Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

13 Rechtshandhaving, criminaliteitsbestrijding en terrorismebestrijding

Algemene doelstelling

Een goed functionerende rechtshandhaving en sanctietoepassing, waaronder begrepen het voorkomen en bestrijden van nationale en grensoverschrijdende criminaliteit en terrorisme.

Budgettaire gevolgen van beleid
 x € 1 000 
 2005200620072008200920102011
Verplichtingen2 075 5342 141 6072 453 3932 481 9542 507 9902 522 7202 515 389
        
Waarvan garanties3 9002 7002 7002 7002 7002 7002 700
        
Programma-uitgaven2 017 1632 141 6072 453 3932 481 9542 507 9902 522 7202 515 389
        
13.1 Preventieve maatregelen13 1069 0908 3818 38310 03310 03310 035
Waarvan juridisch verplicht8 1878 1599 8099 8099 810
13.1.1 Dienst Justis2 765879500500500500500
13.1.2 Overig10 3418 2117 8817 8839 5339 5339 535
13.2 Opsporing en forensisch onderszoek58 65379 60679 20581 62979 52577 73975 187
Waarvan juridisch verplicht72 17474 21671 73771 75169 199
13.2.1 NFI42 94653 08356 99459 39657 57055 76255 756
13.2.2 Overig15 70726 52322 21122 23321 95521 97719 431
13.3 Handhaving en vervolging522 705535 008513 751519 637522 616522 584522 511
Waarvan juridisch verplicht427 963424 306419 708416 111416 058
13.3.1 Rechtshandhaving6 71522 75619 44419 13620 25720 79620 796
13.3.2 Openbaar Ministerie515 990512 252494 307500 501502 359501 788501 715
13.4 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties1 384 1491 455 4681 786 2471 804 5171 827 0531 845 4091 847 402
Waarvan juridisch verplicht1 738 2321 747 1951 755 3721 755 4681 756 530
13.4.1 DJI-gevangeniswezen-regulier1 041 5981 058 6361 131 3751 128 6781 134 8131 136 2301 136 644
13.4.2 DJI-TBS103 421128 123370 111395 855414 508430 882430 867
13.4.3 3 Reclasseringsorganisaties118 354138 118157 689161 504161 655162 255162 957
13.4.4 SRN– taakstraffen33 81241 10542 64644 07144 07644 07644 076
13.4.5 CJIB82 26683 94678 94468 89766 48666 45567 347
13.4.6 Overig4 6985 5405 4825 5125 5155 5115 511
13.5 Slachtofferzorg25 99530 18632 80035 58137 05437 05037 049
Waarvan juridisch verplicht32 79135 57137 04437 04037 039
13.5.1 SlachtofferhulpNederland (SHN)11 03912 79113 08314 23013 90313 90313 903
13.5.2 Schadefonds Geweldsmisdrijven(SGM)14 95617 39519 71721 35123 15123 14723 146
13.6 Terrorismebestrijding12 55532 24933 00932 20731 70929 90523 205
Waarvan juridisch verplicht23 12621 71420 25018 09413 536
13.6.1 NCTb11 05529 18929 94729 14628 64726 84420 143
13.6.2 IND1 5003 0603 0623 0613 0623 0613 062
        
Ontvangsten673 144715 473720 344731 020731 312730 212729 012
Waarvan Boeten & Transacties639 807695 682704 095715 379716 079716 079716 079
Waarvan Pluk ze11 45312 62012 82012 82012 82012 82012 820

N.B. Het niet-juridische verplichte deel op dit beleidsartikel is gereserveerd. Het niet-juridisch verplichte deel op dit beleidsartikel is bestuurlijk gereserveerd voor onder meer strafrechtelijke handhaving door het Openbaar Ministerie, terrorismebestrijding en systeemvernieuwing van het CJIB. Daarnaast is een gedeelte complementair noodzakelijk of anderszins bestuurlijk gebonden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om projecten als Meld Misdaad Anoniem, Justitie in de Buurt, Regionale Arrondissementale Justitiële Beraden en bestrijding voetbalvandalisme. Indien de middelen niet besteedbaar zijn, heeft dit consequenties voor de capaciteit bij het OM en het CJIB.

Omschrijving van de samenhang in beleid

Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding zijn kerntaken van Justitie, die ertoe moeten bijdragen dat recht wordt gedaan. Met het oog op dit maatschappelijk belang richt Justitie zich in haar beleidsvoornemens – zowel nationaal als internationaal – op een rechtstatelijke en effectieve rechtshandhaving. De samenhang in het beleid op het terrein van rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding wordt onder meer geborgd met het Veiligheidsprogramma «Naar een veiliger samenleving».


Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding moeten maatschappelijk effectief zijn. Dat betekent dat ook moet worden afgewogen of een andere aanpak (bestuurlijke oplossingen, organisatorische maatregelen, administratieve voorzieningen en economische bepalingen) effectiever is.


De bijdragen die justitie levert aan rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding liggen op de beleidsterreinen preventie (13.1), opsporing (13.2), handhaving van strafen ordeningswetgeving (13.3), ten uitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen (13.4) en slachtofferzorg (13.5)


Het beleid op het gebied van terrorismebestrijding (13.6) is gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van terroristische aanslagen. Justitie spant zich hierbij in om zowel de informatiepositie van als de samenwerking met betrokken actoren te versterken.

Verantwoordelijkheid

De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de mate waarin in onze samenleving recht wordt gedaan. Deze verantwoordelijkheid is niet in elke schakel van de keten hetzelfde en betreft:

Preventie

Justitie dient te stimuleren dat samenwerkingsverbanden tussen de betrokken actoren ontstaan en (preventie)instrumenten worden ontwikkeld. Ook faciliteert zij anderen bij het uitvoeren van hun (preventie)taken.

Opsporing en vervolging

Justitie heeft verschillende, in de wet vastgelegde, verantwoordelijkheden. De minister van Justitie bepaalt op hoofdlijnen het landelijke opsporingsbeleid.

De minister is samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verantwoordelijk voor het beheer van de politie als het gaat om de opsporing in strafzaken. Ook kan de minister het Openbaar Ministerie (OM) aanwijzingen geven over het opsporings- en vervolgingsbeleid.

Tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen

De tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen is de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie. Dit betreft de uitvoering van taken door de reclasseringsorganisaties, een aanjaagfunctie bij de nazorg aan ex-gedetineerden en het stimuleren van sectoren als de geestelijke gezondheidszorg en medeoverheden om mee te werken aan het terugdringen van recidive en het waarborgen van effectieve nazorg.

Slachtofferzorg

Justitie is verantwoordelijk voor een evenwichtige rechtspositie van slachtoffers van misdrijven en voor een adequate bejegening van die slachtoffers in de hele justitieketen.

Terrorisme

De minister van Justitie is, met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, verantwoordelijk voor de coördinatie van het beleidsterrein terrorismebestrijding.

Strafrechtsketen

Justitie moet zorgen dat de schakels in de strafrechtsketen onderling goed op elkaar zijn afgestemd en de keten als geheel goed functioneert.

Succesfactoren

Een goed functionerende strafrechtsketen hangt ook af van een aantal externe voorwaarden:

• het verder verbeteren van de samenwerking in de keten;

• de kwaliteit van het opsporingsapparaat;

• internationale ontwikkelingen op het terrein van justitie- en politie-(samenwerking).

Prestatiegegevens

De cijfers in onderstaande tabel zijn afkomstig uit de WODC-Recidivemonitor. De tabel heeft betrekking op de algemene recidive. Hieronder wordt verstaan: een nieuwe strafzaak naar aanleiding van een misdrijf, niet afgedaan met een vrijspraak, een technisch sepot of een andere technische uitspraak.

In de tabel wordt voor zeven opeenvolgende jaren weergegeven welk percentage van de daders binnen twee jaar na de uitvoering van de straf opnieuw met justitie in aanraking is gekomen. Hoe langer men de daders volgt, des te hoger zullen de recidivepercentages zijn. De percentages zijn onderscheiden naar sanctietype. Bij gecombineerde vonnissen bepaalde het zwaarste onderdeel in welke categorie de straf werd ingedeeld. De cijfers in de tabel geven alleen de globale trends in de uitstroomresultaten van de sancties die in Nederland worden opgelegd.

Tabel Gecorrigeerde percentages 2-jarige algemene recidive in zeven opeenvolgende populaties van volwassen daders naar soort afdoening
 1997199819992000200120022003
Onvoorwaardelijk vrij = 6 mnd62,363,361,564,563,263,463,2
Onvoorwaardelijk vrij > 6 mnd47,548,347,048,348,849,648,3
Taakstraf33,033,432,236,037,234,933,5
Voorwaardelijk vrij32,533,032,234,534,936,535,7
Geldstraf19,719,920,220,721,422,322,3
Beleidssepot24,724,224,525,625,926,227,1
Totaal volwassenen26,226,526,427,828,228,528,1

Bron: WODC-Recidivemonitor (2006)

In de bovenstaande tabel komen de invloeden van recente beleidsintensiveringen, zoals in het kader van het programma modernisering sanctietoepassing, nog niet tot uitdrukking. De Tweede Kamer zal bij aanbieding van de voorliggende begroting nader worden geïnformeerd over de recidivemetingen van het WODC.

Operationele doelstelling 13.1

Het bewerkstelligen van een doeltreffende preventie van criminaliteit

Motivering

Een effectieve en efficiënte rechtshandhaving is het meest gebaat bij een combinatie van preventie en repressie. Bij de preventie van criminaliteit heeft niet alleen de (rijks)overheid verantwoordelijkheden, maar ook de samenleving als geheel. Elke burger, elke ondernemer, maar ook elke organisatie en overheid kan bijdragen aan de preventie van criminaliteit.

Actoren

Specifiek, naast de bovengenoemde:

• Dienst Justis;

• Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Instrumenten

De prioriteiten van het preventiebeleid liggen bij de aanpak van geweld, het bedrijfsleven, integriteit en kansspelen. Uit het Veiligheidsprogrammavan het kabinet Balkenende II (TK 28 684, nr. 1) en de daaropvolgende midterm review (TK 28 684, nr. 44) vloeien voor het preventiebeleid de prioriteiten «bedrijfsleven» en «geweldsbestrijding» voort. Vanaf 2003 is een aantal nieuwe instrumenten voor de screening van integriteit beschikbaar gekomen (BIBOB, VOG); bestaande instrumenten zijn onderwerp van evaluatie. Met het oog daarop heeft het onderwerp «integriteit» prioriteit. Het kansspelbeleid ondergaat ingrijpende wijzigingen, uitmondend in nieuwe wetgeving. Ook die wijzigingen vergen veel aandacht.

• Aanpak van Geweld

Voor de aanpak van geweld is het Actieplan Geweld, dat in november 2005 naar de Tweede Kamer is gestuurd belangrijk (TK 28 684, nr. 65). Dit Actieplan maakt deel uit van het Veiligheidsprogramma. In 2007 staat, net als in 2006 de uitvoering van de (ruim 100) maatregelen uit het Actieplan centraal. Via het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid worden onder andere best practices voor de preventie van geweld beschikbaar gesteld aan onder andere gemeenten en bedrijven.


• Bedrijfsleven

Voor de aanpak van de criminaliteit waarvan het bedrijfsleven het slachtoffer wordt, hebben het kabinet Balkenende II en de betrokken koepelorganisaties het Actieplan Veilig Ondernemen 1 en 2( TK 28 864, nrs. 24 en 53)vastgesteld. Voorts zijn twee series afspraken met de detailhandel gemaakt. In 2007 staat de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de Actieplannen «Veilig Ondernemen» en de afspraken met de detailhandel centraal, onder andere de aanpak van heling en van interne criminaliteit.


• Integriteit

In 2006 zijn evaluaties van de instrumenten Verklaring omtrent het gedrag (VOG), BIBOB en de Garantieregeling faillissementscuratoren gereed. Op basis daarvan vinden in 2007 aanpassingen in deze instrumenten plaats. Voor de VOG hebben die verbeteringen bijvoorbeeld betrekking op het meewegen van bepaalde civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gegevens naast justitiële en strafvorderlijke gegevens. In 2007 wordt nieuwe regelgeving voor het toezicht op rechtspersonen ingevoerd (zie Snel en secuur toetsen; het alternatief voor de Verklaring van geen bezwaar).


• Kansspelen

Het kansspelbeleid is in 2007 gericht op de invoering van de Wet op de kansspelen en het inrichten van een organisatie waarin taken op het terrein van kansspelen belegd worden ( TK 24 557, nr. 64 en nr .65).

Prestatiegegevens Dienst Justis
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Verklaring van Geen Bezwaar inzake nieuwe statuten en wijziging statuten vennootschappen       
Aantal beslissingen72 78168 50085 000*   
Doorlooptijd schriftelijke en elektronische aanvragen % in 6 dagen529595    
        
Inschrijving in het CTR       
Aantal registraties324 486300 000**    
Doorlooptijd: % binnen 2 dagen9590     
        
Verzoeken tot geslachtsnaamwijziging       
Aantal beslissingen (inclusief buiten behandeling stelling)4 6192 6002 6002 6002 6002 6002 600
Doorlooptijd: % binnen 6 maanden78808080808080
        
Aanvragen BIBOB       
Aantal adviezen71100160100100100100
Doorlooptijd % binnen 8 weken73100100100100100100
        
Aanvragen VOG       
Aantal beslissingen Natuurlijke Personen258 083250 000250 000250 000250 000250 000250 000
Doorlooptijd: % binnen 4 weken95959595959595
Aantal beslissingen Rechtspersonen1 024200020002000200020002000
Doorlooptijd % binnen 4 weken95959595959595

* Gelet op de herziening van het preventieve toezicht is vanaf 2008 geen productieraming opgenomen

** In 2007 wordt het CTR overgedragen aan de KNB

Volume- en prijsindicatoren
Kostprijs200520062007
 Kostprijs (€)VolumeBedragKostprijs (€)VolumeBedragKostprijs (€)VolumeBedrag (€)
Verklaringen van Geen Bezwaar48,9072 7813 559150,5668 5003 46348,5485 0004 126
Aanvragen BIBOBn.v.t.711 641n.v.t.1001 703n.v.t.1601 704
Aanvragen VOG Natuurlijke personen19,77258 0835 10222,24250 0005 56021,35250 0005 338
          
Aanvragen VOG Rechtspersonen98,851 024102111,202000222106,752000213
Verzoeken tot naamswijziging258,364 6191 193487,432 20021 072487,432 2001 072
Inschrijving in het CTR3,68324 4861 1942,87300 0008613  
          
Totaal  12 791  12 881  12 453

1 Inclusief VIV en Werkproces GSR bedraagt dit € 4 357. De kosten van de afgewezen naamswijzigingen worden meegenomen in de kosten van de afgegeven naamswijzigingen.

2 Het werkproces is ingericht op het afgeven van 2 600 producten. Hiervan leiden naar verwachting 2 200 tot betaling.

3 CTR wordt per 1-1-2007 overgedragen aan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid
OmschrijvingStatusVindplaats
Beleidsdoorlichting  
Preventieve maatregelenAf te ronden in 2012 www.wodc.nl
Effectenonderzoek ex post  
Geweldscriminaliteit in Nederland (research synthese)Af te ronden in 2006 TK 28 684, nr. 83 
Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2005Afgerond in 2006 www.wodc.nl
Evaluatie Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur (BIBOB)Af te ronden in 2006Toezegging: evaluatie opgenomen in Artikel 45 van de Wet BIBOB
Garantstelling curatoren / update effectevaluatieAf te ronden in 2006 www.wodc.nl
Overall evaluatie designontwikkelingAf te ronden in 2006– idem -
Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personenAf te ronden in 2006– idem –
Evaluatie Doe Normaal-contractAf te ronden in 2006– idem –
Actieplan veilig ondernemenStart 2006– idem –
   
Overig evaluatieonderzoek  
Regionale platforms criminaliteitsbeheersingAfgerond in 2006 www.wodc.nl
Aanpak van de criminele organisaties achter de wietteeltAf te ronden in 2006– idem –
Voorbereiding Evaluatie beleid Antilliaanse risicojongeren 2005–2008Afgerond in 2005– idem –
Samenspannen tegen XTC eindmetingAf te ronden in 2006– idem –

Operationele doelstelling 13.2

Het bewerkstelligen van een effectieve en doelmatige opsporing en de verbetering van de samenwerking in EU-verband en op internationaal niveau op het terrein van Justitie en politie.

Motivering

Om recht te kunnen doen is het achterhalen van feiten en omstandigheden rondom gepleegde strafbare feiten (opsporing) essentieel. Opsporing is behalve een kerntaak van de politie ook de kerntaak van de bijzondere opsporingsdiensten. Justitie heeft een groot belang bij het realiseren van goede resultaten in de opsporing. De opsporing is, na(ast) preventie, immers de basis voor het functioneren van (de rest van) de rechtshandhavingsketen.


In het opsporingsbeleid wordt (extra) aandacht besteed aan georganiseerde criminaliteit omdat dit onverminderd geldt als één van de grootste bedreigingen voor de Nederlandse (economische) samenleving. Verder hebben de professionalisering en effectiviteit van de strafrechtelijke keten, het bestrijden van financieel-economische criminaliteit, cybercrime, eergerelateerd geweld en drugsbestrijding prioriteit.


Criminaliteit houdt niet op bij de grens. In de relatie met EU-lidstaten en Derde Landen staat daarom de strijd tegen grensoverschrijdende georganiseerde criminaliteit centraal.

Actoren

• Nederlands Forensisch Instituut (NFI);

• Overige, waaronder: Dienst Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit & Screening (Justis) en Rechtshandhaving.

Instrumenten

Professionalisering en effectiviteit strafrechtelijke keten

• Opstellen – conform het programma « Versterking opsporing en vervolging» (TK 30 300, nrs. 32, 71, 111 en 131) – van een voor de politie bindende norm die dient als randvoorwaarde voor de kwaliteit en professionaliteit van de opsporing;

• Versterken en/of op peil houden van het vakmanschap door:

– het intensiveren van opleidingen gericht op opsporing, vervolging en forensische expertise;

– het ontwikkelen van bekwaamheidseisen en instrumenten.

• Verhogen van de kwaliteit van de forensische opsporing door:

– standaardisering van werkprocessen;

– het oprichten van een landelijk team forensische opsporing;

– het invoeren van een «tracking» en «tracing» systeem van sporen en sporendragers door de gehele strafrechtketen.

Bestrijden van georganiseerde criminaliteit

• Het verbeteren van de prestaties bij de bestrijding van de georganiseerde misdaad door:

– het stimuleren van de samenwerking van de Nationale Recherche met de bovenregionale teams, politieregio’s en andere opsporingsinstanties en instellingen zoals de Belastingdienst.

– het versterken van de rol van het OM als het gaat om bestrijding van de georganiseerde misdaad;

– het ontwikkelen van een instrument voor effectmeting;

– het samenwerken met andere lidstaten, Europol en Eurojust;

• Uitwerken en implementeren van de prioriteiten van de EU die zijn vastgesteld op basis van het Organised Crime Threat Assessement (OCTA), op nationaal niveau en in samenwerking met andere EU-lidstaten;

• Het preventief laten doorlichten van de taxibranche, de pensioenverzekeringsbranche en de kunsthandel.

• Versterken van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde misdaad door het invoeren van een bestuursverbod en het herzien van het preventief toezicht op vennootschappen.

Bestrijden van financieel-economische criminaliteit

• Maken van prestatieafspraken met de politie over de opsporing van financieel-economische criminaliteit;

• Instellen van een netwerk van toezichthouders en opsporingsinstanties dat beschikt over een gedeelde informatievoorziening;

• Treffen van organisatorische maatregelen om te voldoen aan de internationale aanpak van financieel-economische criminaliteit.

Bestrijden van cybercrime ( TK 26 671, nr. 24)

• Ontwikkelen van een nationale infrastructuur voor de bestrijding van cybercrime;

• Versterken van de samenhang tussen de lokale, regionale, bovenregionale en nationale aanpak van opsporing en vervolging van cybercrime. Inzet is om de aanpak van cybercrime deel uit te laten maken van de prestatieafspraken tussen ministers en politiekorpsen voor 2007 en 2008.

Drugsbestrijding

• Inventariseren welke plaats Nederland in de EU inneemt als het gaat om de handel in cocaïne en heroïne;

• Versterken van de aanpak van hennepteelt, zoals beschreven in de notitie «Integrale aanpak hennepteelt» die op 16 juni 2006 door de minister van BZK mede namens de minister van Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden (TK 24 077, nr. 184);

• Samen met BZK voortzetten tot 2009 van het handhavingsproject Hektor in Venlo;

• Vertalen van de afspraken die onder meer met België en Duitsland zijn gemaakt om te komen tot intensivering van de grensoverschrijdende aanpak van (drugs)criminaliteit;

• Uitvoeren van voorbereidingswerkzaamheden voor een Joint Investigation team met Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk;

• In Europees verband uitvoeren van het EU Actieplan Drugs 2005–2008.

Bestrijden van eergerelateerd geweld

• Vergroten van de (beleids)samenhang tussen maatregelen die de maatschappelijke preventie, de bescherming van slachtoffers en de strafrechtelijke aanpak van de daders betreffen;

• Realiseren van een in dit kader adequate bestuurlijke aansturing op lokaal en regionaal niveau;

• Opstellen van een planningsoverzicht van beleidsmaatregelen.

Subsidies

• Stichting Meld Misdaad Anoniem;

• Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie.

Bijdragen

• Militaire bijstand11;

• Dienst Luchtvaart;

• Plan van Aanpak MOT/BLOM;

• Blauw (politieblad);

• Veiligheidsmonitor;

• Werkgroep Vuurwapens;

• Platform Interceptie, Decryptie en Signaalanalyse (PIDS);

• Europol;

• Actieprogramma Maatschappelijke Sectoren & ICT.

Prestatiegegevens

Dienst Justis
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Particuliere beveiliging en opsporing       
Aantal beslissingen vergunningaanvragen768900800800800800800
Doorlooptijd: % binnen 16 weken91909090909090
        
Buitengewone opsporingsambtenaren       
Aantal beslissingen BOA5 6836 0006 0006 0006 0006 0006 000
Doorlooptijd: binnen 16 weken (verzoek art. 1a)98909090909090
Doorlooptijd: binnen 4 weken (verzoek art. 1b/art. 1c)99909090909090
        
Wet Wapens en Munitie/Flora- en Faunawet       
Aantal administratieve beroepen78787878787878
Doorlooptijd: % binnen 16 weken52757575757575
Aantal verzoeken om ontheffing WWM182272182182182182182
Doorlooptijd: % binnen 12 weken90759090909090

Onderstaand is een overzicht opgenomen waarin kostprijsinformatie per product is vermeld.

Volume- en prijsindicatoren
 2005Raming 2006Raming 2007
 Kostprijs (x € 1,-)VolumeBedrag (x € 1 000)Kostprijs (x € 1,–)VolumeBedrag (x € 1 000)Kostprijs (x € 1,–)VolumeBedrag (x € 1 000)
Beslissingen BOA121,085 683688126,346 000758121,296 000728
Beslissingen PBO589,32768453597,37900537580,83800465
Beslissingen WWM1 537,782604001 876,123506571 801,08260468

NFI
 Realisatie 200520062007*2008200920102011
Aantal geleverde producten per kerntaak       
Forensisch onderzoek (producten)140 014202 522212 021220 287213 053213 031213 008
Research & Development (uren)66 38961 35264 22966 73364 54264 53564 528
Kennis en Expertise (uren)31 52923 89725 02125 99625 14325 14025 137
        
Kostprijs per product (x € 1,–)       
Forensisch onderzoek (per product)206203203203203203203
Research & Development (per uur)121145145145145145145
Kennis en Expertise (per uur)193165165165165165165
Aanvragen afgehandeld binnen de afgesproken tijd** (%)8561%85%85%85%85%85%

* Aantallen op basis van kostprijzen begroting 2007.

** Per 1 januari 2005 is het NFI overgegaan op in samenwerking met de klant ontwikkelde externe producten. Per onderzoeksaanvraag wordt een afspraak gemaakt over de levertijd (aan standaardproducten is meestal een standaardlevertijd verbonden). De geplande 85% heeft nog betrekking op de situatie van vóór 2005, waarbij de levertijd werd gemeten aan de hand van de interne producten. In 2007 zal het percentage weer teruggebracht moeten worden naar 85%.

MOT
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Aantal ongebruikelijke transacties181 623182 000184 000184 000184 000184 000184 000
Aantal verdachte transacties38 48140 00040 00040 00040 00040 00040 000

Toelichting

Het is moeilijk een gegronde inschatting te maken van de precieze ontwikkeling van het aantal verdachte en ongebruikelijke transacties. Daarom zijn voor de jaren 2008 tot en met 2011 de aantallen gelijk gesteld aan de aantallen van 2007. De aantallen verdachte en ongebruikelijke transacties voor de jaren 2006 en 2007 zijn berekend op basis van de trend van het jaarlijks aantal meldingen tussen 2003 en 2005 (zie hieronder).


Bij ongewijzigd beleid zou het aantal meldingen voor de jaren 2006 en 2007 respectievelijk zo’n 182000 en 185 000 meldingen bedragen. Er doen zich echter een aantal ontwikkelingen voor, die een neerwaartse dan wel opwaartse beweging van het aantal meldingen kunnen veroorzaken. Verwacht wordt de verschillende ontwikkelingen elkaar grotendeels compenseren, waardoor de stijging tot en met 2007 uitgangspunt is voor latere jaren.

CIOT
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Aantal Opsporingsdiensten43434343434343
Aantal Telecomaanbieders22304045454545
Aantal vragen1 220 5181 500 0001 700 0001 800 0001 800 0001 800 0001 800 000
Hit-rate82% – 93%95%96%97%97%97%97%

Toelichting

• Aantal opsporingsdiensten (BOID’s)

Het CIOT is verantwoordelijk voor het bevraagbaar zijn van het informatiesysteem door behoeftestellende organisaties. Toetreding van een organisatie tot het systeem wordt bepaald door de Commissie van Advies.

• Aantal Telecomaanbieders

De doorlooptijd van het aansluittraject is variabel en afhankelijk van doorlooptijden bij de aanbieders. Het aantal aangesloten aanbieders zal naar verwachting de komende periode jaarlijks toenemen.

• Aantal vragen

Uniek is dat het aantal vragen dat wordt gesteld in principe geen invloed heeft op de kosten van het systeem.

• Hit-rate

De hit-rate wordt grotendeels bepaald door het aantal aangesloten aanbieders, immers meerdere vragen zullen tot een antwoord leiden.

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid
OmschrijvingStatusVindplaats
Beleidsdoorlichting  
Opsporing en forensisch onderzoekAf te ronden in 2007 www.wodc.nl
   
Effectenonderzoek ex post  
Voormeting en Recidivemeting bij DNAveroordeeldenAf te ronden in 2006/ 2008Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden(EK 40, 14 september 2004)
Evaluatie van de privacygedragscode particuliere onderzoeksbureausStart in 2006 www.wodc.nl
Onderzoek (proces) wet DNA-onderzoek in strafzaken (wet 1 november 2001) over het jaar 2004Start in 2006– idem –
Trendrapportage positie slachtoffers mensenhandelStart in 2006– idem –
   
Overig evaluatieonderzoek  
Aanpak van de criminele organisaties achter de wietteeltAf te ronden in 2006 www.wodc.nl
Toepassing van undercoverbevoegdheden door politiële infiltratieteamsAf te ronden in 2006– idem –
Tussen aangifte en opsporingAf te ronden in 2006– idem –

Operationele doelstelling 13.3

Het bewerkstelligen van een effectieve en doelmatige vervolging en verbetering van de samenwerking in EU-verband en op internationaal niveau op het terrein van Justitie en politie.

Motivering

Het overtreden van regels moet worden bestraft om:

• De rechtsorde te herstellen door vergelding van de geschonden norm;

• De sociale veiligheid te waarborgen;

• Het geschonden rechtsgevoel van burgers te herstellen.


Er is extra aandacht voor het vervolgen van veel voorkomende criminaliteit zoals overlast en verloedering omdat dit grote invloed heeft op het gevoel van sociale veiligheid. Verder heeft de professionalisering en effectiviteit van de strafrechtketen, het bestrijden van georganiseerde criminaliteit, het bestrijden van identiteitsfraude, discriminatie en racisme prioriteit. Ook wordt op het gebied van veiligheid geprobeerd beter aan te sluiten bij bestuur en zorg.

Actoren

• Openbaar Ministerie;

• Rechtshandhaving.

Instrumenten

Professionalisering

• Bevorderen van verdere professionalisering van de niet-justitiële handhaving (de programma’s Rijk aan handhaving en Handhaven met effect);

• Realiseren van verdere professionalisering van de justitiële handhaving ( Verbeterprogramma opsporing en vervolging, TK 30 300, nrs. 32, 71, 111 en 131).

Bestrijden van georganiseerde criminaliteit

• Coördineren van de implementatie van maatregelen uit het Nationaal Actieplan Mensenhandel (TK 28 638, nr. 13) en de bijbehorende Aanvullende Maatregelen(TK 28 638, nr. 19) van een door de Europese Unie aangenomen Actieplan;

• Uitwerken en implementeren van deze prioriteiten op nationaal en EUniveau;

• Financiële ondersteuning van het project prostitutie/mensenhandel en subsidiëring van de Stichting tegen Vrouwenhandel.

Effectiviteit strafrechtelijke keten

• Maken van outputafspraken met de politie over het aantal aan het OM aan te leveren verdachten;

• Splitsen van maatwerkzaken en loopzaken;

• Versterken van specialistische functies;

• Verbeteren van de samenwerking tussen de arrondissementsparketten;

• Invoeren van de OM-afdoening;

• Het ontwikkelen van een landelijke regie om de strafrechtketen op regionaal niveau (arrondissementale justitiële beraden (AJB’s) en veiligheidshuizen) beter te ondersteunen. Keteninformatisering is daarbij belangrijk.

Bestrijden van identiteitsfraude (PROGIS)

Alle actoren in de strafrechtsketen zullen meer dan tot dusver:

• Gebruikmaken van technische mogelijkheden zoals het nemen van vingerafdrukken en foto’s;

• Het uitwisselen van informatie over verdachten en veroordeelden, binnen de geldende rechtsregels optimaliseren;

• Een strakke regie op de wijze van identiteitsvaststelling ontwikkelen;

• Werken aan de overdraagbaarheid van informatie.

Aansluiting met bestuur en zorg

• Bevorderen van veiligheid in de buurt door:

– Een probleem- en/of buurtgerichte benadering;

– Een effectieve samenwerking binnen de strafrechtketen;

– Een goede afstemming met de bestuurlijke- en zorgketen.

• Afspraken maken met gemeenten en zorg over trajecten met voor justitiabelen zo nodig een justitiële stok achter de deur.

Bestrijden van overlast en verloedering

• Aanpakken van ongewenst strafrechtelijk relevant gedrag. Hierdoor:

– Wordt een basis gelegd voor herstel van het vertrouwen in de overheid;

– Kunnen burgers zelf meer eigen verantwoordelijkheid nemen.

• Maken van afspraken tussen politie, OM en diverse sociale partijen over afbakening van taken en afstemming van werkzaamheden;

• Afstemmen van de regie op de bestuurlijke- en de zorgketen (gemeenten) en de regie op de strafrechtketen (OM). Dit kan door aan te sluiten bij bestaande samenwerkingsverbanden zoals Veiligheidshuizen, ketenunits, Justitie in de Buurt (JiB) en casusoverleggen.

Bestrijden van discriminatie en racisme

(Zie ook versterking antidiscrimatievoorziening bij operationele doelstelling 16.2.)

• Maken van afspraken met politie en OM over een effectieve aanpak van discriminatie ( TK 30 300, nr. 26);

• Inzetten op een goede afstemming tussen de ketenpartners OM, politie, bestuur en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) op zowel lokaal als nationaal niveau;

• Subsidiëren van de nieuwe landelijke organisatie tegen discriminatie. Deze organisatie is een fusie van het Landelijke Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie en de Landelijke Vereniging van Antidiscriminatiebureau’s;

• Bevorderen dat het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI), politie en OM doorgaan met de gezamenlijke aanpak van discriminatie op internet. Het MDI krijgt hiervoor subsidie.

Bijdragen

• Nationaal Rapporteur mensenhandel (NRM);

• Justitie in de Buurt (JiB).

Productiecijfers Openbaar Ministerie
OM, productie en prestaties Arrondissementsparketten*2005200620072008200920102011
Instroom264 200272 933281 667290 400290 400290 400290 400
Minderjarigen35 00035 48136 61737 75237 75237 75237 752
AfdoeningenOM en rechter262 100272 933281 667290 400290 400290 400290 400
– Overdracht aan buitenland200200200200200200200
– Onvoorwaardelijk sepot26 20027 29328 16729 04029 04029 04029 040
% onvoorwaardelijk sepot9,610,010,010,010,010,010,0
– Transactie en voorwaardelijk sepot79 20084 58787 29390 00090 00090 00090 000
– Voegen (ter berechting of ad info)12 20013 15813 57914 00014 00014 00014 000
– Afdoeningendoor de rechter:144 200148 215152 957157 700157 700157 700157 700
– Meervoudige kamer (inclusief economisch en militair)14 60015 03815 51916 00016 00016 00016 000
– Politierechter (inclusief economisch en militair)117 400122 557126 478130 400130 400130 400130 400
– Kinderrechter12 20010 62010 96011 30011 30011 30011 300
Interventiepercentage89%89%90%90%90%90%90%
Gemiddelde doorlooptijd instroom – afdoening (in dagen)130142140135135135135
% ouder dan een jaar (niet afgedaan)6,66,56,05,05,05,05,0
Jeugdzaken       
Doorloopsnelheid jeugd binnen 6 maanden afgedaan75%75%80%80%80%80%80%
Kantongerechtsappellen       
Instroom0000000
Uitstroom0000000
Kantonzaken       
Instroom283 600278 300397 700397 700397 700397 700397 700
– Sepot, transacties en voegen124 700115 000180 400180 400180 400180 400180 400
– Afdoening door de rechter160 600163 300217 300217 300217 300217 300217 300
Mulderzaken       
Instroom beroepen OM327 100330 000330 000330 000330 000330 000330 000
Uitstroom beroepen OM324 900330 000330 000330 000330 000330 000330 000
OM, productie en prestaties Ressortsparketten       
Instroom       
– Rechtbankappellen16 10017 00017 50018 00018 00018 00018 000
– Kantongerechtsappellen7 0006 5006 5006 5006 5006 5006 500
– Mulderberoepen1 6001 6001 6001 6001 6001 6001 600
– Klachten artikel 12 Sv. 20002 2002 2002 2002 2002 2002 2002 200
Uitstroom       
– Rechtbankappellen18 50017 00017 00017 00017 00017 00017 000
– Kantongerechtsappellen6 9006 5006 5006 5006 5006 5006 500
– Mulderberoepen1 7001 6001 6001 6001 6001 6001 600
– Klachten artikel 12 Sv.1 6002 2002 2002 2002 2002 2002 200

* In de prognoses is rekening gehouden met het besluit om de prestatieafspraken met de politie voor 2006 te laten doorlopen tot 2008. De OM-afdoening is in de prognoses niet verwerkt omdat hiervoor nog te veel factoren onzeker zijn. Voor 2007 heeft de invoering van de OM-afdoening niet of nauwelijks gevolgen.


Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid
OmschrijvingStatusVindplaats
Beleidsdoorlichting  
Handhaving en vervolgingAf te ronden in 2007 www.wodc.nl
Effectenonderzoek ex post  
Evaluatie Wet op Geneesmiddelenvoorziening tav handel in dopinggeduide middelenAfgerond in 2005 TK 30 300, nr. 117
Evaluatie plan van aanpak oorlogsmisdrijvenAfgerond in 2005 www.wodc.nl
Evaluatie Handhaven op NiveauAfgerond in 2006– idem –
Overig evaluatieonderzoek  
Handhaving en naleving criteria gedoogde coffeeshops in 2004Afgerond in 2006 www.wodc.nl
Nationale Drugs Monitor (NDM) justitie hoofdstuk 2005Afgerond in 2006– idem –
Partiële wijziging van de zedelijkheidswetgevingAf te ronden in 2006– idem –
Voorstudie naar kosten en baten van detentiebeleid (in samenwerking met CPB)Af te ronden in 2006– idem –
Nationale Drugs Monitor (NDM) justitie hoofdstuk 2006Start in 2006 www.wodc.nl
Onderzoek naar georganiseerde criminaliteit op de Bovenwindse eilandenAf te ronden in 2006TK 2002–2003 IV, nr. 5
Uitvoering milieutaak door functioneel parket en politiemilieuteamsAf te ronden in 2006 www.wodc.nl
Evaluatie opheffing bordeelverbodAf te ronden in 2006– idem –

Operationele doelstelling 13.4

Effectieve tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties en maatregelen.

Motivering

Vergroting van de maatschappelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de burgers zijn speerpunten van het kabinetsbeleid. Een kernelement is de tenuitvoerlegging van sancties. Met de vormgeving daaraan worden verschillende doelen nagestreefd (TK 29 200, nr. 167):

• Herstel van de rechtsorde door:

– vergelding van de geschonden norm en

– genoegdoening voor slachtoffers van misdrijven;

• Vergroting van de maatschappelijke veiligheid door:

– het afschrikken van potentiële delinquenten,

– onschadelijkmaking van delinquenten gedurende de vrijheidsbeneming en

– vermindering van de kans op recidive na invrijheidstelling.


De samenleving is altijd in ontwikkeling. Dat geldt ook voor criminaliteit en degenen die criminaliteit plegen. Om effectief te zijn dient het sanctiestelsel op deze veranderingen aan te sluiten. Dat betekent continue aandacht voor de «vraag» naar specifieke sancties. De recente ISD-maatregel is daar een goed voorbeeld van. Selectiviteit en functionaliteit zijn kernbegrippen: investeren daar waar rendement verwacht wordt. Straffen op maat, mede op basis van adequate advisering.

Zo worden vraag en aanbod gegeven de beschikbare middelen optimaal op elkaar afgestemd en wordt vraagsturing een leidend beginsel in de sanctietoepassing.

Actoren

• Dienst Justitiële Inrichtingen (sectoren gevangeniswezen en tbs (DJI);

• Reclasseringsorganisaties (Stichting Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Stichting Leger des Heils);

• Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB);

• Overige, waaronder: Justis, Inspectie voor de strafrechttoepassing (Ist) en Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).

Instrumenten

Op het terrein van de sanctietoepassing worden vier soorten van instrumenten ingezet:

• Wet- en regelgeving;

• Intramurale en extramurale sanctiecapaciteit;

• Reclasseringsproducten;

• Subsidies.

Aan de hand van deze instrumenten wordt een groot aantal activiteiten verricht. Deze activiteiten worden onderscheiden naar:

• Effectiviteit en toeleiding naar de maatschappij;

• Sanctiecapaciteit.

Effectiviteit en toeleiding naar de maatschappij

• Ontwikkeling en implementatie van verbetermaatregelen voortvloeiend uit het parlementair onderzoek naar de tbs (TK 30 250, nrs. 1 e.v.);

• Het verbeteren van de aansluiting tussen justitiëlevoorzieningen en de reguliere zorg;

• Implementatie nieuwe vormgeving aansluiting detentietrajecten op nazorgvoorzieningen en nieuw samenwerkingsmodel gevangeniswezen en reclassering;

• Toetsing en landelijke invoering nieuwe gedragsinterventies;

• Implementatie Quick Scan (TK 27 834, nrs. 1 t/m 44);

• Verbetering aansluiting justitiële- en zorginterventies op terreinen van besturing, financiering en organisatie (TK28 979, nrs. 1 t/m 38);

• Voorbereiding inwerkingtreding nieuwe regeling voor voorwaardelijke invrijheidstelling (TK 29 800, nrs. 2/ 8/ 106).

• Implementatie maatregelen ter bevordering van toepassing van bijzondere voorwaarden bij (deels) voorwaardelijke sancties in plaats van geheel onvoorwaardelijke vrijheidsstraffen (TK 30 300 VI, nr. 164);

• Voortzetting landelijke aanpak van veelplegers in het kader van de ISD met nadrukkelijk accent op de aansluiting met nazorg en start van de evaluatie van de wet ISD voor 2008 (TK28 980, nrs. 1 t/m 38);

• Indiening wetsvoorstel Wet op de reclassering;

• Implementatie gemeenschappelijke reclasseringsbalie voor opdrachtgevers OM, ZM en DJI per arrondissement.

Sanctiecapaciteit

• Voortzetting van de implementatie van maatregelen uit het Veiligheidsprogramma (TK 28 684, nr. 1);

• Capaciteitsuitbreidingen bij tbs (reguliere behandelplaatsen en plaatsen voor blijvend delictgevaarlijken) (TK 29 452, nr. 10);

• Beproeving en mogelijke opschaling detentieconcept met zes personen op een cel (TK 28 979, nrs. 1 t/m 38);

• Uitbreiding mogelijkheden en intensiveren en verlengen van psychiatrische zorg in het gevangeniswezen, intensiveren forensisch psychiatrisch toezicht bij voorwaardelijke (beëindiging) tbs (TK 30 250, nrs. 4–5).

• Introductie thuisdetentie als nieuwe sanctiemodaliteit (TK 29 800 VI, nr. 167);

• Blijvend streven om toepassing van incidenteel versneld ontslag (IVO’s) tot nihil te beperken. Noodzaak tot inzet van noodventielen als IVO is echter afhankelijk van de actuele druk op de beschikbare celcapaciteit (TK 24 587, nr. 163);

• Implementatie van transformatieproces De Nieuwe Inrichting, ontwikkeling van de detentieconcepten «Detentie en Behandeling op Maat Bijzondere Groepen respectievelijk Vreemdelingen» en gefaseerde invoering «Detentie en Behandeling op Maat Volwassenen» (TK 30 300 VI, nr. 147);

• Verdere optimalisering brandveiligheidsvoorzieningen justitiële inrichtingen naar aanleiding van aangescherpte eisen door de afzonderlijke brandweerkorpsen (TK 24 587, nr. 154).

Prestatiegegevens

Overzicht Intramurale sanctiecapaciteit
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Omschrijving       
Strafrechtelijke sanctiecapaciteit14 83515 09415 66215 66215 66515 66515 665
In bewaring gestelden op politiebureaus25252525252525
VN-cellen68686868686868
Internationaal strafhof3121230303030
Stand begroting 200614 93115 19915 76715 78515 78815 78815 788
– uitvoeringsverschillen *12114     
– tijdelijke capaciteit LCA 300     
– extra capaciteit VN 161616161616
– bewaring drugskoeriers 449437437437437437
Stand ontwerpbegroting 200715 05215 97816 22016 23816 24116 24116 241
Verdeeld naar:       
Strafrechtelijke sanctiecapaciteit14 86215 85716 09916 09916 10216 10216 102
In bewaring gestelden op politiebureaus119252525252525
VN-cellen68848484848484
Capaciteit t.b.v. Internationaal strafhof3121230303030
        
Gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)179182185187191193193
        
Bezettingsgraad (%)**95,296,296,296,296,296,296,2

* 2006; betreft uitbreiding aantal terroristenplaatsen (van 9 naar 23)

** exclusief in bewaring gestelden op politiebureau’s

Overzicht Extramurale sanctiecapaciteit onderverdeeld in (basis) penitentiaire programma’s ((B)PP), elektronisch toezicht (ET) en elektronische detentie (ED)
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Omschrijving       
Stand begroting 2006720859859859859859859
– uitvoeringsverschillen122      
Stand ontwerpbegroting 2007842859859859859859859
Verdeeld naar:       
(B)PP261304304304304304304
ET1362355355355355355355
ED2219200200200200200200
        
Gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)67717171717171

1 Het betreft hier het door DJI uitgevoerde penitentiare programma’s (PP), eventueel in combinatie met een aanvullende maatregel als electronisch toezicht.

2 Electronisch toezicht (ET) kan als een aanvullende maatregel bij een PP worden opgelegd of als bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling door de rechter. De maatregel ET leidt op zichzelf niet tot substitutie van celcapaciteit.


Overzicht TBS-capaciteit
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Justitiële TBS-inrichtingen       
Stand begroting 20061 3281 5401 6551 6751 6751 6751 675
– uitvoeringsverschillen– 20      
– inzet PMJ gelden  65170 200 200 200
– extra capaciteit PMJ tender 3   25252525
– extra PMJ uitbreiding nav AO-tbs    60150150
Stand ontwerpbegroting 20071 3081 5401 7201 8701 9602 0502 050
verdeeld naar:       
Rijks TBS-inrichtingen511574576632684732732
Particuliere TBS-inrichtingen7979661 1441 2211 2211 2211 221
Nader in te vullen maatregelen   17559797
        
Gemiddelde prijs per plaats/per dag (x € 1,–)435464463461460460460
        
Bezettingsgraad (in %)96,096,096,096,096,096,096,0

Overzicht TBS-contractplaatsen in GGZ-instellingen
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Omschrijving       
Stand begroting 2006       
GGZ-intramuraal194194194194194194194
– uitvoeringsverschillen       
Stand ontwerpbegroting 2007194194194194194194194

Pieter Baan Centrum (PBC)

Financiering van het PBC vindt plaats op basis van het aantal rapportages. Teneinde inzicht te geven in de raming wordt het volgende overzicht gepresenteerd.

Overzicht Pieter Baan Centrum
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Omschrijving       
Stand begroting 2006233233233233233233233
– uitvoeringsverschillen– 11      
Stand ontwerpbegroting 2007222233233233233233233
Verdeeld naar (aantallen):       
Pro-Justitia rapportage214196196196196196196
Overige rapportage8373737373737
        
Gemiddelde prijs per rapportage (x € 1,–)51 82344 90044 80044 10044 10044 10044 100

Overzicht reclasseringsproductie
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Omschrijving       
Productie reclassering: diagnose en advies 38 25939 83442 01742 01742 01742 017
w.o. RISC 24 61026 94328 41928 41928 41928 419
Productie reclassering: toezicht 20 27724 30025 63225 63225 63225 632
Productie reclassering: interventies 13 16013 10213 82013 82013 82013 820
Capaciteit taakstraffen 37 50338 86140 99040 99040 99040 990

Volume- en prijsindicatoren
Kostprijs2005Raming 2006Raming 2007
 Kostprijs (x € 1,–)VolumeBedrag (x € 1,–)Kostprijs (x € 1,–)VolumeBedrag (x € 1,–)Kostprijs (x € 1,–)VolumeBedrag (x € 1,–)
Gratie264,574 1781 105262,564 0001 050262,564 0001 050

Prestatiegegevens incasso (CJIB)
 Realisatie 2005200620072008200920102011
Omschrijving       
WAHV-sancties       
– Percentage geïnde zaken binnen 1 jaar95,19494,594,594,594,594,5
Boetevonnissen       
– Percentage afgedane OH-zaken binnen 1 jaar63,3626262626262
Transacties       
– Percentage geïnde zaken binnen 1 jaar64,5656565656565
Schadevergoedingsmaatregelen       
– Percentage afgedane zaken binnen 3 jaar69,7707070707070
Ontnemingsmaatregelen       
– Percentage afgedane zaken binnen 3 jaar59,9606060606060

Toelichting

Justitie is verantwoordelijk voor het afhandelen, innen en coördineren van opgelegde financiële straffen, sancties, transacties en maatregelen. De realisatie van deze doelstelling wordt mede mogelijk gemaakt door een hoge automatiseringsgraad en een efficiënte en effectieve procesvoering. Teneinde haar taken te kunnen blijven continueren is in 2005 gestart met de vernieuwing van de primaire systemen.


Justitie gaat zich beheerst en beheersbaar richten op het incasseren van punitieve sancties voor andere delen van de rijksoverheid. Daarmee wordt Justitie in staat gesteld aanwezige kennis en ervaring in te zetten voor en ter beschikking te stellen aan andere onderdelen van de rijksoverheid.


In 2007 zal de OM-strafbeschikking worden ingevoerd. De strafbeschikking is een daad van vervolging en behelst een schuldvaststelling. De mogelijkheid om een transactie aan te bieden ter voorkoming van vervolging komt ingevolge het wetsvoorstel op termijn te vervallen. Vanaf 2007 zal derhalve het proces rond de huidige transactie gefaseerd worden afgebouwd.

Het wetsvoorstel zal naar verwachting ook consequenties hebben voor de aantallen instroom van door de rechter opgelegde vonnissen. Verwacht wordt dan ook dat door de invoering van de OM-strafbeschikking de cijfers over de boetevonnissen en transacties zullen veranderen.

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid
OmschrijvingStatusVindplaats
Beleidsdoorlichting  
Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties2007 www.wodc.nl
Effectenonderzoek ex post  
Evaluatie pilots samenwerking gevangeniswezen en reclasseringAfgerond in 2005 www.wodc.nl
Toepassing van voorwaardelijke modaliteitenAfgerond in 2006– idem –
Effectevaluatie Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)Af te ronden in 2006– idem –
Vergelijking lokale aanpakken veelplegersAfgerond in 2006– idem –
Evaluatie beginselenwet verpleging TBS-ers en Wet FokkensAf te ronden in 2006– idem –
Overig evaluatieonderzoek  
The Quasi-compulsory treatment of drug dependant offenders in Europe (QCT Europe)Februari 2006 www.wodc.nl
Actualisering recidivemeting TBSAfgerond in 2006– idem –
Evaluatie Verlofbeleid van gedetineerdenAf te ronden in 2006– idem –
Meta-analyse Nederlandse effectstudiesAf te ronden in 2006– idem –
Monitor veelplegers (div. deelonderzoeken)Af te ronden in 2006–2008– idem –
Uitvoering reclasseringsproduct toezichtAf te ronden in 2006– idem –
Vervanging onvoorwaardelijke vrijheidstraffenAfgerond in 2006– idem –
Actualisering sancties 1997 tot 2001Af te ronden in 2006– idem –
International Comparisons of Reconviction ratesAf te ronden in 2007 (tussenrapportage 2006)– idem –
Werkstraffen meerderjarigenAfgerond in 2005– idem –
Penitentiair ziekenhuisAf te ronden in 2006– idem –
Evaluatie Social CaseworkStart in 2006– idem –
Verdere ontwikkeling van een rekenmodel voor de kosten-baten analyse van gedragsinterventies voor verschillende typen misdrijfplegersStart in 2006– idem –

Operationele doelstelling 13.5

Zorg voor slachtoffers van criminaliteit

Motivering

Het justitiële slachtofferbeleid heeft als doel het geschonden vertrouwen en gevoel van veiligheid te herstellen. Het draagt ook bij aan het gevoel van rechtvaardigheid. De hoofddoelen van slachtofferbeleid (TK 27 213, nr. 8) zijn:

• Beschikbaarheid van eerste opvang van slachtoffers;

• Slachtoffers met respect bejegenen tijdens de aangifte en het eventuele strafproces;

• Mogelijkheden bieden om de geleden schade op de dader te verhalen, voorzien in een tegemoetkoming in de schade voor slachtoffers van ernstige geweldsdelicten;

• Bij ernstige delicten slachtoffers de mogelijkheid bieden een rol te vervullen in het strafproces en te informeren over het verloop van de straf.

Actoren

Naast politie, OM en rechterlijke macht:

• Slachtofferhulp Nederland (SHN);

• Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM).

Instrumenten

De instrumenten van slachtofferbeleid zijn subsidies, wettelijke regelingen (Wet justitiesubsidies, Wet SGM, aanwijzingen OM).

• Het project gericht op het voorkomen van herhaald slachtofferschap wordt in 2007 geëvalueerd;

• In 2006 is onderzocht welke professionele voorzieningen getroffen moeten worden voor slachtoffers van ernstige delicten. In 2007 vindt een proef met deze voorzieningen voor nabestaanden van slachtoffers van moord plaats;

• De organisatie van slachtofferondersteuning wordt in 2006 geanalyseerd. Onder andere de samenwerking tussen SHN en het SGM wordt in 2007 verbeterd;

• In 2006 vindt een onderzoek plaats naar knelpunten in de wijze waarop binnen het strafproces schade verhaald kan worden. In 2007 zullen geconstateerde knelpunten leiden tot aanpassing van de gehanteerde werkwijze;

• Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces zal de dienstverlening van politie, OM en ZM aan slachtoffers conform de nieuwe wettelijke eisen worden ingericht.

Prestatiegegevens

SHN helpt jaarlijks circa 100 000 slachtoffers. Het SGM behandelt jaarlijks circa 8 000 beslissingen. Momenteel zitten beide organisaties in een outputsturingstraject. Begin 2007 zullen voor SHN en SGM de nieuwe producten en aantallen bekend zijn.

Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid
OmschrijvingStatusVindplaats
Beleidsdoorlichting  
SlachtofferzorgAf te ronden in 2006 www.wodc.nl
Effectenonderzoek ex post  
Tevredenheid slachtoffers na invoering Wet TerweeAfgerond in 2005 TK 27 213, nr. 10
Evaluatie doorverwijzing door politie naar Slachtofferzorg NederlandAfgerond in 2006 www.wodc.nl
Evaluatie van slachtofferdadergesprekkenAfgerond in 2006– idem –
Schriftelijke slachtofferverklaringAfgerond in 2006– idem –
Uitvoeren van secundaire analyses bestand Tevredenheidsonderzoek SlachtoffersAfgerond in 2006– idem –
Knelpunten en moeilijkheden die slachtoffers ervaren in het kader van de schaderegelingAf te ronden in 2007– idem –

Operationele doelstelling 13.6

Kwalitatieve goede beleids- en uitvoeringkaders ten behoeve van terrorismebestrijding gericht op het zoveel mogelijk voorkomen van terroristische aanslagen in Nederland, alsmede het op voorhand beperken van schade als gevolg van een mogelijke terroristische aanslag.

Motivering

In Nederland zijn ruim 20 instanties12 betrokken bij de bestrijding van terrorisme. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) ontwikkelt een doeltreffende coördinatie, samenwerking en afstemming van beleid en uitvoering. Dit is niet uitsluitend een preventieve taak, maar is ook noodzakelijk op het moment van concrete dreiging.

Actoren

• Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding;

• Immigratie en Naturalisatie Dienst.

Instrumenten

Voor de coördinatie en bestrijding van de terrorismebestrijding heeft de NCTb de beschikking over een aantal instrumenten:

• Wet- en regelgeving;

• Bijdragen in kosten van projecten van ketenpartners;

• Instrumenten met een formeel juridisch karakter zoals de bevoegdheden op coördinerend terrein en de operationalisering van de doorzettingsmacht. Maar ook beleid c.q. wetgeving die in een rijksbreed perspectief tot stand komen;

• Beveiligingsmaatregelen.

Verzamelen van informatie en uitvoeren van analyses

Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland

Met informatie van inlichtingendiensten en informatie uit wetenschappelijke en bestuurlijke bronnen stelt de NCTb een Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) samen. Deze rapportage is een globale analyse van de nationale en internationale terroristische dreiging tegen Nederland en Nederlandse belangen in het buitenland. Het DTN draagt bij aan het antiterrorismebeleid van de overheid, doordat er op basis van het DTN beleidsmaatregelen genomen kunnen worden.

Dreigingsanalyses

Naast dreigingsbeelden worden tevens dreigingsanalyses opgesteld, die duidelijker gekoppeld zijn aan het object of de persoon tegen wie de (eventuele) dreiging zich richt. Dreigingsanalyses zijn veelal bedoeld voor het nemen van (beveiligings)maatregelen.

Ontwikkelen van beleid en strategie

(Inter)nationaal

De departementen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken en Defensie zijn betrokken bij de ontwikkeling van beleid en strategie. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding coördineert de totstandkoming van het nationale beleid en werkt nauw samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de coördinatie van het internationale terrorismebeleid. In 2007 wordt een strategisch kader ontwikkeld. Dit kader is richtinggevend voor nieuwe maatregelen op het gebied van terrorismebestrijding.»


In Europees verband wordt gewerkt aan de uitvoering van het EU Actieplan Terrorismebestrijding. Onderdeel van dit Actieplan vormt o.a. samenwerking bij de bescherming van de vitale infrastructuur, de transportsector, grenzen en evenementen met een grensoverschrijdend karakter. Op het gebied van preventie zal in 2007 in het kader van de EU Strategie voor de aanpak van radicalisering de volgende activiteiten worden uitgevoerd; continuering van onderzoek, versterking van gematigde krachten binnen moslimgemeenschappen, opleidingsprogramma’s voor geestelijke verzorgers en professionals die mogelijk te maken krijgen met radicalisering, en onderwijsprogramma’s en training voor jeugdigen.

Beveiliging Burgerluchtvaart

De NCTb is verantwoordelijk voor de beveiliging van de burgerluchtvaart, zowel nationaal als internationaal. In 2006 is gestart met de inzet van air marshalls. Of, en in welke mate, air marshalls ook in 2007 worden ingezet hangt af van het aantal vluchten waar hun aanwezigheid gewenst is.

Regie, coördinatie en samenwerking

Alerteringssysteem Terrorismebestrijding

Het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding waarschuwt (overheids)diensten en bedrijfssectoren in geval van een verhoogde dreiging. Op die manier kunnen zij snel maatregelen nemen die het risico op een aanslag kunnen verkleinen of de gevolgen ervan kunnen beperken.

Het systeem is gericht op sectoren die te maken kunnen krijgen met een terroristische dreiging. Uiterlijk 2007 zullen circa 14 sectoren zijn aangesloten op het systeem.

Chemisch-, biologisch-, radiologisch- en nucleair-terrorisme

Nederland is een transitieland, waar het verplaatsen van chemisch, biologisch, radiologisch en nucleair (CBRN) materiaal veel voorkomt. In 2007 werken ministeries, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, onderzoekinstellingen en toezichthouders samen aan het verkleinen van de kans op een CBRN-aanslag. Dit gebeurt door het verhogen van de weerstand tegen CBRN-terrorisme, het verbeteren van de communicatie over dit onderwerp en het versterken van de inlichtingen over CBRN-terrorisme. Het doel is de structurele aandacht voor de risico’s van CBRN te vergroten.

Cameratoezicht

Het kabinet heeft € 31,0 miljoen beschikbaar gesteld voor cameratoezicht in de vervoerssector. In samenwerking met partners en de sectoren (publiek-private samenwerking) worden plannen uitgewerkt voor een meerjarige aanpak van installatie van (intelligente) camerasystemen. Ontwikkeling en implementeren van software grootschalige toepassingen maken eveneens onderdeel uit van deze aanpak.

Internet

De NCTb ontwikkelt in samenwerking met onder meer het OM, het KLPD en de AIVD een aanpak voor het bestrijden van het internetgebruik voor radicale en terroristische doeleinden.

Aanpak radicaliseringshaarden

In samenwerking met lokale overheden en landelijke diensten zal in 2007 de aanpak van radicaliseringshaarden worden gecontinueerd. De multidisciplinaire analyses over de al bekende radicaliseringshaarden worden geactualiseerd. Vervolgens wordt bekeken of en in hoeverre de gecoördineerde aanpak tussen lokale en landelijke diensten effectief is geweest en gecontinueerd moet worden.

Dienst Specialistische Interventies

In juli 2006 is conform kabinetsbesluit de Dienst Specialistische Interventies (DSI) opgericht. (TK 29 754, nr. 23 van 3 juni 2005).

Met de DSI, die is ondergebracht bij het KLPD, wordt een doelmatiger en doeltreffender antwoord gegeven op ernstige vormen van geweld en terrorisme. Aanhoudings- en ondersteuningseenheden van de politie, de KMar en de Unit Interventie Mariniers van het ministerie van Defensie kunnen onder aansturing van de DSI worden ingezet.

Beveiliging verkiezingen 2006/2007

De NCTb stelt samen met decentrale overheden speciale bewakings- en beveiligingsmaatregelen vast voor personen en objecten vóór en tijdens de provinciale- en Tweede Kamerverkiezingen. De NCTB is verantwoordelijk voor de coördinatie van deze maatregelen.

Coördinatie beveiliging rijkshuisvesting

De NCTb heeft beleid ontwikkeld waarmee departementale gebouwenbeheerders en beveiligingsambtenaren de veiligheid van (rijks)gebouwen kunnen toetsen en verbeteren. In 2007 wordtde toepassing ervan gemonitord.

Communicatie en voorlichting

De NCTb speelt een centrale rol in het informeren van de bevolking over terrorisme en terrorismebestrijding. In samenwerking met diverse betrokken partijen worden specifieke communicatieactiviteiten en -middelen ontwikkeld, toegesneden op doelgroep en doelstelling. De publiekscampagne «Nederland tegen Terrorisme»- die in 2006 is gestart – zal in 2007 worden voortgezet.

Immigratie en Naturalisatie Dienst

De IND beoordeelt en behandelt (in afstemming met de CT-infobox) circa 500 dossiers van vreemdelingen waarbij een inbreuk op de openbare orde in verband met terrorisme of een gevaar voor de nationale veiligheid aan de orde is.

Kengetallen Terrorismebestrijding
 Realisatie 2005*200620072008200920102011
Omschrijving       
Volumegegevens       
Dossieronderzoeken517500500500500500500
        
Ongewenst verklaringen22      
Afwijzen verblijfsvergunningen27      
Uitzettingen / verwijderingen11      
        
Financieel       
Totale kosten1 2513 0523 0563 0563 0563 0553 056

* de activiteiten zijn rond 1 mei 2005 gestart.


Overzicht onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van beleid
OmschrijvingStatusVindplaats
Beleidsdoorlichting  
TerrorismebestrijdingAf te ronden in 2007 www.wodc.nl
Effectenonderzoek ex post  
Stand van zaken en effecten contraterrorismebeleidAf te ronden in 2006 www.wodc.nl

11  Dit betreft een reservering voor zaken die op grond van hoofdstuk IX van de politiewet 1993 door het OM worden aangevraagd bij Defensie in het kader van militaire bijstand voor de strafrechtelijke rechtshandhaving (ergo: niet voor de openbare orde).

12  Waaronder genoemd kunnen worden de MIVD, AIVD, FIOD, Politie, KLPD, KMar, DJI, IND, OM en de ministeries van Defensie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Buitenlandse Zaken.