Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.4.1. BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS EN REISDOCUMENTEN

1. Inleiding

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) is de spil in de identiteitsinfrastructuur voor het vastleggen, beheren, verstrekken en gebruiken van persoonsgegevens voor burgers en organisaties met een publieke taak. Belangrijkste taak is het in stand houden en ontwikkelen van het GBA-stelsel (Gemeentelijke Basisadministratie) en de reisdocumentenketen zoals neergelegd in de wet GBA en de Paspoortwet. De belangrijkste producten van BPR zijn het beheer van de GBA, de beheervoorziening voor het Burger Service Nummer (BSN) en de reisdocumenten.

BPR voert onder andere de volgende taken uit:

• Het beheer van het GBA-netwerk en de reisdocumentenketen.

• Het beheer van de beheervoorziening BSN.

• Het bijhouden van een basisregister en signaleringsregister voor reisdocumenten.

• De ontwikkeling en uitvoering van kwaliteitsbeleid voor GBA en reisdocumenten.

• De voorbereiding van het beleid en de wet- en regelgeving voor GBA en reisdocumenten.

• Het autoriseren van afnemers voor gegevens uit de GBA.

• Het geven van voorlichting en ondersteuning aan burgers en overheden over GBA en reisdocumenten.


Daarnaast worden bij BPR twee vernieuwingsprojecten uitgevoerd:

• De modernisering van de GBA naar aanleiding van het rapport van de Commissie Snellen.

• De invoering van de generatie elektronische reisdocumenten en vervanging van de infrastructuur voor de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten.


De kosten voor het beheren van de GBA worden doorberekend aan de gebruikers (gemeenten en afnemers) in de vorm van een kostendekkend tarief. BSN wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. De kosten komen voor rekening van de begroting van BZK. De kosten voor het beheren van de reisdocumentenketen en de kosten van de productie en distributie van de reisdocumenten worden gedekt uit het tarief dat BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties. De leges zijn per 26 augustus 2006 verhoogd als gevolg van de invoering van de elektronische reisdocumenten met chip en gezichtsopname. De taken van BPR voor beleidsontwikkeling en wet- en regelgeving worden door de opdrachtgever bekostigd. De kosten van beide projecten worden door de opdrachtgever betaald uit de rijksbegroting en gefinancierd uit een lening bij het ministerie van Financiën. De rente en aflossing van die lening worden doorberekend in de prijs van de reisdocumenten en het tarief van de GBA.

2. Vermogensontwikkeling

Het eigen vermogen van BPR blijft in absolute termen in de komende jaren gelijk doordat er wordt uitgegaan van een sluitende exploitatie. Ten opzichte van de gemaximeerde omvang daalt het eigen vermogen omdat de gemiddelde jaaromzet toeneemt. De activiteiten voor BSN en de invoering van biometrie op de reisdocumenten leidt tot een hogere jaaromzet en lasten. Materiële activa worden niet met leningen gefinancierd en BPR heeft geen voorzieningen op de balans opgenomen.

Weerstandsvermogen 2007 e.v.Baten-lastendienst BPR
 2005200620072008200920102011
Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang (%)347%69%60%55%62%64%64%
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)nvtnvtnvtnvtnvtnvtnvt
Verloop voorzieningen (x € 1 000)nvtnvtnvtnvtnvtnvtnvt

Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF /boekwaarde MVA] * 100

3. Investeringen

De investeringen vinden vooral in 2006 plaats (€ 39,8 mln.) en in beperkte mate in 2007 (€ 8,7 mln.). In 2006 wordt er voor het reisdocumentenprogramma geïnvesteerd in de vervanging van de infrastructuur voor de aanvraag en uitgifte van reisdocumenten (RAAS) en het uitwerken van de opzet centrale reisdocumentenadministratie (CRA). Voor de modernisering van de GBA wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van onder andere de voorziening voor de centrale gegevensverstrekking GBA en de bouw van een database als onderdeel van het complete systeem voor burgerzaken. De investeringen voor de modernisering van de GBA lopen door tot en met 2009. Voor beide investeringen wordt een lening opgenomen bij het ministerie van Financiën. De aflossing van de leningen vindt plaats vanaf 2006.

Daarnaast wordt er voor de eigen organisatie geïnvesteerd in kantoorautomatisering. Dit leidt tot het volgende kasstroomoverzicht voor de periode 2005 tot en met 2011.

Kasstroomoverzicht 2007 (x € 1 000)Baten-lastendienst BPR
 2005200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)10 64319 81819 81819 81819 81819 81819 818
        
2. Totaal operationele kasstroom10 51910 15810 16310 16310 16310 1638 492
        
3a. -/- totaal investeringen– 1 633– 39 800– 6 400– 400– 400– 400– 400
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen0000000
3. Totaal investeringskasstroom– 1 633– 39 800– 6 400– 400– 400– 400– 400
        
4a. –/– eenmalige uitkering aan moederministerie– 1 353000000
4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie0000000
4c. –/– aflossingen op leningen0– 9 758– 9 763– 9 763– 9 763– 9 763– 8 092
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit1 64239 4006 0000000
4. Totaal financieringskasstroom28929 642– 3 763– 9 763– 9 763– 9 763– 8 092
        
5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln)19 81819 81819 81819 81819 81819 81819 818

4. Exploitatie

Uitgangspunt voor de begroting van baten en lasten van BPR is een kostendekkende exploitatie. Er is in de komende jaren een forse stijging in zowel de baten als de lasten. De baten en lasten nemen toe als gevolg van de invoering van biometrie. De lasten worden doorberekend in het tarief van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart. De kosten van de prijsbevriezing van de identiteitskaart op het niveau van 2005 en de verstrekking van een gratis identiteitskaart aan 14-jarigen worden vergoed door het moederdepartement. De prijsbevriezing van de identiteitskaart geldt voor 2006 en 2007. In 2008 is er geen bijdrage meer van het moederdepartement en stijgt de prijs van de identiteitskaart. Aan de lastenkant is ook zichtbaar de rente en de afschrijving van de investeringen die zijn gedaan voor het reisdocumentenprogramma en de modernisering van de GBA.

Met ingang van 2006 heeft BPR de beheervoorziening BSN in beheer genomen. Dit leidt tot hogere personele en materiële kosten die worden vergoed door de opdrachtgever, het ministerie van BZK. Verder wordt vanaf medio 2006 de centrale gegevensverstrekking van de GBA uitgerold bij BPR als onderdeel van de modernisering van de GBA. De extra beheerlasten worden met ingang van 2007 doorberekend aan de gebruiker.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2007 (x € 1 000)Baten-lastendienst BPR
 2005200620072008200920102011
Baten       
Opbrengst moederministerie6 99357 78734 12213 96413 96413 96413 964
Opbrengst overige ministeries1 764000000
Opbrengst derden59 01376 02170 36082 08482 08482 08482 084
Rentebaten1910200200200200200
Buitengewone baten0000000
Exploitatiebijdrage0000000
Totaal baten67 961133 808104 68296 24896 24896 24896 248
        
Lasten       
Personele kosten6 4436 9597 0987 2407 3857 5337 683
Materiële kosten53 130115 11486 12478 23977 87178 01679 830
Rentelasten61 5771 297606829536243
Afschrijvingskosten37910 15810 16310 16310 16310 1638 492
* materieel379400400400400400400
* immaterieel09 7589 7639 7639 7639 7638 092
Dotaties voorzieningen0000000
Buitengewone lasten0000000
Totaal lasten59 958133 808104 68296 24896 24896 24896 248
        
Saldo van baten en lasten8 003000000

Toelichting bij de baten

De opbrengst van het moederdepartement bestaat uit de vergoeding voor de prijsbevriezing van de identiteitskaart (€ 22 mln. in 2007), de gratis verstrekking van een identiteitskaart aan 14-jarigen (€ 6 mln. in 2007) en het beheren van de beheervoorziening BSN (€ 2,0 mln. in 2007). Het CBS participeert als enige afnemer van de GBA niet in het financieringsmodel. Voor het berichtenverkeer voor het CBS wordt een bijdrage van BZK ontvangen van € 0,6 mln. Daarnaast draagt BZK bij in de kosten van de beleidstaken op het gebied van wet- en regelgeving (€ 0,4 mln.) De opbrengst van derden betreft:

1. de opbrengst van de gebruikers van de GBA. Vanaf 2007 is er sprake van de centrale gegevensverstrekking GBA als onderdeel van de modernisering. Er wordt voor het totale beheer van de GBA een opbrengst van ca. € 14 mln. geraamd. Daarnaast worden de rente en aflossing van de lening, die is afgesloten voor de investering in de modernisering van de GBA, vanaf 2007 betaald uit een opslag in de berichtprijs van de GBA.

2. de opbrengst van de tarieven voor de reisdocumenten die BPR in rekening brengt bij de uitgevende instanties. Er wordt in 2007 uitgegaan van 1,8 miljoen paspoorten en 1,2 miljoen identiteitskaarten (waarvan 0,2 mln. voor 14-jarigen) en de tarieven van de reisdocumenten per 26 augustus 2006 (na invoering van de gezichtsopname).

Toelichting bij de lasten

De lasten bestaan uit personele en materiële lasten. De personele lasten zijn gebaseerd op een formatie van 96 FTE en de gemiddelde kostprijs per FTE. Ook de kosten voor opleiding en werving en de inhuur van tijdelijk personeel bij vervanging voor ziekte en dergelijke worden hier verantwoord. De personeelslasten worden volgens een vaste verdeelsleutel toegedeeld aan de producten en projecten van BPR. Het materiële budget omvat o.a. de huisvestingskosten, de kosten van kantoorautomatisering en kantoorbenodigdheden. De raming van de kosten van het materiële budget is gebaseerd op de ervaring in voorgaande jaren. Voor huisvesting wordt in 2007 expliciet rekening gehouden met de uitbreiding van de personele capaciteit voor BSN. Ook de materiële kosten worden met een vaste verdeelsleutel doorberekend in de producten en projecten.

De materiële lasten omvatten ook de operationele kosten die direct nodig zijn ten behoeve van een product van BPR, zoals bijvoorbeeld de netwerkkosten ten behoeve van de GBA en de productiekosten van de reisdocumenten. Deze directe kosten worden toegerekend aan het betreffende product.

In 2006 en 2007 wordt een beroep gedaan op de leenfaciliteit voor de vervanging van de RAAS, het uitwerken van de opzet CRA en de modernisering van de GBA. De rente en afschrijving worden doorberekend in de prijs van het reisdocument en het tarief GBA. Voor kantoorautomatisering geldt een afschrijvingstermijn van 3 jaar en voor kantoorinventaris 5 jaar. De afschrijvingskosten worden net als de materiële kosten doorberekend in de producten.