Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 10 OVERZICHTSCONSTRUCTIES

Tabel 1 Overzichtsconstructie asiel en migratie
Departement15 Beleidsdoelstelling Vreemdelingen (met relevante activiteiten)Operationele doelstellingPrestatiegegevens
Verblijfsrechten vreemdelingen
JustitieToelating asiel en regulier15.1 Een vreemdeling die een verblijfsvergunningaanvraagt krijgt binnen de daarvoor gestelde termijn een beslissing uitgereikt.• Aantal afgehandelde procedures asiel, regulier en naturalisatie• Het binnen de wettelijke termijn genomen aantal eerste beslissingen asiel, regulier en naturalisatie• Houdbaarheidspercentage van beschikkingen bij de rechter
BZK – PolitieToelating asiel en regulier• Toetsen van bepaalde aanvragen regulier• Uitreiken beschikkingen asiel en regulierIntegrale financiering van de politiezorg• Aantal politierelevante asielprocedures• Aantal instromers• Aantal procedures• Aantal verwijderingen
Buitenlandse zaken Als ketenpartner kwalitatief hoogwaardige bijdragen leveren aan de uitvoering van het Nederlandse vreemdelingenbeleid• Het EU-visum-, asiel- en migratiebeleid is verder geharmoniseerd, met specifieke aandacht voor de externe dimensie van dit beleid en de uitvoering daarvan, en de samenwerking met derde landen.• De internationale uitwisseling van ervaringen en «best practices» op het gebied van personenverkeer is verbeterd door middel van samenwerking in de IGC.• Beleid op het gebied van ontwikkeling en migratie, bescherming in de regio en terugkeer is, in verschillende nationale en internationale fora, verder ontwikkeld en uitgewerkt.• Individuele- en algemene ambtsberichten zijn tijdig geleverd en accuraat voor de beoordeling van asielverzoeken en de vaststelling van het landgebonden asielbeleid.• De Nederlandse vertegenwoordigingen hebben het inburgeringsexamen zoals geregeld in de vreemdelingenwet gefaciliteerd.• Het nieuwe geautomatiseerde visuminformatiesysteem (NVIS) is geïmplementeerd.
    
Gedurende beoordeling verblijf
JustitieAsielopvang15.2 Asielzoekers die in afwachting zijn van een uitspraak over hun eerste aanvraag voor een verblijfsvergunning worden opgevangen. Aantal op te vangen rechthebbende personen;• Aantallen opvangplaatsen;• Uit te voeren regelingen;• Aantal te huisvesten vergunninghouders (statushouders); In 2005 zijn volgens opgave van de gemeenten 7856 vergunninghouders gehuisvest. Met de achterstand op de gemeentelijke taakstellingen per 1 januari 2006 van 1727 plaatsen en de huisvestingstaakstelling voor de eerste helft van 2006 van 3100 personen dienen er tot ultimo juni 2006 4827 plaatsen te worden geleverd. Voor de tweede helft van 2006 is de gemeenten een nieuwe taakstelling opgelegd van 4000 plaatsen.• Uitvoering van de nasleep van de reeds ingetrokken Zorgwet.• In 2005 zijn door het COA voor de daarvoor nog in aanmerking komende ex-VVTV-ers in procedure aan de gemeenten de rijksbijdragen verstrekt, die hen in staat stelden de zorg te bieden, waarop zij op grond van de wet recht hadden. Volgens de opgave van de gemeenten bedraagt de populatie op 1 januari 2006 nog 1275 personen.
Terugkeer Vreemdelingen
JustitieToezicht en terugkeer vreemdelingen15.3 Een vreemdeling die niet rechtmatig of niet meer rechtmatig in Nederland verblijft, verlaat Nederland zelfstandig of gedwongen.• De gemiddelde formele capaciteit van vrijheidsontneming, van vreemdelingenbewaring voor kort- en langdurig verblijf, van vreemdelingenbewaring in uitzetcentra, en de capaciteit van politiecellen• Het aantal vreemdelingen waarbij de IND activiteiten verricht voor toezicht en terugkeer
BZK – PolitieToezicht en terugkeer vreemdelingenDoen uitzetten van vreemdelingen die voor vertrek in aanmerking komen 
Defensie – Koninklijke marechausseeToezicht en terugkeer vreemdelingenHet uitvoeren van de grensbewaking, waaronder het uitvoeren van persoonscontroles en het verstrekken van nooddocumentenSchengenconforme controle, waarvoor de volgende normen gelden:Burgerluchtvaart: 100% fysieke controle op in- en uitreis.Cruiseschepen: 100% administratieve controle t.a.v. bemanning en passagiers. 100% fysieke controle ten aanzien van passagiers die van boord gaan (afhankelijk van risicoanalyse).Vrachtvaart: 100% administratieve en fysieke controle op in- en uitreis van bemanning conform wijze van controle t.a.v. zeelieden.Vrachtferry’s: 100% administratieve en fysieke controle op in- en uitreis van bemanning conform wijze van controle ten aanzien van zeelieden.Personenferry’s: 100% administratieve en fysieke controle, op in- en uitreis van passagiers en een 100% administratieve en fysieke controle conform wijze van controle ten aanzien van zeelieden.Pleziervaart: Een streven naar 100% administratieve en fysieke controle ten aanzien van opvarenden en tenminste 5 landelijke projectdagen, welke geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop een 100% fysieke persoonscontrole plaatsvindt.Vissersschepen: Een streven naar 100% administratieve en fysieke controle ten aanzien van opvarenden en tenminste 3 projectdagen, welke geselecteerd zijn op basis van een risicoanalyse, waarop een 100% fysieke persoonscontrole plaatsvindt.Wachtrij normen te Schiphol:95% van de passagiers bij aankomst mag max. 10 minuten wachten voorafgaand aan de paspoortcontrole.95% van de vertrekkende of transfererende passagiers mag maximaal 6 minuten wachten voorafgaand aan de paspoortcontrole.
  Het uitvoeren van mobiel toezicht vreemdelingen (MTV) waaronder het houden van controlesEen aantal van 14 000 aangetroffen illegalen in het grensgebied, waaronder de Schengenzones van de luchthavens. Optimale toepassing van de bevoegdheid tot inbewaringstelling, hetgeen dient te resulteren in ten minste 3000 inbewaringstellingen.
  Het geven van ondersteuning bij de asielprocedure op de AC’s Schiphol, Zevenaar, Rijsbergen en Ter Apel 
  Het verwijderen of uitzetten van geweigerde of illegale vreemdelingen• De KMar dient haar infrastructuur en personele capaciteit, op Schiphol, zo is ingericht dat de KMar 25 500 vreemdelingen kan uitzetten.
  Het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken naar mensensmokkel• Onderzoeken naar 160 incidenten op het vlak van mensensmokkel vanuit de taken op grond van de Vreemdelingenwet.• Uitvoeren van 24 projectmatige onderzoeken naar mensensmokkel annex fraude met reisdocumenten, voortvloeiende uit de taken van de KMar op grond van de Vreemdelingenwet.• Aantal middelgrootte onderzoeken mensensmokkel• Aantal kleine onderzoeken mensensmokkel in het kader van grensbewaking• Aantal kleine onderzoeken mensensmokkel in het kader van MTV• Aantal grensoverschrijdende criminaliteit – mensensmokkel onderzoeken(Totaal 365)

Tabel 2 Vreemdelingen, budgetten 2006–2011 (x € 1 mln)
Departementsbegroting200620072008200920102011
Justitie      
• IND284,8250,7226,0212,7211,4211,4
• COA incl. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen458,4290,7170,6150,8148,0148,0
• Alleenstaande minderjarige vreemdelingen; opvang en voogdij146,733,628,925,125,125,1
• Vreemdelingenkamers69,463,158,456,956,857,2
• Rechtsbijstand28,522,022,022,022,022,0
• Zorgwet27,34,11,10,10,00,0
       
BZK      
• Politie asiel38,328,526,125,925,925,9
       
Hoge Colleges van Staat      
• Raad van State, rechtspraak15,013,612,011,511,411,4
       
OCW333,222,617,416,716,716,7
       
Defensie (Koninklijke marechaussee)131,5125,5123,5122,5121,6121,6
       
Buitenlandse zaken414,616,011,511,011,011,0

1 Medio 2006 zullen de woonvoorzieningen KWE en KWG overgedragen worden aan het COA. Het budget dat gemoeid is met de opvang van de groep die in deze woonvoorzieningen verblijven zal dan worden overgeheveld naar het COA.

2 Op dit artikel is verantwoord de tegemoetkoming van het rijk, die de gemeenten in staat moet stellen de zorgplicht voor voormalige houders van een voorwaardelijke vergunning tot verblijf in procedure (ex-VVTV-ers in procedure) af te wikkelen, waartoe zij op grond van de invoeringswet Vreemdelingen wet 2000 zijn verplicht.

3 De OCW-reeks betreft:– De reguliere onderwijskosten voor het aantal asielzoekers dat geen definitieve verblijfstatus heeft;– De onderwijskosten voor leerplichtige asielzoekers die korter dan een jaar in nederland verblijven en nog niet in de reguliere onderwijsbekostiging zijn opgenomen.

4 De realisatiecijfers van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn exclusief personeels- en materiële kosten, maar inlcusief de kosten die samenhagnen met de ontwikkeling van het nieuwe visum en informatiesysteem (NVIS).

Interdepartementaal overzicht integratiebeleid etnische minderheden (bedragen x € 1 000)

Doel/operationele doelstellingdep. maatregelmaatregelbeoogd effect prestatie-indicator200620072008200920102011%Toelichting
Inburgering           
Het bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun inburgeringstrajecten afronden cq. deel nemen aan het inburgeringsexamenJus 16.1BZK 9.3Inburgering nieuwkomers en oudkomers. Vanaf 2007 wordt het nieuwe stelsel inburgering van kracht.Beheersing van de Nederlandse taal en kennis van waarden en normen bij de doelgroepen van het inburgeringsbeleid Indicatoren in 2007:Nieuwe stelsel (cijfers voorlopig, omdat het wetgevingstraject nieuwe stelsel nog niet is afgerond):Buitenland– 14 400 basisexamens buitenland;10 800 geslaagdenAanbod:– 47 200 gestarte trajecten; aantal afgelegde examens 7080; 4 720 geslaagden;handhavingen: aantal is 14 000; geslaagd 1 400;eigen inititatief:– 1 920 examens afgelegd; aantal geslaagden 1 280Oude stelsel: 15 000 nieuwkmers en 11 000 oudkomers hebben traject afgerond.296 645304 241261 968262 321262 320262 321100De doelgroep van inburgering is ruimer dan etnische minderheden.In 2006 zal dat deel van de middelen dat bestemd is voor oud- en nieuwkomers voor de G31 (de steden die vallen onder het Grotestedenbeleid) uitgekeerd worden via de brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid. Het budget voor de G31 is op het moment van schrijven nog niet definitief.Ook in het kader van de nieuwe Wet Inburgering zullen de middelen voor de G31 beschikbaar gesteld worden via de brede doeluitkering. De hoogte van deze budgetten zijn op het moment van schrijven evenmin definitief.
Het bewerkstelligen dat oud- en nieuwkomers hun inburgeringstrajecten afronden cq. deel nemen aan het inburgeringsexamenJus 16.1Inburgeringnieuwkomers en oudkomers.leenfaciliteit 27 07427 07427 07427 07427 074 In het nieuwe inburgeringsstelsel gaat een deel van de inburgeringspichtigen zelf betalen voor hun inburgeringscursus. De overheid ondersteunt dit door een kredietfaciliteit open te stellen waar de cursisten hun cursusbedrag kunnen lenen. Deze leningen zijn niet relevant voor het uitgavenkader, noch voor het EMU-saldo.
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Lokaal integratiebeleid.Gemeenten stellen een samenhangende integratie-agenda op met behulp van de integratiekaart.752751751751751751100De minister voor V& I heeft een coördinerende rol.
Arbeid & werkgelegenheid           
Het zekerstellen van de kwaliteit van het personeel en het materieel binnen de organisatie van de brandweer en de GHORBZK 16.4In het kader van diversiteitbeleid en imagoverbetering wordt in het door BZK en Europa gesubsidieerde project «De brandweer van Binnen naar Buiten» door middel van diverse projecten gewerkt aan een cultuuromslag binnen de brandweerorganisaties opdat vrouwen en minderheden een vast onderdeel vormen van de beroepspopulatie.Vergroting aandeel minderheden bij de Brandweer.120120000 20Ongeveer 50% van de beschikbare middelen wordt generiek besteed aan de cultuuromslag. De overige 50% is gericht op specifieke doelgroepen, waaronder etnische minderheden.
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.1 in 2006; daarna 16.2Cofinanciering van subsidiëring door vakministers van projecten om allochtonen zoveel mogelijk aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Niet alleen in absolute aantallen, maar ook naar leeftijd en opleidingsniveauVerbetering van de arbeidsmarktpositie van etnische minderheden.553553553553553553100 
Het kabinet heeft besloten de komende jaren actief in te zetten op het stimuleren van werkgevers tot het voeren van «diversiteitsmanagement» binnen het human resource management van bedrijven en instellingen.SZW 22.3Oprichten van een Landelijk Centrum Diversiteit.Diversiteitsmanagement is gericht op het bereiken van de gewenste diversiteit van het personeelsbestand naar etniciteit, leeftijd en sexe.700     50Dit beleid wordt ingezet als follow-up van de per 31 december 2003 geëindigde Wet Samen.
Vergroten van de netto-arbeidsparticipatie van etnische minderheden.SZW 22.3– Follow-up Breed Initiatief Maatschappelijke Binding– Regiegroep allochtone vrouwen en arbeid– Empowerment allochtone jongeren300 300 500 PM100  
Verhogen van arbeidsparticipatie van vluchtelingen.SZW 22.3Project Banenoffensief (ondersteunen van VWN, Emplooi, UAF en CWI).2 600 vluchtelingen extra bemiddelen naar een arbeidsplaats.74162722601   Emplooi, VWN, UAF en CWI hebben een project ontwikkeld om 2 600 vluchtelingen extra te bemiddelen naar een arbeidsplaats van tenminste 6 maanden gedurende de periode 1 juli 2005 t/m 31 december 2008. Om dit te bereiken willen ze voor 5000–6000 vluchtelingen tot een reëel bemiddelingsperspectief komen; voor de meeste is daartoe een passend reïntegratietraject noodzakelijk. SZW steunt dit project.
Intensieve bemiddeling van allochtonen door samenwerking tussen CWI en uitzendbureau’s.SZW 22.3Afstemming tussen ABU en CWI gericht op intensieve bemiddeling. Loopt tot april 2006Meer moeilijk bemiddelbare allochtonen (veelal jongeren) aan werk of een traject helpen.pm (in 2005 verplicht)100Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) en CWI hebben in het kader van Ridderzaalbijeenkomst toegezegd een opzet te maken voor experimenten op een aantal locaties, om moeilijk bemiddelbare werkzoekenden (veelal jongeren zonder uitkering) die zich bij een uitzendbureau melden, via het CWI aan pas-sende scholing of ander reïntegratietraject te helpen.
Jeugd (en veiligheid)           
Het kabinet heeft voor de komende jaren de volgende drie prioriteiten op het emancipatieterrein. Vrouwen uit etnische minderheden behoren tot de doelgroep van het emancipatiebeleid.1. Versterken rechten en veiligheid;2. Vergroten van de netto-arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid;3. Positieverbetering in besluit vorming en bestuur.SZW 351. Er wordt uitvoering gegeven aan een plan van aanpak emancipatie en integratie van allochtone vrouwen en meisjes. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar onderwijs, arbeidsmarkt en economische zelfstandigheid.2. De subsidieregeling emancipatieprojecten kent drie themarondes * (zie kolom toelichting):– Versterken rechten en veiligheid– Vergroten van de netto-arbeidparticipatie en economische zelfstandigheid– Positieverbetering in besluit vorming en bestuur1. Doel is samenwerkings-afspraken te maken over de gezamenlijke uitvoering met de G31;2. Doelgroep zijn vrouwen in een kwetsbare positie, de subsidie beoogt een verbetering van de positie van deze vrouwen op het gebied van maatschappelijke participatie.436*(progn.) 3 700 3 700 3 700 3 700  75*niet geoormerkt voor etnische minderheden maar in de praktijk gaat wel een groot deel van het budget naar deze doelgroep.
Het bevorderen van een adequaat integraal veiligheidsbeleid als bedoeld in het VP.BZK 4.2Ondersteuning van gemeenten bij vormgeven van lokaal jeugd beleid (inzet Van Montfransgelden voor CCV-projecten en het Projectplan Veilige Gemeenten).Gemeenten besteden in de integrale aanpak nadrukkelijk aandacht aan jeugd en veiligheid.1 3611 361    33Het CCV ondersteunt gemeenten in het jeugdbeleid als onderdeel van de cluster «Lokale Veiligheid». Tevens neemt het «Projectplan Veilige Gemeenten» in aanvulling op het GSB initiatieven voor middelgrote en kleine gemeenten met betrekking tot jeugd en veiligheid.
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.1 in 2006; daarna 16.2Bestuurlijke arrangementen Antillianengemeenten.De oververtegenwoordiging van Antilliaanse jongeren vwb schooluitval, criminaliteit en jeugdwerkeloosheid met de helft terugdringen in 4 jaar6 0005 0005 000   100 
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.1 in 2006; daarna 16.2Bijdragen aan activiteiten op het gebied van onderwijs en preventie voor allochtone (risico)jongeren, zoals bestrijding voortijdig schoolverlaten; de campagne Leersuccessen in het VMBO/ MBO en de operatie JongVoorkomen en verminderen van (taal)achterstanden; begeleiding en ondersteuning van de jongere zelf ter voorkoming van het afglijden van allochtone (risico)jongeren.1 611783783319319319100 
Het verminderen van de oververtegenwoordiging van Nederlandse jongeren van met name Marokkaanse afkomst (12–24 jaar) in de criminaliteitscijfers in de G4.Jus 14.2De steden stellen een plan van aanpak op met een pakket maatregelen waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke Marokkaanse doelgroep. Cruciaal is dat de Marokkaanse gemeenschap betrokken wordt bij deze aanpak. De steden moeten zelf aangeven wat hun doelstellingen en ambities zijn en hoe zij verwachten die te bereiken. Er worden per stad prestatie-afspraken gemaakt waarop de steden aan het eind van het traject op afgerekend kunnen worden door het Rijk.5 0005 0006 0006 0006 0006 000100Een percentage van 10% van het beschikbare bedrag wordt gebruikt voor ondersteuning en ontwikkeling. Het resterende bedrag wordt naar rato verdeeld onder de G4 op basis van het aantal Marokkaanse inwoners van 12 t/m 24 jaar per stad.
Individuele trajectbegeleiding is landelijk geïmplementeerd voor minderjarigen als justitiële afdoeningsmodaliteit gericht op het leveren van een bijdrage aan het verminderen van recidive c.q. het tegengaan van het opbouwen van een criminele carrière.Jus 14.2ITB-Criem: Individuele trajectbegeleiding (ITB) voor first offenders van allochtone herkomst. (Her)integratie van jeugdigen van allochtone herkomst die dreigen af te glijden naar ernstiger vormen van jeugdcriminaliteit.4 6354 6354 6354 6354 6354 635100De middelen komen via de doeluitkering aan de provincies ten goede aan de bureaus jeugdzorg, afdelingen jeugdreclassering. Zij zijn belast met de uitvoering van itb voor minderjarigen.
Het beter afhandelen van zaken die betrekking hebben op allochtone gezinnen door de Raad voor de Kinderbescherming, door het ontwikkelen van een multiculturele organisatie en het houden van geïntensiveerd cliëntencontactJus 14.1Werklastverlichting en methodiekontwikkeling «werken met allochtone cliënten») Raad voor de Kinderbescherming t.b.v. allochtonen.Betere afhandeling van zaken die betrekking hebben op allochtone gezinnen.2 2692 2692 2692 2692 2692 269100Ten behoeve van het interculturalisatiebeleid (waar werklastverlichting en methodiekontwikkeling onderdeel van uitmaakt) is een Meerjarenbeleidsplan Interculturalisatie opgesteld.
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Project «Islam en Burgerschap».Stimuleren van een verdergaande bewustwording onder moslims van diverse aspecten van burgerschap; bijdragen aan een goede samenwerking tussen moslimorganisaties op lokaal niveau, de lokale overheid en andere maatschappelijke instellingen300     100 
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Het programma «Democratische rechtsstaat-weerbare samenleving», de uitbreiding van de taakopdracht van de LOM-organisaties en het breed initiatief maatschappelijke binding. Versterking van de binding van allochtonen aan de Nederlandse samenleving en versterking van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving tegen radicalisering2 0002 000    100 
Onderwijs           
bestrijding voortijdig schoolverlaten.OCW 4.3Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-functie).teruggeleiding jongeren zonder startkwalificatie.16 64617 08917 60218 13018 67319 23432Jaarlijks verschijnt de RMC-monitor.
Onderwijs gericht op maatschappelijk functioneren en sociale redzaamheid, Nederlands als 2e taal en Voortgezet Algemeen Volwassenen onderwijs.OCW 4.2Educatie.Door het aanbieden van cursussen aan regionale opleidingscentra worden volwassenen in staat gesteld hun sociale redzaamheid te verhogen, hun beheersing van het Nederlands te vergroten of alsnog een diploma dan wel deelcertificaat MAVO- HAVO-VWO te behalen (tweede kansonderwijs).248 399254 387254 469254 511254 511254 51738Het percentage betreft het geschat aantal deelnemers NT-2.
Moderne Vreemde Talen.OCW 3.4Diverse projectsubsidies.Ondersteuning gemeenten en scholen bij kwaliteitsverhoging onderwijs in de moderne vreemde talen.2 2251 5001 5001 5001 5001 500100Periodiek vindt onderzoek en analyse plaats.
Inlopen taalachterstand (op schoolniveau).OCW 3.1CUMI-faciliteiten.Ondersteuning allochtone leerlingen (18 900 leerlingen per peildatum 1 oktober 2005).31 625     100Periodiek verschijnt de GOA-monitor met gegevens. Vanaf 2007 wordt deze maatregel beëindigd en o.a. vervangen door de VO-Nieuw- komersmaatregel.
Nieuwkomers in staat stellen de Nederlandse taal te leren en hen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere schoolloopbaanOCW 3.1Nieuwkomers VO.Ondersteuning leerlingen (vreemdelingen) korter dan 2 jaar in Nederland (schatting is dat het om ca. 4 000 leerlingen gaat)016 50016 50016 50016 50016 500100Via een (kwantitatieve) monitor worden (vanuit een nulmeting op 1 januari 2007) jaarlijks trends en ontwikkelingen op scholen gevolgd. Daarnaast in 2011 een onderzoek naar het resultaat dan wel bereikte effect.
Oplossen arbeidsmarktknel-punten voor scholen met veel CUMI-leerlingen.OCW 3.1Aanvullende vergoeding arbeidsmarktknelpunten. Personeelsvoorziening Scholen met allochtone leerlingen8 395pmpmpmpmpm100Periodiek verschijnt de GOA-monitor met gegevens. Regeling wordt voor 2006 verlengd; verkenning vindt plaats hoe hier vanaf 2007 mee om te gaan.
Verhogen deelname allochtone studentenOCW 6.2Verhogen deelname allochtone studentenSubsidie aan hogescholen en universiteiten om meer allochtone studenten op te leiden en de uitval te verminderen. Subsidie voor het ambassadeursnetwerk ECHO (daardoor moet de deelname van allochtonen studenten aan het hoger onderwijs en in het bedrijfsleven worden bevorderd)1 6501 5001 500     
Bevorderen van deelname van vluchtelingstudenten in het hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.OCW 7.10Stichting UAF steunpunt.Versnelde in- door- en uitstroom van vluchtelingen in het hoger onderwijs.Ondersteuning en begeleiding van 650 studenten op jaarbasis.2 6372 6342 6342 6342 6342 634100 
Toegankelijkheid voor leerlingen met onderwijsachterstand vergroten, waardoor betere ontplooiingskansen voor hen worden gerealiseerd.OCW 1.1De gewichtenregeling primair onderwijs verschaft basisscholen extra faciliteiten (formatie).Prestatie-indicatoren voor het achterstandenbeleid zijn:1. Reductie van de taalachterstand per leerling met 25% in 20062. Stijging van de deelname door risicogroepen aan kwalitatief goede programma’s voor VVE tot 50% in 2006.258 448256 643252 907250 377248 187246 596100 
Toegankelijkheid voor leerlingen met onderwijsachterstand vergroten, waardoor betere ontplooiingskansen voor hen worden gerealiseerd.OCW 1.1De gewichtenregeling in de toekomst beter laten aansluiten op feitelijke achterstanden.Prestatie-indicatoren voor het achterstandenbeleid zijn:1. Reductie van de taalachterstand per leerling met 25% in 20062. Stijging van de deelname door risicogroepen aan kwalitatief goede programma’s voor VVE tot 50% in 2006.13 34612 84111 84111 84111 84111 841100 
Toegankelijkheid voor leerlingen met onderwijsachterstand vergroten, waardoor betere ontplooiingskansen voor hen worden gerealiseerd.OCW 1.1Het verschaffen van extra faciliteiten voor scholen voor speciaal basisonderwijs (SBaO) om leerlingen in een achterstandssituatie betere ontplooiingsmogelijkheden te bieden. Prestatie-indicatoren voor het achterstandenbeleid zijn:1. Reductie van de taalachterstand per leerling met 25% in 20062. Stijging van de deelname door risicogroepen aan kwalitatief goede programma’s voor VVE tot 50% in 2006.18 03217 58517 29617 03716 82716 621100 
Toegankelijkheid voor leerlingen met onderwijsachterstand vergroten, waardoor betere ontplooiingskansen voor hen worden gerealiseerd.OCW 1.1Het verschaffen van extra faciliteiten voor expertisecentra (scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs) om leerlingen in een achterstandssituatie betere ontplooiingsmogelijkheden te bieden.Prestatie-indicatoren voor het achterstandenbeleid zijn:1. Reductie van de taalachterstand per leerling met 25% in 20062. Stijging van de deelname door risicogroepen aan kwalitatief goede programma’s voor VVE tot 50% in 2006.19 66619 97919 85319 68319 50919 337100 
Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA-beleid) heeft tot doel onderwijsachterstanden weg te werken, waardoor de toegankelijkheid van het onderwijs voor leerlingen met een onderwijsachterstand wordt vergroot.OCW 1.1Activiteiten i.k.v. Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid betreffende het bieden van extra ondersteuning aan scholen in achterstandssituaties via gemeentelijk beleid.Prestatie-indicatoren voor het achterstandenbeleid zijn:1. Reductie van de taalachterstand per leerling met 25% in 20062. Stijging van de deelname door risicogroepen aan kwalitatief goede programma’s voor VVE tot 50% in 2006.164 373174 936174 936174 936174 936174 93675Dit budget is per 1 augustus 1998 gedecentraliseerd naar de gemeenten. GOA heeft ook betrekking op het voortgezet onderwijs.
Toegankelijkheid voor leerlingen met onderwijsachterstand vergroten, waardoor betere ontplooiingskansen voor hen worden gerealiseerd.OCW 1.1Ontwikkeling en implementatie van taaltoetsen voor monitoring, om de effectiviteit van het instrument schakelklassen te kunnen bepalen.Prestatie-indicatoren voor het achterstandenbeleid zijn:1. Reductie van de taalachterstand per leerling met 25% in 20062. Stijging van de deelname door risicogroepen aan kwalitatief goede programma’s voor VVE tot 50% in 2006.1 7952 0512 0512 0512 0512 051100 
Het doel van dit onderdeel van het onderwijskansenbeleid is het verbeteren van de onderwijskansen van de kinderen die het meeste risico lopen achter te blijven in het onderwijs binnen de kleinstedelijke en plattelandsgemeenten.OCW 1.1De ontwikkeling van een aanpak op maat voor scholen met een hoge concentratie aan onderwijsachterstandsproblemenPrestatie-indicatoren voor het achterstandenbeleid zijn:1. Reductie van de taalachterstand per leerling met 25% in 20062. Stijging van de deelname door risicogroepen aan kwalitatief goede programma’s voor VVE tot 50% in 2006.2 73400000751. Schatting van het aandeel minder-heden in de totale doelgroep van de regeling;2. Alleen onderwijskansen kleinstedelijk en plattelandsgemeenten is buiten GOA gehouden. Het overige OK-beleid is per 1 augustus 2002 in GOA opgegaan. Met ingang van 1 augustus 2006 maken deze middelen onderdeel uit van het macrobudget dat beschikbaar is voor bestrijding van onderwijsachterstanden door gemeenten.
De toegankelijkheid van het onderwijs voor leerlingen met onderwijsachterstanden te verbeteren.OCW 1.4Diverse projecten i.v.m. achterstanden (GOA / OALT / Landelijk Steunpunt Educatie Molukkers)Landelijke ondersteuning aan gemeenten, onderwijs-begeleidingsdiensten en scholen voor primair onderwijs bij verbetering taalonderwijs aan achterstandsleerlingen.Prestatie-indicatoren voor het achterstandenbeleid zijn:1. Reductie van de taalachterstand per leerling met 25% in 20062. Stijging van de deelname door risicogroepen aan kwalitatief goede programma’s voor VVE tot 50% in 2006.1 1181 1181 1181 1181 1181 11875Schatting van het aandeel minderheden in de totale doelgroep van de regeling.
Het bereiken van het evenredigheidspercentage voor allochtonen in alle functies in het onderwijs.OCW 9.11Diverse projecten waaronder Full Color II gericht op het wegnemen van knelpunten voor allochtone studenten aan de lerarenopleidingen en startende allochtone leraren. Daarnaast wordt het voeren van intercultureel personeelsbeleid gestimuleerd en het werken met een divers team.Prestatie-indicatoren voor de projecten zijn:1. het verschil in uitval tussen allochtone en autochtone studenten uit de lerarenopleiding is in 2007 gehalveerd ten opzichte van 2004;2. het verschil in beroepsrendement van autochtone en allochtone starters is in 2007 gehalveerd ten opzichte van 2004 in de deelnemende regio’s;3. Er zijn 10 praktijkvoorbeelden van studenten die een gemengde stage hebben gelopen;4. Er zijn 10 praktijkvoorbeelden van scholen die met een gemengd team werken.250250250250250250100 
Overig beleid           
Evenwichtige representatie van verschillende bevolkingsgroepen in aanbod, personeel en publiek van de media.OCW 15Instellings- en projectsubsidies voor Mira Media, lokale migrantentelevisie (MTNL), lokale multiculturele radio (FunX).Meer diversiteit in media-aanbod; Meer multiculturele doelgroepprogramma’s; Stimulering diversiteitsbeleid bij media; Via beleidsevaluatie wordt vastgesteld wat effecten en waardering zijn van het gevoerde beleid.4 3574 1574 1574 1574 1574 157100Daarnaast stimulering dmv wet- en regelgeving (publieke omroep) en werkingsfeer fondsen op het terrein van omroep en pers. Valt onder het actieplan cultuurbereik. Effecten worden regelmatig gemonitord, bijv. via de monitor culturele diversiteit bij de Publieke Omroep.
Meer ruimte voor diversiteit in het culturele aanbod.OCW 14Subsidie aan programma «Van Talent naar Beroep» (uitvoering door Kunstenaars & Co en Netwerk CS): stimuleren van allochtoon talent.Meer intercultureel aanbod en aandacht voor talentontwikkeling.400400400400400400100Daarnaast instellingssubsidies aan culturele instellingen die cultureel divers aanbod programmeren.
Meer ruimte voor diversiteit in het culturele aanbod.OCW 14Intensivering van de interculturele programmering door de cultuurfondsen.Meer multicultureel aanbod en aandacht voor talentontwikkeling.363363363363363363100 
Vergroten van de diversiteit van culturele organisaties. OCW 14Bijdrage aan Netwerk CS, Netwerkorganisatie gericht op kennisontwikkeling en uitwisseling, ter vergroting van de diversiteit van personeel, publieksbereik en programmering.Ontwikkeling van expertise bij culturele instellingen op dit terrein.233233233   100NetwerkCS is een ondersteunende instelling ihkv de Cultuurnota 2005–2008. Daarna wordt het subsidie opnieuw tegen het licht gehouden.
Bereik van een groter en breder publiek voor cultuur.OCW 14Bijdrage aan stedelijke en provinciale programma’s cultuurbereik gericht op het bereiken van nieuwe publiekgroepen waaronder allochtonen (onderdeel cultuurbereik).Een grotere deelname van allochtone publieksgroepen en meer samenwerking instellingen.13 71513 71513 71513 71513 71513 715100Match gemeenten en provincies met een zelfde bedrag ten behoeve van dit doel. Valt onder het actieplan cultuurbereik. Effecten worden jaarlijks gemonitord, bijv. via de monitor culturele diversiteit.
Een betere toegang voor minderheden tot besturen, raden en commissies van culturele organisaties.OCW 14Bijdrage aan ATANA, gericht op scouting, coaching en bemidde-ling potentiële bestuursleden voor de cultuursector.Een diverser aanzien van de besturen en adviesraden.231231231   100Atana is een ondersteunende instelling ihkv de Cultuurnota 2005–2008. Daarna wordt het subsidie opnieuw tegen het licht gehouden.
Het bewaren en toegankelijk maken van het culturele erfgoed van minderheden.OCW 14Project Cultureel Erfgoed Minderheden Regeling Cultureel Erfgoed Minderheden van de Mondriaan Stichting Ontwikkelen projecten en doen van deelinventarisaties in collecties van musea, universiteiten en bibliotheken gericht op de thema’s slavernijverleden, islamitische cultuur en migratiegeschiedenis.Zichtbaar en toegankelijk zijn van dit erfgoed.449449449449449449100 
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Subsidiëring FORUM, VWN en VONWaarborgen maatschappelijke inbreng en participatie van etnische minderheden door toerusting, toegankelijkheid, kennisontwikkeling.7 8197 8197 8197 8197 8197 819100 
Verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg voor allochtone cliënten.VWS 16.21.01Praktijkprogramma «allochtonen in de gezondheidszorg» en monitoring ontwikkelingen.Bevorderen praktische kennis en kunde op het gebied van allochtonen in de gezondheidszorg.150150    100Uitvoering beleidsbrief 16 maart 2004(TK 29 484, nr. 1) en brief 10 januari 2005 (TK 29 484, nr. 11).
Verbeteren van de toegankelijkheid van de zorg voor allochtone cliënten.VWS 16.21.01Tolk- en vertaaldiensten in de gezondheidszorg.Bevorderen praktische kennis en kunde op het gebied van allochtonen in de gezondheidszorg.8 5048 5048 5048 5048 5048 504100Uitvoering samen met Justitie van het IBO-rapport «Tolken en vertalers» en de kabinetsreactie daarop van 12 maart 2004 (TK 29 482, nr. 1).
Verbeteren lokale opvang, advies, voorlichting aan en versterken van lokale netwerken van allochtone homo’s, lesbiennes en biseksuelen.Dialoog over homoseksualiteit tussen allochtonen en homo’s, lesbiennes en biseksuelen.VWS 16.34.01Subsidiëring proefgemeentenOverdragen kennis naar andere gemeenten en voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning.Subsidie aan COC Nederland.Beschikbaar zijn van kennis op lokaal niveau voor ondersteuning van allochtone homo’s, lesbiennes en biseksuelen.Zichtbaar en bespreekbaar thema homoseksualiteit in gesprekken tussen homo’s, lesbiennes en biseksuelen en allochtonen.1 0001 000    100bij 2006:Inclusief uitvoering amendement Van der Laan (350)(TK 29 800 XVI, nr. 6). Uitvoering brief voortgangsrapportage 2001–2004 homo-emancipatiebeleid (TK 27 017, nr. 7).
Voorkomen uitval van allochtone jongeren door SportVWS 16.35Initiatieven in de sfeer van JONGVoorkomen uitval van allochtone jongeren door Sport11 50011 50014 00014 00014 000 100Dit zijn extra middelen voor operatie JONG.
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Facilitering remigratie (uitkering en voorlichting).Degenen die behoren tot een etnische minderheid in het verleden zijn geremigreerd of op het punt staan te remigre-ren en aan wie een remigratie-uitkering is toegekend, faciliteren cf. Remigratiewet.30 49432 81235 82635 83435 85135 852100Dit bedrag bestaat uit de uitgaven voor de periodieke uitkeringen, uitgaven voor eenmalige bijdragen in reis- en vervoerkosten en kosten hervestiging aan remigranten en de uitvoerings- en voorlichtingskosten.
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Bijdragen aan de tot het LOM toegelaten samenwerkingsverbanden van minderheden.Bevordering beleidsmatige participatie.3 1343 0803 0803 0803 0803 080100 
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Integratiecampagne.Dichter bij elkaar brengen van autochtonen en allochtonen door belichting van positieve voorbeelden op het gebied van integratie. Indicator: bekendheid positieve voorbeelden bij doelgroep; aantal &-initiatieven3 6473 300    100 
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Onderzoek/monitoring, communicatieprojecten.Ondersteuning van beleidsbeslissingen; dialoog tussen burgers en wederzijdse acceptatie;verspreiding van kennis over minderheden (beleid); betere opkomst van minderheden bij verkiezingen1 3421 2221 2221 2221 2221 222100 
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Projecten en activiteiten inzake bestrijding racisme en discriminatie, eerwraak en integratiebevorderende initiatieven.Bestrijding racisme en discriminatie en integratiebevorderende initiatieven.7 3298 1917 8417 8417 8417 841100Hier valt ook onder € 350 000 subsidie ingevolge amendement 94 bij de begroting 2006 (homo-emancipatiebeleid) en de € 150 000 susidie aan SSR ingevolge amendement 78 bij de begroting 2006
Het verkleinen van de economische, sociale, en culturele afstand tussen allochtonen en autochtonen door het vergroten van de economische, sociale en culturele participatieJus 16.2Programma Lokaal integrerenmeer contact bewerkstelligen tussen allochtonen en autochonen4 0004 0004 0004 0004 0004 000100 
Uitkeringsregelingen.BZK 10.5Wet Rietkerkuitkering.1 6321 5641 4961 4281 4281 428100Toekenning van een uitkering en herdenkingspenning.