Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 11 OVERZICHT ZBO’S EN RWT’S

Toezichtbeleid

Het toezichtbeleid bij Justitie is vormgegeven in het financieel-economisch toezichtstatuut. Als gevolg van diverse ontwikkelingen, zoals de 1e wijziging CW 2001, risicoanalyse/toezicht-arrangementen, aanscherping afrekentermijnen, actualisatie van het informatieprotocol, de accountantsverklaring en de bepaling van de eigenaarsrol, wordt het statuut herzien. Een belangrijke verbetering waarmee ervaring is opgedaan, is met de toezichtarrangementen. In de toezichtarrangementen zijn maatregelen opgenomen die de belangrijkste risico’s in de sturing- en toezichtrelatie afdekken. Op deze wijze wordt het toezicht verder uitgewerkt en hebben de toezichthouders duidelijke voorschriften, instrumenten en voorbeelden hoe zij het toezicht kunnen vormgeven en waarmaken.

x € 1 000
ZBO/RWTZBORWTActorBegroting
1. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven(SGM)XX13.5.219 717
2. SlachtofferhulpNederland (SHN) X13.5.113 074
3. Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen(LBIO)XX14.1.213 200
4. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP)X 12.1.35 919
5. Commissie Gelijke Behandeling (CGB)X 12.1.35 170
6. Raden voor de rechtsbijstand(RRB)XX12.2.1401 260
7. Bureau Financieel Toezicht (BFT)X 12.2.24 680
8. Particuliere Jeugdinrichtingen X13.4.1146 826
9. Particuliere TBS-inrichtingen X13.4.2173 264
10. HALT-bureau’s X14.2.312 130
11. Reclasseringsorganisaties X13.4.3/13.4.4152 661
12. Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)XX15.2.1290 740
13. Stichting NidosXX14.3.1/14.3.233 627
14. College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechtenX 0
15. Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming(RSJ)X 13.4.62 307
16. College van Toezicht op de Kansspelen(CvTK)X 13.1.2467

ad 14. Het college van toezicht op de auteursrechten is op 15 juli 2003 opgericht. De begroting van het college verloopt niet via Justitie. Het College wordt bekostigd door de organisaties waarop het toezicht wordt gehouden. De begroting behoeft wel goedkeuring van de minister van Justitie. Het jaarverslag wordt vervolgens aan de minister van Justitie aangeboden, die het doorzendt aan de Tweede Kamer.