Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

  • Download PDF

B.4.4. LANDELIJKE FACILITEIT RAMPENBESTRIJDING

1. Algemeen

Taken en diensten

De aanvraag voor de status baten-/lastendienst per 1 januari 2007 voor het agentschap Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding (LFR) is ultimo juni 2006 aan de Tweede Kamer verzonden. Bij het verkrijgen van de status zal het agentschap onderdeel blijven van het directoraat generaal Veiligheid . LFR verleent diensten op het gebied van verwerven en beheren van materieel en bijstandteams ten behoeve van de brandweer, politie, geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) en andere hulpverleningsorganisaties. Vooruitlopend op de formele instemming van de Tweede Kamer is de begroting voor het jaar 2007 opgesteld.

Missie

De missie van de LFR luidt:

«De LFR is een landelijke faciliteit ten behoeve van de partners in de veiligheid met als centrale rol de multidisciplinaire ondersteuning, waaronder bijstand en operationele logistiek.»


De missie is bewust ruim geformuleerd om het agentschap de gelegenheid te bieden haar takenpakket in een bredere klantenkring tot nut te brengen. De missie betekent namelijk dat de taken niet alleen ten behoeve van het departement in het kader van de zorg voor de kwaliteit van het landelijk materieel en bijstandteams worden verricht, maar dat ook andere partners in de veiligheid, zoals brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening, lagere overheden en derden, een beroep op het agentschap kunnen doen.

Doelstellingen

De LFR heeft de volgende algemene doelstellingen:

• Het vertalen van het directiebeleid op het gebied van rampenbeheersing (in het bijzonder de discipline brandweer) naar benodigd materieel, communicatie- en informatiesystemen (CIS), geneeskundige uitrustingen, logistiek, voorzieningen voor de waarschuwing van de bevolking en eisen ten aanzien van arbeidsveiligheid, voor zover dit aan het agentschap is opgedragen.

• Het verwerven, beheren, registreren en distribueren van materieel en materialen ten behoeve van het grootschalige optreden bij de rampenbestrijding of ten behoeve van de fysieke veiligheid.

• Het ontwikkelen, ondersteunen en faciliteren van bovenregionale activiteiten ter bevordering van de kwaliteit van bijstandteams.

• Het vormgeven aan shared-services voor operationele diensten.


De LFR vervult hiertoe niet alleen taken op het gebied van uitvoering en beheer, maar formuleert ook operationele richtlijnen en standaards. Het agentschap is er voor de brandweer, de GHOR-regio’s, de politie en andere partners in de veiligheid en draagt dit in de communicatie met deze operationele partners uit, mede door een klantgerichte instelling van zijn medewerkers.

Uitgangspunten

Bij het verkrijgen van de status agentschap zal de LFR op termijn een meer klant- en resultaatgerichte organisatie worden. Mede door de verzelfstandiging beoogt de LFR in de komende jaren slagvaardiger te worden door ondermeer verbetering van de dienstverlening, de bedrijfsvoering, het inspelen op nieuwe ontwikkelingen en verdere professionalisering. Bij de opstelling van de begroting is uitgegaan van de aanname dat de omvang van de opdrachtenportefeuille vooralsnog niet substantieel zal wijzigen.

2. Begroting van baten en lasten

De begroting van baten en lasten over de periode 2007 tot en met 2011 is in onderstaand overzicht weergegeven.

Begroting van baten en lasten voor het jaar 2007 (x € 1 000)Baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
 20072008200920102011
Baten     
Opbrengst moederministerie10 50410 79210 90410 86310 659
Opbrengst overige ministeries9393939393
Opbrengst derden366471366374381
Rentebaten    2
Buitengewone baten     
Exploitatiebijdrage     
Totaal baten10 96311 35611 36311 33011 135
      
Lasten     
Personele kosten2 7042 7042 7042 7042 704
Materiële kosten8 0888 5168 5108 4648 275
Rentelasten711610
Afschrijvingskosten126138138138138
* materieel126138138138138
* immaterieel     
Dotaties voorzieningen     
Buitengewone lasten     
Totaal lasten10 92511 36811 35811 30711 117
      
Saldo van baten en lasten38– 1252318

De omzetbepaling is gebaseerd op transacties die voor eigen rekening en risico van de LFR zijn.

De fluctuatie in het meerjarige saldo van baten en lasten is marginaal te noemen. Grotere verschillen zullen naar verwachting ook niet ontstaan daar de LFR zoveel mogelijk op basis van marktconforme tarieven de dienstverlening zal uitoefenen.

3. Overzicht vermogensontwikkeling

De ontwikkeling van het eigen vermogen over 2007 tot en met 2011 is in onderstaand overzicht opgenomen. Hierbij gaat de LFR uit van een start per 1 januari 2007 met een eigen vermogen van € 0.

Weerstandsvermogen 2007 e.v.Baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
 20072008200920102011
Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang (%)7%5%6%10%13%
Materiële vaste activa gefinancierd met leningen (%)
Verloop voorzieningen (x € 1 000)

Eigen vermogen t.o.v. gemaximeerde omvang: [exploitatiereserve + onverdeelde resultaat/5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste 3 jaar] * 100.

Percentage materiële vaste activa gefinancierd met leningen: [Leningen bij het MVF/boekwaarde MVA] * 100

4. Kasstroomoverzicht

Het gemiddelde investeringsbedrag zal rond de € 0,035 mln. liggen en het betreft met name vervangingsinvesteringen. Incidenteel zal er stijging te zien zijn, zoals dat zich in 2010 voordoet. De stijging heeft te maken met de vervangingsinvestering in de kantoorautomatisering. Gelet op de beperking in de regelgeving met betrekking tot het minimale leenbedrag (€ 0,5 mln.), zal geen gebruik worden gemaakt van de regeling leen- en depositofaciliteit. Hiermee rekening houdend komt het kasstroomoverzicht als volgt uit:

Kasstroomoverzicht 2007 (x € 1 000)Baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
 20072008200920102011
1. Rekening courant RHB 1 januari (incl. deposito)0132224334424
      
2. Totaal operationele kasstroom165125143161157
      
3a. –/– totaal investeringen3333337133
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen
3. Totaal investeringskasstroom– 33– 33– 33– 71– 33
      
4a. –/– eenmalige uitkering aan moederministerie
4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie
4c. –/– aflossingen op leningen
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit
4. Totaal financieringskasstroom
      
5. Rekening courant RHB 31 december (incl. deposito) (=1+2+3+4) (maximale roodstand € 0,5 mln.)132224334424548

5. Indicatieve Openingsbalans

Indicatieve Openingsbalans voor het jaar 2007 (in € 1 000)Baten-lastendienst Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding
 1–1–2007
Activa 
Immateriële activa 
Materiële activa500
* grond en gebouwen100
* installaties en inventarissen300
* overige materiële vaste activa100
Voorraden0
Debiteuren0
Nog te ontvangen300
Liquide middelen0
Totaal activa800
  
Passiva 
Eigen Vermogen0
* exploitatiereserve0
* verplichte reserves0
* onverdeeld resultaat0
Leningen bij het MvF0
Voorzieningen0
Crediteuren400
Nog te betalen400
Totaal passiva800

Toelichting op de indicatieve openingsbalans LFR:

• De materiële activa bestaan uit grond en gebouwen, de inventaris en installaties, de inrichting voor de bedrijfsvoering waaronder meubilair en kantoorautomatisering en auto’s.

• De post «Nog te ontvangen» betreft vorderingen op in het handelsverkeer.

• De post «Crediteuren» betreft crediteuren uit het handelsverkeer en opgebouwde rechten vakantiegeld.

• De post »Nog te betalen» betreft het saldo van een vooralsnog aan het moederministerie verschuldigde vergoeding voor het in gebruik hebben van bepaalde activa.