Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

HOOFDSTUK 13 WETGEVINGSPROGRAMMA

Bij de Staten-Generaal aanhangige wetsvoorstellen (peildatum: 6–7–2006)

WetsvoorstelKamerstuknrGevorderd t/mVerwachting omtrent eerstvolgende faseInwerkingtreding
Straf- en sanctierecht    
Wijziging Wet op de jeugdzorg ivm gesloten jeugdzorg indiening bij TK verslag TK01–01–2008
Rijkswet kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba30 531indiening bij TKverslag TK01–07–2007
Wetsvoorstel inzake duur voorwaardelijke beëindiging tbs28 238verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–01–2008
Wetsvoorstel aanpassing jeugdstrafrecht met het oog op verruiming mogelijkheden gedragsbeïnvloeding30 332verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–03–2007
Wijziging Wet BOPZ (verruiming mogelijkheden dwangbehandeling na gedwongen opname en uitbreiding werking voorwaardelijke machtiging)30 492verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–01–2007
Wetsvoorstel voorwaardelijke invrijheidstelling30 513verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–01–2008
Wijziging artikel 13b Opiumwet30 515verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–02–2007
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van een puntenstelsel rijbewijzen30 324nota n.a.v. verslag TKplenaire behandeling TK01–06–2007
Wetsvoorstel tot uitvoering van het EU-kaderbesluit milieu en strafrecht30 037gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2009
Wetsvoorstel positie slachtoffer in strafproces algemeen30 143gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–04–2007
Wijziging Wetboek van Strafvordering, Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten ter verruiming van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging van terroristische misdrijven30 164aanvaard door TK / naar EKvoorlopig verslag EK01–01–2007
Wetsvoorstel Wet politiegegevens30 327aanvaard door TK / naar EKvoorlopig verslag EK01–01–2008
Wetsvoorstel stroomlijning hoger beroep (in strafzaken)30 320voorlopig verslag EKmemorie van antwoord EK01–01–2007
Wijziging Wet BOPZ (zelfbinding) (VWS)28 283memorie van antwoord EKplenaire behandeling EK01–11–2006
Wijziging Tijdelijke instellingswet Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming(RSJ)30 161memorie van antwoord EKplenaire behandeling EK01–10–2006
Wetsvoorstel afgeschermde getuigen29 743eindverslag EKplenaire behandeling EK01–10–2006
Wetsvoorstel OM-afdoening29 849aanvaard EKpublicatie in Stb.01–03–2007
     
Staats- en bestuursrecht    
Wetsvoorstel bestuurlijke maatregelen nationale veiligheid(BZK)30 566indiening bij TKverslag TK01–01–2007
Wetsvoorstel wijziging Vreemdelingenwet 2000 (implementatie van de richtlijn langdurig verblijvende derdelanders Rl 2003/109/EG)30 567indiening bij TKverslag TK23–01–2006
Wijziging Wet op de Raad van State vanwege herstructurering (BZK)30 585indiening bij TKverslag TK01–07–2007
Wijziging Wrra i.v.m. toepasselijkheid Wet verbetering poortwachter en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 200330 596indiening bij TKverslag TK01–07–2007
Wijziging Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus30 611indiening bij TKverslag TK01–01–2007
Wetsvoorstel beroep bij niet tijdig beslissen30 435verslag TKnota n.a.v. verslag TK 01–12–2006 
Wetsvoorstel aanpassing Wet op de rechtsbijstand in verband met stelselherziening (1 loket)30 436verslag TKnota n.a.v. nader verslag TK01–12–2006
Wijziging Luchtvaartwet en WWM30 543verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–10–2006
Politiewet 1993 – Wetsvoorstel wijziging Politiewet 1993 in verband met Kmar30 557verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–01–2007
Wijziging Wet inburgering nieuwkomers en Wet educatie en beroepsonderwijs (loslaten gedwongen winkelnering)29 646Nota van Wijzigingplenaire behandeling TK01–01–2007
Vierde tranche Awb – Wetsvoorstel vierde tranche Awb (bestuurlijke boeten, geldschulden, attributie)29 702gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2008
Wetsvoorstel gerechtstolken en beëdigde vertalers29 936gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–10–2006
Wetsvoorstel wijziging Wet op het notarisambt (notaris in dienstbetrekking)30 350gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met internet30 362gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–12–2006
Wetsvoorstel tuchtrechtspraak accountants30 397gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Wetsvoorstel wijziging WRRA i.v.m. nevenbetrekkingen rechterlijke ambtenaren29 937plenaire behandeling TKaanvaard door TK / naar EK01–12–2006
Wetsvoorstel wijziging Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. bestuurlijke boete verkeersovertredingen (V&W)30 098plenaire behandeling TKaanvaard door TK / naar EK01–01–2007
Wetsvoorstel wijziging Gemeentewet i.v.m. bestuurlijke boete kleine ergernissen (BZK)30 101plenaire behandeling TKaanvaard door TK / naar EK01–01–2007
Wetsvoorstel inburgering in Nederland30 308plenaire behandeling TKaanvaard door TK / naar EK01–01–2007
Politiewet 1993 – Wetsvoorstel wijziging Politiewet 1993 (versterking bevoegdheden op rijksniveau)29 704voorlopig verslag EKmemorie van antwoord EK01–10–2006
Politiewet 1993 – Wetsvoorstel wijziging Politiewet 1993 (bewaken en beveiligen)30 041nadere memorie van antwoord EKverslag EK01–07–2006
Wijziging WIV in het kader van het stelsel Bewaken en beveiligen (AZ)30 070nadere memorie van antwoord EKverslag EK01–01–2007
     
Privaatrecht    
Invoering verklaring verbondenheid en wijziging verkrijging Nederlanderschap na erkenning30 584indiening bij TKverslag TK01–03–2007
Wetsvoorstel publiekrechtelijke registratie zeeschepen (V&W)28 180verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–01–2007
Wetsvoorstel bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige echtscheiding30 145verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–01–2008
Wijziging competentie personen-en familierecht30 521verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–07–2007
Wetsvoorstel adoptie door homoparen30 551verslag TKnota n.a.v. verslag TK01–05–2007
Wetsvoorstel aanpassing huwelijksgoederenrecht28 867gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Wetsvoorstel wijziging verzoek gezamenlijk gezag (artikel 1:253 o BW e.a.)29 353gereed voor plenair TKplenaire behandeling 01–06–2006 
Wetsvoorstel herziening alimentatierecht (IBO)29 480gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Wetsvoorstel aanpassing enige bepalingen wet schuldsanering natuurlijke personen29 942gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Wetsvoorstel beperking meervoudige nationaliteit (Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap)30 166gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Wetsvoorstel voorkomen geweld in de opvoeding30 316gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Uitvoering richtlijn handhaving intellectuele Eigendomsrechten30 392gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Wetsvoorstel uitvoering Richtlijn openbaar overnamebod30 419gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Wetsvoorstel titel 7.5 BW (pacht)30 448gereed voor plenair TKplenaire behandeling TK01–01–2007
Uitvoeringswet verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming30 411plenaire behandeling TKaanvaard door TK / naar EK01–11–2006
Wetsvoorstel NGO-Verdrag en verbod buitenlandse organisaties wegens strijd met de openbare orde28 764aanvaard door TK / naar EKvoorlopig verslag EK01–01–2007
Wetsvoorstel wijziging wet melding zeggenschap (Fin.)28 985aanvaard door TK / naar EKvoorlopig verslag EK01–01–2007
Wetsvoorstel toezicht op jaarrekeningen30 336aanvaard door TK / naar EKvoorlopig verslag EK01–01–2007
Wetsvoorstel titel 8.18 (overeenkomst goederenvervoer langs spoorstaven)30 365aanvaard door TK / naar EKvoorlopig verslag EK01–01–2007
Wetsvoorstel aanpassing boek 2 (rechtspersonen) aan elektronisch rechtsverkeer30 019voorlopig verslag EKmemorie van antwoord EK01–01–2007
Implementatie wijziging tweede richtlijn gelijke behandeling30 237voorlopig verslag EKmemorie van antwoord EK01–01–2007
Wetsvoorstel aanpassing nationaliteitseisen zeeschepen30 412memorie van antwoord EKeindverslag EK01–01–2007
Wetsvoorstel titel 7.13 (personenvennootschap)28 746nader voorlopig verslag EKnadere memorie van antwoord EK01–01–2007
Wetsvoorstel teruggave cultuurgoederen afkomstig uit bezet gebied (OCW)30 165verslag EKnota n.a.v. verslag EK 01–01–2007 
Wetsvoorstel uitvoering verordening/richtlijn Europese Coöperatieve vennootschap30 382verslag EKnota n.a.v. verslag EK18–08–2006
Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade28 781eindverslag EKplenaire behandeling EK01–07–2006

In voorbereiding zijnde wetsvoorstellen (peildatum: 6–7–2006)

WetsvoorstelGevorderd t/mVerwachting omtrent eerstvolgende faseBeoogde inwerkingtreding
Straf- en sanctierecht   
Wetsvoorstel tot uitvoering van het Raad van Europa-Verdrag inzake het voorkomen van terrorismein voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wijziging Sv ivm identificatie in de strafrechtsketenin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wijziging Strafrecht tot uitvoering van het EU-kaderbesluit scheepsverontreinigingin voorbereidingakkoord ministerraad12–01–2009
Wetsvoorstel wijziging Strafrecht ivm intrekking voorbehouden verdragen bij bestrijding van terrorismein voorbereidingakkoord ministerraad01–10–2006
Partiële wijziging Sr en Sv ivm o.a. strafbaarstelling van het deelnemen aan een trainingskamp en uitbreiding mogelijkheid ontzetting uitoefening beroepin voorbereidingakkoord ministerraad01–06–2007
Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het evaluatieonderzoekin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel tot uitvoering van het VN-Verdrag inzake de bestrijding van nucleair terrorismein voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel tot goedkeuring van Raad van Europa-Verdrag inzake voorkomen van terrorismein voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Stilzwijgende goedkeuring van Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake strafbaarstelling handelingen van racistische of xenofobische aard via computersystemenin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2007
Herijking Penitentiaire beginselenwet en andere beginselenwetten i.v.m. De Nieuwe Inrichtingin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Implemenatie richtlijn dataretentiein voorbereidingakkoord ministerraad01–08–2007
Wijziging Wet Bopz i.v.m. gesloten jeugdzorgin voorbereidingakkoord ministerraad01–03–2007
Wetsvoorstel herziening voorwaardelijke veroordelingin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Invoering reisverbod als bijkomende strafin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Strafrechtelijke handhaving van de Mededingingswetin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Cassatieberoep en wederzijdse erkenningin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel tot goedkeuring van het VN-Verdrag inzake de bestrijding van nucleair terrorismein voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Goedkeuring van het tweede protocol bij het rechtshulpverdrag van de Raad van Europain voorbereidingakkoord ministerraad01–03–2007
Goedkeurings- en uitvoeringswet Overeenkomst RvE ter implementatie van art. 17 VN-verdrag tegen drugssmokkelin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel positie rechter-commissaris en gerechtelijk vooronderzoekin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2011
Wijziging Sv m.b.t. inbeslagnemingin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel positie slachtoffer in het vooronderzoekin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2011
Wet op de reclasseringin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel bevoegdheid bewerken gegevens (datamining; Mevis II)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2009
Wetsvoorstel thuisdetentiein voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wijziging Beginselenwet tbs i.v.m. aansturing particuliere inrichtingenin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel positie deskundigein voorbereidingakkoord ministerraad01–11–2007
Wijziging Wet op de jeugdzorg ivm toezicht op Haltin voorbereidingakkoord ministerraad01–09–2007
Wetsvoorstel verplichte aidstestin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wijziging Sr, Sv en de Wet op de jeugdzorg ivm ouderbijdrage jeugdsancties en kinderbeschermingsmaatregelenin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wijziging artikel 3.10 Telecommunicatiewetin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Wetsvoorstel strafbaarstelling verheerlijking terroristische misdrijvenin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2008
Wettelijke regeling taken Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)in voorbereidingakkoord ministerraad01–05–2007
Wetsvoorstel tot implementatie van het EU-kaderbesluit inzake wederzijdse erkenning van geldelijke sanctiesakkoord ministerraadadvies Raad van State01–03–2007
Stilzwijgende goedkeuring van Overeenkomst EU-Zwitserland over Schengenacquisakkoord ministerraadadvies Raad van State01–11–2006
Tweede Protocol bij het Haagse Verdrag van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in het geval van een gewapend conflictadvies Raad van Stateindiening bij TK01–01–2007
Wetsvoorstel inzake de aansprakelijkheid voor verboden gedragingen van overheidsorganenadvies Raad van Stateindiening bij TK01–07–2007
Goedkeuring VN-verdrag bestrijding corruptieadvies Raad van Stateindiening bij TK01–10–2006
    
Staats- en bestuursrecht   
Wijziging WIV en Wet veiligheidsonderzoeken op grond van evaluatie / uitvoerbaarheidstoetsin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2007
Wijziging van de Wet rechterlijke organisatie in verband met opneming samenwerkingsbepaling voor de gerechtenin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Wijziging WIV n.a.v. bestuurlijke evaluatie AIVDin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2007
Wet herijking Besluit orde van dienst gerechtenin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wijziging van de Vw 2000 in verband met het afschaffen van het bezwaar in reguliere verblijfsproceduresin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Wetsvoorstel elektronisch bestuursrechtelijk procederenin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Wijziging van de Wet COA in verband met de omvorming van het bestuur tot een raad van toezichtin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Wijziging Wet RO in verband met bijzondere openbaarheidin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Implementatie richtlijn erkenning beroepskwalificaties (2005/36/EG)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2007
Wetsvoorstel herziening toezicht rechtspersonenin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wijziging Wet bescherming persoonsgegevensin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Terugvordering staatssteunin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2007
Overdracht Centraal testamentenregister aan KNBin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2007
Wetsvoorstel algehele herziening Wet op de kansspelen (WOK)in voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Wetsvoorstel algehele herziening Onteigeningswetin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel schadevergoeding en nadeelcompensatiein voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel algehele herziening WRRA i.v.m. flexibilisering rechtspositie rechterlijke ambtenarenin voorbereidingakkoord ministerraad01–09–2007
Wetsvoorstel veiligheidsonderzoeken ZMin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel rechtseenheidskamer (Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Centrale Raad van Beroep, College van Beroep voor het bedrijfsleven)in voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Vierde tranche Awb – Aanpassingswet vierde tranche Awb (bestuurlijke boeten, geldschulden en attributie)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wijziging van de Advocatenwet (n.a.v. Commissie Van Wijmen)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2007
Wijziging Vw 2000 ivm de verlening van visain voorbereidingakkoord ministerraad01–04–2007
Wijziging Vreemdelingenwet 2000 (uitbreiding gronden ongewenstverklaring)in voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Wet wapens en munitie (uitbreiding bevoegdheid preventief fouilleren)in voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Wijziging Vreemdelingenwet 2000 (biometrie in de vreemdelingenketen)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2007
Wijziging Bekendmakingswet in verband met elektronische bekendmakingin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Uitdrukkelijke goedkeuring Verdrag van Prümin voorbereidingakkoord ministerraad01–11–2006
Uitdrukkelijke goedkeuring Verdrag van Prümin voorbereidingakkoord ministerraad01–11–2006
Wetsvoorstel aanpassing bestuursprocesrecht (incl. bevordering definitieve geschilbeslechting en overheveling hoger beroep)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel herverkaveling bestuursrechtspraakin voorbereidingakkoord ministerraad01–04–2007
Wijziging Vw 2000 i.v.m. implementatie richtlijn 2004/38/EGakkoord ministerraadadvies Raad van State30–04–2006
Reparatierijkswetakkoord ministerraadadvies Raad van State01–12–2006
Wetsvoorstel samenhangende besluiten (Awb) (procedurele coördinatie)advies Raad van Stateindiening bij TK01–04–2007
Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de implementatie van de richtlijn 2004/82/EG inzake passagiersgegevensadvies Raad van Stateindiening bij TK05–09–2006
Wijziging WIV in verband met post-Madrid maatregelenadvies Raad van Stateindiening bij TK01–01–2007
Politiewet (2007) na evaluatie politieorganisatieadvies Raad van Stateindiening bij TK01–06–2007
Wijziging Vreemdelingenwet 2000 i.v.m. implementatie richtlijn 2004/83/EG (Pb EG L304/14) minimumnormen voor de erkenning en de status van onderdanen derde landen en staatlozenadvies Raad van Stateindiening bij TK10–10–2006
Wetsvoorstel extern klachtrecht R.O.advies Raad van Stateindiening bij TK01–07–2007
Wetsvoorstel doorzettingsmachtadvies Raad van Stateindiening bij TK01–12–2006
    
Privaatrecht   
Wetsvoorstel Invoeringswet personenvennootschapin voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2007
Implementatiewet Richtlijn oneerlijke handelspraktijken op consumententerrein in de interne marktin voorbereidingakkoord ministerraad12–12–2007
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met ratificatie ICBS-verdrag inzake de attestatie de vitain voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel herziening griffierechtenstelselin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Deelgeschilprocedure voor letselschadezakenin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel uitvoering 5e WAM-richtlijnin voorbereidingakkoord ministerraad11–07–2007
Goedkeuring civielrechtelijk Verdrag Raad van Europa inzake corruptiein voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Aanpassing uitvoeringswetten Bewijsverdrag 1970 en Rechtsvorderingsverdragen 1905 en 1954.in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel goedkeuring en uitvoering HNS-verdrag 1996 (aansprakelijkheid gevaarlijke stoffen)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel codificatie IPR-wetgeving (Boek 10)in voorbereidingakkoord ministerraad01–07–2008
Wetsvoorstel goedkeuring en uitvoering Protocol 2002 bij Verdag (aansprakelijkheid passagiers en bagage bij vervoer over zee)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel goedkeuring en uitvoering Bunkersverdrag 2001 (aansprakelijkheid scheepsbrandstoffen)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel goedkeuring en uitvoering Protocollen van 2004 bij Verdrag van Parijs en Aanvullend Verdrag van Brussel (aansprakelijkheid nucleaire schade)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Uitvoering van richtlijn kapitaalbescherming voor nv’sin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel uitbreiding elektronische bevoegdheden deurwaarder bij derdenbeslagin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel verbetering kinderbeschermingsmaatregelenin voorbereiding akkoord ministerraad01–01–2008 
Rechtsvorm maatschappelijke ondernemingin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel goedkeuring en uitvoering Protocol 1996 bij LLMC-verdrag (globale limitering van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel vereenvoudiging b.v.-rechtin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel monistisch bestuurssysteemin voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel uitvoering 10e richtlijn internationale fusiesin voorbereiding akkoord ministerraad01–01–2007 
Verhaal van door naasten geleden inkomensschadein voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel conflictenrecht goederenrecht (Boek 10)in voorbereidingakkoord ministerraad01–01–2008
Wetsvoorstel aanvullende maatregelen Antillenadvies Raad van Stateindiening bij TK01–04–2007
Uitvoeringswet Unesco-verdrag 1970advies Raad van Stateindiening bij TK01–01–2008
Wetsvoorstel huisverbod bij huiselijk geweldadvies Raad van Stateindiening bij TK01–01–2008
Wetsvoorstel afschaffing procuraatadvies Raad van Stateindiening bij TK01–07–2007