Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.4.3. KORPS LANDELIJKE POLITIEDIENSTEN (KLPD)

1. Inleiding

Het Korps landelijke politiediensten (KLPD) is onderdeel van de Nederlandse politie. Sinds 1998 heeft het KLPD de status van agentschap. Binnen het korps zijn op hoofdlijnen drie soorten taken te onderkennen:

• De zelfstandige taak omvat taken die om redenen van efficiency en (inter)nationale belangen aan het KLPD zijn opgedragen.

• De ondersteunende taak heeft betrekking op specifieke deskundigheid of taken die vanwege efficiënte allocatie van middelen aan het korps zijn opgedragen.

• De coördinerende taak waarbij het korps de samenwerking binnen de Nederlandse politie en andere handhavingdiensten faciliteert.

In de begroting 2007 en de meerjarencijfers tot en met 2011 zijn de volgende ontwikkelingen opgenomen:

Sterkte afspraak

Conform de sterkte-afspraak moet het KLPD een sterkte realiseren in 2007 ter grootte van 4715 fte’s oplopend tot 4814 fte’s ultimo 2010. Deze aantallen zijn gebaseerd op de gemaakte afspraak per 31 december 2005.

Luchtvloot

In 2005 is het contract met de contractant van de helikopters ontbonden. De verwachting is dat de juridische afwikkeling eind 2006/begin 2007 is afgerond. Een nieuwe Europese aanbesteding is inmiddels gestart. In de onderhavige begroting is ervan uitgegaan dat de helikopters vanaf het jaar 2008 worden geleverd. De commissie Van Maanen zal voor het van eind 2006 een aanbeveling doen over welk type helikopter voor de inzet en de training van de Dienst Speciale Interventies geëigend is.

Nieuwe taken:

Dienst Speciale Interventies

Het stelsel van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde dat een repressief antwoord moet geven op ernstige vormen van geweld en/of terrorisme bestaat uit eenheden van politie en defensie. Mede op grond van het rapport «De herinrichting van het stelsel van speciale eenheden» van 25 mei 2004 is besloten tot herstructurering van het totale stelsel van speciale eenheden. De herstructurering heeft tot doel de samenhang in het huidige stelsel aan te brengen en wordt daartoe in één hand ondergebracht. Hiertoe is een nieuwe overkoepelende dienst ingericht, te weten de Dienst Speciale Interventies. Deze dienst moet alle voorkomende vormen van ernstig geweld c.q. terrorisme over het gehele geweldsspectrum het hoofd kunnen bieden. Beheersmatig wordt de dienst ondergebracht bij het Korps landelijke politiediensten. Per 1 juli 2006 is de Dienst Specialistische Interventies formeel opgericht. Beheersmatig wordt de dienst ondergebracht bij het Korps landelijke politiediensten. Per 1 juli 2006 is de DSI formeel opgericht.

NCIPS

Per 6 april 2000 hebben de ministers van Justitie en BZK alsook het Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie het Nederlands Centrum voor Internationale Politie Samenwerking (NCIPS) opgericht. Het NCIPS werd destijds ondergebracht bij het Nederlands Politie Instituut.

Op grond van evaluaties zijn conclusies en aanbevelingen geformuleerd die er toe leiden dat per 1 juli 2006 het NCIPS wordt ondergebracht bij het KLPD. Het NCIPS zal tezamen met de Dienst Internationale Netwerken worden omgevormd tot de Dienst Internationale Politiesamenwerking.

Ter Beschikkinggestelden van de Staat (TBS)

In het Kamerdebat van 16 juni 2005 is verzocht om maatregelen die de risico’s voor de samenleving, die inherent aan het TBS-systeem zijn verbonden, te verkleinen. Eén van de maatregelen is om de opsporing geheel centraal te beleggen. Hiertoe is per 1 januari 2006 een Landelijk Meldpunt Onttrekkingen bij het Landelijk Parket ingericht. Binnen het KLPD wordt zowel de informatiecoördinatie als de operationele opsporing uitgevoerd. Dit brengt naast een uitbreiding van de huidige al belegde informatie-coördinatietaak ook mee dat er een opsporingsteam binnen het KLPD wordt opgericht.

Unit Landelijke Interceptie

Per 1 september 2005 is de Landelijke Interceptie Organisatie overgedragen van Coöperatieve Informatiemanagement Politie (CIP) naar het KLPD. De taak is ondergebracht in de Unit Landelijke Interceptie. Doelstelling van deze overdracht is tweeledig: enerzijds het samenbrengen van alle landelijke interceptiefaciliteiten op het gebied van telefonie, internet en satelliet en anderzijds het hierdoor beter kunnen inspelen op nieuwe en bestaande technologische ontwikkelingen. Van deze faciliteiten wordt naast de reguliere politiekorpsen gebruik gemaakt door de AIVD en de bijzondere opsporingsdiensten. De financiering vindt budgetneutraal plaats door doorberekening van de lasten aan de gebruikers per afgenomen faciliteit.

2. Vermogensontwikkeling

Gegeven het geprognosticeerde saldo van baten en lasten zoals is opgenomen in de meerjarenbegroting wordt het eigen vermogen eind 2007 geraamd op ongeveer € 11,0 mln.

Weerstandsvermogen 2006 e.v.Baten-lastendienst KLPD
 2005200620072008200920102011
Eigen vermogen tov gemaximeerde omvang (%)43%46%46%44%43%43%43%
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)51%37%34%46%55%56%57%
Verloop voorzieningen (x € 1 000)12 3425 8424 3422 7762 7761 0001 000

Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100


Bij de berekening van het percentage vaste activa dat wordt gefinancierd met leningen is uitgegaan van de boekwaarde van de activa bij gerealiseerde vervanging.

Het verloop van de voorzieningen geeft het saldo ultimo het jaar aan na de onttrekking aan de voorzieningen.

Het verloop heeft met name betrekking op de voorzieningen voor de reorganisatie Nationale Recherche, het aandeel voor het eigen risico bij arbeidsongeschiktheid, de schade/verplichtingen en de vervanging van motoren voor vleugelvliegtuigen.

3. Investeringen

Kasstroomoverzicht 2006 (x € 1 000)Baten-lastendienst KLPD
 2005200620072008200920102011
1. Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)37 04486 70245 28734 26324 21721 56224 608
        
2. Totaal operationele kasstroom69 33319 41929 48532 52540 39044 10446 370
        
3a. –/– totaal investeringen– 17 840– 59 000– 38 000– 68 000– 66 000– 36 000– 36 000
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen1 923200020002000200020002000
3. Totaal investeringskasstroom– 15 917– 57 000– 36 000– 66 000– 64 000– 34 000– 34 000
        
4a. –/– eenmalige uitkering aan moederministerie0000000
4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie0000000
4c. –/– aflossingen op leningen– 3 758– 15 582– 10 652– 10 481– 13 045– 11 058– 11 183
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit011 7486 14333 91034 0004 0004 000
4. Totaal financieringskasstroom– 3 758– 3 834– 4 50923 42920 955– 7 058– 7 183
        
5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln.)86 70245 28734 26324 21721 56224 60829 795

Het investeringspatroon wijzigt vanaf 2006 door aanschaffingen van vaartuigen en helikopters. Het KLPD gaat uit van de aanwending van de leenfaciliteit voor de kapitaalintensieve aanschaffingen, zoals helikopters, grote vaartuigen en politiespecifieke automatiseringsystemen. Nog geen rekening is gehouden met het eventueel wijzigende investeringsritme van activa op het gebied van automatisering van verbindingen in het kader van de vorming van de politiebrede ICT-organisaties ISC en CIP en investeringen in vaste activa in verband met nieuwe taken.

4. Exploitatie

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2006 (x € 1 000)Baten-lastendienst KLPD
 2005200620072008200920102 011
Baten       
Opbrengst moederministerie415 018455 480472 597478 270478 291478 410478 410
Opbrengst overige ministeries13 45317 29318 90311 61114 25814 25814 156
Opbrengst derden12 30116 91418 46618 46618 46618 46618 466
Rentebaten1 076500500400300200100
Buitengewone baten2 559000000
Totaal baten444 407490 187510 466508 747511 315511 334511 132
        
Lasten       
Personele kosten298 706303 524314 166308 776302 264302 122301 773
Materiële kosten103 895149 839154 561154 432155 816155 930155 930
Rentelasten2 5661 9702 0642 8144 6354 1823 829
Afschrijvingskosten       
* materieel28 43633 72139 10042 72548 60049 10049 600
* immaterieel       
Dotaties voorzieningen6 127      
Buitengewone lasten3 222      
Totaal lasten442 952489 054509 891508 747511 315511 334511 132
Saldo van baten en lasten1 4551 1335750000

Bij de opstelling van de meerjarenbegroting is als uitgangspunt genomen om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Wel zijn met name in 2009 en volgende jaren een aantal financiële problemen te overwinnen, zoals extra afschrijvingen i.v.m. duurdere activa (o.a. vaartuigen) en hogere ICT-kosten. In de meerjarenbegroting zijn deze hogere kosten verwerkt. De hogere kosten leggen in de toekomst een druk op de totale bedrijfsvoering bij het KLPD. In de komende periode zal overleg dienen plaats te vinden op welke wijze dit kan worden opgelost.

In de meerjarenraming is rekening gehouden met de gemaakte sterkteafspraak, de gemaakte afspraken omtrent aspiranten, het gewijzigde beleid omtrent de Tor-voorziening, de gevolgen uit de intensivering terrorismebestrijding, de ontwikkelingen in het contract helikopters en de overdracht van activiteiten op het gebied van automatisering en verbindingen aan het ISC en CIP. Verder zijn ook de baten en lasten van de hiervoor genoemde nieuwe taken in de begroting opgenomen.