevraagde notitie eind 2006 ontvangen.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer in de loop van volgend jaar informeren over de voortgang rond de uitwerking en vaststelling van de code Wijffels, de eventuele knelpunten daarbij en de mogelijke rol die de overheid terzake kan vervullen, maar bindt zich daarbij niet aan een termijn. Het primaat voor de uitwerking en vaststelling van de code Wijffels ligt bij de private organisaties. De Ministeries van Justitie en Financiën zijn bereid daarbij een faciliterende rol te vervullen.PA [28-9-2005] (27 789) Algemeen nut beogende instellingen in de fiscaliteit.De Tweede Kamer zal uiterlijk 30 november worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal overleg voeren met de KNSA en de schutterijen over een nieuwe circulaire Wet Wapens en Munitie.PA [27-10-2005] Jaarverslagen OM/BIBOB/MOT (incl. circulaire Wapens en Munitie)De Tweede Kamer zal in het najaar 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal overleg voeren met de reclassering over de aanpak van jeugdcriminaliteit.PA [27-10-2005] Jaarverslagen OM/BIBOB/MOT (incl. circulaire Wapens en Munitie)De Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal de modaliteiten van de wapeninleveractie bezien in de uitwerking van de nota Aanpak geweld.PA [27-10-2005] Jaarverslagen OM/BIBOB/MOT (incl. circulaire Wapens en Munitie)De Tweede Kamer zal in de tweede helft van 2006 geïnformeerd worden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer informeren over de stand van zaken met betrekking tot de nota Ondergronds bankieren, met name over mogelijkheden om een alternatief te bieden aan migranten om geld over te kunnen maken naar familie in het buitenland.PA [2-11-2005] Terrorismefinanciering/Ministers Financiën en JustitieDe Tweede Kamer zal in september 2006 geïnformeerd worden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer op de hoogte stellen van de uitkomsten van de pilots registratie op etniciteit bij geweld achter de voordeur (n.a.v. motie Dittrich).UB [14-11-2005] Motie-Dittrich over registratie op etniciteit.De Tweede Kamer zal eind december 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt toe dat in 2006 het internationaal vergelijkend onderzoek over Facts and Figures on European Judicial Systems zal worden gezonden aan de Tweede Kamer.PA [14-11-2005] Begrotingsoverleg over de begroting Justitie voor het jaar 2006 (30 300 VI)De Tweede Kamer zal voor eind 2006 geïnformeerd worden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer de uitkomsten van het onderzoek zoals eerder toegezegd in de nota naar aanleiding van het verslag inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart, toezenden.PA [16-11-2005] Wijziging Wet Luchtvaart inzake voorvallen burgerluchtvaart. (met Staatssecretaris V&W)De Tweede Kamer zal in het zomerreces 2006 geïnformeerd worden.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer een brief sturen of, en zo ja op welke wijze, de minister aan het verzoek kan voldoen om onderzoek te laten verrichten naar de situatie bij het uit elkaar gaan van niet-gehuwden naar: a. de mate waarin afspraken worden gemaakt over ouderschap, en b. de aard, kwaliteit en duurzaamheid van die afspraken.PA [16-11-2005] Beëindiging huwelijk zonder rechterlijke tussenkomstDe Tweede Kamer zal in de tweede helft van 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat het onderzoek naar manieren om burgers te betrekken bij de rechtspraak met een open vraag zal worden gesteld, zodat ook lekenrechtspraak in dit onderzoek wordt meegenomen.PA [23-11-2005] JustitiebegrotingHet onderzoek De Roos loopt. Daarnaast wordt door WODC onderzoek uitgezet mede over de vraag op welke wijze de burger betrokken wil worden. In het najaar 2006 zal de Tweede Kamer geïnformeerd worden.
De Minister van Justitie zal bij de Tweede Kamer terugkomen op de «roadmap» nadat Eurocommissaris Frattini zijn plannen heeft geconcretiseerd.PA [23-11-2005] JustitiebegrotingDe plannen rondom de «road map» zijn nog onvoldoende concreet vormgegeven. Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer in deze zal worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal plannen inzake de bestrijding van financieel-economisch criminaliteit bij de minister Van Financiën indienen.PA [23-11-2005] JustitiebegrotingOver FINEC zal als een geheel eind 2006 worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe in een volgend Rapportage Vreemdelingenketen te rapporteren over de gemiddelde en maximale duur van vreemdelingenbewaring.PA [6-12-2005] Inspectie-rapport/themaonderzoek ouders met minderjarigen in vreemdelingenbewaring.Hierover zal worden gerapporteerd in een volgende rapportage vreemdelingenketen.
De Minister van Justitie zal bezien of de beperkingen voor het inzetten van ongeüniformeerde particuliere beveiligers niet al te strikt zijn.PA [8-12-2005] 6e VeiligheidsprogrammaOp 1 juni is de Raad van Hoofdcommissarissen verzocht om een zienswijze betreffende de inzet van ongeüniformeerde beveiligers. Op basis daarvan zal een reactie worden voorbereid, op te nemen in de volgende voortgangsrapportage Veiligheidsprogramma.
De Minister van Justitie zal samen met de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport een standpunt m.b.t. het verslavingsbeleid (SOV, ISD) naar de Tweede Kamer zenden.PA [14-12-2005] DrugsDe Tweede Kamer zal worden geïnformeerd met een brief, gekoppeld aan de effectevaluatie SOV, die voor het einde van 2006 aan de Tweede Kamer is toegezegd.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer een brief over handhaving bij lopen door rood licht sturen.PA [19-1-2006] Plenair debat over 30 101 Wet bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte en 30 098 Wet bestuurlijke boete fout parkeren en andere lichte overtredingenDe Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de herbeoordelingen zullen voortduren totdat de analyse van de eerste 500 examens is afgerond en het rapport van die analyse in de Tweede Kamer is besproken.PA [19-1-2006] Wetenschappelijke rapportage examen buitenlandDe Tweede Kamer ontvangt in het najaar 2006 de eerste monitorraportage waaruit de eerste ervaringen, inclusief het aantal kandidaten, met de Wib zullen blijken. Dan wordt ook duidelijk wanneer het voor het praktijkonderzoek benodigde aantal kandidaten het examen heeft afgelegd en wordt ook meer inzicht verkregen in de einddatum van het onderzoek.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe haar op de hoogte te stellen van eventuele grote problemen bij de invoering.PA [19-1-2006] Wetenschappelijke rapportage examen buitenlandEr zijn tot op heden geen problemen te melden.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe navraag te doen bij Duitsland en het Verenigd Koninkrijk of deze landen ook iedere keer door de UNHCR worden benaderd met beleidsadviezen.PA [1-2-2006] AsielVan Duitsland is nog geen informatie ontvangen. Zodra deze informatie voorhanden is, zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd. Het is moeilijk in te schatten wanneer deze informatie beschikbaar zal zijn.
De Minister van Justitie zegt toe op de schriftelijke informatie met betrekking tot het notariaat en hypotheekfraude te zullen terugkomen bij de behandeling van de kabinetsreactie op het rapport van de Commissie Hammerstein.PA [1-2-2006] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerijDe Minister van Justitie is in afwachting van Algemeen Overleg, welke naar verwachting plaatsvindt na het zomerreces 2006.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe een bezoek te zullen brengen aan het Van Traa-team in Amsterdam om de knelpunten die dit team ervaart in de praktijk te aanschouwen.PA [1-2-2006] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerijHet werkbezoek staat gepland op 21 augustus 2006. Aan de invulling van het programma wordt thans gewerkt.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe over de suggestie van mw. Veenendaal inzake de buitengerechtelijk ontbinden van huurovereenkomsten in geval van illegale onderverhuur en suggesties van het lid Hermans nader te bezien.PA [1-2-2006] Onrechtmatige bewoning en huisjesmelkerijIn september 2006 zullen de Ministers van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu en Justitie de Tweede Kamer een gezamenlijke brief doen toekomen.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de resultaten van de WODC-monitor aan de Tweede Kamer toe te zenden.PA [1-2-2006] AsielIn september 2006 zal een start worden gemaakt met het verrichten van een schatting over de illegalenpopulatie in het jaar 2005.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de Tweede Kamer met betrekking tot vervolgaanvragers over twee jaar een evaluatie te laten plaatsvinden. In de evaluatie zal de statusverlening vervolgaanvragen uitgesplitst worden.PA [1-2-2006] AsielDe Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie heeft de uitvoering van de evaluatie ingepland voor 2008.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de Tweede Kamer te zullen informeren over de handhaving van de naleving van rechterlijke uitspraken.PA [8-2-2006] INDDe Tweede Kamer zal hierover na het zomerreces 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de Tweede Kamer te informeren over de mogelijkheid geen leges te heffen voor verlengingsaanvragen.PA [8-2-2006] INDDe Tweede Kamer zal hierover kort na het zomerreces 2006 worden bericht.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de Tweede Kamer te zullen informeren over het antwoord van de Algemene Rekenkamer op het verzoek de geplande evaluatie na twee jaar te vervroegen tot begin 2007.PA [8-2-2006] INDDe Tweede Kamer zal worden geïnformeerd zodra een antwoord is ontvangen op de inmiddels aan de Algemene Rekenkamer verzonden brief.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt toe de Tweede Kamer schriftelijk te informeren over het wetsvoorstel strekkende tot afschaffen van het bezwaar in de reguliere procedure.PA [8-2-2006] INDDe Tweede Kamer zal worden geïnformeerd zodra het voorstel voor de wetswijziging klaar is. Dit zal vermoedelijk najaar 2006 zijn.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar een brief te zullen sturen met een actualisatie van het actieplan faillissementsfraude inclusief de curator regeling.PA [14-2-2006] AO FraudeIntensivering Faillissementsfraude is opgenomen in het visietraject Fraude. Hierover zal als een geheel eind 2006 worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe overleg te zullen voeren met de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties over de aanpak van veelverliezers.PA [14-2-2006] AO FraudeEind juni 2006 stond een overleg gepland tussen de Ministers van Justitie en Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties. Dit overleg heeft geen doorgang gevonden. Er wordt thans gezocht naar een vervangend moment.
De Minister van Justitie zegt de toe de Tweede Kamer een voorstel toe te sturen over de invoering van het bestuursverbod.PA [14-2-2006] AO FraudeOver FINEC zal als een geheel eind 2006 worden gerapporteerd aan de Tweede Kamer.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe een onderzoek te laten doen naar de hoogte van de door de rechter opgelegde strafmaat in discriminatiezaken.PA [16-2-2006] Discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca.WODC heeft medio juni een tweede startnotitie opgesteld. Na akkoord zal het onderzoek van start kunnen gaan.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe bij een volgende voortgangsrapportage over het Nationaal Actieplan tegen Racisme, een meer resultaatgericht verslag aan de Tweede Kamer te sturen.PA [16-2-2006] Discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca.De voortgangsrapportage zal de Tweede Kamer omstreeks mei 2007 worden toegestuurd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat ze tijdens haar reis naar Congo met de mensenrechtenorganisaties aldaar zal spreken.PA [23-2-2006] INDDit bezoek is in het najaar 2006 gepland. De Tweede Kamer zal na het bezoek worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Eerste Kamer toe, de delegatiebepalingen in de Nederlandse wetgeving die afwijking of wijziging van de wet bij lagere regelgeving toestaan, met uitzondering van de mogelijkheid tot routinematige, technische aanpassingen van bijv. tarieven, te zullen inventariseren.PA [14-3-2006] Versnelde implementatie EU-richtlijnenDe Eerste Kamer zal in december 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zal de Tweede Kamer zo spoedig mogelijk nader inlichten over de uitwerking van de beleidsvoornemens voortvloeiend uit motie Weekers, en over de planning terzake.UB [10-4-2006] Uitvoering van de motie-Weekers c.s.Beoogd is uiterlijk eind 2006 een wetsvoorstel ter consultatie aan de praktijk voor te leggen.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat ter uitvoering van de motie Weekers c.s. een wetsvoorstel zal worden ingediend waarmee aan de justitiële autoriteit(en) de bevoegdheid wordt verleend om jegens een verdachte een maatregel te bevelen (zoals een straat- of contactverbod) of juist om zich te houden aan aanwijzingen van het Openbaar Ministerie.UB [10-4-2006] Uitvoering van de motie-Weekers c.s.Een conceptwetsvoorstel is in voorbereiding. Indiening bij de Tweede Kamer is beoogd in het najaar 2006
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe haar schriftelijk te informeren over de cijfers van instroom en afhandeling met betrekking tot Iran.PA [12-4-2006] Uitzetting Christenasielzoekers IranNa het zomerreces 2006 zal de Tweede Kamer hierover worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer een brief toe waarin wordt ingegaan op het resultaat van het overleg met de Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties waarin deze, op verzoek van de Tweede Kamer, wordt verzocht om de notitie De Vries te actualiseren (betreft hier de Kabinetsnotitie van januari 2002 over de reikwijdte van artikel 68 Grondwet (28 362, nr. 2).PA [18-4-2006] Kerncentrale Borssele (Minister van Justitie/StasVROM)De Tweede Kamer zal in juli 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar in een brief te informeren over de in het debat genoemde gevallen waarin eerder adviezen van de landsadvocaat wel of niet (vertrouwelijk) naar de Tweede Kamer zijn gestuurd, inclusief de beargumentatie en eventuele negatieve gevolgen die het heeft gehad.PA [18-4-2006] Kerncentrale Borssele (Minister van Justitie/StasVROM)De Tweede Kamer zal in juli 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe te onderzoeken, op het moment van de aanwijzing of er meer mogelijk is binnen de financiële mogelijkheden met betrekking tot de geluidsopnamen bij verhoren.PA [19-4-2006] Verbeterplan Versterking Opsporing en Vervolging (met Minister van BZK)De Tweede Kamer zal na het zomerreces 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe haar te informeren over de uitkomsten van de evaluatie over de wenselijkheid een verhoging van de strafmaat van zes jaar tot acht jaar voor misdrijven, strafbaar gesteld in art. 240b, tweede lid Sr.UB [19-4-2006] Brief aan Tweede Kamer van 19 april over nog openstaande vragen na het AO KinderpornoDe Tweede Kamer zal na het zomerreces 2006 geïnformeerd worden.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de discussie voort te zetten over evaluatiemechanismen tijdens de bespreking van het OM jaarverslag met de Tweede Kamer.PA [19-4-2006] Verbeterplan Versterking Opsporing en Vervolging(met Minister van BZK)Dit is afhankelijk van de bespreking van het jaarverslag van het Openbaar Ministerie in de Tweede Kamer.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de Kamer te zullen informeren over de werkwijze volgens welke het NFI voornemens is te rapporteren.PA [19-4-2006] Verbeterplan Versterking Opsporing en Vervolging (met Minister van BZK)Deze toezegging zal in de eerste voortgangsrapportage over het Verbeterprogramma worden ingelost, welke in het najaar 2006 aan de Tweede Kamer zal worden toegestuurd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe met de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport de slachtofferopvang van mannen en jongens op te zullen nemen.PA [20-4-2006] ( 28 638 nr. 19) Aanvullende maatregelen bij het Nationaal Actieplan MensenhandelDe Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe contact te zullen opnemen met STV om slachtoffers te betrekken bij het signaleren van mensenhandel.PA [20-4-2006] ( 28 638 nr. 19) Aanvullende maatregelen bij het Nationaal Actieplan MensenhandelDe Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe het fenomeen «moneyboys» in te brengen in de werkgroep onder de actieplan veilig ondernemen (deel 2).PA [20-4-2006] ( 28 638 nr. 19) Aanvullende maatregelen bij het Nationaal Actieplan MensenhandelDe Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de Tweede Kamer zo snel mogelijk een analyse te sturen met de reden waarom de aantallen aangiftes van grensoverschrijdende mensenhandel zoveel hoger liggen dan de aantallen aangiftes van binnenlandse mensenhandel.PA [20-4-2006] ( 28 638 nr. 19) Aanvullende maatregelen bij het Nationaal Actieplan MensenhandelDe Tweede Kamer zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe de definitieve versie van het handvest burgerrechten aan de Tweede Kamer toe te zenden.UB [20-4-2006] brief aan Tweede Kamer over handvest burgerrechtenDe Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties zal voor 24 augustus 2006 de handreiking democratie en burgerrechten (voorlopige werktitel) aan de Tweede Kamer en de gemeenten toezenden.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe na te gaan in welke sectoren meer dan normale problemen zijn i.v.m. VOG, vervolgens zal er in samenwerking met de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport bezien worden of die sectoren in aanmerking komen voor een aanwijzing.PA [17-5-2006] Voortzetting Algemeen Overleg over KinderpornoDe Tweede Kamer zal naar verwachting in de tweede helft van 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe een onderzoek te doen naar effectiviteit technische mogelijkheden om Kinderporno op het internet te blokkeren.PA [17-5-2006] Voortzetting Algemeen Overleg over KinderpornoDe Tweede Kamer zal na het zomerreces 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe een onderzoek te doen naar de vormen van seksueel misbruik/risicovol gedrag en haar tevens een brief te doen toekomen met beleidsvoorstellen.PA [17-5-2006] Voortzetting Algemeen Overleg over KinderpornoDe Tweede Kamer zal in mei 2007 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe contact te zullen opnemen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de afgewezen subsidieaanvragen van minderhedenorganisaties.PA [23-5-2006] Eergerelateerd geweldDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd. Er is op dit moment contact tussen de Minister van Justitie en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over deze aanvragen. Gezamenlijk wordt gekeken naar de mogelijkheden voor de toekomst.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de novemberrapportage vervroegd wordt naar september 2006.PA [23-5-2006] Eergerelateerd geweldDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe de Tweede Kamer te zullen informeren over een kwalitatieve analyse van het WODC over de resultaten van het programma.PA [23-5-2006] Eergerelateerd geweldDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe contact te zullen opnemen met SVWS over het bespoedigen van opvang van minderjarigen.PA [23-5-2006] Eergerelateerd geweldDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe dat bij de algehele herziening van het Wetboek van Strafvordering wordt bezien of een definitiebepaling nodig is van «gegevens» en van «geautomatiseerd werk», zoals ook in het Wetboek van Strafrecht.PA [30-5-2006] Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met nieuwe ontwikkelingen in de informatietechnologie (computercriminaliteit II)Een commissie onder voorzitterschap van Procureur-Generaal Fokkens neemt dit mee in zijn onderzoek. Deze commissie hoopt in 2009 tot een afronding te komen.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe jaarlijks een rapportage over prijsontwikkeling aan haar toe te sturen.PA [12-6-2006] (30 308) Wet InburgeringEen jaar na de inwerkingtreding van de Wet inburgering zal de eerste rapportage over prijsontwikkeling aan de Tweede Kamer worden gestuurd. Dit zal naar verwachting 1 januari 2008 gebeuren.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe de islamitische koepelorganisaties CMO en CGI te vragen naar de mate waarin zij deelname van hun achterban stimuleren. Reden hiervoor is het achterblijven van het gewenste aantal studenten.PA [13-6-2006] ImamopleidingenMet de Tweede Kamer is afgesproken dat de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiehaar hier tijdens het Algemeen Overleg ACVZ-advies op 13 september 2006 mondeling over zal informeren.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe de vragen van de heer Holdijk (SGP en CU) over de stand van de bestuurswetgeving uit de eerste termijn schriftelijk te beantwoorden.PA [13-6-2006] Beleidsdebat in het kader van de begroting 30 300VI. Thema’s -Veiligheid versus fundamentele rechten (inclusief terrorismebestrijding) -Bruikbare rechtsorde )regeldruk, handhaving, vertrouwen in de rechtspraak en de internationale rechtsorde)De Eerste Kamer zal na het zomerreces 2006 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt het parlement toe de voortgangsrapportage bruikbare rechtsorde aan het parlement te sturen.PA [13-6-2006] Beleidsdebat in het kader van de begroting30 300 VI. Thema’s -Veiligheid versus fundamentele rechten (inclusief terrorismebestrijding) -Bruikbare rechtsorde) regeldruk, handhaving, vertrouwen in de rechtspraak en de internationale rechtsorde)De rapportage zal na het zomerreces 2006 aan het parlement worden gezonden.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe het voostel van de heer Cörüz over het opvoedingsbesluit te betrekken bij «Beter Beschermd».PA [14-6-2006] JeugdzorgDe Tweede Kamer zal in september 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe dat het Bureau Medische Advisering (BMA) van de IND expliciet wordt geïnstrueerd dat het BMA, als het van mening is dat het medisch dossier mee moet met de vreemdeling, dat duidelijk in het BMA-advies moet worden aangegeven. Duidelijk moet zijn welke informatie mee moet met de vreemdeling.PA [15-6-2006] (19 637) Advies Inspectie voor de Gezondheidszorg over zaak DonorovDit zal worden meegenomen in de nog op te stellen beleidsreactie op het inspectierapport. Naar verwachting zal de Tweede Kamer hier na het zomerreces 2006 over worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe het wetsvoorstel Jaarrekening stichting en vereniging, te zullen heroverwegen gelet op de lastenverzwaring en de negatieve gevolgen voor donateurs en het uiterst gering effect op terugdringen van misbruik.PA [20-6-2006] Modernisering OndernemingsrechtDe Tweede Kamer zal eind 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe de Kamer via de vreemdelingenketenrapportage periodiek te zullen blijven informeren over de verdere afhandeling in het project Terugkeer.PA [21-6-2006] Vandaag gedane oproep VNG-congres om ruimhartiger om te gaan met het verlenen van een status aan asielzoekers die nog onder de oude wet vallen.Sinds de start wordt in de viermaandelijkse rapportage vreemdelingenketen over dit project gerapporteerd tot aan het einde van het project Terugkeer.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe zich te zullen inspannen om de doelgroep van 31 600 mensen zo snel mogelijk binnen het project Terugkeer af te ronden. De toegezegde 26 000 zullen binnen de projectduur zijn gerealiseerd.PA [21-6-2006] Vandaag gedane oproep VNG-congres om ruimhartiger om te gaan met het verlenen van een status aan asielzoekers die nog onder de oude wet vallen.Dit dient plaats te vinden binnen de duur van het project Terugkeer. Startdatum van het Project was 1 juli 2004, met een looptijd van 3 jaar. Voorziene einddatum van het Project is dan ook juli 2007. De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiedient dan de dossiers van 26 000 vreemdelingen te hebben behandeld en zo mogelijk ook meer uit de groep van 31 600.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratiezegt de Tweede Kamer toe dat de IND zich zal inspannen om voor 1 oktober 2006 de 1226 vreemdelingen bij wie nog een toelatingsprocedure open staat, duidelijkheid te geven. De IND zal zich inspannen om zo veel mogelijk gezinnen met kinderen duidelijkheid te geven over de aanvraag om toelating.PA [21-6-2006] Vandaag gedane oproep VNG-congres om ruimhartiger om te gaan met het verlenen van een status aan asielzoekers die nog onder de oude wet vallen.De Tweede Kamer zal na 1 oktober 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe dat de IND aan de eigen medewerkers duidelijk maakt wat het W2-document is. Middels de bestaande kanalen wordt aan het GBA duidelijk gemaakt dat het document een geldig identiteitsdocument is. Indien onderzoek naar de mogelijkheid om in wet en regelgeving te verankeren dat 1F-tegenwerping nimmer kan leiden tot welke vergunningverlening dan ook, resultaat oplevert, zal de Tweede Kamer daarover worden geïnformeerd.PA [22-6-2006] AsielbeleidDe Tweede Kamer zal na het zomerreces 2006 een eerste reactie worden toegezonden.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe onderzoek te doen, omvattende een nulmeting en een eerste evaluatierapportage na 3 jaar. In het onderzoek zal aandacht worden besteed aan de motivering van de rechter om een (langere) straf of de maatregel op te leggen.Wetsvoorstel stelselmatige daders (28 980)De Tweede Kamer zal in 2007 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt toe de Tweede Kamer in te lichten indien verder onderzoek naar de problemen en aanpakken van tienerseks, beleidsconsequenties heeft. De Tweede Kamer zal medio 2007 worden geïnformeerd.
De Minister van Justitie zegt de Tweede Kamer toe aanvullend onderzoek uit te voeren onder gebruikers van Raadsrapportages inzake scheiding- en omgang. De Tweede Kamer zal in de tweede helft van 2006 worden geïnformeerd.
De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie zegt de Tweede Kamer toe haar standpunt op de evaluatie van de Remigratiewet aan de Tweede Kamer voor te leggen. Naar verwachting zal de Tweede Kamer in het zomerreces 2006 worden geïnformeerd.