Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.4.2. CENTRALE ARCHIEF SELECTIEDIENST

1. Inleiding

De Centrale Archief Selectiedienst (CAS) waardeert, verrijkt en beheert overheidsinformatie en draagt eraan bij, dat de overheid voldoet aan archiefwettelijke verplichtingen. De CAS is hiermee de belangrijkste archiefbewerker voor de rijksoverheid en heeft als taak om in opdracht van de zorgdragers, zijnde alle ministeries en Hoge Colleges van Staat, «werkzaamheden te verrichten in verband met archiefbewerking» (KB CAS 12 december 1996).

2. Vermogensontwikkeling

Het te hoge eigen vermogen 2005 zal worden afgeroomd middels een terugstorting ad € 142 402,– aan het moederdepartement.

Weerstandsvermogen 2007 e.v.Baten-lastendienst CAS
 2005200620072008200920102011
Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang (%)181%100%100%100%100%100%100%
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)22%21%10%3%0%0%0%
Verloop voorzieningen (x € 1 000)n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.

Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100

3. Investeringen

De investeringen van de CAS zijn gericht op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Zij richten zich vooral op inventaris- en automatiseringbehoefte.

Kasstroomoverzicht 2007 (x € 1 000)Baten-lastendienst CAS
 2005200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)1 0991 4031 0174304– 330
        
2. Totaal operationele kasstroom65326175242314305316
        
3a. –/– totaal investeringen– 349– 295– 569– 618– 328– 272– 272
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen       
3. Totaal investeringskasstroom– 349– 295– 569– 618– 328– 272– 272
        
4a. –/– eenmalige uitkering aan moederministerie  – 142    
4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie       
4c. –/– aflossingen op leningen – 117– 51– 50– 23  
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit       
4. Totaal financieringskasstroom0– 117– 193– 50– 2300
        
5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln.)1 4031 0174304– 33044

Voor investeringen wordt geen gebruik gemaakt van de leenfaciliteit, enerzijds omdat de financiële middelen bij de CAS voorradig zijn, anderzijds omdat het totaalbedrag aan in aanmerking komende investeringen het minimum van € 500 000 per jaar niet haalt.

4. Exploitatie

De CAS werkt met een kostendekkende exploitatie. Financiering van de exploitatie vindt voor ca. 70 % plaats door het moederministerie. De zorgdragers hebben trekkingsrecht op het door het moederministerie beschikbaar gestelde budget. Hieraan wordt invulling gegeven door middel van het stelsel van Raamconvenanten. Naast de reeds lopende, meerjarige projecten wordt de beschikbare capaciteit, in overleg met het moederministerie en de zorgdragers, nader ingevuld. De definitieve invulling voor 2007 wordt rond oktober 2006 verwacht. Het resterende deel van de exploitatie genereert de CAS door middel van activiteiten die niet onder het convenantenstelsel vallen. Deze activiteiten richten zich hoofdzakelijk op opslag- en beheer van archiefbescheiden van alle departementen en het verrichten van archiefbewerkingactiviteiten die buiten het convenantenstelsel om worden aangenomen. Voor 2007 zullen laatstgenoemde activiteiten in het teken van het wegwerken van de achterstanden in archiefbewerking t/m 1975 staan.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2007 (x € 1 000)Baten-lastendienst CAS
 2005200620072008200920102011
Baten       
Opbrengst moederministerie4 6754 7784 4074 6554 6554 6554 655
Opbrengst overige ministeries2 3202 3643 0593 3683 6183 5653 550
Opbrengst derden       
Rentebaten10      
Buitengewone baten436      
Exploitatiebijdrage233248248    
Totaal baten7 6747 3907 7148 0238 2738 2208 205
        
Lasten       
Personele kosten4 8624 8865 0745 0745 0745 0745 074
Materiële kosten2 0992 0272 1242 3392 5502 5382 525
Rentelasten129632251812
Afschrijvingskosten387468510578624590594
* materieel387468510578624590594
* immaterieel       
Dotaties voorzieningen       
Buitengewone lasten       
Totaal lasten7 3607 3907 7148 0238 2738 2208 205
        
Saldo van baten en lasten314000000

5. Productiecapaciteit en tarifering

De capaciteit bij de CAS is door BZK vastgesteld op 110 fte. Hiervan wordt 87,11 fte direct productief ingezet. De gemiddelde productiviteit wordt begroot op 1 400 uur per direct productieve formatieplaats. De CAS hanteert vanaf 2007 drie verschillende tarieven voor haar te verrichten bedrijfsactiviteiten, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden.

Productiecapaciteit en tarifering voor het jaar 2007Baten-lastendienst CAS
6,00formatieplaatsen à 1 500 uur per jaar9 000
76,05formatieplaatsen à 1 400 uur per jaar106 050
5,06formatieplaatsen à 1 000 uur per jaar5 060
 totaal 87,11 fte productiepersoneel120 110
 inhuurkrachten3 500
 totale productiecapaciteit123 610
 tariefgroep specialisten€ 85,00
 tariefgroep archiefbewerking€ 52,00
 tariefgroep uitlening€ 45,50

Toelichting: van de groep formatieplaatsen a 1 400 uur maken 2 medewerkers gebruik van de Regeling Arbeidsparticipatie Senioren (PAS-regeling), vandaar minder dan 76,05 x 1 400 uur bij deze groep.

Budget in relatie tot productiecapaciteit voor het jaar 2007

Het convenanten-stelsel impliceert een relatie tussen het budget van de CAS en de beschikbare productiecapaciteit ten behoeve van het moederministerie. Voor het jaar 2007 is een budget beschikbaar ter hoogte van € 4,4 mln. Afgezet tegen de verschillende tariefgroepen, op basis van de verwachte complexiteit van de aan te leveren archieven, vertaalt dit zich in een beschikbaar productievolume van in totaal ruim 77 000 uur.

Budget in relatie tot productiecapaciteit voor het jaar 2007Baten-lastendienst CAS
Opbrengst moederministerie € 4 407 000
Verantwoord als exploitatiebijdrage € 248 000
Totaal te besteden € 4 159 000
   
Besteding:  
Tariefgroep specialisten€ 85,004 552 uur
Tariefgroep archiefbewerking€ 52,0072 540 uur
Totaal 77 092 uur